Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Y ^ K I T A P L A R I BtRARPABOYU Orhan Erinç ÇathtttaaA_Ş TürinxagıCad.No 39 41 (34334) CaSaJoSu-lsnnbulTeL (212ı 5H01 % Cumhuriyet ECumhuriyel KİTAPLAFU AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay Ç«£ Pjzariana A.Ş Tfflmcağı Cad No 39 41 (34334) CagaloSta-isOabulTd (212)514 0 1 % YIL SAYI. 29210 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADl (1924-1945JSAŞYAZARI: NADİR NADl (1945-1991) 27 EYLUL 2005 SALI J3'nin genişlemeden sorumlukomiseriRehn, Türkiye ile ilişkilerin giderekkötüleştiğini söyledi Aramız açıhyor MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ SERTLEŞÎYOR Avrupaprangası 3 Ekim'e bir hafta kala AB ıçinde Ankara'ya yönelik talepler konusunda pazarlıklar hız kazandı. Başta Fransa ve Avusturya'nın girişimleri sonu- cuüyelikdışında bır seçenekMüzakere Çerçeve Belgesi'nde daha danet- leştırildi. AB'nınyeni üyelerihazmetme kapasitesine yönelikifadelerde- taylandınlarak sertleştirildi. Straw da müzakerelerin açılış konuşmasın- daTûrkiye'den Rumlara lımanlantu açmasını isteyecek. • II. Sayfada Aralannda Le Monde ve Le Figaro'nun bulunduğu Avrupa'nm önde gelen gazetelerinin yanı sı- raTürkiye'denyalnızca Cumhuriyet'inkatıldığı toplantıdakonuşanRehn,"Son dönemdeki ha- vaya baktığımda sanki onlarca yıldır ortak değil de düşmanmışız izlenimine kapıhyorum" de- di. Avrupa'da stratejik düşünme eksikliği olduğumr söyleyen Rehn, çerçeve belgeye imtiyazh ortaklığm girmesinin müzakerelerin başlaması önünde ciddi bir risk oluşturacağım kaydetti. ELÇİN POYRAZLAR BRUKSEL - AB Komısyonu'nun Genişlemeden Sonımlu Komısen Olli Rehn, Brüksel'dekı ofısınde dûn düzenlediği özel basın toplantı- sındaAB ve Türkiye arasındakı ilış- kilenn giderek kötüleştiğı mesajını verdi. Aralannda Le Fıgaro ve Le Monde'un bulunduğu Avrupa'nm önde gelen gazetelennın yanı sıra Türkiye'den Cumhuriyet'ın katıldığı toplantıda Rehn, AB-Türkiye ilişkı- lerinın bır kısır döngüye gırdiği ve ı- kı tarafın arasında olumsuz sıyasıbır havanın hâkım olduğunu söyledi. "AB veTûrkiye ilişkilerinde bir\a- sır döngü oluştuğu hissine kapıh- yorum. Aramızdaki köprü küçü- leceğine daha da büyüyor" şeklm- de konuşan genışleme komısen. bu- günlerdeAvrupa'da yenı üyelenn ka- tılımına yönehk sıyası bır tartışma- nınyaşandığım ıfade ettı. Türkiye'de reform sürecindekı sorunlann da bu MArkasıSa.8,Sü.3'te Medya sektöründe enbüyükpayaulaşan grup, tekel oluşturmadMarını savundu StardaDoğan'm Büyükanıt: Ülkeyi kaos ve çatışma ortamına sok- mak isteyenler kendi sonlannı hazırhyor. (AA) Büyükanıt'tan Avrupa'ya sert mesaj ^Türkiye içînçan seslerT Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Atatürk'ün poster- lennın karau binalanndankaldınlrnasını" iste- yen Duff'ın sözlerinı, "Gece karanlığında ya- banikazların vahşıçığTıklan" olaraknitelendir- di. AP'deTSK'nin "saldırgan" olarak değerlen- dinlmesıni kınayan Büyükanıt, "Bu tür ıfade- len,Türkiye Cumhuriyeti'ru uyandırması gere- ken çan sesleri olarak izlemekteyim" dedi. Star TV, 306.5 milyon dolarla enyüksek teklifi ve- renDoğanGrubu'na aitIşılTelevizyon ve Rad- yo Yaymcılık AŞ'nin oldu. CanWest ile Doğan'ın çekiştiği ihalede son anda Ciner Grubu 306 mil- yon 250 bin dolar fiyat verdi. Işıl Televizyoncu- luk'un fiyatı arttırması üzerine diğer gruplar çekil- mekzorundakaldılar. Dinlenilirlik oranıyüksek olan Süper FM ile Metro FM'e yüksek teklifler veren CanWest'in StarTV'yi alamaması sürpriz olarak değerlendirildi. Doğan'ınparayıpeşin ödeyeceği açıklanırken bir sektör yetkilisi Reuters'e yaptığı değerlendirmede, reklam ge- lirlerinin içinde payı yüzde 39-40 olan Doğan'ın Star'la payının 4-5 puan artacağmı söyledi. Yetkili, reklam ge- lirlerininpayınınyüzde 45 'e yükseleceğini belirtti. Do- ğanYayın Holding'in Finans Direktörü Gedik, Star'ı al- malannın piyasada tekelcilik yarattığma ilişkin iddialara "Türkiye'de 16 ulusal televizyon var. Biz bunlardan biriyiz. Dolayısıyla tekelleşme söz konusu değü" dedı. • 13. Sayfada ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Kara Kuv\etleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyü- kanıt, Türkıye'ye yöne- lik tehdıtlere dıkkat çek- erekAvrupaParlamento- su'nda (AP) dile getın- lenTürk Silahk Kuwet- leri (TSK) karşıtı yakla- şımlan "kmadı" Büyü- kanıt, "Atatûrk'ün pos- terlerinin kamubinala- nndan kaldırümasınr isteyenTürkıye-AP Kar- ma Komısyonu Eşbaş- kanYardımcısı Andrew Duffa tepki gösterdı. Büyükanıt, Duff'ın söz- lerini, "Gece karanlı- ğında yabani kazların vahşi çığhklan" olarak nıtelendırdı. Büyükanıt, Kara Harp Okulu'nun (KHO) açılış töreninde yaptığı konuşmada, gün- demdekıkonularaüişkın düşüncelerinı açıkladı, mesajlar verdi. Ulusal konularda, özellıkle de PKKterör örgütüne kar- şı gösterilen tepkıye "Türkiye'de milliyetçi- lik yüksetiyor mu" tep- kisınin gösterildığini anımsatan Büyükanıt, "Bu duygu, ulusun ve onun yüksek değerini bir anİamda baskı altı- na almak anlamına UArkasıSa.8,Sü.rde Pisuarlar törenle açıldıı Çorum'un Iskılıp üçesinde bu: süre önce "ayakta çış yapmanın" gü- nah olduğu yönünde Müftü Cevat Erdinç'ın verdiği fetvanın ardm- dan sökülen pisuarlar tepkıler üzerine yeniden takılarak törenle açü- dı. Törene AKP'h Belediye Başkanı Orhan Öztürk ve AKP'li yöne- tıciler de katıldı.Törene Öztürk'ün yanı sıra AKP Iskilip llçe Başka- nı FehmiYağh, AKP il genel ve belediye meclisi üyeleri ile vatandaş- lar katıldı. AKP'liler aynca törene çelenk de gönderdı. • 8. Sayfada Kemal l nakıtan'ın Yanm- ca'daki liman arazisi için Dubai Ports yetkilileri ile görüştüğü ileri sürüldü. îhalest arazi satışı Şirin: Unakıtan suçüstü yakalandı Başbakan Erdoğan ve Ma- lıye Bakanı Unakıtan'ınsu- çüstüyakalandığını belırten ANAVATAN Mılletvekıli Emın Şırin, "ERDEMİR, özelleştınlmesme günler kala Yanmca'dakı lıman arazısıru ıhaleye de çıkma- dan Dubaı Ports şırketme sattı. Busatış neden ıhalesız yapıldı? Unakıtan 2004 yıh içinde Dubaı'ye gıtti mı° DubaıPortsyetkılılen ve sa- hıplen ile görüştünvü? Ken- dılenne ne sözler verdi" dı- ye sordu. • 8. Sayfada Çarpıklığa eleştiri Hatay'da çağnsı " 1 . Hatay Medeniyetler Buluşması"nda konuşan Türkıye Musevilen Ha- hambaşı lzak Haleva, dün- yada gelır çarpıklığının, hırsızlığın, ahlaksızlığın ve pek çok suçun başvnı alıp gıttığini vurgulayarak u Eğer medeniyet dedıkleri buysa, ben medeni olmaktan vaz- geçtim. Medeniyetler üıtı- har ediyor, gümbür gümbür yıkıhyor" dedı. Toplantıya mesaj gönderen Papa da hoşgörü çağnsında bulun- du. AYKUT KLÇÜKKA- YA'mn haberi • 3. Sayfada Gösteriye izinyok Savaş karşıü anne gö&dtında Dış Haberler Servisi - Irak'ta oğlunu yitrrmesinin ardındanABD Başkanı Ge- orge Bush'un Teksas'takı çiftliğı dışuvda 26 gün sü- reyle yaptığı gösteriyle dünya çaprnda tanınan an- ne Cindy Sheehan, Beyaz Saray önündekı eylemde gözaltına alındı. Uyanya karşın dağılmayanyaklaşık 200 kişilik savaş karşıtı gruptan çok sayıda kışı de polis merkezine götürüldü TUTTUĞU ÇETE KENDİSİNİKAÇ1RDI • 3. Sayfada 'DÎLDEYOZLAŞMA BİRLİĞ1BOZAR' • 5. Sayfada ÇtFTÇÎYÎ ÇÎLEDEN ÇIKARANTABLO • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AB'nin Bi Işte Bfcdmkinin Gözü Oynaşta! Haklı olduklannı sandıkları, savunduklan konula- nn çıkmaza girdiğini gördüler mi referandum tehdi- dini öne sürüyorlar. örneğin türban, örneğin imam hatip okullanyla il- gili vaatlenni gerçekleştiremeyınce nedense refe- MArkası Sa. 8, SiL 1 'de Türkgençler yanfinalde Türkiye Peru'da süren 17 Yaş Altı (B) Gençler Dünya Futbol Şampiyona- sı'nda Çın Halk Cumhunyeti'nı 5- lyenerek yanfinale yükseldı. Türki- ye yanfinalde Brezilya-Kuzey Kore maçının galibıyle oynayacak. Ay-yıl- dızhlar yanfınal maçını Cuma günü sabaha karsı vanacak. • Soor'da Mucize bebekdoğdu ABD'deki Türk doktor Kutluk Ok- tay'ın, karın bölgesinde cilt altma yerleştırdiğı yumurtalık dokusu saye- sinde dünyada ilk kez kendiliğinden gebe kalankanser hastası, 4 kilo ağır- lığındaki kız bebeğıni dünyaya getir- di. Anne Dauer'ın sağlık durumunun ıvi oldu&u bildınldi. • 3. Savfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Epdoğan'm Bütün Kıbrıs Tezleri Çöküyop... Olayların yoğunluğu, zaten zayıf olan toplumsal belleğımızi daha çabuk erozyona uğratıyor. Başba- kan Erdoğan'ın attığı her adımın "en doğru hareket" olduğunu ılan ettiğinden, belleğımizı bır de medya bellıyor! WArkasıSa.8,Sü.8'de . ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog