Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

y'Cumhuriyet J^KİTAPLARI ATFİKA'NIN UÇLARINDA Mustafa Balbay ÇagPazariaımA.5 Tük«a|ı Cad. No39 41 «3433*1 CsgaloJhJsaobulTd (212)514 0 1 % Cumhuriyet rjirCumhuriyelL m K İ T A P L A R I ÎSLAMİYETTE AHLAK VE KADIN - 3 Erdogan Aydm Ça| Pazanama \ Ş Tuıkocagı CaiNo 3°#1 (34334lCaŞalogitt-lstaılhıijy \20i\Afl% 8Î YIU SAYI: 29206 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVIÇ ınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl. NADİR NADİ (7945-7997; 23 EYLÜL2005 CUMA Irdoğan'ın Galataport projesiyle yaptığını Ozal da yapmaya çalışmış ama başaramamıştı Anayasaya aykırı ERDOĞANKENDMYALANLADI i t Görüşme itirafi 1'Kaset elimizde' BAYKALHÜKÜMETÎSIKIŞTmiYOR İsrailli işadamı Samı Ofer'le dün gündüz herhangi bir gö- rüşme yapmadığını söyleyen Başbakan Erdoğan, akşam ka- tıldığı bir programda, Davos'ta görüşme yaptıklannı itiraf etti. Bakan Unakıtan da Ofer'le gö- rüştüğünü belirterek '"Otel odasında görüşmüşüm, kar- buz dışanda mı konuşsaydım adamla" dedi. • 5. Sayfada Baykal, Kuşadası Limanı'nda Ofer'e hukuka aykın olduğu için iptal edilen bir yönetmeliğe daya- nılarak satış yapıldığını söyledi. Baykal, "Yönetmelik iptal edilin- ce dediler ki:'tptal edilirse kanun çıkannz.' Bu bizim elimizde teypte kayıtta. Bu laftan kısa süre sonra kanun çıkanldı. O kanuna dayanarak Ofer, Galataport'u al- maya çalışıyor" dedi. • 5. Sayfada Hükümetin tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni by-pass ettiği Ga- lataport'a özel imar kammu anayasaya aykın. Benzer bir uy- gulama Özal'ın başbakanlığı döneminde de yapılmış, îmar Ka- nunu'na eklenen fıkrada, plan yapma yetkisi üç yıl süreyle Ba- yındırhk Bakanlığı'na verilmişti. Ancak belediye Danıştay'a başvurmuş, Damştay da itirazı Anayasa Mahkemesi'ne götü- rerek karan İptal ettirmİŞtİ. MİYASE İLKJNUR'un haberi • 9. Sayfada Galataport şartnamesine göre tesislerin işlevleri değiştirilebile- cek. Liman ücretlerinin tamamı alıcı şirkete bırakılacak, ahcı şirket tarafından belirlenecek. Ödemelerin ağırhğı 49 yıllık sü- renin son yıllanna yoğunlaştığı için, kazanan şirket ödemele- rinin yüzde 80'ini yapmaktan kurtulacak. Mücbir sebepler ara- sında 'olağanüstühavahairdahi sayıhrken uzlaşmazlıklar tah- ÇÖZÜlecek. MURAT KIŞLALI'nın haberi • 9. Sayfada ÎDA.RE MAHKEMESİNDEN ARA KARAR Ermeni konferansı durduruldu Tepidler nedeniyle daha önce ertelenen ve bugün başlaması pl anlanan "împaratorluğun Çöküş Döneminde Osmanh Er- m-ernlen" adlı konferans bu kez de Istanbul 4'üncü Idare Mahkemesi tarafından ara kararla durduruldu. Hukukçular Birliği Derneği'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme, davalı ünıversitekrden, "idan binme bildirim, katılımcıla- ruı ve sponsorlann hangi knterlere göre belirlendiği" gibi so- rulann 30 gün içerisinde yannianmasuu istedi. • 8. Sayfada Erdoğan Tasvip etmiyorum' Erdoğan, konferansm dur- dıırulmasmın demokrasıyle bağdaşmadığını söyledi. Gül, "3 Ekim"e gıderken içeriden ve dışandan bu işi engellemek için çalışanlar son gayretlerini gösterıyor- lar" dedi. AB ise "böyle bir karann alınmasım". "baş- ka bir kışkırtma" olarak ni- telendırdı. • 8. Sayfada Ermeni koşulu 'Müzakere açılmasın' AP'de Kürt Konferan- sı'nın ardından yapılan Er- meni konferansmda Turki- ye karşıtlan buluştu. Tür- kiye'ye "işgalcı" ve "soy- kırunı" suçlamalannı yö- nelten konuşmacüar müza- kerelere başlanılmaması gerektiğini sa\ıındular. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 8. Sayfada Ankara karşı deklarasyona tepkili 4 AB'ııin haksız istemleri var' Dışişleri Bakanhğı SözcüsüTan, AB'nm karşı deklarasyonunda Türkiye içinyenı yaptırımlar öngörüldüğünü, bunun "izahuun zor olduğunu" \Tirguladi. Tan, "Bu deklarasyon. 40 yılı aşknı süren geleneksel işbu:liğınin ruhu ile bağdaşmayan bir üslup içinde bazı haksız yaklaşımlar ve bazı yeni unsurlar içermek- tedir. Tek taraflı ve siyasi nitelikte olan bu deklarasyon, Kıbns ile ılgilı BM çözüm sürecinde zafiyete neden olabilecektir. Bunu paylaşmamız mümkün değildir" dedi. • 11. Sayfada Çiftçi ayağa kalktı Manisa'daki "Çiftçinin Haykırışı" mitinginde toplanan 60 bin çiftçi.AKP hükümetinin IMF ve Dünya Bankası des- tekli tarım politikalarını protesto etti. Mitingde, "Atatürk efendi, bunlar köle \ aptı", '"Vatanı satan, çiftçisine düş- man" pankartlan ve sloganlarıyla hükümet istifaya çağrıldı. Üreticüer Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, u Bu şarkı bitti, sandıkta görüşârüz" diye seslendiler. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar. •'Bizim- le dalga geçenlere bu meydanlardan cevap veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu sesi Ankara'nın i\i duyması- nı istiyoruz" diye konuştu. Bayraktar, üreticinin gece yattığında, "ertesi gün ürününü satıp satamayacağını, borcu- nu ödeyip ödeyemeyeceğini" düşünmekten uyuyamadığını söyledi. YUSUF ÖZKAJN'ın haberi • 13. Sayfada Kentler boşaltıhyor Şimdi de Rita'dan kaçış Hızı saatte 240 kılometreye ulaşan kasırga nedeniyle ABD'nın gü- neyinde 1.3 mılyondan fazlaki- şi yeniden yollara düştü. Rı- ta'nın Katrina'dan daha çok zarar verebileceğı belirtiliyor. Dış Haberler Servisi - ABD daha bir ay önce güney sahillennı vuran Kaöına kasırgasının yaralannı sar- maya çalışırken şımdı de tanhın 3. yoğun tropik fırtınası olduğu belır- lenen Rıta'yı karşılamaya hazırlanı- yor. Ülkenın güneyinde 1.3 milyon- dan fazla kışı, bolgeyı vurması bek- lenen kasırga nedeniyle güvenlı böl- gelere ulaşmak için yeniden yollara düştü. ABD Başkanı George Bush, halkın en kötü duruma karşı hazır- lıklı olması gerektiğini söyledi. ArkasıSa.8,Sü.9'da Küresel ısınma uyarısı Kitlesel ölümler bekleniyor Dünya Sağhk Örgütü, küresel ısınmanın yol açacağı şiddet- li hava değişimlerinın Asya- Pasifik bölgesinde her yıl 10 binden fazla insanın ölümüne neden olabileceğmi açıkladı. Dış Haberler Servisi - Küresel ısınmanın Asya ülkelennde ve Pa- sifik Okyanusu"ndakı adalarda kit- lesel ölümlere ve bınlerce insanın evsiz kalmasına yol açabıleceğı bil- dırildı. Dünya Sağhk Örğütü'nden (WH0) Dr. Hisaşi Ogawa. küresel ısınmanın yol açacağı şıddeth hava değışimleri ve hastalıklann Asya- Pasifik bölgesinde her yıl 10 binden fazla insanın ölümüne yol açabıle- ceğini söyledi. WH0 Asya-Pasıfık Bölge Danış- manı Ogavva'ya göre BM Sağhk Ajansı'nın 2000 yılında topladığı veriler, iklim değışiklıklerinin As- ya-Pasifık bölgesındeki insanlann yaşamlannı cıddı biçımde etkileye- ceginı göstenyor. Ogavva, \VHO'- nun Yenı Kaledonya'da düzenledi- MArkası Sa. 8, Sü. 9'da BELEDİYENÎN OKUL AÇMASIKA DURDURMA M 5. Sayfada SAĞLIĞIN ROBIN HOODTAR1 M 7. Sayfada YİNEYENÎDEN SLTIEYYA MSpor'da S N 1 3OO-" GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Devenin Boynu Gîbi... Hükümet, -tabiı hükümet deyince tek irade RTE- sudan nedenleıie CHP'nin olağanüstü Meclis top- lantısma arkasını döndü. Etnik kışkırtıcılığın boyutlandığı günlerde sessiz kalan Genelkurmay, "etnik milliyetçilikle ulusal kim- liğimizin ve üniter yapımızın ayrıştınlmaya ve bizleri birarada tutan ortak değerierimizin aşındınlmaya ça- lışıldığını" açıkladı. UArkasıSa.8,Sü.J'de Metro FM'e de en yüksek teklifCan West 'ten Medyaya yeni grup TÜPRAŞ ve Galataport'la yıldızı parlayan Global'in danışmanlığını yaptığı ve ihalelere birlikte katıldığı Kanadalı CanWest, Süper FM'- den sonra Metro FM radyosuna da 22.9 milyon dolar ile en yüksek teklifi verdi. Ulusal radyo ve televızyon kuruluşlannda yabancı pa- ymuı en fazla yüzde 25 olmasına ilişkin yasalarda değişiklık yapıl- ması durumunda Kanadalı şirketin yüzde 75'e kadar hisse sahibı ol- ma hakkı bulunuyor. Kanada'nın en büyük medya şirketi ve en bü- yük günlük gazete yaymcısı olan CanWest Globaî Communıcati- ons'ın çeşitli ülkele.de radyo, televızyon kanallan var. • 13. Sayfada 'UMUTDavası 'ndan 3 yıl hüküm giymişti Dağdeviren öldürüldü Gazetemiz yazarlan Mumcu, Prof. Dr. Kışlah, Prof. Dr. Aksoy ve Doç. Dr. Uçok'un öldürülmesiyle ilgili dava kapsammda 3 yıl 1 ay 15 günhapis cezasına çarptınlan Muzaffer Dağdeviren, Fatih'te çıkan silahlı kavgada başından vurularak öldürüldü. Aynı olayda sol göğsüne kurşun isabet eden Durmuş Dere adlı kişi de Vakıf Gureba Eğıtim ve Araştırma Hastanesı'ne kaldınlarak tedavi al- tına alındı. Polisin, kaçan saldırganlann yakalanması ve olayın ay- dınlatılması amacıylabaşlattığı çalışmalar sürüyor. Dağde\Tren'in 11 ayn suçtan sabıkası bulunciu&u öörenıldı. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog