Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'Cumhuriyet ORTA(DAKı)ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay Çağ Pazaıiara A.Ş Tüıiocagı Cad. No 3*41 (34334)Cagaloglu-lsönbulTel (212)51401% —y- \ Cumhuriyet rjf'Cumhuriyet L ^ - K İ T A P L A R I ISLAMlYETVEBÎLÎM-2 Erdoğan Aydın ÇigPazarlamaA-Ş Tikocagı Ca4 NoJ»'41 <M334)Ca|alogu-kanb<lITel (212)5140196 82. YIL SAYI: 29205 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (1945-1991) 22 EYLUL 2005 PERŞEMBE Galataport'u Meclis'e taşımaya hazırlanan muhalefet, Erdoğan'a 'hesabı sorulur' uyansında bulundu 4 Sonu Yüce Divan' EMtN ŞIRİN: SUUDİ PRENSE SÖZ VERDÎNÎZ Ml? oğan 'a Tarabya Oteli sorusu Hl Ckjde ziyaretini TB- _ -n Anavatan Pâ&'si tstanbut \WÎeyekili Emin ^irin/'Pi^ns^Vejpf mn Talal bin ı'daki Emekli FSavoy Oteli ya- pılmak üzeK^a^erdiniz mi? Ver- diyseniz sizin Boyle bir söz verme- ye yetkıniz var mı? Verdiyseniz şartlan nelerdi" diye sordu. Şirin, prensin dünyanın en zengin in- sanlanndan biri olduğunu, Türki- ye'de yatınm yapmasını destekle- diğini, ancak bu yatınmlann hu- kuka uygun olarak yapılmasının zorunlu olduğunu belirttı. Şinn Türkiye'nin kraliyet değil, hukuk devleti olduğunu vurgulayarak "Burada ne kraliyet ne de Erdoğan sülalesı var" dedi. • 7. Sayfada Muhalefetpartileri, AKP hükümetine yol gösterdi 'Ek protokolü Meclis'e getir'AB'nin Türkiye'den Kıbns Rum Yönetimi'ni zamanla tanımasını ve limanlannı gemi- lerine açmasını istediğini, üstelik bunu 2006 yılında kontrol edeceğini söylediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, "Bu durum Türkiye için uluslarara- sı arenada çok büyük sıkıntılara neden olur. Hükümet ek protokolü bir an önce TB- MM'ye getirmeli. Bu anlaşmaya, yapılabiliyorsa TBMM tarafından şerh konulmalı- dır" diye konuştu. Hükümetin bir an önce Meclis'ten Kıbns karan çıkarması gerek- tiğini belirten DYP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de şartların biraz daha ağır- laşması durumunda hükümetin masadan aynlması gerektiğini söyledi. • ıı. Sayfada Tanıma dayatmasını müzakere çerçeve belgesine de eklettiler Rumlar hedefine ulaşü 'BÜyÜk tilkilerin peşİndeyİZ" CHP Grup Başkanvekili Kemal Ana- dol, konuyu gensoru ya da Meclis soruşturması olarak Meclis gündemi- ne getireceklerini açıklarken "Mesut Yılmaz bu tür toplantılar nedeniy- le Yüce Divan'da yargılamyor. Bunu yapanlar da ileride hesap verecek- ler. Biz büyük tilkilerin peşini bırakmayacağız" dedi. Anavatan Partisi Milletvekili Emin Şirin de söz konusu ihalenin Başbakan Tayyip Erdo- an'ı Yüce Divan'a götürecek konulann başında geldiğini vurguladı. İhaleler serVİS yapiliyor' DYP lideri Mehmet Ağar, hüküme- tin ihaleleri "servis ettiğini" belirterek ihalelerdeki söylentilerin AB'nin bile diline düştüğünü belirtti. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise Sami Ofer ile Başbakanlık'ta toplan- tı yapıldığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine böyle bir şeyi ammsamadığını söyledi. Şener, kendisinden de bu konuda bir bilgi istenmediğini kaydetti. • 7. Sayfada CUMHURBAŞKANIUYARDI 'Çatışma ortamı , isteniyorj Tırmanan etnik ve irticai te- rör olaylanna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sezer, Tür- kiye'nin toplumsal banşın yerini çatışmanın aldığı bir , ortama çekilmek istendiği- ni belirtti. Sezer, "Devleti- miz, tekil devlet yapısını her koşulda koruyacak ka- rarlılıkta ve güçtedir" dedi. Gaziantep ve Sütçü Imam üni- versitelerinin açılışında konuşan Sezer, dönem dönem üniversite- leri siyasetin bir parçası durumu- na getirecek kimi kanşmalar ve si- yasal yaklaşımların sergilenmeye çalışıldığını da söyledi. BEKİR ŞAHÎN'in haberi • 5. Sayfada L AB üye ülkeleri tarafından resmen onay- lanan karşı deklarasyon metninde Rum talepleri geniş yer bulurken AB Daimi Temsilcileri'nin ele aldığı mü- zakere çerçeve belgesinde de Rumla- nn değişiklik önerileri kabul edildı. Çerçeve belgesine "müzakerelerin hükümetlerarası konferans yoluyla tüm AB üye ülkelerinin katılımıyla sürdürüleceği" yolunda ifade eklen- di. Rum Kesimi'nin bu ifadeyle mü- zakere sürecinde "de facto" (fiili) ta- nınmaya yönelik taleplerinin tatmin edildiği bildiriliyor. ELÇtN POY- RAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada Ankara tepküi Rum yönetimi sözcüsü Hrisostomidis, zor bir diplomatik görevin ardından tatmin edici bir sonuca ulaştıklannı söyledi. Ankara ise Yunanistan Dı- şişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumuça- kos'un Türkiye'nin Kıbns Rum Ke- simi'ni tanıyacağı yönündeki açık- lamasına sert tepki gösterdi. New York'ta bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tan, "BM çerçevesinde kap- samlı çözüm olmadan tanınma olma- yacaktu-. Rum yönetimine bu tür be- yanlarla meşruiyet kazandırmak mümkün değildir" dedi. BEHZAT BARIŞ'ın haberi • 11. Sayfada Halterde ağır ceza Uluslararası Halter Federasyonu (TVVF),Türkiye Halter Federasyonu'nun tüm uluslarara- sı faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkiadı. IWT, bu karara gerekçe olarak da 6 Eylül'de müsabaka dışı doping kontrolünde yapılan kural ihlallerini gösterdi. Bu karar son- rası Türkiye Halter Federasyonu, 15 Kasun'daki Dünya Şampiyonası'na katılamayacak. Halter Federasyonu Başkanı Akkuş, "Savunmamızı göndereceğiz. Eğer yeterli görülürse sanıyorum sadece dünya şampiyonasından uzaklaştırümakla kalacağız" dedi. • Spor'da 'Bazen deli rolü oynarken deliriyorum' rlıfzı Topuz, "Anıbr, Resımler, Meklupbr" adlı kıtabıyla yakın arkadaşı Fıkret Muallâ'nın yaşamını ve sanat hayahnı, anılarından yola çıkarak kaleme alırken Cumhurıyetın ılk yıllarındakı sanat ortamının ve dostlukların da ozetını sunuyor bizlere Cumhuriyel 'le birlikte. Ihaleyi aldı Süper FM'e Kanadalı patron Süper FM'in çekışmeli ihalesinde en yüksek tek- lıf i 3 3 milyon 100 bin do- larla CGS Radyo ve Tele- vizyon verdi. Kanadalı medya devı CanWest, CGS TV'de dolaylı olarak yüzde 25 pay sahibi. Ka- lan yüzde 75, Global Ya- tınm Holding'in danış- manlık verdıği özel bir yatınm şirketi olan Turk- com lletişım Hizmetleri AŞ'de. CanWest, ortağı Turkcom ve Fon'un sata- cağı diğer medya kuru- luşlan ile de ilgılendığinı açıkiadı. • 13. Sayfada Yeşil alana cami Halktan tepki imzaları Göztepe Parkı'na cami yapma karanna karşı yurt- taşlar imza toplamaya baş- ladı. Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, Büyükşe- hir Belediye Meclisi'nin karannın ardından beledi- yenin telefonlannın kilit- lendiğini belirterek "Kara- nn iptali için dava açaca- ğız" dedi. • 8. Sayfada Sıralama değişti Türîdye en borçlu ülke IMF'yle yeniden anlaş- ma masasına oturmayan Brezilya, geri ödemeler- le en borçlu ülke olmak- tan kurtulurken Türkiye 11.9 milyar SDR'lik (IMF'nin kullandığı para birimi) borcuyla itk sıra- ya yerleşti. • 12. Sayfada OLAYLARVE GÖRÜŞLER SAYFASI • 9. Savfada PERlNÇEK: İSVİÇRE'DE ZAPER KAZANDIK • 5. Savfada KİRAYAYASAL SINIR GELÎYOR M 12. Savfada I GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dışardan Gazel Okuyamadan Rumlann deklarasyon zemininı amaçlarına var- mak için kullanacaklannı aylarca önceden bilmeyen var mı? Inişli çıkışlı tartışmalar boyunca Türkiye ha- riçten gazel okumayı bile beceremedi. Ulusal yarar- larını koruyup kollamayı dönem başkanı Ingiltere'ye M.4rkasıSa.8,Sü.rde Irak'a sevkıyat durdunıldu Iskenderun Limanı'ndan yapılan askeri araç, teçhizat ve malzeme sevkıyatı Gümrük Müsteşarlığı tarafından durduruldu. Irak'a gönderilecek yaklaşık 50 araç ile kapalı kutular limanda bekletiliyor AKIN BODUR ISKENDERUN - Gümrük MÜS- teşarlığı'nm durdurma karan kapsa- mında, 8 Eylül'de TCDD Iskende- run Ltmanı'na gelen Mısır bayraklı Eevptian Pnde adlı eemiden mdin- lenve 1.561.710kilogramdanoluşan 120 yürüyen tekerleklı araç ile 71 sandığın bir bölümünün sevkı durdu. Limanda se\ k edılmeyı bekleyen 50 dolayında araç ile kapalı kutulann bulunduğu belırtılıyor. Öte yandan adını eızleven bır ülkenin Birlesmıs Milletler Güvenlık Konseyi'nin ka- ran çerçevesinde ınsani yardım \e ülkede ıstıkrar ile güvenlığın sağlan- ması amacıyla tskenderun'dan Irak'a yapılan se\byat kapsamında MT-72 tıpı 74 panzeri de gön.iermek ıstedı- gi ortava çıktı. Sevk ıslemını Isken- derun'dakı Tempo Taşımacılık adlı bır firmanın üstlendığı belirlendı. I- rak ordusunun kullanımı için hibe edılmek ıstendiği belirtilen ve bu amaçla yapılan başvuru, sevk için mArkasıSa.8.Sü.l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog