Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

' ûTLÜL 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türitiye kaosa sürikleniyor' • İZ.ÜR (Cumhuriyet Ege Bûrosı) - Çeşitli ziyaret ve toplamlara katılmak amaci'la Muğla'ya gelen DSP Genel Başkanı Zekı Sezer. ıl özel idare salonıoda partilıleriyle görüşti. Buradaki görüşnesinin ardından yurttaşlara seslenen Sezer, "Türkjye kaosa sünikleniyor. AB'den uzaklasıyoruz. "Babalargibi satıyonız' deyip satıyorlar. "Borç ödüyoruz' diyorlar 100 miryar dolar borç yaptılar. Daha çok borçlaıup. daha az borç ödüyorlar Aradaki fark yolsuzlııklara gidiyor" dedi. Özdoğan ANAVffTAN'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bağımsız Erzurum Milletvekili ıbrahim Özdoğan dün Anavatan Partısı'ne katıldı. Özdoğan'ın katılımıyla milletvekili sayısı 18'e yükseien ANAVATAN'uı Meclis'te grup kurması için 2 mıJletvekili eksigı kaldı. ANAVATAN yönetimı, önceki gün CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ile Genel Baskan Erkan Mumcu'ya yakınhğıyla bilinen AKP Muğla Milletvekıli Hasan Özyer'i de saflanna katarak yeni yasama yılına "grup kurarak" gırmeyi planlıyor Karayalçın: SoJda birlik benimle oiur • OSMANtYE (AA) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Osmaniye Ticaret Odası'nda partilileriyle düzenlediği toplantıda. " Solun iktidar clması yaşamsal bir zorunluluk halıne geldi" dedi. Solda birlik için daha once başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı ve genel haşkanlığı bile bıraktığını anımsatan Karayalçın, solda birlik olursa yine bunu, ancak kendisinin gerçeklestirebileceğıni vurguladı. Karayalçın, AB konusunda herkesın ortak hr noktada örgütlenmesi gerektiğini söyledi. Türker: TÜPRAŞ'ı tfevletleştirecegiz • GEBZE(A4)-DSP Genel Başkan Yardımcısı Masum Türker, partisinın Gebze ilçe merkezinde dizenlediği basın tcplantısında. ekonominin rnye gitmediğini. bunun ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan tffafından da söylendiğini öae sürdü. Türker, ihracatm ıaalatı karşılama oranının. yizde 60'ın altına düşmesı hılinde ülkede kriz öabıleceğıne dikkat çekn TÛPRAŞ ozelleştirmesine d: değinen Türker. -rÜPRAŞ, DSP iktıdara geldiğinde muhakkak dfvletleştirilecek. Parasını vaip alacağız. TÜPRAŞ'ın siışına karşı duran tüm patilere hodri meydan dvonım. TÜPRAŞ'ın saışına karşı olup da ikidara gelince dfvletleştirmeyen samimi değildır" diye konuştu. Sezer'den guiye yardım • KONYA(AA)- Conhurbaşkanı Ahmet N;cdet Sezer, Konya'da yşayan 115 yaşındaki Isıklal Savaşı gazisi Veysel Tıran'a maddi yardımda bıiundu Korrya Vdiliği'nden yapılan yzılı açıklamada, Sezer'in, Knya'da yaşayan ve Tnkiye'de hayatta kalan 5 IsJdal Savaşı gazisinden bn olan Veysel Turan'a leüm edilmek üzere 2 bin Y~L gönderdiği bildirildi. Aaklamada, göndenlen yadımın, valilik özel kalem mıdürü tarafindan Turan'a tesim edildiği kaydedildi. Yakup Kepenek ve Emin Koç, Star'm satışıyla ortaya çıkan tablonun yarattığı tehlikeye dikkat çekti CHP'dentekelleşmeuyansıTUREYKOSE ANKARA-Medyada mülkı- yet ilişkileri konusunda verdiği araştırma önergesı gündemde bekleyen CHP Ankara Milletve- kili Yakup Kepenek. "Medya tekefci. yan tekeici bir yapı ka- zanryor. Bu, AB sünecinde so- runlara neden olacak" uyansın- da bulundu. Parlamentoya gir- meden önce Star gazetesinde çalışan CHP Yozgat Milletveki- li Emin Koç da "Star televizyo- nunun saüşı hukuki değiL tekel- leşme tehlikesigözöniinealınına- dı" görüşünü dile getirdi. RTÜK Yasası'na göre. med- yada bir kişi en fazla yüzde 20 hisseye sahip oluyordu. Ancak daha sonra bu düzenJeme değiş- tirildi ve " Yılhk ortaJama izlen- me veya dinlenme oranı yüzde 20'yi geçen bir televizyon veya radyo kunıhışunda birgerçekve- CHP YOZgat Milletvekili KOÇ: Medyada sahiplikle ilgili yasal boşluk var. Bu çok büyük bir sıkıntı. CHP Ankara Milletvekili Kepenek: Medya, üikemizde giderek tekeici ya da yan tekeici bir yapı kazanıyor. Star'ın satışını da bu çerçevede görmek gerekiyor. y-a tûzel kişinin veya bir serma- ye grubunun sennaye payı yüz- de 50'yi geçemez" düzenleme- si getirildi. Ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi bu düzen- lemeyle ilgili olarak yürürlüğü durdurma karan aldı. Bu ne- denle uzun süredir medyada mülkiyet konusunda yasal boş- luk bulunuyor. Devlet Bakanı Beşir Atalay, bu boşluğun gide- rilmesi için çalışmalannı sürdür- düklerini, yeni RTL'K taslağı- nın hazırlandığmı bildirdi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Ke- penek, "tekeici piyasalann ge- çerti olup olmadığının, gazete ve TV sahiplerinin. başta bankacı- lık olmak üzere diğer ekonomik faalivederi ile sektörün kamusal görevlerinin ne ölçüde bağdaş- tığının. medya sahiplerinin hü- kümede olan iş ilişkilerinin ha- berierin seçimüıe, köşe yazılan- na yansvıp yansımadığının. sek- törde çalışanlann sendikal hak- lan ve ücretleri De son aylarda yaşanmakta olan basın yayın- daki mülkiyet değişünlerinuT medya sektörü üzerindeki etki- lerinin araştınlması için öner- ge \ erdi Ancak, aylardır gün- demde bekleyen önerge bugü- ne dek TBMM Genel Kuru- lu'nda görüşülmedi. Kepenek, medyadaki tekel- leşme tehlıkesiyle ilgili olarak şu değerlendinneJeri yaptı • "Geçmişte basının. yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. güç olduğu öne sürülürdü. Şim- dilerde medyanın gücü katia- narak artö. Artık 4. değii ne- redeyse 1. güç durumuna doğ- ru hızla vükseldi Halkın bilgi- lenmesL, doğru bilgi edinmesive demokrasinin işlemesi yönün- den basın >a\ ın organlanna bü- yük göre^ler düşüyor. Ancak medya, üikemizde giderek te- keici ya da yan tekeici bir yapı kazanıyor. Star'm satışını da bu çerçevede görmek gerekiyor. Onümüzdeki günlerde başla- ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART KARAMKARA GÖRÜNPÜ! musakart@yahoo.com ması beklenen AB üyeliği süre- cinde deTürkne'nin en çok üze- rinde durması gereken konu- lardan biri. medyada ne olup bittiği, siyasi ikridann medya gücünü nasd kullandığı gibi ko- nular olacak. Tekeici bir mülki- yet yapısına doğru gidilmesi bir dizi shasal roplumsaJ sakınca- lar > aratabilir." Basın çahşanlannın sendikal, örgütlenme haklan açısından iyi durumda olmadığını vurgu- Iayan Kepenek. "Medyanmsen- dika olayına yaklaşum çok geri İç denerimi, çalışanlanmn hak- lannın korunması. yazdıklan vazılar, yayimladıklan haberler nedenKİe>»k edibneierinin önü- nün aknması yönünden arka- larında mesleki bir güç yok. Bu gücün olmavışı tekelleşmeden doğacak sakıncalan bir kat da- ha arttınyor" dedi. Kepenek, medyadaki mülkiyet yapısıyla ilgili yasal boşluğun da bir an önce giderilmesi gerek- tiğini bildirdi Hukuka uygun değü* CHP Yozgat Mılletveki- ü Emin Koç da, Star tele- vizyonunun satışımn hu- kuka uygun oimadığını söyledi. Tekelleşme tehli- kesıne dikkat çeken Koç, şu değerlendirmeleri yap- tı: "Safişı gerçekleştiren de\let, tekelleşme tehükesi- ni düşünmelidir. Bu > apü- mıyor. Oy sa devletin en önemli görevlerinden biri tekelleşmeyi önlemektir. Y'asalar görmezden geüni- yor. Medyada sahiplikk ü- ğüiyasal boşluk \-ar. Bu çok bü>ük bir sıkıntı. Ben tnil- letvekili olarak \ icdanen rahatdeğffim. Hukuksade- ce perişan vatandaşa uy- gulannor. Güçlü olana uy- gulannuyor. Star, hüküme- tin Pra\ da'sı haünegelmiş- ti. AKP, bu teie\izyonu ken- di mah gibi kullannordu. O açıdan baküırsa saüş iyi oldu. Ama sadşın yasalara da uygun olması gerekir. Satışta tekelleşme tehhke- si dikkate almabilirdi" Muhalefetin adayı Muharrem İnce, genel merkez ise yöneticilerde değişiklik düşünmüyor CHP'de son yarış gnıp yönetimi için AYŞESAYEN ANKARA - CHP'de kasım ayında yapılması planlanan Olağan Kurultay öncesinde son yanş Meciis grup yöneti- mi seçiminde yaşanacak. Ge- nel merkez yönetimi, mevcut grup başkanvekillennin ay- nen kalmasından yana tavjr koyarken 28 Ocak'takı olağa- nüstü kurultayda lstanbul Mil- letvekili ZüJfiiLKaneB'ye des- tek veren Yalova Milletvekili Muharrem İnce de aday olma- ya hazırlanıyor. CHP Mecİıs Grup Başkan- vekillikleri için salı günü grup toplantısında seçim yapılacak. • Genel Merkez yönetimi mevcut grup başkanvekillerinin kalmasından yana tavır koyarken. olağanüstü kurultay sürecinde Zülfü Livaneli'ye destek veren isimlerden Yalova Milletvekili Muharrem İnce de grup başkanvekilliğine aday olmayı planlıyor. Adaylık için adı geçen Ali Kemal Kumkumoğlu ile Atilla Kart ise ancak aday gösterilmeleri durumunda görev kabul edebileceklerini bildirdiler. CHP Grup Başkanvekıh Ke- mai Anadol, kendısiyle bir- likte halen bu görevi yürüten Haluk Koç ve Ali Topuz'un grup başkanvekillıklerine ye- niden aday olacağını bildirdi. CHP Lıderi DenizBavkal ın da grup başkanvekillikJerkde değişıme gerek görmedığı ifa- de edildı. CHP kulıslennde grup başkanvekili adaylan ara- sında lstanbul Milletvekili AB Kemal Kumkumoğlu ile Kon- ya MilleUekili Atilla Kart'ın da adı geçiyor. Ancak Kum- kumoğlu ve Kart. kendilerinin adaylık koymalannın söz ko- nusu olmadığını belırterek par- ti yönetiminin önerisi duru- munda bu konuyu düşünebı- leceklerinı ifade ettiler. 'Biıüğe ihtiyaç var' Partırün "birliğe bütünlüğe ihtiyacı olduğunu" belirten Kumkumoğlu, "Genel baş- kan, parti yönetûm ve miflet- veküi arkadaşlanmdan talep getaneden aday olarak çıkmam, yani kendim aday lıgımı koy- mam. Ortak bir kanaat, ihti- yaç oiursa düşünebilirinı. Çün- kü şu anda partinin de ülke- nin de bu tür yanşlara taham- mülüyok" dedi. Yalova Milletvekih Muhar- rem tnce'nin adayhğına ise kesin gözüyle bakılıyor. Ko- nuya ilişkin Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan İnce, •'aday olmayı düşündüğünü" söyledi. Milletvekili arkadaş- lanndan yeterli desteği gör- mesi durumunda aday olaca- ğını ifade eden İnce. "Şu an- da adaylık için arkadaşlanm- dan o ışıgı almaya çahşıy orunı. Eğer yeterli desteği görürsem bu işi iyi yapabileceğime inamyorum" dedi. İnce. geçen yıl yapılan grup başkanvekılliğı seçiminde de aday olduğunu ve genel mer- keze rağmen ılk turda Ali Topuz'dan daha fazla oy al- dığmı. 3. tura kadar da yanş- ta iddıasını sürdürdüğüne işaret ettı. ARTÎ ÖRGÜTÜ VE YURTTAŞLAR ENDÎŞELÎ' Sangül: Baykal, muhalefeti susturma çabası içinde tstanbul Haber Servisi - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'm parti ıçi muhalefeti susturma çabası içinde olduğunu belirterek, "Saddam ve Çavuşesku da muhalefeti sıfirlamayi basamuşlanh. Şişli'nın 28 mahallesinde oturan 550 kadının bir araya gehnesiyle oluşrurulan Şişli Kaduı Meclisi kuruldu. Meciis, sı\il toplum kuruluşlan ile birlikte Şişli için yeni projeler üretecek. Çavuşeskuve Saddam'ı örnek verdi RINÇ GÜNDEMDEKİ KONULAR1DEĞENLENDÎRDİ 'Cumhurbaşkanmı bu Meciis niçin seçmesin?' ancak diktatöriüklerini ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sürdürmeyi ^ ^ ^ ^ ^ b ^ ^ H Şişli'de Emekli Sosyal başaramamışlardr dıye ^^^^^Mi^^^m Jesisleri'nde Yerel konuştu. Yargı karan ile M u s t a f a SanguL G u n d e m 2 \ Merkezi'nin CHP'ye dönen Mustafa Sangül, açıhşuıda konuşan Sangül, CHP partinin internet sitesınde yer alan CHP'li beledıyeler bölümünden kaldınlmasuıa da tepki gösterdi. Sangül, önceki gün bir gazetede yayımlanan "CHP'de muhalefetin adı bile kalmadT başhklı haberin parti örgütünde ve CHP'nin geleceğine umutla bakan yurttaşlarca tepkiyle karşılandığmı belirtti. yönetimini "Bazı Hderler muhalefeti bitirdik diye hava atiyorlar. Ankara'da boş boş o koltuklarda oturanlara sesleniyorum, Çavuşesku da Saddam da kendi ülkekrinde muhalefeti bitirdik diyorlardL Ama asıl önemli oian eieştiriye ve özeleştiriye açık ohnakör" diye değerlendirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı BülentAnnç. "Bu parlamento. yeni cumhurbaşkanmı seçmemen'" düşüncesinın doğru olmadığını belirterek "Bu Mecüs'in su)iı mu çıktL niçin cumhurfoaşkanını seçmesin" dedi. TBMM Başkanı Bülent Annç, dün NTV'de gündemdeki konulan değerlendirdi. Anayasa değişıkliğiyle ilgili bir soru üzerine Annç, TBMM Anayasa Komısyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun bir çalışma yaptığını, ancak bunun bir öneri olarak TBMM'ye gelip gelmeyeceğını bilmediğini söyledi. Erken seçım ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir başka soru üzerine Annç şu görüşleri dile getirdi: "Bu dö'nem 5 vıllık bir dönem için seçfldL Benim amacım bu dönemi başan ile tamamlamak. Bizim için 3 Kasım 2002'nin miadı 5 \ildu-. Meciis farkh bir karar aJabilir. daha önce oldu. Zamanuıda da olabiür. Zamaıunda olacak nu, bunu ilk defa göreceğiz. Temennün paıiamentonun nıiadmı tam doldurmak suretiyie yeni seçimlerin yapdmasıdu: Bu süreç BulentAnnç. ^ndeM edfa hangi karan alırsa, hangi kanunu çıkanrsa bunun içinde cumhurbaşkanhğı seçimi de dahil hepsi meşrudur." "Bu parlamento yeni cumhurbaşkanmı seçmeıneJi*' diyenler olduğuna dikkat çeken Annç, bunun doğru olmadığını, bunun Meclıs'e karşı bir güvensızlik olduğunu söyledi. Annç, "Bu Meclis'in suyn mu çıktı? Niçin cumhurbaşkanmı seçmesin?" dedi. K4YM4KAMA YENİ YER AKPmiting, çocuklar top derdinde Başbakan Reccp Tavyip Erdoğan'ın bugün Çorum'da j'apacağı ziyaret öncesinde AKP ti Orgütü nûtinge çağrı seferbetüği başlaro. 100 binden fazla telefon abonesi tek tek aranarak nûtinge çağrüırken mahallelerde parti ambleminin olduğu toplar dağıtıldı. Top dağıtımı sırasında çocuklar arasında izdiham >aşandı. Çorum'da bugün bir dizi temel arma ve açıüş törenine kaülacak olan Başbakan Erdoğan, saat 14.00'te Saat Kulesi Meydanı'ndan halka seslenecek. Erdoğan'ın mitingi öncesinde AKP D Orgütü seferbertik başlatn. 6 kişilik bir orgaıü- zas\on komitesi, kentteki 100 binden fazla telefon abonesini tek tek arayarak nûtinge davet etti. AKP Çorum MıIle^ekiUeri Agah Kafkas, Ali Yüksel KaMiştu, Muzafler Kükü, Beledhe Başkanı Turan Atlamaz, AKP İ) Başkanı Mehmet Karadağ da Buhara Mahallesi'nde üzerinde AKP ambiemi ve miting saatinin yer aldığı toplan dağıra. Top dağralan alanın hemen yanı başında bulunan okıüun çuaş saatinde izdiham yaşandL Yüzlerce çocuk top alabilmek için birbirini ezdL ka\gava tutuştu. Dağıtılan toplardan alnıaya çalışan bü\iikler ise çocuklann ezilmesine yol açü. (SEYFEİTıN METE) 284 Sezer, atama kararnamesini onayladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içışleri Ba- kanlığı'nca her yıl hazırlanan rutin atama ka- raraamesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer tarafindan imzalandı. Atama kararnamesi ile 284 kaymakam. 100 valı yardımcısı ve Içışleri Bakanlığı merkezinde göre\lı 14 mül- ki ıdare amırinin yeni görev yerleri belirlendi. Içişleri Bakanlığı"ndan yapılan yazılı açılda- maya göre, Mülki İdare Amırleri Atama De- ğerlendirme ve Yer Değıştırme Yönetmeli- ğinde yer alan, "hizmet geregi sicil liyakat, performans ve kıdem gibi kriterler dikkate ab- narak \e meslek mensuplannın yıırdun çeşitli bölgeierinde görev yapmalarnu sağlamak üze- re görev yaptıklan yerde bulunduklan süre, bö^e ve suııf hizmetieri ile meslek mensuplan- run istekkri de azami ölçüde göz önüne ahn- mak suretiyie" her yıl olduğu gibi kararname hazırlandı. Söz konusu atama kararnamesi ile 284 kaymakam. ] 00 vaiı yardımcısı ve Içişle- ri Bakanlığı merkezinde görevli 14 mülki ida- re amirinin yeni görev yerleri belirlendi. Buna göre, 3 büyük ilden, Ankara \ ali yardımcıhk- lanna hukiık müşaviri Nurullah Nad Kalkan- a, Kayseri Vali Yardımcısı Tevfik Karabahk Trabzon Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İz- mir Vali Yardımcısı Fevzi Güneş, Erzincan Vali Yardımcısı FarukIşık ve Erdemli Kay- makamı Yusuf Ziya Karacaev ile Ünye Kay- makamı AB Bakoğlu atanırken, Çorlu Kayma- kamı Mehmet An" Llutaş. Samsun Vali Yar- dımcısı Haül Tancan Arpak, Edirne Vali Yar- dımcısı Levent Günçal ve Buca Kaymakamı Mehmet Fahri Can lstanbul vali yardımcısı olarak görevlendinldi. Izmir vali yardımcılık- lanna ise Tekirdağ Valı Yardımcısı Aydm Al- per, Manısa Vali Yardımcısı SaitTopoğlu. Bursa Vali Yardımcısı Celalettin Yüksel \e Bandırma Kaymakamı İsmail Gürsoy'un ata- ması yapıldı. Kararnameye göre, lstanbul Va- li Yardımcısı Hasan Bağcı Kartal kaymakam- lığuıa. Kartal Ka>Tnakamı Dursun Âh" Şahin Bakırköy kaymakamlığına, Uzunköprü Kay- makamı İrfan Balkannoğlu Bağcılar kayma- kamJığına, Sapanca Kaymakamı Hasan Du- ruer Avcılar kaymakamlığuıa, Avcılar Kay- makamı Abdurrahman Koçoğiu ise Marma- ris kaymakamlığına atanırken Yalvaç Kayma- kamı Abdullah Kalkan Bodnım ka\Tnakamlı- ğına, Batman Vali Yardımcısı Mustafa Kaya Datça kaymakamlığına getirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog