Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

KİTAPLARI TÜRKÎYFNÎN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya Çıf Paarian» A-S Tüıtaagı Cıd No 39 41 Cumhuriyet r^r"r Cumhuriyet ATKIZ Türkan Saylan Çaj Pazarbma A.Ş TüADcafc Cad No 39 41 (34334ıCaJjloJto-UtartbolTd (212)51401% 12. YIL SAYl: 29203 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) MRUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 EYLUL 2005 SALI v«n KASTAMONU T u r i z m e y e n i a ç ı l a n t a r i h i k a p ı l\astamonu, Osmanlı doneminde, bır ucu Sınop'ta, dığer ucu Istanbul un karşısındaki Üsküdar'da, bır büyük eyalet merkezı, beylklerın payitahtı olmuş. Olmuş da ne oimuş diye hayıflanabilırız Ne olacak uzun yılların ıhmaline uğramtş garip bır memleket; hep vermış hep vermiş, hıç almamış. lari 'Bazen deli rolü oynarken deliriyorîîl rlıfzı Topuz, "Anılar, Resımler, Mekttfj^c kıtabıyla yakın arkadaşı yaşamını ve sanat hayatını, anılarınaan yola çıkarak kaleme alırken Cumhuriyetın ılk yıllarındaki sanat ortammın ve dostlukların da özetıni sunuyor bizlere fla nın Cumhuriyet ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z AB yetkilisiVerbeken, hükümetinbazı şirketlere ayncalıklı davrandığını söyledi Ihalelerkuşkıılu TBMM'de terör toplantısı Hüküm4t> ErKen seçim hazırlığı' AB Komis- yonu Ekonomi Masası Türkiye sorum- lusmı Verbeken, "ihalelerde bazı şir- ketlere ayncalıklı yardımda bulunul- duğunu" belirterek AKP hükümeti içiaıde bunlardan kazançh çıkan bir kesim olduğunu savundu. Verbeken, ekonomideki bazı gelişmeleri de "seçim sinyali" olarak değerlendirdi. MAHMUT GÜRER BRÜKSEL - AB'nin ekonomi masa- sındaTürkiye'den sorumlu olan Dirk Ver- beken, hükümetin ıhaleler konusundakı rutarsız yaklaşımını eleştırerek "Bazı şir- ketlere ayncalıklı olarak yardımda bu- lunuluyor. Hükümette bunlardan ka- zançlı çıkan bir kesim var. ŞeffafUk ol- malı.A şirketine değil de B şirketine yar- dım edUiyorsa bu şeffaf bir şekilde or- taya konulmau" dedi. Verbeken, AKP'nin erken seçim yapmaya hazırlandığının da ekonomik gelişmelerden gözlemlenebile- ceğini söyledi. AvnıpaKomisyonu Türkiye Delegasyo- nu tarafından düzenlenen program çerçe- vesinde Ekonomik-Mali Ilişkiler Genel Direktörlüğü'nden DirkVerbeken gazete- cilere bir sunum yaptı. Verbeken, hükü- metle muhalefetin ekonominin temel po- litikalan üzerinde uzlaşması gerektığını belırtirken "Şu an reformlar için bir mo- tivasyon var. BaşbakanYardımcınız 'Ya- bancı banka ıstemıyoruz' deyince bu cid- di mi, şaka mı diye bakma ihtiyacı his- sediyoruz" diye konuştu. Verbeken, hükümetin şu an yaphklannın seçim hazırlığı olarak gözüktüğüne dik- kat çekti. TÜSÎAD'ın 6 ay öncesine kadar hükümet hakkında çok pozitif olduğunu, mArkasıSa.8,Sü.rde r~ Tanıma 3Ekim sçrnrası Karşı deklarasyonda uzlaşma sağlayan AB Daimi Temsilcile- ri Komitesi, ek protokolün uygulanması için Rumlann iste- diği daha sert ifadeleri ve "müzakere sürecinde tanınmaya" yönelık talepleri metne soktu.Türkiye'nin Ek Protokolü tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde uygulamasının 2006'da de- netleneceğıni vurgulayan AB, yükümlülüklerin tam olarak yerıne getirilmemesinın müzakerelerin gelışimini bütün ola- rak etkileyeceğinin altını çizdi. AB kaynaklan, Rumlann 3 Ekim'den sonra Ankara'ya tanınmayı dayatabileceğini be- lirttiler. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada AP'de bolucu sesler Avnıpa Parlamentosu'nda düzenlenen "AB, Türkiye ve Kürtler" konulu uluslararası konferansta konuşmacılar "Kürdıstan" sözünü sık sık kullanırken ordunun siyasi yaşamdakı gücünün azaltılması gerektıği göriişünü yı- neledıler. AP Birleşık Sol Partı üyesi Vıttono Agnolet- to, "Türkiye için AB'ye giden yol Kürdistan'ınbaşken- tmden geçiyor" şeklinde konuştu. Eski DEP Milletve- kili Hatip Dicle, " 15 yıllık savaş sürecinin Kürdistan coğrafyasmda olumsuz etkilerinin giderilmesi için eko- nomik önlemler ahnmasını" istedi. • 11. Sayfada SOL PARTİORTAKLIK ÎSTEMÎYOR Almanya'da koalisyon oııazı Alman siyasetinde sosyal demokratlar, yeşiller ve Sol Parti'li sosyalistler arasında bir koalisyon hükümeti, aritmetik olarak mümkün, ancak Schröder ile Fischer'in, Lafontaine'li Sol Par- ti'ye tepkısi böyle bir beraberliği olanaksızlaştınyor. 54 mil- letvekiliyle BerUn'e gelecek olan Sol Parti'nin şimdilik ikti- dar oyunlanndan uzak durmayı seçtiği ve muhalefette karar- lı olduğu gözlendı. Seçimlerde Merkerinumduğunubulama- masırun yanı sıra Türkiye ve bu ülkedeki Türkler için önemli bir başka gelişme deTürkiye kökenlı 5 kişininmilletvekili se- çümesi oldu. OSMAN ÇUTSAY'ın haberi • 9. Sayfada MERKEUÎN DANIŞMANIPROF. DR. VEEN:~~ Seçmen ^değişim^ dedi Alman Hıristiyan Demokrat Parti CDU'nun lideri Angela Mer- kel'e siyaset ve seçim kampanyası danışmanlığı yapan Prof. Dr. Hans-Joachim Veen, Almanya seçimlenni değerlendirir- ken, "Almanya tarihinde ilk kez bir genel seçimin sonuçlan . siyaset arenasuu bu kadar belirsizleştiriyor ve güvensizleşti- riyor. Almanlar seçmen tercihini değişimden yana kullandı. Ancak radikal bır değişim ıstemediğini de gösterdi..." diye ko- nuştu. LEYLA TAVŞANOĞLU'nun söyleşbi • 9. Sayfada Odülleri 'ev kadınları' süpürdü Televizyon dünyasının "Oscar "ları olarak bilinen Emm> Odülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerinî boldu. 57'ncisi düzenlenen Emmy Ödûlleri töreninde en çok ödülü, "The Li- fe and Death of Peter Sellers" adlı nim aldı. Ünlü aktör Peter Sellers'ın hayatını anlatan fılm, aralannda televizyon filnü/mini dizi dalında "En tyi Erkek Oyuncu", "En tyiYönetmen" ve "En tyi Senaryo" da dahil olmak uzere toplam 9 Emmy kazandı. Toplam 6 ödülle en çok ödül kazanan yapımiardan biri de CNBC-e dizilerinden olan "Despe- rate Housemves" oldu. Felicity Huffmana komedi dizisi dalında "En lyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım, yine a\ nı dalda "En tyiYönetmen"ödülünün de sahibi oldu. CNBC-e'de de > ayımlanan ya- pım "Everybody Loves Raymond" ise "En tyi Komedi Diâsi" seçiİdi. goruşmeyı reddettiCHP'nin terörkonusunu ele almaküzere olağa- nüstü toplantıya çağırdığı Meclis Genel Ku- nılu'ndakı ön görüşmede "Demokratik Cum- hunyet" tartışması yaşandı. Başbakan'ın otu- rumakatıhnamasım eleştiren muhalefet lider- leri, Erdoğan'ı maç seyircisine benzetti. Genel görüşme önerisiAKP'nin oylanyla redde- dilirken CHP lideri Baykal, " Türkiye 'ninher köşesinde terör konuşuluyor, biz Meclis'te ko- nuşamıyoruz" dedi. DYP liden Ağar da "Bu- günden itibaren dökülen her kanın sorurnlu- su Başbakan'drr" diye konuştu. • 8. Sayfada Etnik milliyetçüik uyarısı Özkök'ten üniter devlet vurgusu Orgeneral Özkök, Gaziler Günü nedeniyle ya- yımladığı mesajında. TSK olarak gazılerin bu mutlu gününü kutlamanm derin heyecanı içinde olduklarını belirtti. Özkök, özellikle "etnik miHiyetçilikle" üniter yapuun aynştı- nlmak, ülkeyi bir arada tutan ortak değerle- rın aşındınlmak istendiğine dikkat çekti. Orgeneral Özkök, yayımladığı mesajmda ulu- sun ve ülkenın bütünlüğünü tartışmaya açan çe\Telerle kendilerini "Türkiye Cumhuriye- tı ile açık bir hesaplaşma" içinde gösteren "mürteci" gruplann,karşılanndaTürkiye'nin toplumsal güçlerini ve Türk Silahlı Kuvvet- leri'ni bulacağmı dile getırdi. • 4. Sayfada Türk kültürü dünyaya tanıtılacak Koç'tan kültüre büyükdestek Koç Holding. ABD ile karşılıklı kültürel değişım- de 10 yıl süreyle önemli rol oynayacak. 29 Ekim 2OO5'te Washington DC 'de açılacak "Stil ve Statü: OsmanlıTürkiyesı'nden Saray Kıya- fetleri" başlıklı tanhi sergi, kültürel program- lann başlangıcını oluşturacak. Türkiye için değer yaratacak kültürel ve sosyal sorumlulukprojelenne desteğin misyonlannın çok önemh bır parçası olduğunu söyleyen Mustafa Koç, toplumlannkültüreldeğerlere de gereksinimi olduğunu belirtti. • 12. Sayfada BÎREZGİLÎYÜREK: RUHÎ SU ^ W6.Savfada IŞIL ÖZGENTÜRK'ÛN KÖŞEYAZISI U 8. Sayfada BEŞÎKTAŞ'TA KRİTİK -î GÜNLER MSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Idape-I Maslahat Damapdan GiPtU mi? Almanya "bize" benzemeye başladı. Seçimlere bakın; bir zamanlar bizde olduğu gibi i- ki büyük partinin hatalarından küçükleryararlanıyor. "Büyük koalisyon" olasılığı yok gibi. Schröder kamuoyu araştırmalannda Merkel'in ' Yardım ettik, pişman değilim' Fmnsız konalındaki Türkiye belgeselinde sözdeKürdistan haritasınayer verilmesiyle ilgili olarakBakan Koç, 'Genellikle program güzeldi, amaşiddetle reddedeceğimiz hususlar vardı. Amayardım etmektenpişmanlıkduymus da değilim 'dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Fransız TV 5 kana- lında yer alan ve bakanlığın da desteğiyle hazır- lanan Türkiye belgeselinde sözde Kürdistan ha- ritasına yer verılmesiyle ilgili olarak "Genellik- le program güzeldi. ama şiddetle reddedece- ftimiz hususlar da vardı. Razt cirkinliklerin. görüntülerin dışında, o programa yardım et- mekten pişmanlık duymuş da değilim" dedi. Bakan Koç, Kültür ve Turizm Bakanhğı'nda ABD'dekı Smithsonian Enstitüsü bünyesindekı Sackler ve Freer galerisınde düzenlenecek "tpekve İktidar/OsmanlıTürkiyesi'nin Sarav Kıvafetleri" knnulu «serpivlp iloili ha<îin tonlan- tısında, gazetecilenn sorulanm yamtladı. Bakan Koç, bır gazetecinın, "Bir Fransız kanahnda- kiTürkiye belgeselindeTürkiye topraklannın bir bölümü Kürdistan olarak yer aldı. Siziı de destek verdiğiniz belgeselle ilgili bir tepki • Arkast Sa. H. SiL 1 'de J K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog