Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

riTCumhuriye* L^KİTAPLARI SOSYAL DEMOKRASİDE TEMEL EĞÎLÎMLER Deniz Kavukçuoğlu Çağ PaarfanE A_$ TürkocaŞ O d No 39 41 (34334)Cagılogto-tanbulTd (212)5140196 Cumhuriyet riT'CumhuriYet L^KİTAPLARI ÎSLAMİYETÎN EKONOMİ POLlTÎĞI - 4 Erdoğan Aydın Çağ Pjzariam A_Ş TükDcagı Cad. No 3*41 (34334) Cafcdotta-lsanbuITei (212)51401% 82. YIL SAYI: 29207 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtynde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EYLÜL 2005 CUMARTESİ CHP, Ofer'in Kuşadası'ndaki dolgu alanınıYunan karasulanna kadar uzatabileceğini açıkladı Deııizi kiraladılarCHP Genel Başkan Yardımcısı Özyürek, Kuşadası Limanı ihalesini Ofer ile birlikte alan Kutman'ın kendileri için çıkanlan yasayla ilgili konuşmalarının deşifresini basına dağıttı. Özyürek, "Bir işadamı önceden bu kanun böyle çıkacak diyor ve TBMM'den kanun çıkıyor" dedi. Özyürek, kira kontratında da "Kiralanan şeyin şimdiki durumu" bölümünün karşısında "Mevcut Ege Denizi" yazdığına dikkat çekti. TÜPRAŞ hisselerinin yüzde 14.76'hk bölümünün de peşkeş çekildiğini öne süren Özyürek, "MesutYılmaz, gece yansı görüşmeleri nedeniyle Yüce Divan'da hesap veriyor" uyansında bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Muhalefet, Galataport, Kuşadası Limanı ve TÜPRAŞ hisselerinin yüzde 14.76'hk bölümünü satın alan Israilli Ofer grubu ıle ıhaleler öncesinde görüştüğü ortaya çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'a Yüce Divan uyansında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Türkbank ihalesindekı gece yansı görüşmeleri nedeniyle eski Başba- kan Mesut Yılmazı Yüce Divan'a gön- deren AKP'lilerin tavnnı merak ettığini söyledi. Özyürek, ihalede sorumluluğu olanlann "bugün parmak çoğunluğuy- la akJanıp paklansa da yann mutlaka Yüce Divan'da hesap vereceğini" dile getırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özyü- rek, Galataport, TÜPRAŞ ve Kuşadası Limanfnın özelleştinlmesıyle ilgili o- larak MYK üyesı Bihlun Tamaylıgil ile basın toplantısı düzenledi. tlk olarak TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76'lık hissesinin Ofer-Global grubuna satışına değinen Özyürek, 28 Şubat 2005 gecesi Ofer gru- bu temsılcilerinin Maliye Bakanı Kemai Unakıtan ile görüştüğünü, ertesi gün Ba- kan'ın TÜPRAŞ hisselennin satış emri- ni verdiğinin ortaya çıktığını söyledi. Sa- tışın sermaye piyasası mevzuatına aykı- n olduğunu kaydeden Özyürek, daha MArkasıSa.8,SiL3'te • ÎHALEÖNCESÎGÖRÜŞME55.HÜKÜMETIDÜŞÜRMÜŞTÜ Kaçakçıhk iddiası Bakan Unakıtan 'a yeni bir suçlama Gümrük Teftiş Kurulu, Unakıtan'ın yönetıcısı ol- duğu dönemde Albaraka Türk'ün yaptığı üıracatla- nn yurtdışı bağlantılarına ulaştı. Müfettişlerce dü- zenlenen rapor, savcılığa ıletilerek Unakıtan'ın da aralannda bulunduğu yö- neticilerin toplu kaçakçılık ve evrakta sahtecılik suçla- nndan soruşturulması ıs- tendı. İLHA> TAŞCrnın haberi • 5. Sayfada PKK 'ye operasyon ABD'den netsöz yineyok Erdoğan la görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışma- nı Hadley, Kuzey Irak'taki PKK varlığı içın Türkı- ye'nın bekledıği sözü yıne vermekten kaçındı. Hadley, "PKK bir terör örgütüdür. 0nun faaliyetlerinı lanetlı- yoruz. K. Irak'ta daha fazla şey yapmaya ihtiyacımız var" dedi. • 10. Sayfada 3 milyon dolar JoyFM'e düşükteklif TMSF'nin Joy FM ihale- sinde, Doğan Grubu'na ait Altın Kanal TV ve Radyo Yayıncılık AŞ, 3 milyon do- larla en yüksek teklifi verdi ancak muhammen bedelin altmda kaldı. îhale Komis- yonu Başkanı, sonucun yine de Fon Kurulu'na sunulaca- ğını açıkladı. • 13. Sayfada KONFERANSA PROTESTO - Ermeni konferansının mahkemece durdurulması bazı sivil toplum kuruluşlanndan destek gördü. Türkiye Emekli Snbaylar Derneği üyeleri Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atarürk'e saygı duruşun- da bulundu. İşçi Partisi'ne bağlı Öncü Gençlik Grubu, Sabancı Üniversitesi önünde protesto gösterisi yaptı. (AA) Bilgi Üniversitesi'ndeyapılacak Ermeni toplantısının yeri değişti Boğaziçi Üniversitesi'nde başlaması planlanan ancak tstanbul 4. Idare Mah- kemesi'nin durdurduğu "Imparatorlu- ğun Çöküş Döneminde Osmanlı Erme- nileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demok- rasi Sonmlan" konulu konferans bugün ve yann Bilgi Üniversitesi'nin Dolap- dere Kampusu'nda gerçekleştirilecek. Konferansın hazu^lık komitesinden Doç. Dr. Berktay, mahkemenin yetkisinin dı- şına çıkarak bilim alanına müdahale et- tiğinı söyledi. Mahkeme karannı "hu- kuk dışı" olarak niteleyen TarihVakfı ve DlSK, akademik özgürjüğe darbe vu- rulduğunu belirttiler. YÖK de özerkli- ğe müdahale edildiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan mahkeme karannı eleştirirken Adalet Bakanı Çiçek, AB'- den gelen tepkilere,"Yaptığımız her şe- yi Avrupa'ya anlatmak zorunda deği- İiz. Biz onlan eleştinnce onlar da yar- gının bağımsız olduğunu söylüyor. Tür- kiye'de de yargı bağımsızdir" diye ya- nıt verdi. CHP ise mahkeme karannın yanlış olduğunu açıkladı. • 9. Sayfada Fransa, çerçeve belgeye boğazlann güvenliği konusunda madde eklenmesini istedi AB boğazlara da el attıOrtaklık yok, lmtlyaz var Tam üyeiiğm tek seçenek olmadığının yer alacağı Müzakere Çer- çeve Belgesi gittikçe ağırlaşıyor. Fransızlann Hı- nstiyan Demokrat kanadı tarafından hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na göndenlen öneriler ara- sında Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık seçeneğini mutlaka kabul etmesi gerektıği vurgulanırken "Boğazlann ve sınırlann birlikte denetlenmesi" ile "Ermeni soykınmının tanınması" ısteniyor. MAHMUT GÜRER'in haberi • 11. Sayfada 'Anlaşma askıya alınsın' uiusiararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Fent Hakan Baykal, "Eğer hü- kümet yıllardır sürdürülen politikadan vazgeç- mek istemiyorsa, AB'nin deklarasyonunu ihlal olarak göstererekAnkaraAnlaşması'nı askıya al- malıdır" dedi. ODTÜ öğretim üyesı Doç. Dr. Ne- cati Polat da Türkiye'nin ek protokolü onaylama- sıyla birlikte Rum Kesımı'nı '•zımni" olarak ta- nıdığını, ancak deklarasyonun hukuki tanımayı beraberinde getireceğini ifade etti. • 11. Sayfada sarkozy düğmeye basıyor Fransız Le Figa- ro gazetesi, iktidardaki UMP lıderi Sarkozy'nin, partinin bugünkü toplantısında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkacağını yazdı. Sarkozy'nin 2007'deki cumhurbaşkanhğı seçimleri içın rakip olarak gördüğü De Villepin'i zor durumda bırak- mayı amaçladığı belirtildi. Le Figaro'da çıkan baş- ka bir haberde ise Türkiye ile müzakerelenn baş- lamasını isteyen Chirac'ın, Fransız sıyasetinde gi- derek yalnız kaldığı savunuldu. • //. Sayfada BUGUN ÖLÜMSÜZLÜK HAYALÎ GERÇEKLEŞE- BlLÎR Ml? Bir Ingiliz bilim adamı biyoteknolofik yöntemler sayesınde 1000 yıl kadar yaşayabileceğimizi iddia ediyor. Ona göre olümsuzluk hayali sadece bir zaman meselesı. Bilim adamının bu tahmıni, farelerdeki yaşlanmanın kısmen de olsa durdurulduğu araştırmalara dayanmakta. SIRADAN 'BİRADERLER' HERYERDE ^ T > Teknobji, ozel hayatın sınırlarını • . J 1 zorluyor Cep telefonları, H r • kameralar, fotoğraf makineleri.. ^ B ^ k Her an bir suça tanık ya da ^ R H \ ortak olabilirsinız... Ta ki ] ^ W ' teknolo|i kendi "doğru"sunu I „ bulana kadar... Bu doğrulardan biri belki de Gamze Ozçelik davasından çıkacak. Yeter kı siz, bu görüntüleri izlemeyi reddedin! Cumhuriyel 'le birlikte. Terör olasılığı araştınhyor Soyguncu öldürüldü Tahtakale'de, üzerinde bomba oldu- ğunu söyleyerek banka soyma giri- şiminde bulunan bir kişi vurularak ' •, öldürüldü. Öldürülen kişinin üzerin- ' deki düzeneğin bomba olmadığı, si- lahın da oyuncak olduğu tespit edil- di. încelemelerde bulunan îstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, "olayın te- rör bağlantıh olması ihtimalinin araştınldığını" söyledi. • 8. Sayfada TÜRKİYE DOGMALARA ITÎLDİ • 6. Sayfada TÜRKLERİN DÎM KlMLlĞİ ÖN PLANDA • 7. Sayfada RlTA'NIN NEDENİ KÜRESELISINMA • 10. Sayfada ISSN 1 300-093400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bellek Kaybı mı, Yoksa Ne? Bir hükümet adamı, üstelik Başbakan, öğle üzeri söylediğini akşama doğru yalanlarsa, lütfen söyler misiniz, -kimilerinin yazdığı gibi- bu duruma geri adım atmak denilebilir mi? "Olay", halk dilindeki "Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar" özdeyişiyle de açıklanabılir. Kuşku yok; daha değişik içerikte açıklamalar, yo- rumlar yapılabılir. Yapılır demek zor; zira açık yürek- MArkastSo.8,Sü.PJe TRABZON, V. MANÎSA'YA DA YENİLDÎ Şenol Güneş 'pes etti' 'Hırkcell Süper Lıgı'nde geçen hafta Sıvasspor' a 2-1 ye- nilen Trabzonspor, dün de Vestel Manisaspor'a ken- di sahasında 2-0'la boyun eğdi. Maçın ardından ko- nuşan Teknik Direktör Şenol Güneş. "Bu moralsiz- liği ve paniği düzeltmenin tek yolu, benim aynlmam- dır. Taİama katkım zarar vermeye başladı. Daha ön- ce pes etmeyeceğımi söylemiştım ama pes ettım" diye konuştu. Güneş'in karan yönetım tarafından ka- bul edilmedi. Başkarj Aktuğ, "Beraber geldık beraber gıderiz, ıstifa diye bir şey yoktur" dedi • Spor'da ASSOS HARABELERI KAZISI BAŞKANI Prof. Serdaroğlu'nu yitirdik Haber Merkezi - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü'nde bulunan Assos Harabeleri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ümit Ser- daroğlu, geçirdıği kalp rahatsızlığı sonucu îstanbul'da yaşamını yi- tirdi. 25 yıldır Assos Kazı Heyeti Başkanlığı yapan Haliç Üniversi- tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık üzeri- ne önceki gün Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatınldı. Yoğun ba- kıma alınan Serdaroğlu, aort yutılması nedeniyle dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Serdaroğlu için bugün tstanbul Teşvikiye Camn'nde cenaze töreni düzenlenecek. Ailosinin isteği üzerine, Şerdaroğlu'nun cenazesı yann Behramkale Köyü'nde toprağa verilecek. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog