Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLÜL 2005 CUMA 14 kultur(5 cumhurryet.com.tr Istanbıü'da özel tiyatrolar 2005-2006 mevsimine yeni oyunlarla giriyorlar YAZI ODASI Her şeye karşm tiyatroECE BAKTIAYA Sezon, tiyatro için 'sancıü' da olsa başlıyor. Devlet Tiyatrolan'nda yaşanan olumsuz olay- lar tüm tiyatro çevrelerinı tıyatronun geleceği hakkında uınutsuzluğa itse de sahneler, 'her şe- ye rağmen tiyatro' dercesine yeni oyunlarla renklenmeA'e hazırlanıyor. Oyunlara bakıldı- ğında yabazncı yapıtlann ağırlıkta olduğu göze çarpıyor. • Âkba nk Sanat Yeni Kuşak Tiyatrosu - Akbank Sanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda bu sezon da *A.şk Delisi' oyunu devam ediyor.. Yönetmen Mehmet Ergen'ın olıışturduğu 'Ye- ni Kuşak'm sahnelediği oyun, Amerikab oyun ve senaryo yauan Sam Shepard a aıt. Oyun 2005-20Ö6 saaat sezonunda herpazarsaat 15.30 ve 18.00'de sahneleniyor. • Oyuacular Tiyatro Grubu - Oyuncular Tiyatro Grubu, 'Hasan'ül Basri'nin Serüven- leri' adlı masaldan Selma Köksal'ın oyunlaş- tınp yönettiği 'Binbir Gece' adlı müzikalle yann perdelerini açıyor. Oyun her cumartesi sa- at 20.00'de Cem Safran Sahnesinde ızlenebı- lecek. <0 212 245 13 14) Yeni blr mefcân • Kenter Tiyatrosn - Ken- ter Tiyatrosu yeni sezona ikı ye- ni oyunla başlıyor. Rebecca Lenkiewicz'in yazdığı 'Night Season / Oece Mevsimi' ve ün- lü yazar Patrick Marberdan 'Kumarbazın Seçimi 1 Sezo- nun devamında, Kent Oyuncula- n, ülkemızde ilk kez sahnelenen ünlü müzikal 'Cabaret'ı ızleyı- ciyle bulaşturmayı amaçlıyor. Geçen sezon ilk gösterimi yapılan ve sadece 6 özel temsil- le seyırci önüne çıkan, 'Kumarbazın Seçimi', 'Closer' filmıyle tanıdığımız Patrick Mar- ber'ın ilk oyunu. Cengiz Bozkurt'un çevirip yönettiği oyunda Bülent Şakrak, Barru Kü- çükçağlayan. Engin Hepüeri, Köksal Engûr, Okan Yaİabık ve Cüneyt Türel rol alıyor. Yü- dız Kenter'ın tek kışılık oyunlan 'Oscar ve Pembeli Meleği' ve 'Hep Aşk Vardı' ıle Müşfık Kenter ve Kadriye Kenter'in oyna- dığı 'Nasrettin Hoca Bir Gün' bu sezon da devam edecek. (0212 246 35 89) • DOT - Mısır Apartmanı'ndaki yeni tiyat- ro mekânı DOT sezona 4 oyunluk bir repertu- varla giriyor. Her oyunun 8 hafta süreceğı se- zonun ilk oyunu Bryony Lavery imzalı 'Fro- zen / Donmuş'. Oyiın bir seri katilın psikolo- jisini, 10 yaşrndaki Rona'nın kayboluş hıkâye- si üzerinden üç farklı bakışla üıceliyor. Cç ka- rakter birtakım sorulara cevap ararken, kendi içlenndeki şeytanı kovmaya çalışıyorlar.Fü- sun Günersel'in çevirdıği, Mustafa Aykı- ran'ın yönettiği oyunda Derya Alabora, Övül Avkıran, Murat Daltaban ve Arda Aydın rol Kenter Tiyatrosu'nun geçen sezon ilk gösterimi yapılan oyunu 'Kumarbazın Seçimi'' (üstte). Oyun Atölyesi'nin bu sezon sahnelenecek olan oyunu 'Othello'. (sol altta). DOT'de sezonun ilk oyunu 'Frozen / Donmuş' (sağ altta). alıyor. Sezon içınde sahnelenecek dığer oyun- lar 'PUlowman / YastıkAdam' (Martin McDo- nagh), 'Love and Understanding' (Joe Pen- hall) ve 'The Censor / Sansürcü' (Anthony Neilson). • Tiyatro Oyunevi- Tiyatro Oyunevi 14 Ekim Cuma günü 'Tol' oyunu ıle sezonu açı- yor. Murat Uyurkulak'm aynı adlı romanın- dan Mahir Günşiray'ın uyarladığı ve yönet- tiği 'Tol'de, Güven tnce ve Mahir Günşiray oy- nuyor. Repertuvar tiyatrosu olma özelliğinı sür- düren Tiyatro Oyunevi, daha önceki 'Evlenme', 'Unutmak', 'Döne Döne', 'Gavara' adlı oyun- lannı da dönüşümlü olarak yeni sezonda sah- nelemeye devam edecek. Tiyatro Oyunevi'nın yeni sezon tasansı ise 'Lorcahane' adını taşıyan müzıkli bir oyun. Lor- ca'nın metın ve şiırlerinden yola çıkarak hazır- lanan metni çe\ r iren, uyarlayan ve yöneten Ma- hir Günşiray. (0212 254 96 96) ^ Tiyatro Kedi - Tiyatro Kedı, 'Casablan- ca Müzikali' ile 26 Ekim'den itibarenperşem- be, cuma, cumartesi akşamlan saat 21.00 'de, cu- martesi 15.30ve21.00, pazargünlen 15.30 ve 19.00'da Profilo Alışveriş Merkezi'nde sahne- lenecek. • Semaver Kumpanya - Semaver Kum- panya dördüncü sezonuna, 28 Mart tarihmde ilk gösterimini yapmış olduğu 'Süleyman ve Öbürsüler' adlı oyunu ile 14 Ekim'de başlı- yor. Yavuz Pekmanın Max Frisch'ın 'Bi- ederman ve Kundakçılar" oyunundan esinle- nerek yazdığı, AyşenÛ Şamlıoğlu'nun yönet- tiği oyun vurdumduymazlığımızı ironikbir dıl ve alışık olmadığımız sahneleme tarzıyla seyir- ciye sunuyor. Sezonun dığer oyunlan ise; Or- han Kemal'ın romanından sahneye uyarlanan 'Murtaza' \e dördüncü sezonunda da Sema- ver Kumpanya'nın birkomedi klasığı olarak 157. kez seyircısıyle buluşacak olan 'Onikinci Ge- ce\ VV. Shakespeare'ın 'Fırtına' sı Semaver Kumpanya'nın 2005- 2006 sezonunda sahne- lenecek yeni oyunu. Yönetmenliğini Işıl Ka- sapoğlu'nun yapacağı 'Fırtına'yı Yavuz Pek- man çağdaş bir yorumla yeniden kaleme alı- yor. Oyun, Avrupa'nın modern çağa geçiş sü- recım, modernizmin dinamıklerini tartışan, ik- tıdar hırsı. bıreysellik, bencillik gibi ınsani za- aflan eleştiriyor. (0 212 585 59 35) Kara güldürüden efsaneye • Tiyatro Stûdyosu - Tiyatro Stüdyosu 5 Ekim akşamı Afife Jale Sahnesi'nde yeni oyu- nuyla perde açıyor. 'Teyzem ve Ben' adlı ka- ra güldürüyü Ahmet Levendoğlu yönetiyor. Oyunda Mehmet Ali Kaptanlar ve Serda Kondeler Aktuna rol alıyor. Maya Sahnesi - Maya Sahnesi yeni sezona geçen yılın oyunu Tony Kushner'ın yazdığı 'Evcimen Kabil' ile gi- nyor. Politik ve trajikomık oyunu Metin Deniz yönerti. Ikinci Ma- ya Sahnesi yapımı ise bir Shakes- peare uyarlaması: 'Bahtsız Perik- les'. NihalG. Koldaş'ın uyarladı- ğı, masalsı bir anlatı olan oyunda, Mehmet Akan, D. Umut Aslan, Metin Balay. Tomris încer, Tülin Özen ve Hasan Şahintürk yer alıyorlar. Yönetmen yine Metın De- nız. Sezon içinde ise Maya sahne- si ilk olarak Joe PenhaU'ın Batı'da etnik azınlıklann sosyal ve kültürel çelışkilerıni psikiyatri ekseninde iş- lediğı 'Mavi/ Portakal' adlı oyunu sahneleyecek. Oyunun çevırisi Nihal G. Kol- daş'a, yönetimi ise Metin Deniz'e ait. */ Oyun Atölyesi - Oyun Atölyesi sezonu 6 Ekim günü Bulgar yazar Stefan Tsenev'in Je- anne d'Arc efsanesinden yola çıkarak kaleme aldığı 'Jeanne d'Arc'ın Oteki Ölümü' oyu- nu ıle açıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği oyunda Haluk Bilginer, Güven Kıraç ve Tü- lay Günal rol alıyor. Geçen sezonun oyunu 'Othello' da bu yıl yüıe izleyici karşısında ola- cak. • Tiyatro Pera - Shakespeare'in 'Yanlışlık- lar Komedisi' bu yıl Tiyatro Pera'da sahnele- necek. Aşklar, yanlış görüntüler, yanlış tutku- lar, yer değiştiren uşaklar, efendiler, yanlış an- laşılmalar; paramn, ticaretin,ftrsatyaratmanın gücü oyunun temel yapısım oluşturur. Tiyatro Pera'nın reperruvanna ekleyeceği diğer yeni oyunlar ise 'Şerefe Hatıralar 1 (O Yıllar) ve 'Şimdi Söyle!'. Geçen sezonun ödüllü oyunu 'Dobrinja'da Düğün' yeni sezonda da sürecek. (www.tiyatropera.com) SELİM İLERİ 'Yeni' Istanbul'da Tiyatro Mazlum Kiper'le konuşuyorduk, Celile Toyon, Aziz Sarvan ve ben. Tiyatro mevsiminin açılışına çeyrek kala. Sonbaharusul usul kendinı hissettirirken. Mazlum Kiper, Istanbul ŞehırTıyatrolan'nın yeni düze- ninden söz açtı: Kadıköyü Haldun Taner Sahnesi'nı pilot sahne seçmışler. Bu mevsım Haldun Taner Sahnesi her ak- şam perde açacakmış. Birden geçmışi hatırladım, Istanbul'un ve istanbul'daotu- ranlann tiyatroya, tiyatro sanatına doyamadıklan bir zama- nı. Tıpkı eskı günlerdekı gibi diyordum. Evet, artık eski gün- ler. Basbayağı kırk yıi öncesı! Çarçabuk geçip gitmiş. Beyoğlu'nun bir uçtan bir uca tiyatro salonlanyla donan- dığı dönemdi. Sırayla gidersek, Şehir Tıyatrosu'nun Yeni Komedi bölümünden başlamam gerekir. Her önunden ge- çişimde yüreğımi sızlatan Yeni Komedi! "Büyüklere mahsus" tiyatroyu ilk orada izlediğimi kim bılir kaç kez yazdım. Büyüleyıcı bir cumartesi günüydü, ma- tineye gitmiştik. Yeni Komedi'de nice mevsimler birbirin- den güzel oyunlar ızledim. Şehir Tıyatrolan'nın üslubunu yakaladığım eserler. Ama hemen karşı sıradaki Küçük Sahne de hayatıma ti- yatroyu armağan etmiş salonlardan bindir. Gözlerimi ka- par kapamaz, Haldun Dormen'ın bütünüyle kendıne öz- gü tiyatro dünyası belınyor. Bızım kuşağı herhalde epey- ce etkilemış olmalı. Klasıkten yeniye geçişte, Dormen'in ılımlı ve bılinçli tutumu, modern tiyatro konusunda birçok izleyıciye fikir vermıştır. Küçük Sahne'de Refik Erduran'ın unutamadığım Cen- ' giz Han'ın Bısıkleti'nt seyretmiştım. Sevgıli Yıldız Alpar'la ne zaman buluşsak, o oyunu hatıriatınm; Yıldız Alpar'ın ti- yatroya uzak duruşuna yerinmeden edemem. Gülriz Sururi orada, büyük Utvi Uraz orada. sonraki yıl- larda usta Mücap Ofluoğlu, Ferhan Şensoy, Zeliha Berk- soy... Ulvi Uraz göz kamaştıncı bir aktördü. Onun, Mazlum Ki- per'in babası Müfrt Kiper ve Alev Koral'la, Haldun Ta- ner'in esen Gözlenmı Kapanm Vazıfemi Vapanm'daki.. ha- yır, yalnız onun mu, her üç sanatçının da harikulade oyun- lan bende hep yaşayacak. Biz nedense Ses Tiyatrosu'na pek gıtmezdık. Ama bir kez, orada seyrettığim yan revü bir oyun bende masal bı- raktı... Artık Elhamra'nın oralardayız. önce vodviller kraliçesi Is- tanbul Tiyatrosu. Vodvil ama, halk tiyatrosunun doğmaca payını asla küçümsemeyerek. Şimdi hepsi aramızdan ay- nlmış ustalar. Hangi birini sayayım! Çok geçmeyecek, lise yıllanmda, Gülriz Sururi'yle En- gin Cezzar kendi tiyatrolannı kuracaklar. Hayatımda ilk kez Nâzım Hikmet'ın bir eserini seyredeceğim. Güngör Dil- men'in Kunban'ı, yıne Taner'in Zıllı Zarife'si ve hep Gülnz! Mekân, elbette Elhamra... Karaca Tiyatrosu'nda Muammer Karaca'nın insana mutluluk veren güldürulen. Onunla bırlikte. Ankara'dan Is- tanbul'a gelmış, Yıldız Kenter le Müşfik Kerrter'in ilk gös- terileri. Kent Oyuncuları olmasaydı, tiyatronun haysiyetini mi konuşabılirdı bizım kuşak... Dostlar Tiyatrosu'nda soluk soluğa seyrettiğim oyunlar. Brecht'in Ga//7e'sıni arada hâlâ rüya gibi görürüm. Rüya gibi dıyorum, çünkü bu oyunun bana verdiği hazzı yeni- den tatmak içın, Galile'yi seyrettığim rüyasını uydururum... Bütün bu tiyatrolar, bütün bu sanatçılar haftanın yedi gü- nü tiyatro sanatını yaşatmışlardı. Elbette Tepebaşı Dram da! O gün Mazlum Kiper'e soyleyemedim: Istanbul Şehir Tıyat- rolan, Türkiye'nin en büyük kentine, bir sahnede de olsa, haftada yedi gün tiyatroyu yeniden sunuyorsa, buna bir gönül borcum var. Kadıköyü'nün vefalı, hep orta halli in- sanlardan oluşmuş, duyariı, ince seyircisi, bu girişimi, bu çabayı bütün kalbimle inanıyorum kı, destekleyecek. Son sıralardaki ağır, kıncı, üzücü tartışmalann ötesinde eylem! Tiyatro sanatına böylesinin yaraştığını düşünüyorum. Öneriler Tiyatro / Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in esen, istanbul Şehir Tıyatrolan, Gazıosmanpaşa Sahnesi. Istanbul Şehir Tîyatrolan'nda renkli sezon ! ' Kocaeli tiyatroya doyacak! îstanbul Büyükşehir Belediyesı Şehır Tiyatrolan da, 2005-2006 tiyatro sezonunu yann açıyor. Harbiye Muhsin Ertuğnıl Sahnesi'nde Georg Büchner ın yazdığı Roberto Ciuli'nin yönettiği 'Danton'un Ölümü'; Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Nâzım Hikmet'in yazdığı Ragıp Yavuz'un yönettiği 'Ferhat ile Şirin' (Bir Aşk Masalı); Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Erhan Yazıcıoğlu'nun yönettiği 'Dosya'; Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Matei Vîsniec'in yazdığı Zeynep Avcı'nm dilimize çevirdiği, Orhan Alkaya'nın yönettiği 'Savaş ve Kadın'; Ümraniye Sahnesi'nde Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Engin Uludağ'ın yönettiği 'IV. Murat': Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı, Nedret Denizhan'm yönettiği 'Yaprak Dökümü' tiyatroseverlerle buluşacak. Şehir Tiyatrolan ile Theater AnDer Ruhr arasında karşılıklı oyun alışverişi yapılacak. Bu kapsamda 7-13 Kasım tarihlen arasında, Theater An Der Ruhr, Harbiye Muhsin Ertuğnıl Sahnesi'nde 'Venedik Taciri', 'Antigone', 'Üç Kuruşluk Opera', 'Tann' (Woody Allen) ve 'Küçük Prens' adlı oyunlan sahnelecek. A. Strindberg'in yazdığı Deniz Hellberg'in yönettiği 'Baba' 12 Ekım'de; Dacia Maraini nın yazdığı Özkan Schulze'un yönettiği 'Mar>- Stuart' 14 Kasım'da; Tennessee Williams'ın yazdığı Engin Uludağ'ın yönettiği 'thtiras Tramvayı' 23 Kasım'da; Güngör Dilmen ın yazdığı, Burçin Oraloğlunun yönettiği 'Bağdat Hatun' 28 Aralık'ta; A. Ostrovskinin yazdığı, Engin Gürmen'in yönettiği 'Yaban Ormanı' ocak ayının ikinci haftasmda ilk gösterimleriyle tiyatro izleyicisinin karşısmda olacak. Kocaeli Büyük- şehir Beledıyesi Şe- hir Tiyatrolan 2005- 2006 sezo- nunu yann 5 yeni oyunla açıyor... Oyunlar Halk Eğıtim Sahnesi ve Süleyman Demirel Kültür Merke- zi'ndeki büyük sah- nenin yanı sıra yı- ne Süleyman De- mirel Kültür Mer- kezi içerisinde inşa ettirilen oda tiyatro- sunda sahnelene- cek. Yeni sezonda Şakir Gürzümar'ın yöne- teceği 'Karar Kimin', Cüne\1 Çalışkur'un yöneteceği 'Tımarhane', George Antad- ze'in yöneteceği 'Tartuffe', Emre Kojnn- cuoğlu'nun sahneleyeceği 'Geçit Yok' ve Murat Karasu'nun sahneye koyacağı 'Içer- dekiler' izleyi- ci karşısında olacak. Izmıt Şehir Tiyatrolan ço- cuklar için de farklı seçenek- ler sunacak bu sezon. Zuhal Er- gen' sahnele- yeceği 'Ho- şu'nun Utan- cı' adlı çocuk müzikali, Me- lih Düzenli im- zası taşıyan 'Ormanda Şenlik Var' adlı gölge oyunu, Semaver Kumpanya oyunculanmn Işil Ka- sapoğlu yönetimınde sahneleyeceği 'Nas- reddin' Gezıci TIR yatrosunun tüm Koca- eli'yı gezerek sunacağı, Veysel Sami Beri- kan tarafından sahnelenen 'Savaş Düşle- rimiÇaldı'... 5 w EMP'ERYAHZME KARŞI / $*0;Şr BİZ ISTANBUL'DAYIZ! Avrupalı emperyalistlere, işgalci ABD'ye, işbirlikçi iktidara MEYDAN OKUYORUZ! ^mperyalizmekarsı halkseferberliği 3 EKİM'e karşı 2 EKÎM! 2 EKİM PAZAR 13:30 KADIKÖY İSKELE MEYDRNI TiyatroStiıdyosu Morris Panych BUGÜN, YARIN (Kara gulduru) Çeviren: Füsun Günersel • Yöneten: Ahmet Levendoğlu Müzik: Selim Atakan • Tasarım: Hakan Dündar Işık Tasarımi: Murat Kılıç Oynayanlar: Mehmet Alı Kaptanlar • Serda Kondeler Aktuna AFİFE İALE SAHNESİ: 5.6.1.8.9,19.20,21,22 EKİM SAAT: 20:00 ÖYI3N ATÖLYESİ: 25,26,31 EKİM SAAT: 20.30 İSM 2. KAT: 28,29 EK!M SAAT.- 20:00 lıltl SlM *ww licketturk.ctm 02U 478 0 600 * w . f i y a t r o s t u d y o s u . c o m TEKGIDA-İŞ SENDİKASI KONGRE SEÇtM SONUÇLARI Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı Işçileri (TEKGIDA-IŞ) Sen- dikası'nın 24-25 Eylül 2005 tarihlerinde akdedilen Olağanüstü Genel Ku- rul toplantısında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 8. maddesıne göre aşa- ğıda isimleri yazılı olanlar sendikanın zorunlu organlanna seçihnişlerdır. Üyelerimize ve ilgililere ilanen duyurulur. YÖNETtM KURULU ASİL ÜYELERİ \dı >e Soyadı Mustafa Türkel Mecıt Amaç Mehmel Karataş Recep Alı Çelık MusJafa Ak)ürek ln\anı BabaAdı Genel Başkan Genel Sekrser Genel Malı Sekreter DoğumUn Meskkve Tırihi Sanatı Cemalletnn Zıle-1955 Abdussemet Mustafa Nazmı GenelTesk Sekreten \\\ Kav-jen 1959 iw İUmttgih Adrtsi FırancalaCad Fırancaiacı Sok. No 38 5 \ma\Titkö\-Bebek Istanbul KasapİKasMah \taemh Naıma Sokak No-4 D-5 Baspınar Apt. Cenahpaşa-Fatıh Istanbul ŞaIpazan-195 7 Işçı 805'iSok No98 IIEgekenttzmır hıdere-1959 lşcı Resadı;e\lah DamlaSıtesı BB!okKarlOD38Rıze Genel Eğıtim Sekrcten Mehmet Pendık-1958 tşçı CeMziıÇınarCad Bançu ÇıkmazıNolKat4D9 Karta] tstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog