Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYCT 30 EYLUL 2005 CUM 12 EKONOM 29 iilk ffeeJU Önceki En En De&nt AğniM fcçaış Dûsft Kiteek Kapanış S OrtFıy aee 3*s65ao 910 -7588^ 433 462,232 508,586 T0515- 463 :~9O035 İ23 5CJ12 S&B36 140582 ç AirTsBS 2İ7 «TotsGHtr; 4100 1290 41 75 40 75 110B *2S0 8-15 İOS 540 3 40 36.25 3S50 225 2.32 1410 •100 276 2-'4 035 035 8.00 123 2580 2450 16-40 15.50 115 114 440 9«>a»îon* BentoTetaS Çukurova satıştan aldığı parayı hemen borcuna yatınnca Koç'tan yüzde 15 indirim aldı Turkceirde YKB rehni kalkü BoK*"iwS6ler«ri94al ' Bossa m 1S3CC 2O6K 2M0C 3nsa BSHEv«M«ı &raran-Y»Oıt BnçakVm BusaÇrıerto Cısejn&m C»»asMMsoc* ÇbtSoya ÖBPıfiB. CeSıHatt Çtrfcetop ÇfiMaj Çrrtsı oânhnel OÎBYİLOH Dman OtmtCm Daiaş «vrtaaı 0OT*Ü3 DesaDei 330 24 X •21 18JJ 127 13« 26C 372 C58 W iaso 2S0 4 * 34 00 1180 9.25 096 146 2J7 665 4-6 rr2.09 1 10 332 S2 00 24 10 12* 1tX 121 » 3 » 2.58 372 Bİ6 190 tlSO 2.32 JS2 H 2 5 1*80 925 O9E 146 237 ES5 -«16 1 « 2.0* 1J9 :?8 aa-ao 2480 126 tSJO <3I IUC 2 » 4.00 0.5i C54 H-0 : * 4 * 35 OC 13J0 975 0 » 148 24e '30 428 •*s 21' 1'3 3W 8250 24 80 •25 19S 1J0 ısjc 2J0 1 * 0İ7 c«14 OC 306 <85 33 "5 1240 5S 039 1 4* 241 7 X 422 •*B 215 ' n 3 74 4-55 75 50 810 375 312 3 S 348 364 176 4İC 0L47 3-88 119 122 3.9C 2JC 10 50 1080 2380 147 216 071 046 OSE 3*1 5 * -6.SC 828 3S2 3.16 3.3C 356 384 1 * 440 5İ1 jr 1J6 î« İ1a a,ae 101 2.50 33 2-2 2J6 C"5 11C 2 * 6 21 •C-4 soe 2*4 313 :.« 296 82- 144 5JS 2.87 0.9- 3.'< 5.75 '6*5 S5- 295*99 412.830 594 983 '159*28 1362» 1-8 »52 4"92S 175'19 299407 22**66 36J72 129100 930*- , 20-Sf •14 361 8255 24İ4 1J4 •934 129 •3*5 2.61 3 * 2'it.St 057 15Ü56 092 19'a66 '380 1.059286 170IT4 198576 38»8'' 213817 Sİ5 '"59*08 U " ' 1005» 14- 96,558 2.42 865995 *J)* 5110672 423 133744 97424 467^45 «.330 382 10482? '83 Xi.ST}.5& 75X 2^997' 8.19 8.108179 3 T 154020 3.13 1282.471 ı 37s 9-soeose 3.53 5J90İ12 176 SJB1J39 646j« 142.01* S34321 .. 1226V9 224 1J375336 125 332118 333 773228 15* r o 30- '89 S» 23 173 213 •11 • Koçbank, Yapj Kredi Bankası hisselerinı devralırken Çukurova'ya bankadaki payı karşıhğrnda 1.4 mılyar dolar ödedı. ÇuJairova aldıgı bu parayla YKB'ye 1 milyar dolann üzennde borç kapattı. Böylece kalan borcunu azalttı, YKB'deki Turkcell hısselen üzennde ıpotek kalktı, 300 milyon dolarlık ındırim hakkı kazandı. EkonomiServisi - Yapı Kredi Ban- kası'ndakı çoğunJuk hısselennı Koç Grubu'na devreden Çukurova Gru- bu, satış nedeniyle elıne geçen para- yı borcunu erken kapatmak ıçin kul- lanınca, taraflar arasında evlül ba- şında yapılan protokol de ışlemeye başladı. Buna göre Çukurova Grubu, YKB "ye olan toplam borcunda yüz- de 15 ındınm kazandı. Turkcell hıs- selen üzenndekı ıpotekten kurtuldu, YKB 'nin sahip olduğu bazı Çukuro- va şırketının hısselerinı de öncelıkle alma opsıyonuna sahip oldu. YKB, önceki günkü devralma ış- lemınırı ardından taraflar arasında yapılan ışlemJen iMKB'ye gönder- dığı açıJdama ile kamuoyıma özetle şöyle duyurdu: - Koçbank önceki gün YKB hisse- lerinın vuzde 57.42'sıni 1 milyar 182 milyon Avro ödeyerek (1 milyar 425 mıJyon dolar) de\raldı. Yönetim KunıluBaşkanı Saracoğlu Yapı Kredi Bankası "nın Koçbank'a deMinden sonra Yönerim Kurulu BaşkarJığı 'na Rüşdü Sa- racoglu, Yönetim Kurulu BaşkanvekıJliğıne Andrea Moneta, denetımden sorumlu komite üyelıklenne Federico Ghizzoni ve Dr. Füsun Ak- kal Bozok getınldi Genel Müdür Osman Reha Yolalan'ın aynlmasıyla boşalan genel müdürlük görevine Kemal Kaya'nın atanabılmesi içın BDDK'ye yazı gönderildi; 7 işgünü içınde olum- suz cevap alınmazsa atama kesınleşecek. - Satışından Çukuro\a Grubu yüz- de 44 53 hısse karşüığı 917, TMSF vuzde 12.89 hısse karşılığı 265 mıl- yon AVTO gelır elde etrı. - Çukurova'nın YKB'den kuilan- dığı kredılerden doğan toplam 2 mil- yar 25 milyon dolar anapara borcu vardı. Elde ettığı kaynakla bu borcu- na mahsuben 930 milyon 9 bın do- lar anapara ve 80 milyon 66 bın do- lar faız ödemesı yaptı - Taraflar eylül ayı başında. erken ödeme yapılması ve bazı koşullann gerçekleşmesı şartıyla Çukurova'nın borcunda ındınm yapılmasını da ıçe- ren bır dızı konuda prensip anlaşma- sı yapmıştı. Çukurova borcun onem- lı birmıktannı hemen kapatınca, tüm borcuna karşılık yüzde 15 indinm- den (303 milyon 83 bın dolar) yarar- landı. - Bu durumda Çukurova'nın YKB'ye 791 milyon dolar. TMSF'ye de 963 milyon dolar bor- cu kaldı. - Bu ödemelerle, eylül ayında va- rılan prensip karan uyannca bir dızi konu da netleştı. - Yapı Kredi Plaza'dakı A Blok 15, 16. 17 ve 18 katlardakı gaynmen- kuller ıle E Blok'takı gaynmenkul 14 mıJyon dolarlık bir devır bedelıy- le Çukurova'da kaldı. Çukurova bu parayı da ödedi. - YakJasık 92 milyon 745 bın adet Turkcell Üetişim ve 44 milyon 764 bin adet Turkcell Hoiding hissesı üzenndekı rehın kaldınldı - Aynca Çukurova Holdıng veya bır iştırakı, YKB'deki Turkcell Ueri- şim ve Turkcell Holdıng hısselennı devirden itıbaren 1 yıl içınde alma opsiyonuna sahip olacak. - YKB, Digjturk ve Fintur hısse- lenni 31 Aralık 2004'tekı defter de- ğeri üzennden, Superonüne hıssele- "MOBİLPORTFÖY" YARIŞMA ŞARTNAMESİ > MoMIPMi(6yYanfin>sı3Ekım-2AraMt»1Man • MoMIPartHyde her ynşnuayı 100.000 rîl'lik •rMyıM H y*tmm araçlan İMKB 100* H i m S»n«Owi. Garanti Bankas B Tıpı Ukit Fon, OMz v« Repo'dur ' Vanfmacrlsr pıyau ıle tş zanunlı ştemter jnpmk, portfSyOrirHn de^etini attnruya fahfacaktv ıda, 5tekonuai hostyt : aftmnsahip yanşmacılar ı zmmdadaiar. Bedeü ttmne artnmmtaa öofa naklt yâUMOHMer, sarmyt artmnaı yapılan gte Bu işlam Mnnay» artnm içan varten »utaoai ü> gûıûnolloerçeldetorftocelrtir.yeteniznalüt duvmnda, aermare armn b«MI kate Mne r BerfaHlartnm s ç * bilgiten ıle kayıt ysptn ııuk zofundsdır. KAtılmci bu bttçHortn *>jnı(ujunula»hlıûiK)»r • KaUımctlann y»nşmj sonumta, M U ıçtn KmnK VB ıiorBs m ^ ı e n n ı dojru ourak nnntf okmlan geretUMtr • Yanşma sürevnce yanşmayı ymi kayrt jrapoofıödr • Yanpıta taftaı*; tvMndm mbaren n 7 gûnlı* H ö f * kıMacaktara alanacak sanal poftfty dtiaci M ı tan ytnfmi» katılan finfiracılann Mr öncakı gdnÛ ortılanM portHy M(M Dyatı 1 YTl'nln aMra dûsuyor» kaümı otnaz Sannay« artnmı sofluctı atanacak olan yenı tmmter. jemayt «rHnmı yapılan gûn sonunda hnaplan geçecoMir ' (antmaya kanlao Avaa abomtori ıçmto an yüksak portffty dejenne ulasan llk ûç kışı para 6cKM k a z m c a k t ı r 1 kişi 3 000 USC 2.Wşi ZOOO USO, 3.UŞİ 1.000 USD kazanacaktif yan^nada âenoyc glren ılk 50 kışı ıse EKonomıst dergısj 1 yılltk abomk^ı kaznoctkbr • Aynı portiSv topianıına ulasank tonctye g m yansniKiJanten an (Ail«ı sayida Iştan rıMBIaknyılak kazaı ûzerlrıdansnley gümMn a . yansnualann hesabma ödeme a geçlleMlrtlr 0 * ı * alım-ıatm Islemteri Içan GaranD Bankaa Şubeas Bankacılık kurbn geprt oiacaMr. 0*»to portHy degerler, en lyi alif (ryaflarmdan hauptanrnaktadır. B Tlpi Ukit Fon Işlemler! saat 13 30 a kadar yapıtabilocelctJr Sûn ısnunda yansmacılamı rnsabınıta kalan m n»Wt tuJarlar llan eoDen Şubesa Bankacakk net repo orantan ünrfnden, otomatik oiarak gecefik repo ıle oeöertendMtecsklir Yansma, Türkiye'de yasayan ve 18 yasıru doMumıuı Atea latb sahlpiennoi tümüne açıktır AV» keüflın Hisnenen A.Ş l"km"), Avea satış noktalan faksanlan. «e bunlarm MHncı dereu akrabalan, Dogu| Grubtj ve DBR çausanlan yansmaya kaMamazlar. Katılıp ddûl kazandıktan takdMa a» bu haktan yararianamazJar HtoneU«fi taranndan ulasıtKaMır. Kazanan kJsKsre 5 gun IçMe ulasdamma» durumunda, MBI n m tmtakl yedet JUMieye »erlecattlr. ' Odûl mganan falura» nat lUnMlııl»» MMart ancak aboneaki abonMk «UecmetMe bolkttlen y W n « C K W * ı a m i a r a r ı ı e » < ( m m hallnde venlecetttlr Ödul kazanm Maralı hat I, yansnu turnini Mpsayan nvtura e ve/veya domrnlenne alt borcumı ödeejgl • MOIe hak kazaracakta. Fatıranın son ödeme ayan abomnin Mûl rafckı t, odul beDHeneo llk sradak! ywM aboney» derredrtecak* • Eğer bır sonraKI abone de faturafc BM lukamla ifartlargeçertiok.BunaakotarakAna. dururnlarda yançmayakayrtı»wwmob«>)rt*)y.«ını ya da SMS, 100» lnfomo6H+, *U> «ervtjierl Oartndan r a p * * * . SMS •> kayrl iç*ı KAmOL ISİM SOYİSİM DOĞUMTARM bosluk brakıtarak yaaknalı ve 5596 j w r a nunara«na SMS atlmaJıd» yansmaal3rMernet,AyealuttıQzerlnden*iaot lnfomobll+ ve WAP serylsterlnl kuNanarafc ansatdeceiderl gıtai, aynı zamanda 5596 servn numarasına SMS atank da yanıaHeier Yanşma kapsamında. 100» Irrfomobıl*. SMS ve WW tervisten ûzerlnden alman bilgl ve oenpeklefi!rlWıhwblrı?le<ranbede*2SMS/'4 koniDr ücretdır Avea abonelenne gun sonunda pcrtidy durumu re sıralanu fıakkında brfgl vennak amacı ıle göndefilen her bır mesaj 1 SMS/2 korraV ıle ûcretkmdinlir WAf> bsglantı» ve birim SMS Içan standan Avea nyatlan geçerlıdır Hk tora «ı Meme talap adeUhY. ön Mİme (•tap edfenesi hadiKte, beküen sfire IçMe odenmınl yapmayaıı abone odu naMtını kayoeııer ödutari ancak Abo getvmesl ve hattm kMûya edtmenml l u M e varilr Bu >ar«n yerhe gatJnnsdkji anptt adMitMa aooMnai öoBI takto tptal eoüecek ve ödfll beKenen llk «radalo yedek atnneye dermHlecaktlr > Yukanoakl Ikj ı IdtdMerM ye letkr tlentartlarlwn»dde «terl seoebMe ödul 143 5,04 217 8688S £72 35797 FinansRr Kjr 700 705 Ftaıs r* 01 • -ı ı 72 Frasto* -45 -ao 680 OC 595.00 FtKlOosln S9C 95C 114 Pi Ik 7 gMOk unal portffiy datjari d«tr yansmaUann btr dnoM (yanşmatta dotan «dn sayı» • 500 TT1.) pkartılaralı Uetirfcünf n tûretınct yapdkten tşlomtef nedenl Ile hertıangı bır ıruddi yükümtülükten ytmm Yansmada porttöy desertmdımıeter ve snlanıa 16:30 -17.-00 HAuri ıle gar5034455 BO8J7: 1742X2 1.512 "60 53296 631923 13F914 -2^205 '35959 16J0 - 17fl) aratmda gûn sonu DU tdrede eftom yapıiaıtuyacakt»; âkı IçMe port»y değwtarlnde olusaMtamk fıaöt içm 16:30-17«) a olup,bıı»1568.43 5 !• 9 <J CI'10'9115 342 port»y ae4»rk«1ne Mlldn hak Mdb wlenn>y»c«lcjen)lf Mtse wnedl ıslemleri, jerçsk saaıc saatlen ıçmde (WO -1200 »e 14:00 -1&30 araanda) jefçokleşecektlı. Seam ıksında vertlen emırter bır sonrakl aaam taslangKindakf aJım - satrni tekimeH UZBTİnÖSfi 2.79 831 '48 0 8 1 2X 089 208 049 123 491 143 070 204 1*3 72 3O0 365 11- 049 164 Oii -081 Emir"s*bttftyatlı' T veya'pfyasaftyat'ndan oialnlır Avea yanşma kapsamuıda cep Mefonu Ozermden yaptüaiK tşlen&n belMenH nakkım sakJı tutar Avea hattı ıle yanjmayı katjtan ki»«er torc/h (en tyt akm «ya Mtun kkllfl Oz«inden| garreti«stina*iMS< aniamna gelır AJKBU bv hhae senedine alt "tatm* emri alıcı gelene kadar gan-aMetmeyenkiir Satcon mr lnsae teneoine etmelen hallnde, yansma web alletMen ü«UI uyanyı airtrf «)9rB*. har akaarn ve gun sonu bakıyetacim peliıtan •tt "•Mm" «nrt sat» gelene kadar ktır Hisse soKtlen pryssasmda açıga ahm satım w M aro tşlemlet yapdamaı. EnstTÜmanlann almı/s*lıiM aynı gûn oerçtfktefoceJi'feakıtfAn uygttlıınıtı AynitırwkayrlkbMen(azla««e>hat(ııle yantara», bMen tazla »dui kazaımaya hak a aeoney» sadece bm kez ddûl veriieceMk. Vansmya bMan huö kayK oiarak sıralamaya gıreofler) odnası hallnde bu kisı ya da kışitenn 6da akmsı mûmkün oknayacaktır Bir kışı ancak tek Mr 6dfll ka2ana.blleceldjr sfflnn flcfçcMcşnn M n d j ••9M Mtsc MnMtnlit tantasındalu gerça» z a m a t "an lyi Mtmı" teklıfi 902 önûne alınarak 9«rç«lde»ecett»."Satım - emrten, «mrtn gwçaUa<ıne anwl> ilgrli I W M senedının tahttsmdHd gerçek zanunlı "en iyi alım te*/ffi göz önûne atnarak »erçelde» "16.104 1558,952 «1513 418*58 422988" 2390088 '836354 2 7-S6J91 2091J06 88J02 302 6-6 I339 1 f 0(40 021638 1 6150 2 3645 10339 O P l ' 4 1 1390 4484 1 020629 035569 1S12 653633 22.230335 563.S61 1 108 456 68160* 276558 452X1 I Dammarka Kronu I Euro 1 Ingılız Sterlım Is*.ıçreFrangı Isıeçkronu f Kacada Dolan I Kıne;tDman I NoneçKronu I Sud Aıt RıvaJı lOOJaponYenı \sm tsraıl Şekelı 498924 -379S8 1J574*3 4J0C347 453Ü37 268781 238J76 276678 1107J82 53.502140 231S9 239832 58-İ3" 50774 52-679 O'jS'S 015905 I 1R56 1 1915 26.477027 361578 612373 19 336369 2. ULUSAL PAZAR 043 6 67 2 S 598 '67 200 '.852'6- 7351 293668! 158180 692278 59» 159.369 164 199 im :so 565 5.50 30S 306 IpacllataM* MrgeAsenÇ MegsBors M « H C W unrr 2650 22S 1J6 1« •78 1 7 <1843 tcaas 0 C* 1654 HO'2998 GözartıPazan 1532 n 29372680 2B7928 388104 9490426 93559- 164238 L Yenf Ekonomi Pazan -i f 0 ^ 10 <İ18 414 hakkı Iptai adhn aoooe yeme tnSU tknrft hak kaUJmn yMİ6k •booctor ıçin dc uyou(*snsc3MaT ' ÎArahkCumagûnûenyüksrtportftydeğenne ulasan yanşmaa MobılPortföy'ü mzanacaktır. PortBy dsgeıi î Arank saat 17-00 löbarlyto obsan fryaltlra gâre beaWaweakbV. Kazananlar 9 Arahk Cunts 9unu fVWW.ınobnpOftfoyxoni sflrcSeyıtM vs 11 Ana* PazartesJ gunıi Oumomistie duyunj-acaktır Kazanan kisllere odûueri Hurriyet Avea.s«n*rtı»lalaeı. • a a ı i ı ııfasıMecın Mnik akjattkJartan doUyı soıumkı 4e0Mr. Vanfnuya kaotanlar ttttı eoVen yansma kuralırm fkndklen kabul aderter Yansıııaf M H PtyaiMjo Maresf'nce duzenlenen yanşma ceUs, femnrye ya da ksmpanyalar 3 B*ı 2005 «bartyk İMKB 100 l*tx s«a«W1 b« akHcatu. M artıta ı « n IMd IMTdt Mfrf* rini ise 7 5 mılyon Avro'ya Çukuro- va'ya satmak uzere anJa^tı. Çukuro- va'ya alım ıçin 4 ay opsiyon veriJdı. YKB'nin Fintur TechnoJogıes'de yüzde 72.36, Digiturk'te yüzde 25.21, Superonlıne'da yüzde 36.08, Turkcell Holdıng'de yüzde 20.02, Turkcell Iletışım'de yüzde 2.9 hisse- sı var. - Çukurova, YKB'nin yüzde 50'si- ne sahip olduğu A Td'deki hısselen de 2 yıl ıçinde bu 150 milyon dola- ra satın alma opsiyonu olacak. Çu- kurova opsıyonukullanmazsa, YKB bu ikı yıllık süreden sonrakı 3 ay içınde aynı bedelle satabilecek - YKB, A Tel opsiyon sözleşme- sine karşılık gruba ait Genel Sigor- ta'nın sermayesınin yüzde 32sını temsil eden hısseler üzennde rehin koydurttu. - Superonlıne tadıl sözleşmesı uyannca, SuperonHne Uluslararası EiektronikBügüendinne. Teiekomü- nikas>r)n ve Haberieşroe Hizmederi AŞ ile YKB arasmdakı mevcut söz- leşmeler olagan iş koşullannda ve piyasa koşullannda olmak üzere beş yıl ıçin uzatıldı Reklam karşıhgı ödeme - Devirden ıtibaren beş yıl boyun- ca YKB ve ışnrakleri, Çulcurova'ya aıt medya şirketleri aracılığıyla yıl- lık 15 milyon Avro'luk reklam vere- cek. Bu bedelin yansı borç gen öde- mesinde kullanılacak.. KISA...KISA...KISA... 1 mrlyar dolarlık sanal kumarhane Internet üzennden faalıyet gösteren kumarhane "888.com"un yüzde 25 hissesı, Londra Borsası'nda halka arz edildi. Borsada dün işlem görmeye başlayan sanal kumar şirketinin halka arz fiyatı 175 peni olurken şirketın toplam piyasa değeri de 590 milyon sterline (1 milyar dolar) çıktı. Londra Borsası 'nın açılmasıyla ılk dakıkalarda "888.com" hısselen yüzde 4.6 yükseldi. Israilli Avi ve Aharon Shaked ile Ben-Yitzhak ailesi tarafından kontrol edılen şırket, 1996 yılında kuruhnasına rağmen aradan geçen sürede hızla büyüdü. MPM'den verimli işçi ve " Milli Prodüktıvıte Merkezi'nin (MPM) belirledığı, geçen yılın (2004) verimli "Yılın İşçı- Işveren, Işkadını ve Işadamlan Ödül Töreni" yapıldı Ödüller, Fatma Nur Ger, Ahmet Çalık, tbrahım Bodur ve Hamdı Akın'a Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun, ATO Başkanı Sınan Aygün tarafindan venldi lıiınlftütn ErraanBayı MuanmcrZebdc Atılla Ufcıya ZetıÖaoptaJc Faaıa Aydjn • Fatma Nur Ger AteıetÇalılt Itrahım Bodur Hamdı Hın ıifml^ertıüen Kuruluf Mehn« Savaş Arçelıl Tetırds| Sabn Çımo) FordOtomtfn K elı Hayan Eşme Ford Otomonı X elı MemıLva 3 AnaBakjm Merkezı Kom. Fjrak Deırnroa5. Petkım Izmır Çflıu Vurticono'ffli Delçhı Automooıe Svstans dıo tşkadını \e t^dımhın Suleks \ ön«ım Kurulu Lvesı Çalıi Holdıng \ önetım Kurulu Başkan' fCale Grubu BasUnı T\\ \ onetım Kunılu Bajlanı YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Sorun Yalnız Dövlzin Fiyatı mı? Türkiye'nin carı ışlemler ve dış ticaret açıkla- n büyüyor, dış borç stoku artıyor, dövizde po- zisyon açıkları oluşuyor. Yılın ilk yedi ayında dışsatım FOB değer oiarak yüzde 15.4 oranın- da artarak 42.471 milyon USD'ye yükselirken dışalım yıne FOB değer oiarak yüzde 21.1 ora- nında artışla 60.628 milyon USD olmuştur. Dı- şalımın, dışsatımdan daha hızlı artışı, doğal oia- rak dış ticaret açığını da büyütmüştür. Türkiye 2004 y/lının ilk yedi ayında 13.259 milyon USD dış ticaret açığı verırken, 2005 yılının ilk yedi ayında dış ticaret açığı yüzde 36.9 oranında ar- tışla 18.157 milyon USD'ye çıkmıştır. Yurtdışı ile olan mal hareketleri dışında hiz- met hareketleri ye ışçi dövızlerı (ışçi havaleleri) gibi tek yanlı transferlerı (cari transferien) de içeren cari işlemler hesabında ıse açık daha belirgin biçimde artmıştır. Bir önceki yılın ocak- temmuz dönemınde cari işlemler açığı 10.718 milyon USD iken 2005 yılının eş dönemınde yüzde 40.2 oranında artışla 15.030 milyon USD'ye yükselmıştır. Carı işlemler açığında bu olumsuz gelişme uzenne, dayatmalanna uyul- duğu sürece gelışmelere olumlu bakan hatta ara ara övgü dahi düzen IMF bile, carı açık/ GSMH oranını revıze etmek, düzeltmek gere- ğinı duymuş ve oranı yüzde 5.6'ya çekmiştir. Bu oran tehlıkeli, kritik birdüzeye ulaşmış olup do- lar basma gücüne sahip ABD'nin açık oranını dahi aşmıştır. Carı işlemler açığında artış hızının dış ticaret açığından daha yüksek olmasının nedenı, Tür- kiye'nin, tunzm dahıl yurtdışından sağladığı hız- met gelirlerınde artış hızının, tüm övünmelere • karşın yüzde 18.9 düzeyınde kaiması, buna karşı, yurtdışına hızmet gıderlerınin daha hızlı yüzde 23.3 oranında artması ve işçi dövizleri- nin (yurtdışı işçi havalelerinin) belirgin biçimde yavaşlamasıdır. Büyük bölümünü ışçi dövizle- rinin oluşturduğu cari transferlerin carı işlemler dengesine olumlu katkısı giderek azalmakta, önemsizleşmekte, man'ınalleşmektedir. Yabancı para faizlerinin, TL faizine göre çok düşük oluşu, dövız kurlannın belirgin bir değiş- me göstermemesı, büyük özel kuruluşları dö- vız kredisı kullanmaya, dövizle borçlanmaya it- mekte, yönlendınnektedır. Bankalar, yabancı parayla borçlanacak ve bunu faızi yüksek TL oiarak plase ederek, özellikle TL tüketicı kredi- leri (kredi kartları dahil) vererek TL faizi ile ya- bancı para faızi arasmdakı farktan yararlanarak, faız arbitrajı yaparak, önemlı boyutta kâr sağ- lamaktadırlar. Aynca TL yabancı paralara kar- şı değer kazandığında da buna ek oiarak kam- bıyo kârları elde etmektedırler. Düşük döviz kuru ile dış ticaret açığını, cari ışlem/er açığını büyütüyor, mal ve hizmet arzı- nı (sunumunu) arttırıyoruz, ithal mallarının fiyat- lannı düşük tutuyoruz, ithal mallar bolluğu ya- ratıyoruz. Bu bolluk ve fiyat düşüklüğü, ülkede enflasyon hızını yavaşlatıyor. özel kuruluşlarfı- nansman giderlerını büyük ölçüde azaltıyor, ucuz kredi kullanıyor. Bankalar kârlarını artın- yorlar. örneğin yılın ilk altı ayında banka kârla- rı YTL bazında yüzde 75.0, USD bazında da yüzde 94.0 artıyor. Tüm bunlarmadalyonun bir yüzü. Madalyonun obür yüzüne bakıldığında, olumlu gibı gözüken tüm bu gelişmeler, gele- cekte yaşanacak bunalımların da tohumlannı oluşturuyor. Türkiye'nin yüksek değerlı TL lük- sünü uzun süreli sürdürülebilmesı olanaklı de- ğil. Aynca ucuz ithal malları ıkame etkısı yara- tarak ithalatın yerfı üretimin yerini almasına ne- den oluyor. Yerli üreticılerın rekabet gücu zayıf- lıyor, hatta ortadan kalkıyor, ıhracatçılar arasın- da özellikle ıç katma değen yüksek malları yurt- dışına satanlar zor dunjma düşüyor, dışsat/m artışı yavaşlıyor. Tüm bunlar ıstihdam artışını da olumsuz etkilıyor. Ekonomi büyüyor ama istih- dam artmıyor, ışsizlık azalmıyor yakınmalanna yol açıyor. Türkiye'nin zamanla denge kuruna yaklaş- ması kuşkusuz, başta bazı yakınmalara yol aç- sa da gereklıdır. Yalnız döviz kurunu düzelt- mekle sorun çözülmez. Dış ticaret açığını do- ğuran etken yalnız kur değildir. Yatırımlann da- ğılımı, gelir dağılımı da dış dengelerı etkıler. Ya- tınmları, sermaye ve ara malı üreten alanlara yönlendiremezsek, gelir dağılımını düzeltefBk, marjinal dışalım eğilimı yüksek grupların göre- li oiarak gelinnı azaltamazsak, salt dövız kuru ayarlarıyla sorunları çözerneyiz. Evet, düşük döviz kuru bir nedendir ama tek ve en etkili ne- den değildir. YATIRIM FONLARI 29 EYLÜL 42005 Fark FonAdı DünlaiRyat G«tBaıl»jJX H0133'! Fark FonAdı DÎM*ûRf* Fark F o n M DünküRyat Fark Fart 0 n - M H l « s e 9S70823 1156568 m DC-95" •om -042% •cr» -OSTi •11:S •119% 135% 1i» '35% 84% •941 106* 226% n* U8% 1Ü* 2.75* •sm *114% •03% -053% 455% •058% •058* •0.58% 3K -035* •089% -C9S-*t w w w. 1026375 1290906 013360C - , . _. 0023-15 ırdfeıOSAhtsse ÛO*5«5 ""•"-' 0.022726 C12396* 3C3382* •i 365425
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog