Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

-.KİTAPL ARI İSKELE SANCAK İlhan Selçuk ÇagPazaıtama\Ş Tûıtocajı Cad. No3941 W-4 CagaJoglu-tsaııbul Tri (212)5140196 Cumhuriyef jr'CunnlHJriyet ^-.KİTAPLARI ATATÜRK BIR GÜN GELECEK OktayAkbal ÇaJPızaıbma'LŞ Tittoca^ Cad No 39'41 (34314) Cafcalogtu-lsöntu) Td (211) 514 01 96 82. YIL SAYI. 29201 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 18 EYLUL 2005 PA2AR AB, müzakerelerin başlamasına günler kala özellikle yargı ve seçim barajı konularında ödünler istemeye hazırlanıyor Yeni kosuüar3 Ekim'de Türkıye ıle müzakerelere başlamayı planlayan AB'nın yeni ko- şullan gündeme getirebileceği bildı- rildi. AB'nin özellikle Eğıtim-Sen'ın kapatılması istemiyle açılan davanın kaldınlmasını ve Danıştay uygula- malannın hızlandınlmasmı isteyece- ği öğrenildi. Kürtlerin parlamento- da yeterince temsil edümediğini savunan AB kaynaklan. bu konuyu da masaya getirmeyi hedefliyor. MAHMUT GURER BRÜKSEL - AB 'nın Türkiye ıle müzakerelere başlaması bek- lenen 3 Ekım'e kısa bır sure ka- la yeni ıstemlerın gündeme ge- lebıleceğı öğrenıldı. AB dıplo- matlan. KürtlerinTBMM'de ye- tennce temsil edilmediğini sa- vunurken "Türkiye'de yaşayan Kürtler siyaseti parlamento çatısı altında kendi partilerin- de yapmalı. Bu, demokrasinin gereği" göruşunu dıle getınyor. Edınılen bılgıye göre AB, Tür- kıye ıle 3 Ekim'de müzakerele- re başlamayı planlarken bu sü- reçte yeni odünler ısteyecek. Türkıye"yı özellikle yargı konu- sunda uyarmayı planlayan AB. Eğitım-Sen'ın kapatılması ıste- mıyle açılan da\r anın kaldınlma- sını ve Danıştay'ın yargı uygu- lamalannın hızlandınlmasını is- teyecek. AB diplomatlan, Eği- tım-Sen'ın, tüzüğünde yer alan "anadilde eğirim" ıfadesı ne- denıyle kapatılması ısteminin demokratık devletler tarafindan kesınlikle kabul görülecek bir uygulama olmadığını, bu duru- mun düzeltılmemesi durumun- da müzakerelerın askıya alına- büeceğtnı belırtıyorlar. MArkas, Sa. 8, Sü. 6'da KUZEY IRAK'A OPERASYON OLASILIĞI Erdoğan: PKK için gereken yapılır Birleşmiş Mılletler doruğu ıçın ABD'de bulunan Baş- bakan Erdoğan, "Kuzey Irak'taki PKK varhğına yö- nelik asken operasyon gündemde mı" şeklındekı so- ruyu, "Terörle ılgılı güvenlık güçlen gerekenlen yapıyor. Gelışmelere göre yapılması gereklı müda- halelen yapmaya devam edecek" diye yanıtladı. Er- doğan, ÂBD'nin PKKyle rnücadelesi konusunda beklentilerinın sürdüğünü söyledi. • 11. Sayfada i I ISKENDERUN KAYMAKAMI HOROZOĞLU 'Verilen talimatlan uyguluyoruz' ABD'nin Iskenderun Lımanı'ndan Irak'a asken malzeme göndermesiyle ılgılı açıklamalarda bulunan tskenderun Kaymakamı Cengız Horozoğlu. kendılenne gönderilen 'giz- li' ibarelı talimatlan uyguladıklannı açıkladı Malzemenın girtiği yen bılmediklerini belırten Horozoğlu, kendilerinden söz konusu malzemenın güvenliğinin sağlanmasının istendi- ğinı de söyledi. CHP'li Yazar ise sorumlular hakkmda işlem yapılmasını ıstedı. AKEN BODUR'ımhaberiM 8. Sayfada Alman seçmen bira içti liderler saat saydı Almanya'yı bugün yapılacak erken genel seçimlerin heyecanı sararken Bavyera Eyale- ti'nde seçime festıval ha- vasında girildi. Dün, eya- letin başkenti Münıh'in dünyaca ûnlü bira festivali Oktoberfest'ın açıhşının yapılması, her yıl olduğu gibi binlerce kişiye neşeli saatler geçirtti. Hıristiyan Demokrat lider Angela Merkel ve Sosyal Demok- ratlar'ın lideri Başbakan Gerhard Schröder ise se- çime saatler kala yüzde 20 civarındaki kararsızla- nn oyunu kazanmak için ter döktüler. • 11. Sayfada 'Atatürk devrimlerini feda etmeyiz' KurumlardalüAtatürk resimlerinin indirilmesini CHP'li Onur Öymen, "Türkiye AB'yeAtatiirk'ün isteyenAP üyesiAndrew Duff'a tepkigösteren ilke ve devrimlerine sahip çıkarakgirecek" dedi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHPjGenel Başkan Yardımcı- sı Onur Öymen, Türkiye'nin AB sürecinde devlet kurumlanndaki Atatürk resimlerinin indinlmesini isteyen Türkiye-AB Karma Parla- mento Komisyonu Eşbaşkan Yar- dımcısı Andrew DufTı kınadı. Duff'ınönerisinı"saygısızhk" ola- rak niteleyen Öymen, Türkiye'nin AB'ye Atatürk'ün ilke ve devrimle- nni feda ederek değil, onlara sahip çıkarak gireceğini vurguladı. Andrew Duff'ın önceki gün Brüksel'de bırgrup gazeteciyle soh- betinde devlet kurumlanndan Ata- türk resimlerinin indirilmesini ve terör örgütüyle pazarlık yapılması- nı önermesi CHP'nin sert tepkisıni çekti. "Kurtuluş Savaşı'nın önde- ri, çağdaş Türk devletinin kuru- cusu olan Atatürk'ün fotoğrafla- rının devlet dairelerinden indiril- mesini önermek Türk milletine karşı büyük bir saygısızlıktır" dı- yen Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen. Duff'ı kınadı. Duff'ın "Türkiye Avrupa'nın partneri olabilmek için klasik milliyetçi Kemalizmle mücadele etmelidir" şeklındekı sözlennın de "yersiz ve anlamsız" olduğunu belirten Öy- men, "Türkiye'nin çıkarlarının çağdaş bir anlayışla savunulması- MArkasıSa.8,Sü.3'te mMUCEVHER: New Orleans, benim şehrim Mihri İnal, 37 yıldır ABD'de yaşıyor. Nevv Orleans ise onun mitolojik kenti. İnal, Katrina kasırgasıyla açığa çıkan siyah ayrımcılığını yazdı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Irak yine kan gölü •Işgal altındaki kentte ölü sayısı bilinmeyen operasyon... •Bağdat'ta bir günde yüzlerce insanın öldüğü misilleme... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte. Kızılmaske'nin taytı!... Benim çocukluğumda, çizgi roman okuyan çocuğa adam ol m a y a c a k gözüyle bakılırdı. Annem, elinde Teksas, Tommiks olan çocuklarla a r k a d a ş ! ı k yapmamam için sürekli olarak uyarırdı beni. Sunay Akın'ın yazısı 15. sayfada INDIANAPOLIS Şikago 'da bisiJdet faşizmi Faşizmin birkaç farklı tanımı, çok sayıda da ya- kıştırması vardır; bilir- dim. Böylesini ilk kez duydum. Şikagolu bisik- let sürücüleri, belediye- venin koyduğu polisin y: onlan adı vi bir be; let faşiznV dıklannı so MAHMUT yazısı • 10. S, PARİS Edebiyat\ sezonu hareketli 21. yüzyüın skandal ya- zan Michel Houelle- becq'in - MH - (Fransız alfabesinin yaratmaya ba- yıldığı sesler sonucu Ho- uellebecq adını Uelbek diye telafruz etmenizi ri- ca ederiz, lütfen!!!) yeni romanı çıktı. Bir edip yazdığı 4. romanla bir.ül- kenin gündeminin ilk sı- ralanna yerleşebiliyorsa, "Bu işte bir hayır var" demek sanınz hakkımız- dır. UĞUR HÜKÜM'- ün yazısı • 10. Sayfada BRÜKSEL Maçı insan olan kazanacak "Alanlarında kendisini kanıtlamış 3 gencin, Mehmet, Emir ve Er- dem'in öyküsü" diye baş- layacaktı aslında bu yazı. Mehmet Köksal, Belçi- ka'da yetişen Türk köken- li bir gazeteci. "Kol kın- hr yen içinde kalır" deyip Türklerle ilgili konulan görmezden gelmediği gi- bi, bazen belki de gere- ğinden(!) fazla eşeliyor. ERDtNÇ UTKU'nun yazısı • 10. Sayfada PEKİN Egaz\ dinlemek Dünya Meyve Suyu Kongresi'ne katılrnak ûzere Pekin'e gidiyoruz. 9 saatlik yolculuktan son- ra Pekin'e iniyoruz. Ha- vaalanından çıkışımızda müthiş sıcak ve nemli bir havayla karşılaşıyoruz. Otelin serin havasrn- da kendimize geliyoruz. MEHMET PALA'nın yazısı M 10. Sayfada AKP'NÎN FÎRESÎ YALÇIN BAY1R M 4. Sayfada OFERTBMM GÜNDEMİNDE M 5. Sayfada DEHAP, YETKİLİLERİ SUÇLADI M 5. Savfada srsı -» 300-003-40 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hükümet Ustünde Paıti Ingiliz BBC ile Isvıçre'den Gallup'un 68 ülkede gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasınaTürkıye'den katılanların yüzde 8'i medyaya, yüzde 5'i siyasetçi- ye güvenmiyor. Medyaya da siyasetçiye de güvenilemeyeceğini kanıtlayan örnekleriyle görerek bu sonuca varanla- rın haksız olduğu söylenebilir mi? Hükümet terörün asıl amacını ve halkın öfkesini UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Emniyet Genel Müdürlüğü: Uyuşturucu haplara ilgi artıyor Turizm ve eğlence sektörü- nün yaz aylannda canlanma- sıyla birlıkte hap kullanımmın tırmanışa geçtiğı vurgulandı. Bir yıl içerisinde 6 bin 749 narkotik olayı yaşanırken 14 bin 9 kişi sanık c!r»rak mah- kemeye çıkt • . Sayfada Tual 'Önce paylaşmak' diyor 'Bize müzikten başka bir şey sor' Izmirli Tual grubu müzikle birlikte düşünceleri paylaşıp ifade edebilecek- leri bir sivil toplum örgütüne dönüş- meyi hayal ediyor. Grubun üyeleri Sezi Çeşitlı ve Iskender Tûrsen için müzik kendi resimlerini kendi boya- lanyla yapıp sunduklan bir tuval. HA- TİCE TUNCER'in söyleşbi • 7. Sayfada Basketbol ve voleybol Avrupa'da bir galibiyet, bir yenilgi Ulusal Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 94-89 yenerek ilk ga- jF libiyetini aldı. Ulusal Takrm, galibi- yete uzatma bölümünde ulaştı. Hırva- tistan'da düzenlenenAvrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ulusal Bayan Voleybol Takı- mı ise Rusya'ya 3-0 yenildi. M Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog