Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

3O-ri_UL2005CUMA CUMHURİYET ekonomi(Scumhurtyet.com.tr Rformun ikinci ayağını oluşturan taslak, Bakanlar Kurulu'na sunulduktan sonra Meclis'e gönderilecek Sosyal güvenlikte tasfîye TEf 0216 340 74 44-45 FD3OT-16 Dızel Komatsu B/VLAN COŞKUN: Ştker Yasası e\imde gorüşülecek A'KARA (CumhumetBurosu) - San»ı ve Tıcaret Bakaıu Ah Coş- kun>eker Yasası nda yapılan yenı duzclemenın ekım ayında açılacak TBVvf 'de Sanayı Komısyonu'nda gonıjLmeye başlayacağını ve sek- tordnerhangı bır yasal boşluk kal- may<.ağını soyledı Şeer Kurumu'nun 2004 >ılı so- nunc Bakanlar Kurulu karanyla ka- paülıasırun ardından hazırlanan de- ğışıkk tasansı, kurumun gore\ len- nın bicanlığa devredılmesını ve Şe- ker Juruiu'nun kararlannın bakan- lık taafindan onavlanmasını ongo- ruyodu Şeker Kurumu tarafindan duzdemen toplantının açılış konuş- masu yapan Coşkun, "Şeker Yasa- s'ndıyenibirduzenlemeTBMM'de Sanaı KonusyonıTnda ekını avuıda gonmlme>e (veniden) başlayacak- ür. Hrltangi bır boşluk kalnıamış- ûr"dda BDDK'NÎN VERİLERİ Bmkalann net kânndayüzde 47artış Ekınonü Servisi - Bankacılık sektoiınun net donem kân tem- muz <yı ıtıbanyla bır yılda yuzde 47 3 >ranında artarak 5 1 mılyar YTL olarak gerçekleştı BDDCnın avlık bultenıne gore, 2005 yılı Temmuz ayı ıtıbanyla bankarılık sektoru yıllık net donem kânncakı artış, hazıran a\ı ıle kı- yaslaıdığında ıse yuzde 20 3 ola- rak htsaplandı Dığ^r taraftan Hazıran 2005 do- nemırde 204 6 mıryar YTL sevıye- sınde olan toplam me\ duat, tem- muz cvı ıtıbanyla yuzde 1 9 ora- nındaırtarak208 5 mıh/arYTL'ye yuksedı NOT: Yazanmız Mustafa Pamu- koğlu'nun Maliye Yaşamından köşesi yann yayımlanacaktır. MURATKIŞLALI ANKARA - Çahşma ve Sos- yal Guvenlık Bakanlığı tarafin- dan hazırlanan "Sosyal Gınen- Kk Kurumu Kanunu Tasansı TaslağTna gore SSK. Emeklı Sandığı \ e Bağ-Kur kaldınlarak tum personel ve varlıklanyla bırlıkte, yenı kurulacak Sosyal Guvenlık Kurumu (SGK) çatısı altında toplanıyor SGK nın hız- metlen memurlar yenne soz- leşmelı personel elıyle yurutule- cek Kaldınlan sosyal guvenlık kuruluşlannın tum ust yonetımı bu tasannın vururluğe gırmesıy- le "Bakanlık Muşavıri' olarak atanacak Yenı kurumun ust yo- netımı ıse Kurum Başkanı'nın teklıfı uzenne Cumhurbaşkanı by-pass edılerek bakan tarafin- dan atanacak Kurumda doğa- cak kadro fazlası, dığer kurum- lara dağıtılacak Cumhurijet, IMF gudumun- de hazırlanan 13 Eylul 2005 ta- nhlı "Sosyal Guvenlık Kurumu Kanunu Tasansı TaslağTnı ele geçırdı "Sosyal Yardınılar \e • IMF'nın güdümuyle oluşturulan Sosyal Guvenlık Kurumu'nda memurlar yenne sözleşmelı personel gorev yapacak Primsiz Ödemeler Kanunu" ıle Sosyal Guvenlık Reformu nun ıkıncı ayağım oluşturan taslak, Bakanlar Kurulu'na sunulduk- tan sonra Meclıs e gondenle- cek Sosyal Guvenlık Refor- mu'nun ılk ayağını, halen Mec- lıs'te IMF ıle 1 Gozden Geçır- melen'nın tamamlanması ıçın on koşul olarak bekleyen "Sos- val SigortaJar Kanunu" ıle "Ge- nel Sağlık Sigortası Kanunu" oluşturuyor Ankara Unıversıtesı Sıyasal Bılgıler Fakultesı Kamu Yone- tımı Bolum Başkanı Prof Dr Birgül A>Tnan Güler, taslağın onemlı maddelennı değerlen- dırdı Madde I- Maliye Bakanlı- ğı'na bağlı olan memurluk emeklılığı (Emeklı Sandığı) boylece pıyasa emeklılığı halı- ne gelıyor Memurlann emeklı- lıktekı avantajlan ortadan kal- dınlıyor Madde 21 - Kurum, hızmetle- nnı sözleşmelı personel elıyle yurutecek Mevcut memunan sözleşmelı hale getırecek KlT'lerde yaptığı gıbı bazı av antajlar sağlayarak memurla- nn sozleşmehye geçmesını ozendırecek, geçmeyenlen ha- vuza alacak Madde 22 - Cumhurbaşkanı Gelır Idaresı Yasası'nda buna benzer bır hukmu Anayasa Mahkemesı'ne gorurmuştu Muşterek karamame (ılgılı ba- kan, başbakan ve Cumhurbaş- kanı'nın ımzalan) bakan atama- sına çevmlıyor Burada Cum- hurbaşkanı by- pass edılıyor Bır kadrolaşmanın onu açılıyor Madde 23 - Yenı kurumun personelını genel devlet sıste- mının ve Mechs denetımının dı- şına çıkarmış Pozisyon saydannda yapıla- cak değişiklik Bakanlar Kurulu karan ile befirienir:Yenı yarattı- ğı kurumun tum kadro polıtıka- sını doğrudan yonetım kurulu- na ve Bakanlar Kurulu'na, yanı yurutme erkıne bırakıyor Yasa- ma kuvvetını devreden çıkan- yor Burada yurutme yanı huku- met, kadro sayısını arttırarak ıs- tedığı gıbı kadrolaşabılır Geçici Madde 6. Kurumun hizmet gereği ihthaç duymadığı gayrimenkulkr en geç beş yıl içinde rayiç bedel üzerinden sa- ûlır ya da ÖzeDeştirme Idare- â'ne devrolunur: Bu madde ıle de ozelleştınnelere yonelık tum sorunlan tek bır madde ıle çoz- muş oluyorlar Türkiye 2.7 milyar dolarla 57.'likten 35.'liğe yükseldi Yatırmı karnesi iyileşiyor Ekononu Senisi - Bırleşmış Mılletler Tıcaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Dun- ya Yatınm Raporu'na gore Turkı- ye, geçen yıJ çektığı 2 7 mılyar do- İar tutanndakı doğrudan yabancı yatınm mıktan ıle 57 ncılıkten 35'ıncıhğeyukseldı Turkıye de bu yılın ılk 7 ayında 2 mılyar 562 mılyon dolar tutann- da doğrudan vabancı yatınm gın- şı gerçekleştı Bu da 2004 yılı top- Yeni 10 dolarhkbanknotlargeliyor Ekononu Senia - ABD, 20 v e 50'lıklerden sonra 10 dolarlık banknotlann da rengını ve tasa- nmını değıştırdı 2006başından ıtıbaren tedavule çıkanlması beklenen banknotlann başlıca guvenlık ozellıklen şoyle Banknotun on yuzu yukanya ve aşağıya doğru eğıldığınde sağ alt koşedekı 10 rakamının rengı bakır rengınden yeşıle donüşe- cek Banknotu yukanya, ışığa doğru tutarak eskı Hazıne Ba- kanlarından Hamilton un goru- nup gorunmedığı kontrol edıle- bılecek Bu goruntunun bankno- tun her ıkı tarafindan gorulebıl- mesı gereklı lamına yakın bır tutan oluşturu- yor UNCTAD'ın "Dunya Yaöran Raponı 2005" başlıklı raporu Ya- bancı Sermaye Derneğı (YASED) tarafindan Istanbul da duzenlenen toplantıyla açıklandı Rapora go- re, 2000'de 1 4 tnlyon dolar ıle zır- v e yapan dûnyadakı yabancı yatı- nm tutan uç yıllık duşuşten son- ra, 2004 'te yuzde 2 artışla 648 mıl- yar dolar olarak gerçekleştı Doğrudan yabancı yatınmlan çeken ılk 10 ulke \BD Ingıltere, Çın Luksemburg, Avustralya, Belçıka, Hong Kong, Fransa, Is- panya ve Brezılya olarak sıralan- dı Turkıye araştırma gelışhrme (Ar-Ge) yatınmlan açısından ıse en cazıp 18 ulke olarak gostenl- dı 2003'te hizmet sektoru onpla- na çıkarken 2004'te Ar-Ge'ye odaklanıldı Rapora göre, gelış- mekte olan ulkelerde en buyuk ya- bancı sermave artışı, satın alma ve devTalmalarla gerçekleştı Avrupa Bırlığı nın ılk 15 ulkesınde yaban- cı sermaye gınşınde yuzde 38 du- şuş gozlenırken yenı 10 uyede yuzde 70 artış kaydedıldı Biyolojik yoğurt savaşı Ekononu Servisi Ulker, ts- vıçrelı Hero ortaklığıyla dun- yada hızla buyuven bır sektor olan 'Fonksiyonel Gıda' ala- nında rekabete hazırlanıyor Ulker Istışare Konseyı Uye- sı Metin YurdaguL Turkıye'de henuz kuluçka donemınde olan fonksiyonel gıda pazan- nın UlkerTe daha da buyuye- ceğını soyledı Yurdagul, Ak- tıPro yoğurt ıçeceğının ıçerdı- ğı yararlı bakten v e hflerle ba- ğışıklık sıstemını guçlendıre- rek vucudun daha dırençlı ol- masını sağladığını kaydettı Yurdagul, AktaVıtale unınle- nnın ıse sındınm sorunlanna çozum getırdığını ıfade ettı NOTDEFTERI ZEKERİYA TEMİZEL Devlet Yönetiminin Şirket Yönetiminden Farkı Son zamanlarda gerçekleştın- len ozefleştırme ıhalelennın so- nuçlan, kamu yaran konusunda kuşkular yaratınca, gozler ıhale surecındekı ılışkılere çevnldı Bu sonuçlann ozel ve gızlı ılış- kılerle sağlanıp sağlanmadığı sorgulanır oldu Sonuçları nedenıyle kamu- oyunda kuşkuyla karşılanan ıha- leleroncesınde ıhaleyı kazanan- lann Bakan ve Başbakan'la yap- tıklan goruşmeler seıhaleler uze- nne golge duşurdu Demokratık bır devlette tum kuvvetlenn (yasama, yurutme, yargı ve medya) bu şaıbelen or- tadan kaldırmak ıçın uğraşma- sından daha doğal bır şey ola- maz Asıl olan ınsanlartn onuruyta oynanmadan, olaylan kayıkçı kavgasına donuşturmeden, ul- kenın ıtıbannı sarsmadan gerçe- ğe ulaşmak Ihalelerdekı kuşku yaratan noktalan tum açıklığı ıle ortaya koymak ve tartışmalan bır an once sonuçlandırmak Oysa olaylar hıç de oyle gelış- mıyor Once "ınkâr" edılen konular sonra "ikrar" edılıyor "Gorûş- mek"M\ (goruştum, goruşurum goruşeceğım) gıbı tum zamanla- nyla çekılerek, tartışılan konu sa- dece bıryontem sorununa ındır- genmeye çalışılıyor Oysa yanıtlanması gereken sorularfarklı Başlamış olan bır ıhalede yatı- nmcılar Bakan ve Başbakan la neden goruşur'? Ihale sorumlularının yanıtlama- yıp da Bakan ve Başbakan 'ın ya- nıtlayacağı sorular neler olabılır^ Ihaleyı yapan kurumdan alına- mayan hangı bılgıyı Bakan ya da Başbakan venr 7 ? • • • öncelıkle belırtelım kı Bakan ve Başbakan yatınmcılaria goru- şebılır, ozellıkle de yabancı yatı- nmcıları bılgılendırerek, onlara guven vererek ulkeye davet ede- bılır Bakan ve Başbakan'ın bu amaçla yatınmcılarta konuşması çok doğaldır hatta bu goruşme- ler ıçın zemın hazırlaması da ge- reklıdır. Bunun dışında, *lhaleye katılacaklar, dığer ka- demelerde gıdenlemeyen tered- dutten varsa Bakan ya da Baş- bakan a gıdebılııier * Ihaleye katılacaklar, ıhale ko- mısyonu ya da ıhaleyı yonetenle- nn yanlı davrandıklannı duşunu- yoriarsa, hıyerarşık olarak Bakan ve Başbakan'a gıdebılırler * Yatırımcılar gıreceklerı ıhale ıle ılgılı guvencelen yetersız bulu- yorlar ve uygulayıcılar; "güven- celenn arttınlması bızı aşar' dı- yorlarsa Bakan ve Başbakan'a gıdebılırler * Yatınmcılar ıhale koşullannı yetersız buluyorlar ya da başka koşullarda rekabetm daha lyı sağlanacağını soyluyorlarsa, bu onenlennı Bakan ve Başbakan'a goturebılırter Ancak bu ve bunun gıbı konu- lar gızlıce konuşulan konular ola- maz Bakan ve Başbakan goruş- tuğu yatınmcılar aracılığı ıle ken- dılenne aktanlan sorunlan ve bu sorunlann nasıl gıdenldığını ka- muoyuna, hıç değılse ılgılı tum taraflara açıklamak zorundadır Kamu yonetımınde saydamlık bunu gerektınr Devlet yonetmenın şirket yo- netmekten farkı da buradadır • • * Devletı yonetenler ılışkılennı saydamlaştırarak kuşkulan onle- yebılırler Kamuoyunda kuşku yaratan konuların tumune belgelerle ve kapsamlı bırşekıldeyanıt vermek yenne, ayakustu savunma ref- leksı ıle soylenılen sozlerle yanıt vermek ıse kuşkulan azaltmak yenne arttınr Tartışmaya kıyısından koşesın- den katılanlann getırdıklen yenı boyutlarıseyenı kuşkular yaratır Orneğın Ulaştırma Bakanı, Ga- lata Lımanı ıhalesının bedelı ıle ıl- gılı tartışmalara katılırken proje ıçın "Bıranlamdakatkarşılığıın- şaat gıbıdır Devletm vereceğı arazıye bır yatınm yapılması ve sonra da gelırpaylaşımı esasına dayanması" soz konusudur de- mış (20 Eylul gunlu Humyet Ga- zetesı) Bu açıklama ıhale uzenndekı kuşkulan gıdenr mı, yoksa yenı kuşkular mı doğurur^ Bır ulkenın varlıklannın değer- lendınlmesındehalkın ıçıne, "bıl- medığımız bır şeyter var" kuşku- suduşurulmeyegorsun "başka- lannın stratejılenne hizmet edıl- dığı düşüncesı bır kere uyan- masın, kamuoyu kuşkulannı gı- derene kadar o olayın peşını bı- rakmaz Galata Lımanı ıhalesınde bılgı kırlılığı hâlâ gıdenlemedı Buna karşılık kamuoyunun desteğını sağlamak ıçın projeye yonelık ov- guler yoğunluk kazandı Bu tur çabalar "yonetıcılenn guvensızlık çumrunu" dennleş- tımnekten başka bır ışe yarama- yacak temızel <•• cumhunyetcom.tr hevrolet artısı 96. modei yılı! 2006 model Chevrolet'ler zengin standart donanımlanyla sîzi bekliyor 1911'den beri, sunduğu yüksek donanımlı, ileri teknolojiye sahip, güvenilir otomobrlleriyle tam 180 milyon insan tarafından tercih edilen Chevrolet, 2006 modeileri iie hayatınıza artılar katmak için hazır! GAHANTI VE rOL>ARDIMİ CHEVHOLET CHEVROLET TOL YARDIMI İLETİ5IM HATTI 0 800 211 41 22 0216 651 77 88 CHEVROLET. ARTISI BÜYÜK. Chevrolet Yetkilı Satıcılan ve Servisleri ADANA MESİN 0322 346 10 00 ADAPAZAR1 EKİN (0264) 276 12 62 ANKARA OPK <O312) 342 10 20 REİS CO312) 287 00 50 ANTAKYA ANIL (0326) 285 62 52 AMTALYA HtDEF (0242) 3AO 54 40 AYDIN SÖKE KOPEl (0256) 518 53 53 BAUKESİR TINAZ (0266) 221 53 60 BURSA NESKAR (0224) 280 71 71 ÇANAKKAU EKŞI (0286) 263 08 20 DENİZU FUNOTO (0258) 371 72 74 DİYARBAKIR CANLAR (0412) 251 88 20 EUUIĞ KARALAR <0424) 247 08 09 ESKtŞEHlR ALPATA (0222) 230 40 40 ERZURUM ERDEMİR (0442) 242 00 52 CA2İANTEP TEYMUR (0342) 339 55 00 GIRESUN ATES (0454) 215 25 13 İSTANBUL BAIKAN (0212) 665 26 65 ERPAŞ (0216) 587 88 00 GEDİZLER (0216) 469 93 00 GERÇEK (0212) 310 03 10 CÛKŞENLER (0216) 651 24 42 MAR (0212) 417 29 29 ODAK (0212) 449 13 13 IZMİR EGEM (0232) 46110 00IZMİT EKCAN (0262) 31 - 70 20 KAHftAMANMARAŞ SARPEL (0344) 237 77 46 KAYSERJ DEMİREL (0352) 326 38 38 KONYA ÖZKAYA^AK (0332) 236 55 66 MALATYA KAVUKLAR (0422) 321 95 52 MERSİN GEDİZLER (0324) 357 32 82 OROU ATEŞ (0452) 233 60 30 SAMSUN REİS (036^) 266 57 88 StVAS TAŞTANLAR (0346) 218 14 55 ŞANUURFA GAPEL (0414) 247 45 45 TEKİRDAĞ ÇOHLU İNAN (0282) 673 30 74 TOKAT İCE (0356) 212 42 38 TRABZON VAROALLAR (0462) 325 96 12 VAN DOĞU (0432) 217 72 81 ZONGULDAK ERECU TOAHAR (0372) 322 85 85 *fWW chevmlet com b
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog