Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

' Cumhuriyet L A R I EÖt CUMHURİYET DÜŞMANTNTN PORTRESl Fertullah Gülen Hocaefendi'nın Derin Misyonu M. Emin Değer Çag Pazataa \ S Türkocagı Cad. V39 41 ! 401 % Cumhuriyet y'Cumhuriyet JL.KİTAPLARI KEMALÎZM Anıl Çeçen Çag Pazaıtoma \ Ş Tûkocagı Cad So 39 41 ı }43Mı OJaloau-lambulTel (212) 514 01 96 82. YIL SAYI: 29211 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 EYLUL 2005 ÇARŞAMBA AB Dönem Başkanı İngiltere, 3 Ekim'de Türkiye'de sivil-asker ilişkilerini vurgulayacak AB sıkışürıyorİStelCİer Siralanacak îngiltere Dışişleri Bakanı Straw'un yapacağı açıhş konuşmasmda, "Özellikle yargı bağımsızh- ğının ve işleyişinin güçlendirilmesi, dernek kurma, ifade ve din özgürlüğü ile kültürel haklar gibi temel haklann uygulan- ınası, sivil-asker ilişkilerinin Avrupa'daki uygulamalara yakınlaş- tınlması, ülkenin güneydoğusundaki durumla ilgili olarak katı- lım öncesi strateji ve reformlann tam olarak uygulanmasının gereği- IÜ hatlTİatiyoniz" deiliyor. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada 'Gereklrse katllmayiZ' AP'deki en büyük siyasi grup olan mu- hafazakârlar Türkiye 'nin önünü kesmek için, bugün AP Genel Ku- rulu'nda yapılması planlanan ek protokol oylamasımn ertelen- mesini isteyecek. Toplantıda ayrıca "Rum kesimini tanımama- nın müzakerelerin askıya alınmasına yol açabileceği"ni içe- ren birkarartasansı datartışılacak. Tepki için Müzakere Çer- çeve Belgesi'nin netleşmesini bekleyen Ankara, "gerekirse" 3 Ekim'deki Dışişleri Bakanlan Konseyi'ne katılmayacak. • ıı. Sayfada \Vashington Tirnes'taki yorumdaTürkiye'nin îslamcı-faşist bir yapıya dönüştürüldüğü ileri sürüldü AKPVe ağırsuçlamaKAMPANYALARA tNAT Silahlanma ieşvik ediliyor 7 nilyon kişide silah bulunan Türki- ye'de bütün kampanyalara karşın bireysel silahlanmanın önü- ne geçilemiyor. Sahipleri çoğunlukla emekli polis- ler olan bazı firmalar özellikle dinci gazetelere verdikleri ilanlarla ruhsatıy- la birlikte silah temin ediyor. Llmut Vakfı, Bireysel Silahsızlanma Günü nedeniyle bugün Taksim'de "Sessiz Ayakkabılann Yürüyüşü" etkinliği düzenleyecek. Kampan- yalar çerçevesinde TBMM Baş- kanlığı da milletvekillerine yeni yasama yılında "Meclis'e silahsız gelme" çağnsında bulundu. Mü- letvekillennden topluma öncülük etmelen istendi. • 6. Sayfada ROJTV EKRAN KARARTTI PKK'den yedek kanal Danimarka'da PKK'nin yayın or- ganı Roj TV'nin ekranı karardı, ancak kanalın yayınlan Mezopo- tamya TV üzerinden yapılmaya başlandı. Yedek olarak açılan Me- zopotamya TV'nin fahri başkanlı- ğını 2000 yılından bu yana, Dani- marka'nın eski başbakanlanndan Anker Jorgensen yürütüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayımladığı istihbarat yönergele- rinde de yer alan Mezopotamya TV'ye "özel olarak dikkat edil- mesi" istenmişti. Türkiye, PKK te- levizyonunun operatif bir görev yaptığını vurgulayarak kapatılma- sını istemişti. • 10. Sayfada BUSH'A PROTESTO - Amerika'nın Irak işgalini protesto eden savaş karşıtlannın protes- toları sürüyor. Oğlnnu Irak'ta yitiren anne Cindy Sheehan'ın da aralannda bulunduğu sa- vaş karşıtlannın önceki gfin Beyaz Saray önünde yapmak istedikJeri gösteriye izin verilme- di. Anne Sheehan, Bush yönetimine yönelik protestolann süreceğini belirtti. (Fotoğraf: AA) 'EbuAzzam öldürüldü'iddiası El Kalde'ye darbe El Kaide'nin iki numa- ralı ismi Ebu Azzam'ın, Bağdat'ta düzen- lenen operasyonda öldürüldüğü öne sürül- dü. ABD Genelkurmay Başkanı Myers, ör- gütün güç kaybedeceğini savundu. El Ka- ide, Ebu Azzam' uı yaşadığı bölgenin kuşa- tılarak binaya operasyon düzenlendiğini doğrularken "öldürüldüğüne dair bilgi bu- lunmadığını" belirtti. • 10. Sayfada Er England SUÇİU Irak'taki Ebu Garib Ce- zaevi"ndeki işkence skandalıyla ilgili yar- gılanan ABD'li er Lynndie England kötü muameleden suçlu bulundu. England'ın avukatı, işkenceci kadnı askerin tek suçu- nun, orduda görevli sevgilisi Graner'in is- tekleriniyerine getirmek olduğunu ileri sür- dü. England'ın da 10 yıl hapis cezasına çarptınlabileceğı belirtiliyor. • 10. Sayfada ÎHALELER ÖNCESİ GÖRÜŞME Bakan'ın, trafîği yoğuh .-•i, û >- IvkafFi- ABD'de yayımlanan ga- zetede yer alan bir köşe yazısında, küçük çocukla- ra Kuran kursu verilmeye başlandığı ve bürokrasiye Islamcılann doldurulduğu belirtildı. Frank J. Gaff- ney Jr. imzalı makalede 11 Eylül2001'densonra ABD'den çekilen "yeşil sermaye"nin Türkiye'ye kaydığı ileri sürüldü. Dış Haberler Servisi - ABD'de yayımlanan Was- hington Times gazetesinde yer alan bir yorumda, Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan, "laik, Müslüman, de- mokratik" Türkiye'yi sis- tematik bir biçimde "Is- lamcı-faşist" bir yapı- ya dönüştürmekle suç- landı. 3 Ekim'de Avru- pa Birliği'nin Türki- ye'yi nazikçe ancak jr kesın bir dille reddetme- sı gerektıgı savunulan ya- zıda, "Türkiye'nin redde- dilmesinin nedeni açıkça ifade edilmelidir: Başba- kan Erdoğan laik, Müslü- man ve demokratik Tür- kiye'\i sistematik bir bi- çimde,Avrupa'daki değer ve özgürlükleri lanetleyen İslamcı faşist bir devlete dönflştürüyor" denildi. Frank J. Gaffney Jr. imzalı makalede Türki- ye'deki bu dönüşümün işa- retlerinin de ortada olduğu belirtildi. 11 Eylül 2001'den sonra ABD'den çekilen Suudi Arabistan ve Körfez ülke- lerine ait "yeşil serma- ye"nin Türkiye'ye kaydığı belirtilen yazıda, ABD'li si- yasetçilerin bu paranın ak- lanarak Îslamcı-faşist tero- rizme aktanldığından endi- şe ettiği belirtildi. Makalede Türkiye'nin geleneksel laik eğitim sis- teminin "medrese benzeri imam hatip liseleri" ile kuşatıldığı da kaydedildi. Kendisı de imam hatıp me- zunu olan Başbakan Erdo- ğan'ın, yalnızca Kuran ve onun islamcı faşist yoru- munun okutulduğu bu ku- rumlara başlama yaşını mArkasıSa.8,Sü.3'te \ İslami Finans Forumu'nda Kuveytl nans Kurumu tarafindan. "tslami Finansa Kat- kı Ödülü" verilen Maliye Bakanı Kemal Una- kıtan iddialarla ilgili olarak "Ihale önce- si Ofer ile görüştüm. Dünyaca ünlü bir s işadamıyla niye görüşmeyeyün! Ay- nı şekilde ERDEMİR ihalesine ka- tılacak 6 grubun hepsiyle de bir araya geldim" dedi. Ulaştırma Bakanı Bina- lı Yıldırım da Galata- port'un bugünkü du- rumunda 49 yılda 196 milyon Avro gelir elde edeceğini söyleyerek ihaleye çıkılmasa teklif veren üç grubun gelirinden daha faz- la gelir elde edileceğini açıkla- mış oldu. • 12. Sayfada HOLLANDALI ŞÎRKETE ARAZl Ihalesiz bir satış daha TÜPRAŞ'taki Ofer hissesi ve Yarunca Liman arazisinin Dubai Ports'a ihalesiz satışı id- diasının ardından, Antalya'daki Dokuma Fab- rikası arazisi de Hollandah bir şirkete daveti- ye yöntemiyle verildi. Firma, aldığı arazide dev kulelerin yükseldiği ticari alan planlarken Antalyalılar yargıya gitmeye hazırlanıyor. GÜRSU KUNT'un haberi • 3. Sayfada SAĞLIKHARCAMALARIKATLANDI SSFde devir fiyaskosu Tıp Kurumu Genel Sekreteri Üçer, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanhğı'na dev- rinden sonraki süreçte artan ilaç harca- malanmn SSK tarafindan karşılana- maz hale geldiğini ve kurumun biti- rildığini söyledi. Üçer. "İlaç harca- malannda 600 katrilyon kâr edeceklerini söy- lemişlerdi. Ama şimdi sağlık harcamalan 3 katrilyon artmış durumda" dedi. • 8. Sayfada 2 BÎN 600 'ÜNDE TUVALETYOK Okullarda sağlık ayıbı MEB'in Türkiye genelinde 19 bin okulda 2 mil- yonu aşkın çocuğu muayene ederek yaptığı sağlık taraması okullann sağlıksız koşullannı ortaya çıkardı. Tarama sonuçlanna göre 19 bin okulun yaklaşık 2 bin 600'ünde tuvalet, 574'ünde ise su yok. 1.5 milyon öğrencinin ya- nsı ise hiç dişini firçalamamış. • 8. Sayfada KÖK HÜCRE ÇALIŞMAL.\RI DURDURULDU M 3. Sayfada ANKARA'DA TERÖR ZIRVESI M 4. Sayfada 'PORTAKAL'ARTIK ULUSLARARASI M 14 Savfada 3 N 1 3O0-< GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK Havlu Şoku! Kısıtlı sayıda gazetecinin katıldığı "saat beş çayı söyleşilerinin" birinde, dış ticaret açığı üzerinde ko- nuşulurken Başbakan Ecevit; bir Bağdat anısı an- lattı: "Ote/ odamda şaşırdım. Havlu bile Fransa'dan ithal edilmişti. Bursa'mızın güzelim havlulan yerine Yves Saint Laurent marka havlulan kullandık" dedi. Irak'ın -o tarihlerde- demiryolu yapımında gerek- li olan malzemeleri de Türkiye'den alacağına, baş- MArkasiSo.8ySu.rde Şampivonlar Ligi'ndeki maç bu akşam RBahçe'nin rakibi PSV 10 soruda mortgage botekli Konut Finansman Yasa Tasarısı Şampivonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fe- nerbahçe, E Grubu ikinci maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımım Şükrü Saracoğlu Sta- dı'nda ağırlıyor. llk maçmda Milan'a deplasman- da kaybeden San-Lacivertliler, grup ilk maçında Schalke'yi yenen PSV karşısında galibiyet arayacak. Kadıköy Şükrü Sa- racoğlu Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma- yı îspanyol hakem Mejuto Gonzales vönetecek. • Spor'da Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan ipotekli konut fi- nansmam (mortgage) sisteminin mevcut konut kredi- lerine göre avantajı, yapım halindeki konutlan da içermesi ve değişken faizli geri ödeme imkânı tanı- ması. Mevcut konumda 20 yıllık konut kredisinde 100 bin YTL için ayda 1.325 YTL'lik ödeme yapılırken de- ğişken faizle aynı koşul^arda aylık ödeme 1.233 YTL've düsebilecek. MITRAT KISLAM'nın hab*-Wİİ /.î. SavfaJa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog