Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yuttank davası yeniden I İstanbul Haber Servisi - Yargıtay'ın TCK'nin yeni tükümlerine göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği srekçesiyle bozduğu an el konulan Yurtbank'ın zara- ra uğratılmasına ilişkin da\r anın yeniden görülmesine başlandı. tstanbul 8. AğırCeza Mahkemesı'ndeki du- nışmaya "dolandıncılık" ve "zimmet" suçlanndan taİdannda dava açılan tutuklu sanık Ali Avni Balka- rer ıle 17 tutuksuz sanık katıldı. Mahkeme heyetı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi Türk ittaiyesi su atmada birinci • İZMİR (AA) - 3. Balkan It- faıye Sporlan Müsabakalan so- na erdi. Türkıye "pompadan su atma" yanşında binncilığı elde ettı. Izmit tsmetpaşa Stadı'nda- kı oyunlann son bölümünde "pompadan su atma" yanşı ya- pıldı. Yanşmacılar, motopompu çalıştınp hortumla 80 metre ko- şarak 10 litrelik kutuya 3 metre mesafeden su sıktı. Yanşma so- nunda Türkıye, kutuyu 49.90 sanıyeyle en kısa sürede dolduran ekip oldu. Romanya 50.78 saniyeyle 2. olur- ken Makedonya ise 1.00 09 ile üçünculüğü elde etti. Kadıköy'de yıkım gerginliği I İstanbul Haber Serviâ - Kadıköy'de belediye arazisi üzerine yapıldığı belirtılen yaklaşık 40 gecekondu yı- hldı. Yıkım sırasında avukat Ercümen Uslu \ e bazı yurttaşlar gözaltına alındı. Zeytinbumu Yenıdoğan Mahallesi'ndeki 7 gecekondu da belediye ekıplerınce yıkıldı. Beyoğlu Belediyesi önünde toplanan bir grup yurttaş ıse kentsel dönüşüm projesim protesto ettı. Protesto gösterisinde 'Okmeydanı bızımdir, bızım ka- lacak", "Işgalci değil, hak sahibiyız" sloganlan atıldı SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk "KUŞ GRİBİ"NE DİKKATL (HABERLERDEN) Çete davalannın avukatı Atalay Cebesoy, bürosunda gerçekleştirilen silahlı saldında öldürüldü Mafya avukatma hıfazECEVtTKILIÇ Mafya lıderlen Alaattin Ça- ba, SedatŞahin, HalukKırave Oral ÇeBk'ın avukatlığını ya- pan Atalay Cebesoy, Fatih'teki bürosunda öldürüldü. Cebe- soy'un geçen hafta öldürülen Muzaffer Dağdeviren'in de avu- katlığını yapnğı ortaya çıktı. Ce- besoy'un Sedat Şahin ile Ümit Saral arasındaki ça- tışmalann kurbanı olabıleceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çete davalannın vazgeçilmez avukat- lanndan Atalay Ce- besoy, dün öğleden sonra Vatan Caddesi üzerinde- kiLetafet Apartmanı'mn3 ka- tında bulunan bürosunda silah- lı saldınya uğradı. Özel Vatan Hastanesi'ne götürülen Cebe- soy yolda yaşamını yitirdi. Has- taneye gelen ve Cebesoy'la bir- likte Çakıcf nın davalanna ba- kan meslektaşı Şeyda Yıldmm, "Tehdit alsaydı haberimiz olur- Teziç'e fahri pnofesöplük • EğhnnServisâ-YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdo- ğan Teziç'e, Varna Tek- nikÜmversıtesı'nce "Fah- n Profesörlük" unvanı ve- nldı. YÖK Başkanı Prof Dr. Tezıç, YÖK Başkan- vekılı Prof. Dr. Aybar Er- tepınarve beraberlennde- kı heyet üyelen, 24-27 Ey- lül 2005 tanhlennde, Bul- ganstan'da Varna Teknık Ünıversıtesı'nı ziyaretet- tiler. Üniversıtede Türk öğrencilerie buluşarak on- lann sorunlannı dınleyen Prof Dr. Tezıç, Varna Tek- nık Universitesi bünyesin- de kurulan Bulgar-Türk Araştırma Merkezi'nın açılışını da yaptı Koop-Cnin gezisi • Haber Merkezi-Ko- op-C kültür gezilenne ye- niden başlıyor. îlk gezi ye- n Zonguldak Bugün yola çıkan gezi ekibi. akşam Ka- rabük'ün ılçesi Yenice'de konaklayacak Yenıce Be- ledhe Başkanı Mustafa Akay"ın rehberlik edeceği Yenice'de çevre gezisi ve doğa yüıüytişu yapılacak. Pazar günü ise "'Özelleştır- me ve Türkıye'ye etkilen" konulu panel yapılacak Curflhurıyet gazetesi yaza- n Söranez Targan'ın yöne- teceğı oturuma gazetemiz \ azan Türkel Minibaş, CHP cıılletvekıli Harun Akın, CHP milletvekilı Nadir Sa- ıaç, Genel Maden-İş Sen- dikası Genel Başkanı Çetin Alnın, eskı DSP mılletve- kilı Tayrun Içli konuşmacı clarak katılacaklar du" dedi. Olaydan hemen son- ra kaçan saldırgaru yakalamaya çalışan polıs, Cebesoy'un bak- tığı çete davalannı ıncelemeye aldı. Susurluk sürecinde ortaya çıkan kirh ihşkılerin odağında- ki isimlerin avoıkatlığını yapan Cebesoy. mafya liden Alaattin Çakıcı'nın tüm davalanna bakı- yordu. Çakıcı ile Nuri Ergm ara- sındaki kapışma nedeniyle da- • Emniyet, avukat Atalay Cebesoy'un Sedat Şahin ile, Ümit Saral arasındaki çatışmalar nedeniyle öldürülmüş olabıleceği ihtimali üzerinde duruvor. ha önce Karagümrük çetesinin hedefi haline gelen Cebesoy, yakın dostu Haluk Kırcı'nın da aMikatlığını yaptı. Cebesoy'un savunmasını üst- lendiği çete hderlennden biri de Sedat Şahin ve yakm adamı Muzaffer Dağdevıren'dı. Dağ- devıren ıse geçen hafta yıne Va- tan Caddesfnde öldürüldü. Se- dat Şahin çetesine üye olmak ve yazanmız Uğur Mumcu'nun katıllennın yargılandığı UMUT da\asında da yargılanan Dağ- deviren'in öldürülmesiyle Se- dat Şahin ıle Sarallar arasında- ki çatışma yeniden gündeme geldı. Saral ve 13 adamı Dağ- de\iren'ın cenazesınde Şahın"ın adamlarına yönelık saldın plan- ladıklan gerekçesiyle cenaze öncesinde düzenle- nen operasyonla gö- zaltına alınarak tu- tuklandı. Ümit Sa- ral ve adamlannda l Uzi, l Kalaşnıkof ve 11 tabanca ele geçinldi. KAFEYE SALDIRI Bu arada, dün akşam Beşik- taş'ta bir nargile kafemn önün- de duran Talat Yavuz, Mende- res Ateş ve Ahmet Yalçtnkaya uğradığı silahlı saldında yara- landılar. Saldınnın a\oıkat Ce- besoy'un öldürülmesiyle bağ- lantılı olduğu öğrenildi. İpekçiUenpersonel hyafetteri yeniKurumsalKimlik Çahşması 'nın konsepû için BülentErkmen, personel kyafeûeri için ise ün- lii tasanma Cemil İpekçi ile işbiriiğiyaptL İpekçi, zabtta, sekreter, çaya gibi değişik birimler için hazırladığı layafederini Pera Palas Otel'deyapüan defileylesergiledi Koreografîsini Yeşim Palan- düz 'ünyvpttğı defileyeEbru Vrün, SemaŞimşek, BuketSaş'gıgibimankenlerkatıLh. Beyoğlu Be- lediyesi'nin YeniKurumsalKimlik Çalışması, logo \<e kn-afederinin dtşında afişler, tabda, kapı nu- maralaru iş tabelalan, çöp kurulan gibi birçok detayı da içeriyor. (Fotoğruf SERKiN YILDIZ) Herşeydahil Beko Kombi!Beko kombiler, tesisat, projelendirme ve anahtar teslim montaj hizmetiyle Beko yetkili satıcılarında. GENİŞ AÇI HİKMET BÎLA Nefret Avrupa Parlamentosu'ndaki tartışmalan maç gibi izledik. Türkıye yanlısı ve Türkıye karşrtı parlamenter- lerin atışması doğrusu çok düşündurücüydü. Bu otu- rum uzun yıllar hatırtanacak izler bıraktı. Sadece aldı- ğı kararlaıia değil, aynı zamanda Türkıye ıle müzake- re yapılmasını ıstemeyen ya da imtiyazlı ortaklık falan onerenlerin mimiklen, ses tonları, el hareketleriyle... Ve Türkıye ile müzakerelerin başlamasına birkaç gun kala, Cumhurbaşkanı Chirac'a çağnda buluna- rak "Müzakerelerin açılması fıkrinden samimi olarak nefret duyduklanm" soyleyen Fransız mılletvekillerTy- le... llgınç... Sadece "nefret" değil, "samimi nefret"... Bu kadar ıçtenlıkle vurguladıklarına göre samimi olduklanna kuşku yok. Aslında sorulacak basit soru şu: "Türkiye ya da Türkler size ne yaptı da onlardan bu kadar nefret ediyorsunuz?" Düşünüyorum, taşıntyorum, bir neden bulamıyo- rum. O mılletvekillennın teker teker Turklerden nefret etmek ıçın özel nedenleri var mı, btlmıyorum ama ge- nel olarak Türklenn Fransızlara bir şey yaptığını san- mıyorum. Kimıleri, Türkiye'nın uye olmasıyla AB'nin sınırlannın doğuya doğru 1500 kılometre uzayacağı- nı, 70 milyon Müslüman nüfusun bırlığe gıreceğini, böylece AB'nin demografık, kültürel dokusunun de- ğişeceğıni ve bir sure sonra Türkıye'nin AB'nin en buyük ulkesi haline geleceğıni söylüyoriar ve bu veri- lere dayalı korkulannı dıle getınyorlar. lyı de bu durum yenı ortaya çıkmadı ki. Turkiye'nin coğrafi konumu, küttüru, halkının dinı zaten bılıniyordu. Olsa olsa nü- fusu artmıştı. Bu özellıklenyle de herhalde nefret edil- meyı gerektimniyordu. Türkiye'nın üyeliğine karşı çıkmak ıçın sıyasal ne- denler, ekonomık nedenler, stratejık nedenler olabilır- di ama yıne de bu karşıtlığı "nefret" olarak ifade et- mek zorunluluğu yoktu. Nefretın nedenlerini ararken dünkü The Times ga- zetesinde bir yazı gözüme ilıştı. llişkıler bu aşamaya geldıkten sonra, Türkiye'yı reddetmenin hem onursuz bir davranış hem de yanlış olduğu belirtılen yazıda deniyordu ki: Bu, bütün Atatürk devrimlerinin ve laik bir ülke ola- rak Türkiye'nın attığı dev demokrası adımlannı gör- mezlıkten gelmek olur. Yoksa rahatsızlık buradan mı kaynaklanıyor. Nefre- tin nedeni bu mu? Bu Fransız mılletvekilleri, Avru- pa'nın her tarafındakı yandaşlan (ve duygudaşlan) gi- bi yoksa Atatürk devrımleriyle aydınlanmış Türki- ye'den memnun değiller mi? Türkiye'nın hâlâ geri bir ortaçağ ülkesi olarak kalmış olması onları daha mı çok sevındirirdi? Hani yüzyıllarca Avrupalı gezginlenn gelıp gördüğü, dönünce dalga geçerek anlattığı "ilkel yaratıklann doldurduğu büyüleyici Doğu ülkesi!.." Yoksa bu zihniyet ve bu nefret midir ki, oturup adam gibi müzakere edeceği yerde, Atatürk'ün re- sımlennın devlet dairelerinden kaldırılmasını isteye- cek kadar zevzekleşen?.. hikmetbila <ı ntv.com.tr Cankurtaranlar buluşuyor • Haber Merkezi - Denizcıler Dayanışma Derneğı (DDD) kendi olanaklanyla kurduğu Gönüllü Denizde Acil Yardım-Destek-Kurtarma Örgütü (DAK'SAR), 12 A\Tupa ülkesindeki can kurtarma örgütlerinin başkanlannı Istanbul'da ağırlıyor. "ILF 2005 Avrupa Başkanlar Toplantısı", yann saat 10.00'da, Ataköy Marina Konferans Salonu'nda başlayacak. 60 ülkede denizde can kurtarma hizmeti veren 96 kuruluşun üye olduğu International Lifeboat Federation (ILF), 4 yılda biı genel kurul, her yıl ise ara toplantı düzenliyor. 1924'te kurulan ILF'nin temel amacı dünya denizlerinde can kaybını engellemek. BgKoh'zmetmtfKezı 44A 1 4 0 4 0 2 1 6 S 8 5 8 *°* »** bekocomtr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog