Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30EYLÜL2005CUM/ 10 DIŞHABERLER dishab@ cumhuriyet.com.tr bpanya göçmenleri•• • • " •** oldurılu • SEVTILAOA)- İspanya ile Fas arasındaki Cefclitank boğazındaki Ispanyol bölgesune dün sabaha karşı girrnek isteyen kaçak gıö^mealerden 5'i plastüc mermiyle vurularak öldüıüldü. Fas güvenlik gûçleri, 500 kadar kaçak göçmenin Ispanyol kasabası Ceuta ûe Fas toprakJau-ını ayıran çıft bariyerli sının geçmeye çahştığuıı belinerek Ispanyol tararinian açılan ateş sonucu kaçak göçmenJerden 5 inin öldüğünü kaydertiler. Ispanya bölgeye taİcviye asker gönderddğini açıkladı. Afganîstan'da intihar saldıpısı • KÂBİL(AA)- Afganistan'ın başkenti Kâbil'de Afgan askeri eğitim merkezi dışında düzenJenıen ıntıhar saldınsında 12 kişi öldü, 30'a yakan kişi yaralandı Afgan Ulusal Ordusu askerleri ve polislerinin binanın dhşında evlerine gitmek üzere otobiis beklediği sırada düzenlen«en saldınıun sorumJuluğunu Taliban üstlendi. Talibanuı sözcüsü Abdüllatif Hekimi. üıtıhar komando sunun kımliğini Serdar Mııhammed olarak açtklarken bu tûr saldınlaruı devamının geleceğinJ kaydetti. ABD Ubya'ya sîlah satacak • WASHENGTON (AA) - ABD Başkanı George Bush, Amenkan şirketieriımin Libya'nın kimyasal silahJannın imhasında yer alabilmesi amacıvla, Libya'ya silah ihracatı kısıtlamalannın bır kısmıru kaldırdı. Bush, ABD Silah thracatını Kontrol Yasası çer^evesinde Libya'ya uygulanan bazı kısıtlamalardan, ulusal çıkau"lan için vazgeçtiğbıi bildirdi. Libya,Aralık20O3'te nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlaruıdan vazgeçmeye karar vermişti. Viyana'nm tutumunu daha da sertleştirmesi nedeniyle COREPER toplantısında yine uzlaşma sağlanamadı Türidye'ye Avustmya düğümüELÇtNPOYRAZLAR BRÜKSEL - Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik uzlaşmaz tutumu müzakere çerçe- ve belgesi görüşmelerini kitledi. AB Da- imi Temsilcileri Komitesi'nin (COREPER) müzakere çerçeve belgesine yönelik her- hangi bir uzlaşıya varamadığı dünkü top- laı.tısında Avusturya'nın tutumunu daha da sertleştirdiği belirtiliyor. AB diplomatikkaynaklan Avusturya'nın görüşmelerde müzakere çerçeve belgesinin 1. maddesüıde yer alan "Müzakereterin ortakhedefikaöİımdır' ifadesinin çıkanl- masını talep erh'ğini ifade ettiler. "Bnük'm yeni üyeleri hazmetme kapasitesine sahip olmanıası ve Türkiye'nin iiyelik kriterleri- ni\çrinegetirmemesidurumıındairvçfik(b- şmda başka seçenekiere" yönelik ifadele- • Hırvatistan'la müzakerelere başlanmasmı pazarlık konusu yapan Avusturya'nın, dönem başkanı îngiltere'den bu yönde ödün koparana kadar müzakere çerçeve belgesine onay vermeyeceği yorumlan yapılıyor. AB dışişleri bakanJanmn pazar akşamı belge üzerinde uzlaşmaJan durumunda resmi onayın 3 Ekim sabahı gerçekJeşebileceğini ifade ediyorlar. rin müzakere çerçeve belgesine sokulma- sı ısrannı sürdüren Avusturya'nın bu tutu- munu son gune kadar sürdüreceği belirti- liyor. AB diplomatik kaynaklan Hırvatis- tan'la müzakerelere başlanmasını pazarlık konusu yapan Avusturya'nın, AB Dönem Başkanı Ingiltere'den bu yönde birödün ko- paranakadar Türkiye'nin müzakere çerçe- ve belgesine onayvermeyeceği yönünde gö- rüş bildiriyorlar. Ingiltere çerçeve belgesine yönelik gö- rüşmelerin AB Dışişleri Bakanlan düzeyin- de 2 Ekim akşamı, Lüksemburg'da yapıla- cak olağanüstü konsey toplantısında süre- ceğini bildirdi. AB yetkilileri AB dışişleri bakanlannın pazar akşamı çerçeve belge- sinde uzlaşmalan durumunda belgenin res- mi onayının 3 Ekim sabahı gerçekleşebi- leceğirii ifade ediyorlar. Yüksek düzey bir AB yetkilisi AP'de Türkiye'yeyönelik önceki gün oylanan ka- rar tasansının ardmdan müzakere çerçeve belgesi görüşmelerinde oldukça olumsuz bir siyasi havanın hâkim olduğuna dikkat çekti. AB yetlalisi "3 Ekim'de bir uzhşıolup ohnayacağuu künse bitaıiyor" şeklinde ko- nuştu. Bunun yanı sıra AB kaynaklan Hris- tiyan Demokratlann AP'nin Türkiye'ye yönelik önceki günkü karar tasansının ar- dından müzakere sürecini daha kolaylıkla baltalamaya çahşacaklarını bildirdiler. 3 Ekim sonrası belirsiz Türkiye'nin 3 Ekim sonrası nasıl bir mü- zakere sürecine gireceği konusu belirsiz- ligini koruyor. Ekim ayı içinde müzakere- lerin ilk adımı olan tarama sürecine başlan- ması bekleniyor. Kaynaklar, tarama süre- cinin 6 av sürmesi durumunda müzakere- lerin başlangıcnıın Avusturya Dönem Baş- kanlığı sırasmda olacağına dikkat çekiyor- lar. AMisturya. döneminde Ankara için du- rumun daha zorlaşacağı yorumlan yapılı- yor. Türkiye'nin müzakere sürecine yöne- lik takvimın henüz kesinleşmediğini bildi- ren AB kaynaklan. buna yönelik açıklama yapmak için henüz erken olduğu mesajını verdiler. Tarama sürecinin müzakereler için teknık bır egzersiz olduğunu ifade eden yetkihler, müzakerelerle tarama sürecinin eşzamanlı yürütülebileceği olasdığı üzerin- de duruyorlar. Buna karşın yetkıliler mü- zakere başlıklann açılması ve kapanması- na yönelik performans kıstaslanna dikkat çekıyorlar. Diplomatlar, şu an için önce- liklerinin 3 Ekim tarihı olduğunu voırgula- yarak k> 3 Ekim sonrası bir muamma" yonununu yapıyorlar. İNGİLİZ THE TIMES GAZETESt: Tam üyelikten vazgeçilemez Dış Haberler Servisi - Türkiye'nin A\Tupa Bir- liği ile müzakerelere baş- laması öngörülen 3 Ekim'e az bir süre kala Avrupa basınnıda konuy- la ilgili yorumlar dikkat çekiyor. Ingiliz The Ti- mes gazetesi, Türkiye'ye AB'ye tam üyelik yerine "imtiyaziı ortakhk" öne- rilmesinin "onursuziuk'' olduğunu yazdı. Gazete başyazısında tam üyeli- ğin bir alternatifı olma- ması gerektiğini savunur- ken "imtryazlı ortakhk" önerisi için "Geçmişteve- riJen sözlerden onursuz- hıklarazgeçflmesidemek- tir" ifadesini kullandı. Haberde, AP'nin önce- ki günkü toplantısında öne sürdüğu şartlann provo- katifolduğu kadar ikiyüz- lü ve maksatlı olduğu kay- dedildi. "İmtiyazlı ortak- hk" önerilerinin de aynı amaca yönelik göründüğü belirtilen yazıda "Stras- bourg, Paris ve Beriin'de- ki poBrikacılar bunu ya- parakasfenda Türkiye'nin bıkıp kendüiğnıden mü- zakerelerden çekilmesini sağiamava çahjnor. Ashn- da korktuklan da Türki- ye'nin tanm fonlanna ge- tireceği yük, insan hakla- n karnesiya da Kıbns me- sdeaninçöairnsüzlüğüde- ğü, asıl sorun enflkeldü- neyde birmedenhçtierça- tışnıasının vari^ıdır" de- nildi. Itirazlann aslında, Huistiyan değerlerinin hâ- kim olduğu bir Avrupa coğrafyasında Müslüman bir topluma yer vermek istenmemesınden kaynak- landığını yazan gazete, "Tüıidw)ireddetmeksa- deceAtatürk'ün bütün mi- rasını görmezdengebnek- ie kalmayıp iaik bir ülke olarak demokrasiye doğ- nı yapügı gelişimi de gör- meidengehnek olacakfir" ıfadesını kullandı. Türkiye rahatsızlığı Ahnan gazetesi Frank- furter Rundschau, Türki- ye'nin tam üyeliginin, des- tekleyecilen arasmda bi- le rahatsızlık yarattığmı yazdı. Avusturya gazete- si Der Standart'ta yer alan haberde, "Görünen o ki Başbakan Schüssel. Tür- kiyeilemüzakereferigecik- tirnıe taktiği izlevtrek Hır- vatistan Oemüzakerelerin bir an önce baştaûlmasını sağianıava çahşryor" de- nildi. Yunan basıruAP'nin Türkiye hakkındaki ka- rarlannı, "Töıidye'ye to- kat" ve "Türkfve-ABiliş- kikri gergin ip üzerinde" başlıklanyla okuyucula- nna duyurdu. EYÜP 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTmRMA İLAM Sav r2OO3 1603 Tal Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasuıa karar v enlen gavnmenkulun: Tapu Kaydı: E>üp Tapu Sıcil Müdürlüğıi'nün 18 07 2003 tanh \e 1902 sayılı yazısında E>Tip II- çesı \e Digmeciler Mahallesı 184 ada. 42 parselde kavıtlı bulunan 433.85 m2 lik arsanuı 40600 hısse \e bu hisse>e ısabet eden 801600 arsa paylr (12) no'lu meskenın 1 2 hissesi Mahmut Türkoğ- lu adına kayitlı olduğu bıldınlmıştır. Taşınmazın unar durumu. Eyüp Belediyesı Imar Müdürlüğü"nûn 14.01.2004 tanh \e 157 savilı >azjsında. Eyüp llçesı Dü|mecıler \fahallesı 25 pafta. 184 ada. 42 parsel sayılı yer 13.09 1979 tas- dık tanhlı ] 500 ölçekli Eyüp Koruma Planında H=9 50 m ırtıfaiı konut alanında kalmafcta olduğu bıldınlmışur. Ta^ınmazın Halıhazır Durumu Istanbul llı E)~üp llçesı. Dügmecıler Mahallesi. Kjtapçı Kasım Sokakta I No'da \eraldıfı anlaşılan 184 ada. 42 parselde mahallen >apılan ıncelemede; Parsel ûze- nnde bodrum kat- zemın kat^4 normal kattan oluşan betonarme bınanın yer almakta oldugu görül- müştûr. Demırkan Apartmanı ısımlı bınanın dış cepbe duvarlan sı\alı ve badanalı. ahşap oturtma çatılı olup cümle kapısı demır dojramalı olup katlarda ıkışer adet daıre konumlanmıştır. Katlar arası ula^ımı çıni basamaklı merdıvenle sağlanmakta olup gmş katına aöre. 2 normal kaıa çıkılmış ve 12 nolu daırede mcelemelere başlanılmıştır. Keşıf esnasında borçlu tarafın daırede hazır olduğu görül- müş kendısı daıre>ı gezdmp göstermıştır Ta^ınmaz. hol-salon-2 oda-mutfak-ban\o-wc pıveslenn- den oluşmaicta olup ıç cephe du\arlan sı\alı \e badanalı, pencereler sert PVC dogramalı. ısıcamlı. ıç kapılar ahşap doğrama. cümle kapısı çelik ahşap kaplamalı \e möble cılalı. dairemn tamamında ze- min PVC yer döşemesı kaplamalı, ban>o ve \\'C alaniannda zemın seramik ve dmarlan tavana ka- dar fayans kaplamalı olup daırede sobalı ısınma saölanmaktadır Daıre yaJda$ık S5 m2 alanlı olup temız ve bakımlı durumdadır. .\na taşırurazda elektnk. su ve doğalgaz tesısatı mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki bınalann ıskân amaçlı kullanıldığı, vörenin. kamu hızmetlenn- den yararlandığı ve Evüp merkeze çok vakm konumda olduğu hemen Evüp Stadı'nın arka kesunın- de \er aldı&ı. vörenın ulaşım ımkânlannın müsaıt olduğu behrlenmıştır Taşınmazın değeri Değer tespitıne konu taşınmazın bulunduğu mevkıı, alanı, kullanım ımkânla- n. ımar durumu. ulaşım ımkânlan ıle yörede oluşmuş serbest pivasa arsa alım satım degerlen ıle parsel üzenndekı bınanın alanı. mımansı. kullanım ımkânı. bınada kullanılan malzeme kalıtesı ve ış- çıli|ı ile vapımn yaşı inbanyla yıpranması. değerlendırmeve konu daırenın alanı. konumu. kullanım ımkânlan ıle değenne etken diğer hususlan tek tek incelenmış ve 184 ada 42 parsel sayılı taşınmaz- da 40 600 hısse ve bu bjsseve ısabet eden 80 1600 arsa pavlı 112) no'lu meskemn tam mülkjyetının 40.000.000.000 -TL kıymet'ınde olduğu \e bu değerden börçlunun 1 2 hıssesıne |4O 1600 arsa payı- na) 20.000 000.000 -TL. (Yırmı milyar lıra) ısabetettığı hesaplanmışnr A. S»ûş şartlan: 1 satış 11.11.2005 Cuma gSs-j saat 14 30-14.50 arasında E\-üp AdJivesı 3. îera Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyie yapılacaktır. Bu arttırmada takdır edılen kıvTnetm yüzde 6iyuıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geçmek şartı ıle en çok artırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranjn taahhüdü baki kalmak şartıvla 2111. 2005 pazartesi günü yukanda yazılı aynı yer ve aynı saatler arasmda ikınci artırmaya çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılmemış ıse ga\nmenkul en çok artıranın taahüdü saklı kalmak koşuluvla artırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ıhale edileceknr. Şj kadar kı artırma bedelinin malın tahmin edilen kıv-metınıno o40 ını bulması ve satış ısteyenin ala- cağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pav- laştırma masraflannı geçmesı laamdır. Böyle fazla bır bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düş^irule- cektır. ı\ıtlwmaya iştırak edeceklenn. tahmin edilen kıvmetin yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesı v eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ile yapılacaknr. Alı- cı talep ettığı takdırde 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebılir. KDV. Tellalıye, ıhale damga res- mı ıle tapu Jıarçlannm I 2 sı alıcıya aıt olacak, tapu harcının 1 2 sı ıle gaynmenkulün avmndan do- ğan vergı borçlan satış bedehnden ödenecektir. Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenlaıl üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün ıçınde daıremize bıldirmelen la- zandır ,\ksi takdirde haklan tapu sicıli ıle sabit olmadıkça paj laşmadan hanç bırakılacaklardır. thaleye kanlıp daha sonra ıhale bedeluıı yatırmamak suretıvle ıhaJenın feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefillen. teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve a>Ticatemerrû» faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme kcet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak ve bu fark. v arsa öncelıkle temınanan ahnacaktır. Şart- nane. ılan tanhmden itibaren herkesın görebılmesı içın daırede açık olup masran verildiğınde ıste- ymebır sureti gondenlecektır. Satısa ıştırak edenlenn şartnamevT görmüş ve münderecatmı kabul etniş sa>ilacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlenn 2003 1603 Tal. sayılı dosya numarasıyla mü- dirlü|ümüze basvurmalan ilan olunur. 20.09.2005 ' * ı llgılıler tabinne irtifak hakkı sahıpleri de dahıldir. Basın: 44703 BatıŞeria'dayerelseçimFüistinlOeryereiseçiınJerin son aşaması için dün sandık başı- na ghti Ban Şeria'daki 82 ka- saba ve köyde >^pdan seçimferde 144 bin dola\mda soçnıon. mayıs aymdaki ilk aşamanın aksüıe tek tek aday- lann yerine Fifistinti gruplar taranndan bclirİcncn Usteler için o> kullandı. Cenin'de İsrail askerierfyte Filis- tinü nüütanlar arasında çıkan çaûşmalarda £1 Aksa Şehrtkri Tugaylannın \-ereJ lideri Samir Saadj ve 2 tsla- miCihadmilitanımnöldürülmesiüzerineörgütateşkeskaranndanvazgeçt^iniaçıkladı. |Fotoğraf: APP) 4 Imtiyazh ortakhk' zaten vardı ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - AB uzmanlan "imth'azb ortaklığın" çerçeve belgesinin dönem başkanı Ingıltere taranndan hazırlanan ilk halinde de "kaba lasıdamalar" adı alnnda bulunduğunu söylediler. Galatasaray Üniversitesi öğrerim üyesi ve AB hukuku uzmam Ercüment Tezcan, kahcı kı- sıtlamalann bir yönüyle imriyazlı ortaklık olarak kabul edilebileceğını belirtirken Emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, "Tiirkiye için imtiyazh ortakhk tarifı zaten hem 17 Arahk kararlannda henı de çer- çeve belgede yer alrvor. Bunun sadece adı yok" de- ANMA Gaziantep'in Erenleri HALÎL KARADUMAN Ölümünün 2. yıldönümü 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 14.00'te Asri Mezarlık'ta mezarı başında anılacaktır. Dost ve sevenlere duyurulur. AİLESİ VEFAT Baromuzun 2052 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT MUSTAFA MESUT HAKGÜDEN vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 30.09.2005 Cuma günü (bugün), Bebek Camii'nde kılmacak öğle namazuu müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağhğı dileriz. tSTANBUL BAJROSU BAŞK4NLIĞI ğerlendirmesini yaptı. Eski Dışişleri Bakanı Prof. Mümtaz SoysaL AB'nin Türkiye'yi birliğe almak ıstemediğinin ortada olduğunu belirtırken "Ancak Türkiye kendüerinden kopsun da istenırvoriar" di- ye konusru. AB'nin özel statüyü bile Türkiye'ye "imthiazh ortakhk" adı altında sunduğuna dikkat çeken Soysal, "Sanki Türkiye'ye ortaklıktan da öte bir statü vtrrvorianruş gibi özel statünün adına 'im- tiyazh ortaklık' dhoriar. Bu starü\le Türkiye sadece birtakmı şevierden yararianabilecek. Belgede bir- çok aJanda kısıtlamaJar öngörühıyor" dedi. MetOİ İŞÇİlerİ emperyafizme meydan okuyor! 2 Ekim 13:30'da Kadıköy'de Elmadağ Meyhanesi'nde canlı müzik! Bu Cuma ve her Cuma saat 21:00den itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuan'ndan Ayşe Sagyaşar, Dr. Atilla Ovalı ve arkadaşlannın oluşturdugu Ehlikeyf, sevilen eski şarkılar,fesılve günümüz popüler parçalanndan seçme ömekler sunuyor. Perşembe gönleri ise, Dr. Atilla Ovalı 'nın ud eşligindeki özel programını izleyebilirsiniz. elmadağmeyhanesı Rezervasyon için: (0212) 241 03 20 - 23 CumhuriyetCad PaKApt 6/C Elmadağ (Dtvan Otell yanı) AKÇAKOCA O R M A N DENİZ SESSİZLİK 03806114436 www.mesenotel.com Sağlık emekçileri 2 EKİM'DE ANTALYA1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN 2003399 E. 2005 288 K. Mahkememızın 2003 399 Esas ve 2005288 Karar sayılı ilamı ıle 06.04.2005 tarihinde Ankara ili Mamak ilçesı Şehitcengiz Topel Mah. cilt: 36, hane: 14'te nü- ftısa kayıtlı bulunan Selahattin \r e Kamile'den olma 05.01.1982 dogumlu Uyear Demir ile a.vm yer niifusu- na kayıtlı bulunan Constantin ve Adela'dan olma 04.08.1979 dofumlu Margareta Demır'in boşanmala- nna ılışkın mahkememız karan davalı Margareta De- mir'e ılanen tebhğüıe. tebliğinden itibaren 15 gün için- de temyiz edilmedığı takdirde ilamın kesınleşeceği hu- susu ilan olunur. Basın: 44811 1TALYA DIŞtŞLERl BAKANI FINI: Söz tutma sırası şimdiAB'de Dış Haberier Senisi - AB Daimi Temsilcıler Ko- mıtesı'nın (COREPER) müzakere çerçeve belge- sine ılişkın görüşmelerin- den dün de sonuç alına- mazken Büiik ülkeleri yet- kılılennin Türkiye'nin üyeliğine ilışkın açıkla- malan sürüyor. Italya Dışişleri Bakanı GianfrancoFim, hüküme- tinin 3 Ekım'de Türkiye ıle müzakerelerin resmen başlatılmasını isteyeceği- ni söyledi. Fini, ftalyan gazetesi Corriere della Se- ra'nuı birinci sayfasında "Türkiye Sözlerini Tütu- yor" başhğiylayayımlanan makalesinde, "Şimdi,vçr- diğisözü tutmayı bildiğini gösterme sırasıAvrupa'da- dır" dedi. Türkiye-AB ilişkilerinde 3 Ekim tari- hinin bir kavşak noktası olduğunu belirten Fini, "Bu önemli tarihöncesin- de Türkiye'den jüreklen- diricisinyaOergefirkenAv- rupa ise son aylarda ha- yaİ düşünce, inisiyatif ve uzlaşı bağlamında kaygı verici bir eksikligin esiri gibigörünmektedir"' dedi. Fransa Başbakam Do- miniquede ViOepin, ülke- sinın Türkiye'nin AB üye- liği sürecinin açık bir şe- kilde denetim altında ol- masını istediğıni söyledi. De Villepin. Türkiye'nin üyeliginin Fransa'da hal- koylamasına sunulacağını da anımsatarak 3 Ekim'de AB taranndan müzakere- ler başlatıldıktan sonra, açık, denetım altında ve her aşamasında ısteklenn açıkça belirtildiği bir sü- reç olmasuu ıstedilderini kaydetti. Atina'dan şartü destek Yunanistan Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü YorgoKu- muçakos ise Atina'nın Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediğini söyledi. Kumuçakos, Atı- na'nm Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği deste- ğın, Ankara'nın AB kriter- lerine tam olarak uyma- sına bağlı olduğuna da dik- kat çektı. Kumuçakos, "Türkiye'nin Kıbns (Rum) Cumhurheti'ni ta- nunası şartmın müzakere belgesinde yer ahp alma- d^ma" ılişkin gazetecıle- nn sorulannı ise şöyle ya- nıtladı: "Müzakereçerçe- ve», Türkiye'nin bir aday ülke olarak AB müktese- banna tam uyumunu ön- görmektedir. Bu çerçeve- de, Türkiye, 25 üye ülke- nin aldığıkararlar ve yap- tıklan deklarasyonlarla uvum sağlamak duru- mundadır." rELİŞMELER HIZLANABİLİR Talat: Karmaşık bir süreç başlıyor REŞATAKAR Biz eğitimciler YURTSEVER CEPHE'yle beraberiz Pazar günü 13:30'da Kadıköy'deyiz LEFKOŞA-KuzeyKıb- ns Türk Cumhuriyetı Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat. Türkiye'nin 3 Ekim süreciyle bırlikte çok ilgınç ve karmaşık bir dö- nemin başlayacağına işa- ret ederek Türkiye'nin, bu- günkühaliyle Kıbns Cum- huriyeti'ni tanıyamayaca- ğını, ancak limanlann açıl- masının gündeme gelebi- leceğini söyledi. Talat. "KuzeyKıfons'a tkaretya- sağı kaldmlırsa ümanİar da açıJabitir" dedi Papadopulos taktiği Yeni süreçte günlük ge- lişmelerin yaşanabilece- ğıni. Kıbns sorunuyla il- gili yeni müzakere süreci- nın de gündeme gelebile- ceğini anlatan KKTC Cumhurbaşkanı, Rum li- deri Papadopulos' un "Kıbns sorununu çözüyo- ruz" imajı yaratmak için yıl sonuna doğru müza- kere masasına oturabilece- ğınj belirtti. "Iktidardaki Rum siyasi partileri gele- cek \ılki seçimleri düşü- nerek görüşmeJerin baş- latmaolmasmıdestekk'\ e- cekler" diyen Talat sözle- rini şöyle sürdürdü: "Ama sonuç çözüm olma>acak. Çünkü Papadopulos çö- züm LStemiyor. Onun ni- veti Kıbns Cumhurive- ri'nin egemenfiğini kuzeye yaymak. Bunu \-apamadi- ğı takdirde birazdaha top- rak ahp taksim'i kalıcı haJe getinnektîr. BM Ge- nel Sekrcteri böylesi bir maceraya atılnıak istemi- yor." Talat *"Yakm bir ge- lecekte çözüm gerçekleş- mezse, Kıbns Türk halkı- run tavndegişmezmi? " so- rusuna şu yanıtı verdi: -Hiç himse sonsuza kadar beklemekdeğüdir. Sonuç- ta Kıbns Türk halkı kara- nnı değiştirirse bunun önünde künse duramaz." Talat, KKTC nin, ikıli temaslan artürmak ve çö- züme katla sağlamak ama- cıyla Bostancı sınır kapı- srndan sonra Lefkoşa'da- ki 'Lokmacı' kapısını da 2-3 ay içerisinde açmak içın çalışma yaptığını belirtti. Sınır kapılanrun çoğalmasıyla birlikte, uyuşturucu ve insan ka- çakçılığı gibi bazı sorun- lann da arttığına dikkat çeken Talat, Rum hükü- merinin. en azından Rum polisinin, Türkpou'si ile iş- bırlıği yapmasının kaçı- nıknaz olduğunu söyledi. Talat şöyle dedi: "BizJm- le işbûiigi>apmrvwlar. Bu- nun bir tanıma olarak al- güanmasından korktuk- lannı söylüyoriar. Hiç ol- mazsa B.M, ya da AB ara- nlığr>iasürekliietişönkur- mah." •»•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog