Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Cmjmhurtyet ITAPLARI SÖYTEVI-D H.V.V3elidedeoğlu Çağ Hatian A-JS Tüoagı Cai. >toJ9'41 C12)5HO1% Cumhuriyet rifCumhurlyet k^KİTAPLARI SÖYLEV-III-BELGELER H.V.Veüdedeoğlu ÇajjPazarlama.VŞ TûrimcagıGıdNo39 41 (343341 Cagaloghı-lsontalTd (212)5140196 82. YIL SAYI: 292C2 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 EYLÜL 2005 PAZA Bir Garip Tablo.. Basın ve televizryonla- nn çoğunluğu, b i r sûre- den beri, AKP Hükü- metiyle tsrailli b ir işa- damı arasındaki şaibeli ilişkilerin dökikmünü yayımlıyor. An a rnuha- îefet partisi de bıa yolda Meclis'e bir soruı öner- gesi verdi. tleri sürülen idldialar ciddi görünüyor. Gaze- temizin haber sayfala- rında konuyu ayrıntılı olarak verdiğimiz için ileri sürülen suçlamala- n bu köşede yimeleme- yeceğiz. Biz ortaya çıkan bir garip tablodan soz aç- mak istiyoruz. • Bilindiği gibi Tayyip Erdoğan iktidara geç- meden önce CHP lideri Denız Baykal'la televiz- yonda yaptığı bir tartış- mada yolsuzluk dosya- lan üzerindeki 'doku- nulmazhk' kalkanını kaldıracağını söy lemiş- ti. Başbakan iktidara geçince bu sözünü tut- madı. Bugün başta Başba- kan olmak üzere çoğu Hükümet üyesinin ve AKP'li milletvekilinin yolsuzluk dosyalan, do- kunulmazlık zırhının arkasında yatnmktadır. tstelik AKP Hükü- metini bugün medyada sergilenen yeni yolsuz- luk iddialarının bulut- ları sarmaktadır. • Ortaya çıkan garip tablonun rengini daha da karartan somiıt gös- tergeler, bugün dünden daha çok önem kazam- yor. AKP iktidan üniver- siteler, yargı, Cumhur- başkanhğı, ordu kesi- miyle banşık düzene bir türlü geçemiyor; karşdıklı güvensizlik sürüyor; toplumu tedir- gin ediyor. BuaradaAKPiktida- n anayasadan başlaya- rak yasalarda ilginç de- ğişikliklere yönelmekte, bürokrasiyi kendine gö- re düzenlemekte, baş- langıçtan beri üstüne düşen takıyyeci kuşku- sunu yoğunlaştıracak adımlan atmaktan çe- kinmemektedir. • Garip tablonun üçün- cü ayağı ise başlangıç- tan beri bu köşede bir- kaç kez belirtilmiştir. AKP, seçmenlerin 4'te rinin ve sandığa gi- denlerin 3'te l'inin oy- lanyla Meclis'in 3'te 2'sini ele geçirmiştir. Durum böyieyken partinin iktidardaki pervasızlığı düşündü- rücüdür. Dileğimiz, medyada sergilenen iddialardan oluşan soru önergesine AKP iktidarının Mec- lis'te tatmin edici yanıt- lar verebilmesidir. Hü- kümet bunu başara- mazsa, tablonun gara- beti daha da koyulaşmış olacaktır. Cumhuriyet Marmara'yı tarayan araştırma gemisinden kötü haber geldi Yeni fay hattıttalyan Urania gemisi, Kuzey Anadolu Fayı'ndan ayn olarak karaya doğru sokulan ve sahildeki yerleşün böl- gelerini etkileyebilecek faylan araştırdı. îlk verilere göre Silivri'den Küçükçekmece'ye kadar olan kıta sa- hanhğında canlı fay yok. Ancak Adalar ve Tuzla ara- sında Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyecek ye- ni canlı faylar tespit edildi. Araştırmada Çekmece açık- lannda da bir canlı fay belirlendi. Avcılar'da ise fay yok. Prof. Naci Görür, "Canlı faylar, bu yörelerin olası bir dep- remi daha şiddetli hissedeceği anlamına geliyor. Can- lı faylar, kıta kenannda kayma ve göçmelere neden olabilir. Büyükbir denizaltı göçmesi-kayması Marma- ra'da tsunamiyi tetikleyebüir" dedi. Görür, yeni tespit edilen canlı faylann büyük olmadığını, ancak kıta sahanlığını etkilediği için tstanbul'un o yöresinde da- ha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. • 3, Sayfada Italyan Urania ge~ misinin 9 Eylûl'den itibaren Marmara Denizi'nde yürüttü- ğü incelemelerin ilk sonuçları açıklandı. Urania gemisinde düzenlenen basın toplantısında İTÜ Jeoloji Mü- hendisliği Böliimü Ogretim Üyesi Prof. Dr. Naci Gö- rür ile Afet Koordi- nasyon Merkezi Başkanı Mesut Bektaş bilgi verdi. (Fotoğraf. AA) Almanya'da ne Schröder ne de Merkel'in birliği yeterli çoğunluğu sağlayabildi Sandıktankoalisyon çıktıSOİUk SOlUğa Almanya'da kıran kırana geçen erken genel seçimlerde sandık çıkışı anketlerine göre ana muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU- CSU) yüzde 35.5, iktidardaki Sosyal DemokratParti (SPD) yüzde 34.2, Hür Demokrat Partı (FDP) yüzde 10.5, Yeşiller yüzde 8.2 ve Sol Parti yüzde 8.3 oranında oy aldı. Bu durumda CDU-CSU ve liberal FDP'nin ortak hükümet kurması olanaksızlaşırken şimdiki koalisyon SPD-Yeşillerin de parlamento- da çoğunluğu kalmadı. CDU ile SPD'nin büyük koalisyonu ile SPD'nin Ye- şiller ve Liberallerle oluşturabileceği koalisyon formülleri öne çıkıyor. îlkderbi EBahçe'nin Futbol'da Süper Lig'in ilk derbisıni Fenerbahçe kazandı. Ezeli rakibi Be- şiktaş'la înönü Stadı'nda karşılaşan San-Lacivertli- ler, AneUca'run ayağından bulduğu tek golle ilk yanyı 1-0 önde tamamladı. Karşı- laşmanın 80'inci dakika- sında bir penaltı atışından yararlanamayan San-Laci- vertli ekıp, Kleberson'un golüne engel olamadı. Ma- çın bu sonuçla tamamlan- ması beklenirken 90+3 'te sahneye çıkan Tuncay sko- ru 2-1'e getirdi ve takımıru galıbiyete taşıdı. Lig lideri Galatasaray ise Vestel Ma- nisaspor'u deplasrnanda 4-1 yendi. • Spor'da tartlŞmaSI Sonuçların ardından "Başbakan kım olacak" tartışması hız kazandı. Seçimlerin ardından Merkel liderliğindeki CDU par- lamentoda en güçlü grup olduklannı iddia ederek başbakanlığın kendisine teklif edileceğini öne sürdü. Schröder ise CDU ve CSU'nun iki ayn parti ol- duklannı ve seçimlerde en fazla oyu alan partinin SPD olduğunu ve başba- kanlığın kendisinde kalacağını söyledi. SPD Başkanı sonuçlan "Merkel için bir yenilgi" olarak nitelendirdi. Seçimlerin resmi sonuçlan Dresden'de erte- lenen seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasından sonra açıklanacak. • 11. Sayfada Galataport'a yasal kıbf İhalede ısrarlı olduğu içinAKP tten aynldığını söyleyen Anavatan Partisi lideri Mumcu, hükümeti suçlayarak 'KıyıYasası'ndaki değişikKkten Ofer dışındaki katılımcılann haberi var mıydı' diye sordu Haber Merkezi - tsrailli Global-Ofer ortakhğının kazandığı son ihale olan Ga- îataport'ta Kuşadası Limanı ihalesinde olduğu gibi Kıyı Yasası'nın çignendiği ve ihalede usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Anavatan Partisi lideri Erkan Mumcu, AKP'den ve hükümetten Gala- taport ihalesi nedeniyle aynldığını ileri sûrerek "İhale yapılmasını istemem ip- leri gerdi. Her adıma yasal küıf uydu- nddu" dedi. Üıalede üst üste imar skan- dallan yaşandığmı söyleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci de "Törkiye bir hukuk devleri ise bu pro- je gerçekleşemez" diye konuştu. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mum- cu, 3.5 milyon Avro ile Royal Konsorsi- yumtarafindankazanılanGalataport iha- lesiyle ilgili olarak Bugüngazetesine çar- pıcı açıklamalar yaptı. Mumcu, ihale yönteminin 49 yıllığuıa değil havaalan- lannda olduğu gibi 10 yıllıkkiralamabi- çiminde olması gerektiğini bildirdi. Galataport'unkendi projesi olduğunu, ancak ihale yapılmasını istemesinin hü- kümetle arasuıda iplerin gerilmesine ne- den olduğunu anlatan Mumcu, AKP'den bu nedenle aynldığını açıkladı. Hüküme- tin ihaleyle ilgili her adıma yasal kılıfuy- duruğunu ileri süren Mumcu, şu görüş- leri dile getirdi: "Doğru yöntem 49 yü- hk değil, havalimanlarında olduğu gi- bi 10 yülık oünaüydı. Fakat burada da- ha da önemli olan, temmuz ayında Kı- yı Yasası'nda yapılan değişikhktir. Bu değişiklikle imar planındaki her türlü düzenleme ve değişiklik yetkisi Özel- leştirme tdaresi Başkanhğı'na devre- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASIBEKLENİYOR TBMM'de terör tartışılacak CHP, ANAP, DYP ve SHP bugün 'fire- siz' genel kurula katılacak. Bağım- sızlar ve AKP'den de katılım beklen- diğinden 184 rakamının bulunması ve genel lcurulun açılması bekleni- yor. AKP millet\ekilleri TBMM'de ha- zır bulunacaklar, ancak oylamaya katılma- yacaklar. CHP 'li Topuz, "Duyumlanmıza "eöre AKP'den 2-3 vekil katılacak" dedi. Genel kurulda CHP, DYP ve ANAP li- derleri konuşacak. CHP lideri Deniz Baykal ile diğer muhalefet liderleri hü- küineti terör konusunda eleştiri yağ- muruna tutmayahazırlamyor. CHP top- lantıda Başbakan Erdoğan'ın da bulun- masını istedi. Ancak Erdoğan Türkiye'de buJunmasına karşın bugünkü programında Trabzon eezisi ver ahyor. • 5. Savfada NÜKLEER PROGRAM GÜVENLlK KONSEYÎ'NE TAŞINACAK İran, Batı'yla ipleri koparıyor İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahme- dinecad Birleşmış Milletler'de yap- tığı konuşmada, ABD ile Batılı or- taklannı kabadayıhkla suçladı ve tran'ın banşçıl nükleer programını ödünsüz sürdüreceğim açıkladı. Iran'a "nükleer ayrımcılık" yapıldığını öne süren Ahmedinecad, nükleer silahlann yayılma- suıın ABDtün suçu oldu^unu sövledi. Ahmedinecad'ın sözlerinin ardından bir AB sözcüsü, sorunu BM Güvenlık Konseyi'ne sunmaktan başka seçenek kalmadığını söyledi. Ingiltere, Almanya ve Fransa, Iran'ın görüşmeler sürerken nükleer çalışmalara yeniden başladığı için Iran'ın nükleer dosyasuun Konsey'e gönde- rilebileceğini belirtmişlerdi. UAEK, bugün bu konuda karar verecek • / /. Savfada S Cumhuriyet TR Irak yine kan gölü •Işgol altındaki kentte ölü sayısı bilinmeyen operasyon... • Bağdat'la bir günde yüzlerce insanın öldüğü misilleme... Bugün Cumhuriyet le birlikte. AKP'ye İskenderun uyansı Ecevü: Bağımsızlık tehdit altında Eski başbakan Bülent Ecevit, îsken- derun limanına çok miktarda aske- ri nitelikte Amerikan malzemesi çı- kanlmasma ilişkin haberler üzeri- ne hükümeti uyardı. Ecevit, "Tür- kiye'nin bağımsızhğı cıddi bir teh- likeyle karşı karşıya. TBMM, aci- len önlem almalı. Aksi halde Tür- kiye Cumhuriyeti, ABD'nin kolo- nisi haline gelecektir" dedi. Ecevit, başbakan olduğu dönemde de îskenderun' a Amenkan askeri araç ve gereçleri çıkanhnaya başlandı- ğım söyledi ve "Aldığımız bilgi üzerine bu yasadışı hareket derhal önlenmiştı" dedi. DSP Genel Baş- kanı Sezer de "Iskenderun'dan as- keri malzeme sevk edilmesi, Irak savaşı içine çekıldiğimız anlamına gelir" diye konuştu. • 5. Sayfada Ali Bardakoğlu kızdırdı AlevUerden Diyanet'e 'tarikat'tepkisi Diyanet Işleri Başkanı Bardakoğ- lu'nun Alevıhği tarikat olarak ta- nımlamasına sert tepki gösteren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Baş- kanı Genç, "Diyanet îşleri'nin di- ni bizi ilgilendirmıyor. Onlann da bizim ibadetimiz hakkında konuş- maya yetkileri yok" dedi. Alevilik- te en büyük ibadetin insana yapılan hizmet olduğunu belirten Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Erden de "Bardakoğ- lu'nun bundan haberinin olmama- sı da üzücü" dedi. • 4. Sayfada 1 Ocak 2006'da yürürlükte Kurumlar Vergisi'nde , yeni düzenleme Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlannı düşürme. yatınm indıriminde yeni düzenlemeler yapma amacıyla sür- dürülen hazırlıklar netleşiyor. Bu çerçevede ternel vergi kanunlarmda basitleştirilmeye gidilmesi, yüzde 30 olan Kurumlar Vergisi'nde yüz- de 15'ten başlayan "ikili tarife"ye geçilmesi, yatınm indiriminin sek- törler ve bölgelere göre farklılaş- tınhTiası düşünülüyor. • 12. Sayfada 1 300-083.400 lllllli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog