Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

T'Cumtnuriyet ^.KİTAPLARI ALACABÎRÖFKE Hikmet Çetinkaya Çag Pazartma A.Ş TûrtMCagı Cad No 3*41 (34îW CaJalotlu-lstaribuITcL (212151401 96 Cumhuriyet ^KİTAPUARI BALKANLAR Mustafa Balbay Çag Pazariama A.Ş Târtocagı Cad No 39 41 (34334 ıCağalojMsanbuJTet ı212)5H0 % 32. Y1L SAYI: 29209 f 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCVSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi. NADİR NADİ (Î945-1991) 26 EYLÜL 2005 PAZARTESİ AKP'nin Çıkmazi- 2001 yıhmn 11 Eylöl gü- nü, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin Ikiz Kuleleri yerle bir edülin- ce, dünya yenibir döneme girdi. Gerçekte daha once Sovyetler'in yıkümasıyla dünyamız yeni bir döne- me girmişti. 'Küreselleşme' ile "Yeni Dünya Düzenı'ne ilişkin şarkılar söyleniyor, *Ne- ohberalızm'in ekonomik düzeninde insanlığın mutlu olacağına inanılı- yordu. 'Tarihın Sonu'na ulaşıl- mıştı. Çok değil, on yıl içinde insanhk bu rüyadan uyandı; gerçek bir kâbus başladı. Ashnda katı gerçeği 11 Eylül'den çok önce gören vesöyleyenlervardı; ama, seslerini duyuramıyorlar- dı. Bugün dünyamn duru- mu açık seçiktir. • Acı gerçek nedir? ABD'nin bütün dünya- yı peşinden sürükleyen ekonomik gücü, dengele- rini korumak ve eski kud- retini sürdürebilmek için savaşa, silah üretimine, savunma harcamalarına başvurmak zorunda kal- mıştır. 11 Eylül belki de Bush yönetimîne bu yolda bir hrsat tammıştır. 'Büyük Ortadoğu Proje- sı' diye kısaca tanımlanan ve BÖP diye vurgulanan tasarımın coğrafyasında Törkiye de yer almakta- dır. Bu durumda Türki- ye'nin iç siyasal dönü- şûmlerini BOP'un dışın- da düşünmek realiteye ters düşen bir soyutlama içeriği taşır. AKP'nin bir erken se- çimle damdan düşer gibi iktidara gelmesinin köke- > ninde 11 Eylülve BOP bu- lunmaktadır. * Bu arada ABD'nin 11 Eylül'den sonra Irak Sa- vaşı'na başlarken öngör- düğü her şeyin ters çıktı- ğı da görulüyor. Ortadoğu'nun cehen- nemi bir bataklığa dönüş- mesi tehlikesi gündemde- dir. Bnsh yönetimi bu du- rutn karşısında ne düşü- nüyor ve Türkiye'den ne bekliyor? Pek yakında bu soru- nun yamtı ortaya çıkacak- tır. AKP'nin iktidara gel- mesinde ABD'nin katkısı büyüktür; ama, Bush yö- netimibeklediğini alama- tnıştır; iktidar partisinin içindeki radikal tslamcı- lar, 'ılımlı Islamcılar'ı "Büyük Müttefikimiz"e hizmet ve destek yolunda köstekliyorlar. • Ortadoğu kapsamında Türkiye-Amerika ilişkile- rine bakıldığmda bir ata- sözümüz akla geliyor: "Kasap et derdinde, ko- yun can derdınde!" Türkiye'nin içinde bu- lunduğu gerilimin elbette iç ve dış çeşitli nedenleri var; şaibeli bir seçim sis- temiyle parlamentonun üçte ikisini ele geçirmiş bir partinin toplumu bir türlü istikrara kavuştura- maması da bu nedenle an- laşılır bir şeydir. AKP'nin yapması gere- ken ilk iş, laik Türkiye Cumhuriyeti'nde iç istik- ran sağlayacak bir uzlaş- mayı gerçekleştirmektir. Ne yazık ki partinin yö- netiminde, shasetinde ve yapılanmasında bu işi gerçekleştirebilecek bir işarete rastlanmıyor. Cumhuriyet Uzmanlara göre aşırı internet kullanımı insan ilişkilerini zayıflatıyor Teknolojik bağımlılık İNGtLTERE'DE ARAŞTIRMA Çocuklar ydniTJtığa iûtiyor Çocuklar aıle bıreylenyle vakit geçirnıek yerine odalarında bilgisâyar oyunu oynama- yı, DVD ya da televizyon seyretmeyı ya da cep telefonuyla arkadaşlanyla mesajlaşmayı tercih ediyor. Her 5 çocuktan 3'ü evde aile bi- reylerinın kendı istediğını yapmak konusun- da özgür olduğunu düşünüyor. • 6. Sayfada Teknolojik aletlere olan bağhhğı erotik ilişki olarak nitelendiren ts- tanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Arus Yu- mul, "Akluuz sürekli telefonunuza gelen mesajlarda ve elektronik postalannızda ise bu erotik bir ilişkidir" dedi. Yumul, teknolojinin insanı kontrol eden bir mekanizmaya dönüştüğünü vurguladı. Avukat Cengız Hortoğlu, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla bırlikte, iletişim araçlanndan kaynaklanan boşanmalann sayısının art- tığına dikkat çekti. Hortoğlu, "Türkiye gibi kadın-erkek ilişkilerine ka- palı toplumlarda internet, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir ortam gibi görünse de tehlikeli bir hale bürünebilir" görûşünü kaydetti. Kadir Has Üniversitesi tletişim Fakûltesi Dekanı Prof. Nilüfer Narlı "Pa- sif internet kullamcısı olmak, kişiyi zamanla köreltmeye başlar. İnternet kütüphane gibi kullanılmah" dedi. Narlı, genç yaşlardan itibaren bilgisa- yarda uzun süre chat yapmanın sosyal izolasyon tehlikesi yaratabileceğini vurguladı. BERİVAN TAPAN VE SÎBEL BAHÇETEPE'nin haberi • 6. Sayfada Irak'taAmerik direnen Sünnilerden' sonra • KatrinalblaKetimn ABD'nift küre^el politikalarına etkileri Cumhuriyel 'le CHP lideri Baykal, hem Ermeni konferansını hem de mahkeme karanylayasaklanmasını eleştirdi 4 Konferaııs taraflı'Katılımcıların angaje olduğunu öne süren Baykal, konferansın, Ermeni sorunuyla ilgili siyasal, ideolo- jik yönü ağır basanbir söylemiTürkiye'ye dinletme, ahştırma, hazırlama anlayışıyla yapıldığını söyledı. Baykal, "Darbirkadronun planladığıtoplantmın, ge- rekli işbirliklerini sağladığı anlaşılmıştır" dedi. Er- dal tnönü'nün konferansa gitmesini üstü kapalı ola- rak eleştiren Baykal, toplantının mahkeme karanyla önlenmek istenmesinin de yanhş olduğu görüşünde. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Ermeni konferansının bi- limsel olmadığını, katılımcılann angaje, tarihin polemiğini yapan kişiler olduklarım ve konferan- sın Ermeni tezlerineTürkiye'yi hazırlama, bu tez- leri kamuoyuna kabul ettirmek amacıyla düzen- lendlğini" söyledi. Konferansın yargı karanyla en- gellenmek istenmesinin yanhş olduğunu bildiren Baykal; Erdal Inönü'nün toplantıya katılmasıyla il- gıli sorulara ise "Türkiye'de demokrasi var. Ben ağırlığımı Ermeni konusunun arkasına koymayı doğru bulmuyorum. Ben dün (önceki gün) Mar- din'deydim. Ben görevimi öyle anlıyorum, herkes görevini anladığı gibi yapar" yanıtını verdi. Bay- kal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'uı "Kürt so- runu"yla ilgili açıklamalanndan pışmanlık duydu- ğunu, bu sözleri tekrarlayaftıadığını da vurguladı. CHP lideri Baykal, dün CNN Türk'te yayımlanan mArkasıSa.8,SiLl'de • TARTIŞMALI TOPLANT1SONAERDÎ • 8. Sayfada • ANTAKYA'DA HOŞGÖRÜ BULUŞMASI • 8. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN VERDlĞt SÖZLERt TUTMADI 'Acil eylem' sözde kaldıPlanda yer alan, başta ekonomi bakanlığı kuruhnası, vergi mevzuatrnın ba- sitleştirilmesı, boğaz-demiryolu-tüp geçışi projesi ve Sayıştay'ın yetkile- rinin arttınhnası ohnaküzere birçokkonu "unutuldu". Başbakan Erdoğan acil eylem planını basına duyurduğu gün, "Bu merni yayımlayarak kendi- mizi bağladığımızı, yasama ve yürütmeyi oluşturacak bütün arkadaşlan- mızı tek tek taahhüt altında tuttuğumuzu biliyorum. Bu tavnn siyaseten ne kadar riskli olduğunun da farkındayım. AmaTürkiye'nin büyümesi ve kal- kınması içinriskahnaktan çekinmeyeceğiz veAllah'ın izniyle bizbunu ba- şaracağız" diye konuşmuştu. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada Tahran 'da yasaklı' oyunlar 4. tslam Ülkeleri Kadın Spor Oyunlan. •haremlik-selambk' görüntülerle başladı. tran'ın başkenti Tahran'daki oyunlara 45 ülkeden toplam 1700 kadın sporcu katı- Urken golf ve okçuluğun dışındaki dallan erkek izleyicilerin ve erkek gazetecUerin izlemesine izin verihniyor.Türkiye'nin katılmaktan vazgeçtiği oyunlarda KKTC'nin yer alması dikkat çekti. 29 Eylül'e dek sürecek oyunlarda sporcular karate, salon futbolu, judo.golf, hentbol,voleybol, atletizm. cimnastik, yüzme, tekvando, okçuluk, masatenisi,tenis, basketbol, bedminton ve squash dallarında yarışıyor. Oyunlara ka- tılan ülkeler arasındaAzerbaycan.Afganistan, Suriye, Endonezya, Pakistan.Hollan- da, Rusya, Sırbistan, Filipinler.Tayland,Amerika, Güney Kore, Malezya, Irak, Lib- ya, Bosna Hersek, Ahnanya, tngiltere ve Japonya da yer alıyor. (Fotoğtaf: AP) • BEŞİKTAŞ YENİLDÎ, GALATASARAY DEPLASiMANDA KAZANDI SN 1 3OO OO3-4 îsrail ordusu yeniden işgale hazırlahıyor .jyaşarım dâhisi Lovegrove ile atağa geçti RAYDA 25 KİLO C-4 Facia son anda önkndi Erzurum-Erzincan demiryolun- da,yolculannınyüzde 8O'ı öğren- cilerden oluşan Erzincan ekspresi geçerken patlatıhnası hedeflenen 25 kilogram patlayıcı etkisiz hale getirüdi. Bölgede PKK'literörist- lerle çatışma çıktı. Mardin'de de bir otobüsünbagajındabir adet ro- ketatar ele geçinldi. • 5. Sayfada 13KİŞİGÖZALTINDA İstanbuVda çeteyedarbe Yanş atı sahiplerive işadamlanıı- dan haraç aldıklan öne.sürülenki- şilere yönelik operasyonda gözal- tına alınanlar hakkında çok sayı- da kişinin şikayetçi "olamadığı" açıklandı. Zanhların, liderlerinin Italya'da öldürülmesi üzerine, Se- dat Şahin grubuna saldınya hazır- landığı öğrenildi. • 3. Sayfada L_ Gazze'de kısa Israil'in 12 Eylül'de Gazze'den çekilmesiyle yeşerenbanşumut- lan kısa sürdü. Hamas'uı roket saldınlannın ardından Gazze Şeridi'ne hava saldınsı başlatan Îsrail, karaharekâtı dahil, uzun süreli saldınya hazırlanıyor. îsrail Başbakanı, Filistinli mili- tanlara karşı "hiçbir sınırlama ohnaksızm" saldınlara devam edilmesi emriverdi. tsrail'inhava saldvnsrnda Islami Cihad ör- gütünün önde gelen liderlerinden biri yaşamını yitırdi. Örgüt, ateşkese artık saygı göstermeyeceklerim açıkladı. • 9. Sayfada Londra'da VitrA şov Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlanndan VitrA'nın 100 par- çadan oluşan yeni banyo koleksiyonu "tstanbuF'un, kurulu- şun dünya pazarlanndaki yüzde 5 olan payını daha da yuka- n taşıması hedefleniyor. Londra'daki Fashion Week ve Yüz- de 100 Design etkınlikleri kapsamında tanıtılan koleksiyon, endüstriyel tasanmm dünyaca ünlü isimlerinden biri sayılan Ross Lovegrove tarafından tasarlandı. VitrA, Türkiye'deki üretimintn yüzde 80'ini 50 ülkeye ihraç ediyor. • iJ . Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan ve Unakıtan'dan Aküf P-azarlama! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1 ın "ağabey" dediği Malıye Bakanı Kemal Unakrtan'la bırlikte sa- tışlar konusunda çok sıkı çalıştıklan adım adım gün ışığına çıkıyor. Hani ikı devlet büyüğümüz için "Ara- lanndan ihale sızmaz" desek, yeridır! UArkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog