Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet K İ T A P L A R I ATATÜRKÇÜLÜGÜN KÖKENİ ETKİSÎVEGÜNCELLÎĞİ Menter Şahinler Çag Paarima A.$ TıntooSı Ca4 No 39 41 13433i)Ojalogln-IsanbulTd (212)5140196 Cumhuriye riTCumhuriyel L^-. K I T A P L A H PORTRELER Oral Çahşlar Çag Paalama \.$ Tuıtaagı O d No 39'41 (34334)Ogaloglu-lsanbıılTel (212)5140196 YIL SAYI: 29213 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 EYLUL 2005 CUMA YARIN Lawrence Çanafckale'de; Harita d bizim casus olarak bildiğimiz ve Arap dünyasını Osmanlı'ya karşı ayaklandıran İngilız T.E. Lawrence, Çanakkale Savaşları'nda da haritalarıyla önemli bir rol oynadı ingılızlerin kullandığı ilk Çanakkale haritaları yanltşlarla doluydu. . Savaşın ilk günlerinde siperde oien bir Turk subayının üzerinde buldukları mükemnnel Türk haritasını hemen, Mısır'daki harita bürosuna gönderirler. Lavvrence, bu haritaları yeniden düzenleyerek Çanakkale'ye yollar ve ingilizlerin 6-7 Ağustos saldırısına yetiştirir.. C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z . AB'nin zorluk çıkardığını belirtenAnkara, belgeyi görmeden masaya oturmayacak Sılvuıtı büyük Viyana kapıyı açmıyor Avusturya'mn 'imtiyazh ortakİık" konusundaki ısrannı sür- dürmesı ve tutumunu daha da sertleştirerek çerçeve belge- sındekı "hedefin katılım olduğu" yönündeki ifadeyı çıkar- mak istemesı nedenıyle COREPER toplantısından da sonuç çıkmadı. Hırvatistan'la müzakerelere başlanmasını pazarlık konusu yapan Avusturya'nın, ödün koparana kadar Türki- ye'nin müzakere çerçeve belgesıne onay vermeyeceği belir- tihyor. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 10. Sayfada bGİge bellrSİZİIğl "Müzakerelerin başlamasıyla ilgili ciddi problemlerle karşı karşıya olduklanm" açıklayan Dışişleri Bakam Gül, çerçeve belge netlik kazanmadan Lüksemburg'a gitmeyeceklerini belirtti. Gül, müzakerelerin 3 Ekim'de başlamama riskinin bulunduğunu da söyle- di. Başbakan Erdoğan ise "Ciddi bir sorun olduğunu sanmıyorum" dedi. Üst düzey bir AB yetkilisi, AP'de oylanan Türkiye'yle ilgili karar tasansı- nın arduıdan müzakere çerçeve belgesi görüşmelerinde oldukça olumsuz bir siyasi havanın hâkim olduğuna dıkkat çekti. AB yetkilisi, "3 Ekim'de bir uzlaşı olup olmayacağını kimse bilmiyor" diye konuştu. • 11. Sayfada ___ tihyor. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 10. Sayfada bir siyasi havanın hâkim olduğuna dıkkat çekti. AB yetkilisi, "3 Ekim'de I bir uzlaşı olup olmayacağını kimse bilmiyor" diye konuştu. • n. Sayfada Müzakere çerçeve belgesi taslağı, ismini söylemeden Türkiye'ye imtiyazh ortaklık öneriyor ABVe sözde üyelik | LtDERYILMAZ ÇELÎK YAKALANDI Hizb-ut Tahrir'e ağır darbe Fatih Camii'nde yapılan şeriatçı eylemden sonra "elini kolunu sallayarak" giden Yılmaz Çelik Adana'da yakalandı. Çe- lik'in önce Ankara'ya, sonra Konya'ya oradan da Adana'ya geçtiğı belirlendi. ÎSTANBUL/ADA- NA (Cumhuriyet) - Şenatçı Hızb-ut Tah- nr'in Fatıh Camii'nde 2 Eylül günü yaptığı yasadışı eylemde hıla- fet çağnsı yapan örgü- tün lıden Yılmaz Çe- lik, Adana'da yakalan- dı. Teknıktakıp sonucu yakalanan Çelık tstan- bul'a getırilecek. Fatıh Camii'nde yapılan ya- sadışı eylemden sonra "elini kolunu sallaya- rak" gıdenYılmaz Çe- lık hakkında daha son- ra Istanbul polisı ara- ma karan çıkardı. Her yerde aranmaya başla- mArkasıSa.8,Sü.l'de Teni koşullar getiren madde Taslakta, Kopenhag kriterlerinin yeri- ne getirilmesinin yanı sıra "AB'nin hazrnetme kapasitesinin de" uygun olma_sı gerektiği ifade ediliyor. Yeni koşullar getiren bir madde, AB tari- hinde ilk kez müzakereleri dönem başkanmın değil, Hükümetlerarası Konferans'ın yönetmesini öngörüyor. Tûrkiye'ye özel kalıcı önlemler Belgede imtiyazh ortaklık önerir gibi "Uzun geçiş dönemleri, derogasyon- lar, özel düzenlemeler ve kalıcı ön- lemler gibi sürekli olabilen maddeler kullanılabilir. Komisyon gerekli gör- düğiinde bunlan kişilerin dolaşımı, yapısal politikalar ve tanm konusun- da önerebilir" deniliyor. • 11. Sayfada Ekprotokol gündemde yok TBMM bekletecek fürkiye'nin sabnnın denendiğini be- lirten TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kıbns ile ilgili ek protokolün 3 Ekirn'den önce Meclis'ten geçirilme- sini isteyen Hıristiyan Demokratlara "Hiç beklemeyin" yanıtmı verdi. Arınç, protokolün müzakereler açıl- dıktsn sonra Meclis'e geleceğini be- lirtexek "Hükümet, böyle bir ulusla- rarası sözleşmenin kabul edilmesini isteı~se Meclis'e getirir. Sonra tartışı- lır, kıarar verilir" dedi. • 11. Sayfada Eziyeti (Fotoğraf: UĞUR DEMÎR) katladı İstanbul'da dün geceden itibaren yağmaya başla- yan ve kentin AnadoluYa- kası ile Boğaz çevresinde ise zaman zaman etkili olan sağanak yağış, yüz- lerce yapım çalışması ne- deniyle felç olan trafiği iyi- ce içinden çıkılmaz hale getirdi. Yağmur nedeniyle temizlenmemiş mazgallar taştı, araçlar yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 349 noktada \ürüttüğü yol çalışmaları ve okulla- rın açılmasıyla birlikte servis araçlannın da trafı- ğe çıkması nedeniyle kent- te ulaşım zaten işkenceye dönmüştü. • 7. Sayfada ÇETE DAVALARINABAKIYORDU Avukata büroda infaz Mafya liderlen Çakıcı, Şahin, Kırcı ve Çe- lik'in avukatlığını yapan Atalay Cebesoy, . Fatih'tekı bürosunda öldürüldü. Cebe- soy'un geçen hafta öldürülen UMUT da- vası hükümlüsü Muzaffer Dağdeviren'ın de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Cebe- soy'un Sedat Şahin ile Ümit Saral arasın- daki hesaplaşmanın kurbanı olabileceğı ihtimalı üzennde duruluyor. Akşam saat- lerinde de Beşiktaş'ta 3 kişi silahlı sal- dınya uğradı. Saldınnın Cebesoy'un öl- dürülmesıyle bağlantılı olduğu öğrenildı. ECEVlT KILIÇ'ın haberi • 3. Sayfada TARTIŞMALAR SÜRUYOR Heryeşil alana cami AKP'li üyelerin yanlış sunum yaparak ger- çeği gizlediğini söyleyen tstanbul Büyük- şehir Bejedıye Meclisi CHP Grup Sözcü- sü Can Özyedierler, "CHP muhalefet şer- hi koymadı dıyerek sorumluluğu üze- i rimize yıkmaya çahşıyorlar. Karar ımar komısyonunda görüşülürken caminüı yapılacağı alan şahsa ait fi- danlık olarak sunulmuş. Mezbelelik bir yer olarak gösterilüıce imar ko- misyonu üyelerimiz muhalefet şer- hi koymamış" dedi. • 9. Sayfada II I I VARGIDAN Ç&LİK'E 'DUR' W ıfıııln VEXİLÎNOGLU, VEKJL DANIŞNIANI •fada K.ÖK FKÜCREDE YASAL ÖÜZEWLEME GEREKLİ GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Balık Kavağa Çıkınca Neye malolursa olsun; yeter ki üyelik olsun diyen- ler; AB'den gelen dayatmalan, yeni koşullan eleşti- renlere hoşgörüyle bakamıyorlar. örneğin Koç'tan sonra sermaye sahiplen liste- sinde ıkınci, beiki de üçüncü sıraya razı olan Saban- cı Holding Başkanı Güler Hanım (Sabancı) Rum ke- siminin tanımayı öngördüğü dayatmalannın, AB'ye MArkasıSa.8,Sü.l'de Bahisçilere ağır ceza Futbol Federasyonu Pro- fesyonel Futbol Dısiplın Kurulu, geçen sezon oy- nanan A.Sebat-Kaysen maçında yaşanan yasadışı bahis skandalına adlan kanşan Gökdeniz Karade- niz'e 10, OgünTemizka- noğlu'na 12 ay oynamama cezası verdi. • Sporüa UEFA'da tur ve şok Beşiktaş Istanbul'da 1-0 yenıldığı Malmö'yû Is- veç'te 4-1 yenerek UEFA Kupası'nda gruplara katıl- ma hakkı elde ettı. Galata- saray ise ilk maçta 1 -0 ye- nıldiğı Nor\eç'ın Tromso ekibiyle kendı evınde 1-1 berabere kalarak ku- nadan elendi MSnor'da Tekelleşme uyansı CHP'li Yakup Kepenek, "Medya tekelcı, yan tekel- cı bir yapı kazanıyor. AB sürecınde sorunlara neden olacak" uyarısında bulun- du. CHP'h Emın Koç da "Star'ın satışı hukuki de- ğıl" görüşünü dile getirdi. TÜREY KÖSE'nin S. Suvfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Koşul Artıyop, Üyelik Güvencesi Azalıyor! AB, AKP iktıdannın Kıbrıs'ı vereceğinı kesin ola- rak gördükten sonra, kabulü zoryeni koşulları gün- deme getirıyor. Bu süreç 17 Aralık 2004'te netleşmiştı. O günü bayram ılan edenlere, bunuanlatmakzordu. Buyüz- 8, S£ 8 'de r. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog