Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜI- 3O5 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK OİMAVAN ı F/&E KİÎ^ÎME! ' rt *?*$ Günde 654 aracın trafîğe çıktığı kentte 10 dakikalık mesafeye yarım saatte ulaşılabiliyor İstanbuîtafîğinekelepçeIstanbul Kıber Servisi - îstanbul Büyokşehiı Be- ledıyesı'nin :49 noktada yürüttüğü yo çalışmala- n ve okullanr açılmasıy- la bırhkte s e r i s araçlan- nın da trafi ğe cıkması ula- şımı felce uğattı. Günde 654 aracın tnfiğe çıktığı kentte 10 daückalık uzak- lık yanm saatfcn daha faz- la bir süre«de catedilıyor Sorununem cıemlı nede- ni ise ulaşımdikı çok baş- lılık ve karaysluna bağlı ulaşım sıstenıen gösteri- liyor. îstanbul anaulaşımgü- zergâhlanr»da ievam eden çalışmalar kentiçı trafıği- ni altüst ediycr. En hafir yağmurda bi- le tıkanan mazgallar çok sayıda aracın yolda kal- masına neden olurken bo- zuk sokak v e caddeler ha- sarlı trafik kazalanna ne- den oluyor. Büyükşehır Beledıye- si'nin 49 noktada yol ya- pımı, 300 noktada bakım onarım çalışnialan ise bir türlü bitmiyor. Istanbul- lular, yol çalışmalannın yaz boyunca tamamlan- mamasından yakınarak bu durumun her > ıl yaşandı- ğına dikkat çektıler. Istanbul'da kentiçı ula- şımı devlet bınmleri. be- lediyeler ve özel kişilerin işlettiği araçlarla sağlanı- yor. Ulaşım üzennde de il trafik komısyonu, îstanbul tstanbul Büyükşehir Bdediyesi'nin 349 noktada yürüttüğü yol çataşmalan >e tstanbul'un ana ulaşun güzergâhlannda devam eden kazılar kentiçi trafiğini altüst ediyor. Büyükşehır Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezı, il trafik denetle- me şube müdürlüğü, ka- rayollan genel müdürlüğü, devlet demir yollan ban- liyö hatlan, il jandarma komutanlığı yetki sahibi. Ulaşımdakı çok başlıhk da trafik sorununun çö- zülmesının önünde önem- li bir engel oluşturuyor. Daha iyi olması çok zor Prof. Dr. Güngör Evren ITÜ' Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretün Üyesı Prof. Dr. Güngör Evren. IstanbuPdaki mevcut ula- şım sistemınin şu ankinden daha iyi olmasmın çok zor olduğunu söyledi. Kenttekı ulaşım sisteminin yüz- de 90'ırıın karayoluna baglı oldu- ğuna dikkat çeken Evren, "Kara- yolunabağh olan ulaşım sisteminin çoğunluğunu da toplu taşıma de- ğil özel taşıma oluşturuyor. İstan- bul'da ortalama bin kişiye 100 araç düşüyorsa bu rakam gelecekte 5 katma çıkacak. Yarma umuda bak- mak mümkün değiT dedı. E\Ten, raylı sistemin yaygınlaş- tınlması ve deniz ulaşımının da- ha etkın kullanılması gerektiği- nın altım çizerek "Trafik sorunu tek başına çözülemez. Kentin ge- Hşimi göz önüne aünarak sorunlar toplu halde ele ahnmah" diye ko- nuştu. Ki/it noktalar İstanbul ulaşımının kı- lit noktalannda devam eden yol çalışmalan şunlar: • Cevizlıbağ Mev- kii'nde Demircıler Si- tesine giriş veren üst köprü ve bağlantı yol- lannı genışletme ça- lışması trafiğin bura- da gün boyu tıkanma- sına neden oluyor. H Zeytinburnu'nda- ki hızlı tramvayı Bağ- cılar'a bağlama çalış- ması kapsamında Merter'de E-5 üzerin- de yapılan viyadük in- şaatı bu noktada şerit daralmasına ve tıkan- malara yol açıyor. Aynı çahşma nedeniy- le Mehmet Akif Er- soy Caddesi'nin işlev- siz hale gelmesı de tra- fıği olumsuz yönde et- kilıyor. • Maslak'taki bağ- lantı yollan ve kavşak düzenleme çalışması Sanyer-Beşiktaş ara- sında ulaşımı durma noktasına getiriyor. • Ayvansaray'daki bağlantı yollan inşaah nedeniyle Topkapı ve Bağcılar trafiği kilıt- leniyor. • ISKl'nın çalışma- lan nedeniyle tek şe- ride ınen Maltepe mi- nibüs yolunda da ula- şım güçlükle sağlanı- yor. Marmaray çalışmaları • Boğaz Tüp Geçiş Projesi (Marma- ray) kapsamında Csküdar Meydanı'nda- ki çalışmalar da buradaki trafiği kilıtli- yor. Proje kapsamında ekım ayında başla- tılacak ınşaat nedeniyle Üsküdar Meyda- nı ve sahilin büyük bir kısmına araç ve yayalar 3 yıl süreyle gıremeyecek. Bu kapsamda Ataşehir minibüsleri Şemsipaşa Camısrnin önüne, Kadıköy dolmuşlan Uncular'a, Ümranıye dolmuş- lan da Bülbülderesi'ne taşınacak. Trafik sorunu ancakmetro ile çözülür' Boğazıçı Unıversıtesi tnşaat Muhendıslığı Bölümü Öğretım Üyesı Prof. Dr SemihTezcan, Îs- tanbul'un trafik sorununun an- cak metro ıle çözülebileceğını be- lırttı îstanbul Büyükşehır Bele- diyesi'nın sorunu tramvaylarla çözme>e çalışmasıru eleştıren Tez- can, "Yüzeyden vapılan t r a m ^ ' sorunu çözmez. İstanbul 60 sene önce terk etri yeriistünde giden tramvaylan. Yer üstünde tram- vay yapmak aloldışıdır, çağdışı- dır, para israfıdır. halka ezrvettir" dedı Büyükşehır Beledıye Baş- kanı KadirTopbaş'uı Zeytinbur- nu'ndakı tramvay hattuıı Fındık- lı'ya kadar uzatmakla övündü- ğünü anımsatan Tezcan, "Top- baş, hartm Beşiktas'a kadar uza- uiacağnn da söytüyor. Bu tstanbul için cinayettir. Dounabahçe'nin arkasuıa ray döşenir mi? Becere- bUhorlarsa tüm tramvay hatlan- nıyenüönaindirsinJcr. Topba$,bef- ki de sonuçlan uzun >adede orta- ya çıktığı için metnn'a yabnm >«p- mryor" dedı. Yüzeysel raylı sıs- tem uışaatlanrun Istanbullu- lar için ayn bu- ışkenceye dö- nüştüğünü vurgulayan Tez- can, tramvaylar içuı kullanı- lan vagonlann da çok pahalı olduğunu ifade ettı. Tezcan, trafık sorununu çözmek için yenı kara- yollan ın- şa etmenin sorunu da- ha da art- tırdığuıa dikkat çek- tı. Köprii- lerde sa- bah ve ak- şamsaatle- nnde yaşa- nan trafik Yağmur yağdı böyle oldu istanbul'da diin geceden itibaren yağmaya başlayan ve kentin Anadolu Yakası ile Boğaz çev- resinde ise zaman zaman etkiliolan sağanakya- ğış, trafiğifelç etti, temizlenmemiş mazgallar taş- ü, araçlaryolda kaldı, hasartı trafik kazalan mey- dana geldi Her yağmurda benzer sorunlar ya- şayan yurttaşlar, "yereiyöneticüeri altyapıya ge- rekli ö'zenigöstermemekle " suçlayarak "Bele- diye başkanlan, kaldırım yenilemek yerine alt- yapılarını gö'zden geçirsin, mazgalları temizlet- sinler"dediler. İstanbulMeteorolojiBö'lgeMü- dürü Mustafa Yıldınm, kentte bugün veyarın yağış beklenmediğini, hava stcaklığının da ar- tacağmı belirtti. MetrekareyeŞile'de 8.4, Göz- tepe'de 11.2, Kilyos 'ta 18, Sanyer'de 18.4kilog- ram yağış düştüğünü ifade eden Yıldınm, pa- zar günü yeniden beklenen yağışla birlikte ha- va sıcaklığının düşeceğini söyledi. İstanbul 'da hava sıcaklığının 26 derece olan mevsim nor- mallerinin altında seyrettiğini ifade eden Yıldı- nm, diin giindüz 18-19 derece olan sıcaklığı- nın bugün 23, yann da 26 dereceye yiikselece- ğini, pazargünü ise 22 dereceye düşmesinin bek- lendiğini kaydeOl (Fotoğraflar: UGUR DEMİR) SemihTezcan yoğunluğunun da tercihli yol uygulaması ıle çözülebilece- ğının aitını çizen Tezcan şöy- le devam ettı: "Özel araçlann kullandığı şerit savtsı düşürülür otobüs- İere yer açılırsa toplu tasıma- yı tercih edenlerin sayısı arta- cakfjr. KöprülerdekigişeJer de tra- fiği yavaşlatryor. Her M köp- rü de faiziyle birlikte kredi borçlanmodedi. BedeHöden- miş bir şe\in parasını ödeme- ye d^'am etnıek. devlet ayn bir fon yaratıyor demektir. Haksız bir vergi toplanryor. Köprülerden parah geçişe ar- ûk son verilmeli." DUZYAZI ORHAN BİRGtT Daha Maratonun Başındayken... Avrupa Parlamentosu'nun önceki günkü birie- şiminde açıklanan yeni koşullar, tünelin ucunu çok önceden gören gazetenız "Cumhuriyet" dışın- daki günlüklerde düş kırıklığı yaratmış olmalı. Kü- çük ve hızlı bir "Ufuk Turu"na ne dersiniz? Millryet, Avrupa Parlamentosu'nun kriz tohum- lan ektiğini söylüyor. O tohumlan daha da somut olarak okurlarına anlatmak amacıyla olmalı 2 de fotoğraf yayımlanmış. önceki günkü birieşimde Türkiye'ye engel çıkartmak için kalkan eller ile 16 Aralık 2004'te tüm parlamento sıralannı dolduran "Evet" oylan. Büyük düş kırıklığının sözcüsü Ha- san Cemal'den Brüksel'e gönderilen "Tadında Bırakın" başlıklı mesaj umarım 3 Ekim Pazartesi günü adresini bulmuş olur. Sabah Başyazan "AB fhanet Edemez" derken, sanınm eşinın sadaka- tinden son dakikaya kadar kuşku duymak isteme- yen adamın portresinı çiziyor. Radikal bile "Av- rupa'nın Sabır Işini Zoriadığı" görüşünde! Za- man ise "Bu Defa Provokasyonu AP Yaptı" di- yor. Vatan "Yeni Dayatma"dan söz edıyor! Ya biz? Biz, Cumhuriyet yazartan olarak yeni bir düş kı- nklığına uğramadık kı... Çünkü daha önce ne di- yorsak, yanılmadığımızı görüyoruz. Dahası, o Pa- dişahın huzurunda poposuna cevizler tıkıştınlır- ken gülen gezginci satıcının, arkadan karpuzcu- nun geldiğini anımsatan öyküsünü yüzlerinden dü- şen bin parça olmuş iktidar büyüklerimizin de unut- mamasını istiyoruz. önceki günkü AP birleşiminin aldığı en yeni ko- şul, yani Türkiye'den bir de Ermeni Soykınmı'nın tanınmasını isteyen ültimatom, acaba geçen haf- ta Bilgi Üniversitesı'nde gerçekleştirilen konferan- sın aktif katılımcıları ve düzenleyicileri üstünde na- sıl bir etki yapmıştır? Sözünü ettiğim konferansın, soykınm suçlamaları konusunda Batı ülkelennde bıze yönelmiş kuşkuları dağıttığını tez kanlılıkla yorumlayan kimi bilim adamlan" için Avrupa Par- lamentosu'nun ittrfaka yakın çoğunlukla aldığı bu yeni dayatma, acaba uyancı olabildi mi? Avrupa ülkelennde de basılıp satılan Türk gaze- tesi "Hümyet"'m konferanstan bir gün sonra birin- ci sayfasından yayımladığı şehit diplomat fotoğ- raflan karşısında kılını kıpırdatmayan AB'li paria- menterier, Türkiye Cumhuriyeti'nın vârisi olduğu Os- manlı Imparatorluğu dönemınde ve bir Dünya Sa- vaşı'nın koşulları altında yaşanmış mukalete ve tehcir olaylarının dışında, aynca ve profesyonel canilertarafından işlenmiş cinayetlerin hatıriatılma- sından da belli ki memnun olmadılar. Bağlamazmış! Gerçi Başbakan, AP'nin bu tür dayatmalannın Tür- kiye'yi bağlamayacağını söylüyor ve pazartesi gü- nünün takviminden çok emin görünmek isteyen bir tavıralıyor. Ama Daimi Temsilciler Komitesi'nin dün- kü toplantısında Avusturya nın dayatması kınla- madığı için adım atılamadığı görülüyor. Diyelim ki, sözünü ettiğim Komite, zorlayarak Avusturya'yı ikna etti ve bu çabanın karşılığında da; Hırvatistan için de ödün verdi. öylelikle 3 Ekim'de ısteksiz bir ucu açık görüşme maratonu başlayacak. Türkiye bundan, önündeki Kıbns ko- şullannın üstüne oturtulan Ermeni dayatmasını da hesaba katmayarak mutlu mu olacak? Yani Borsamız yeniden tavan yapacak! Kara bu- lutlar dağılacak! Babacan ve ekibi, AB'ye girmiş olsa bile öteki üye ülkeleri turist kımliklen ile gezip dolaşmak gibi çok masum bir hakkı kullanmaya kalkışan Türk vatandaşlarından vize isteneceğini bile bile, bir ayakları Lüksemburg'da, Ankara'ya umut göndermek için seferber olacaklar! AP'nin önceki günkü kürsü konuşmalan ve öner- ge oylamalan ile bizim hakkımızda belirttiği eğilim yetmezmişçesine öne sürdüğü diyasporacı ko- şullar, bence yeterli bir uyandır. Üye Hükümetler, önünde sonunda kendi vatandaşlannın bu konu- daki görüşlerini dikkate almayacaklar mı? O görüşleri, AB çatısı altına taşıyan organ Av- rupa Partamentosu olduğuna göre... Faks: 0 212 677 08 21 obirgit / e-kolay.net Veys FM de satfık • İSTANBUL (AA) - Tekstıl sektöründe faaliyet gös- teren Balın aılesine aıt 87.7frekansındanMarmara Bölgesı'ne yayın yapan Veys FM saüşa çıkanldı Veys FM Yonetim Kurulu Başkanı Naıl Balin, yaptığı açıklamada. 1993'ten bu yana 24 saat yayın yapan Veys FM'ı, isim hakkı, çelık kulesı, 3 katlı radyo bi- nasıyla birhkte satışa çıkardıklannı söyledi. Bahn. radyonun satış fiyatı konusunda bilgı vermedi. Protesto senette rekor artış • ANKARA (ANKA) - Protesto edılen senet sayısı. geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 54 artarak 546 bin 394'e, protesto edilen senet tutan ise yuzde 82 artışla 1 rrulyar 620.3 miryon YTL'ye ulaştı. Böylece 8 ayda geçen yıhn tamamında oluşan protestolu senet sayısının yüzde 92'sine, pro- testolu senet tutannın da yüzde 98'ine vanldı. Dolu tanm alanlarını vurdu • ERDEMLİ (AA) - Mersın'in Erdemlı ılçesınde do- lu yağışı nedeniyle sebze-meyve ekili 8 buı 971 dekar tanm alanırun zarar gördüğü bıldınldi. Yağışın ardın- dan tlçe Tanm Müdürü Berdan Tun'un başkanhğında yapılan hasar tespit çalışmalarında zarann maliyeti 7 miryon 461 bin 300 YTL olarak belırlendi. Sakarya'daki kavga ölünıle brtti • SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya'nın Hendek ıl- çesinde bir düğünde oyun oynama sırası yüzünden Holat ve Mercan ailelen arasında çıkan tartışma silah- h çatışmaya dönüştü. Çatışmada Fettah ve Güldane Holat yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı Olayla il- gilı N H ve FH. adlı kişilertn arandığı öğrenıldi. Tuvalete bayrak asıldı • GİRESUN (Cumhuriyet) - Giresun'un Eynesil il- çesinde yıkım karan çıkanlan tuvalete Türk Bayrağı asıldı. Duble yol çalışmalan sırasında Uğur Mumcu Parkı ile birlikte park çe\Tesınde bulunan bi~a W da yıkıldı. Sadece üzenne kaçak kat çıkılan gf let kaldı. Giresun Valisi tuvalet ıçin yıkım 5 <K ^ kardı. Karar, ilçe kaymakamlığına teblığ e £» g : ^ sonra, dikilen dıreğe Türk Bayrağı asıldı. a r lete Türk Bayrağı asılmasını şaşkınlıkla' .*•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog