Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

rCumhuriYet L . K İ T A P L A R I BAHÇE BtZlZ GÜL BİZDEDlR Miyase tlknur Çağ PaariamaA $ T&kocagı Ca4 No 39 41 <}«34ıCıjjlo8lu-ls&*ulTd (212) 5140196 Cumhuriyet m" Cumhuriyet K İ T A P L A R I YEDt CANLICUMHURÎYET Özdemir İnce Çag Pazariama A 5 Tükocajb Cad. No 39,41 (34334)Cagabgiu-UtaBbıılTel |21Z»514O1 96 82. YIL SAYI: 29200 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV ıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 EYLÜL 2005 CUMARTESİ Büyükelçilik: Iskenderun Limanı'ndan Irak'a yapılan sevkıyatın bilgilerini vermeyin ABD sansüristediMeclis iradesini hiçe sayarak Iskenderun Limanı 'ndan Irak'a as- keri araç vepatlayıcı gönderildiğinin ortaya çıkması ABD'li yet- kilileri rahaîsız etti. îskenderun Deniz Ticaret Odası 'nı arayan ve kendisiniABD 'nin Ankara Büyükelçiîiği Basın ve Halkla îîişkiler birimindegörevli olaraktanıtan bir kişi, "Bu bilgileri niye veriyor- sunuz"diye sordu ve bilgilehn vehlmemesi isîeğinde bulundu. SlYASt TEPKİBÜYÜYOR 'AKP Irak'ta katliama katkı veriyor' M H P Genel Başkan Yardımcısı Şandır, AKP hükümetinin ateşle oynadığmı söyledi. Şandır, "Irak'ta iç savaş yaşanmakta- dır. Türkiye, bu yangına hiçbir şe- kilde alet olmamahdır. Işgal güçlerine verilen tüm destek- ler, bu yangına benzin dökmek anlamı taşır" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Adan da, hûkümetin ne eko- nomide irade sahibı olduğunu ne de dış politika- da belırleyıci olduğunu söyledi. • 8. Sayfada ENYÜKSEKTEKLÎF OFER'DEN Galataport için paraTÜPRAŞ'tan Galataport ihalesinde en yüksek teklif, TÜP- RAŞ'm yüzde 14.76'smı alışı tartışma konusu olan ve Erdoğan ile Unakıtan'm Davos'ta gö- rüştüğü tsrailli Ofer' in ortağı olduğu Royal Ca- ribbeankonsorsiyumundan geldi. Konsorsiyu- mun teklifı 3.5 milyar Avro. Gülen'e yakınlı- ğıyla bilinen Rixos Otelleri'nin sahibi Tamin- ce ve Fiba Holding ortaklığınm teklifı 1 milyar 362 milyon 72 bin 92 Avro oldu. • 8. Sayfada AKIN BODUR tSKENDERUN - ABD askerinin Irak işgalinde kul- landığı binlerce araçtan olu- şan lojistik malzemeler ile tonlarca patlayıcı TCDD ts- kenderun Limanı ûzerinden bu ülkeye gönderilmeye de- vam ederken, ABD'nin An- kara Büyükelçiîiği yetldlile- ri, gazetemizın manşetten yayımladığı U ABD üssü gi- bi liman" başlıklı haber üze- rine, tskenderun'u arayarak "Bilgileri niye veriyorsu- nuz" diye sordu. Edinılen bilgiye göre ts- kenderun DenizTicaret Oda- sı'nı arayan ve kendisiniAB- D'nin Ankara Büyükelçiîiği Basın ve Halkla Ilişkiler bi- riminde görevli olarak tanı- tan bir kişi, "Bu bilgileri ni- ye veriyorsunuz" diye sor- du ve bilgılerin verilmemesi isteğınde bulundu. Istatistik- sel bilgilenn gizhlik yanının bulunmadığını belirten De- nız Ticaret Odası yetkililen- nin de "Biz isteyen herkese bilgileri veririz. Banun giz- lilik yanı bulunmuyor" ya- nıtını verdiği öğrenildi. Öte yandan yılın ilk yedi aymda Irak'a gönderilmek üzere TCDD îskenderun Li- manı'na dokuz gemi ile 3.404 ton patlayıcı ile 4.076 askeri araç, iş makinesi geti- ren ABD, ağustos ayında da sevkıyatını sürdürdü. Hatay Valiliği Basın ve Halkla Iliş- kiler Müdürlüğü aracıhğı ile açıklananTCDD Iskenderun Liman tşletme Müdürlü- ğü'nün yazılı açıklamasına göre, geçen ay içerisinde îs- kenderun 1 a 1.569 ton araç ile 66 ton patlayıcı getirildi. ts- kendenm DenizTicaret Oda- MArkası Sa. 8, SiL 8 'de Almanya da halkyarın sandık başına gidiyor le solüi 2003'TE BÖYLE CİTTİLER • ABD, tskenderun Limanı'na 2003'te indirdiği askeri araçlan kamufle ederek Irak'a göndermişti. Mart 2003'te, Irak'a yapılan ikinci sevkıyatta Stinger fü- zeleri Kızılhaç işareti bulunan Hummer jeeplerle limandan çıkanlmıştı. ABD, 2005 yüında ise askeri araç ve mühimmatları yolcu gemisi ile tskenderun'a getirdi. (Fotoğraf: AKIN BODUR) tııîuhl Yann yapılacak seçim- de, sıyaset ve ekonomı- nin iki korkulu rüyasının sonucu belirleyecek gü- ce kavuşması bekleniyor. Sağ ile sol arasında bir "pat dunımu" yaşanma- sı, sonucun ya Türk kö- kenli seçmenlerin ya da "Doğulular"ın eline ba- kacağını gösteriyor. Almanya'da yaklaşık 7 milyon işsiz olduğunu ileri süren muhalefet par- tıleri, Schröder'ın sözle- rini tutmadığmı belirti- yor. Schröder ise Alman- ya'nm dünya ıhracat şampiyonluğunu sürdür- düğüne dikkat çekiyor. GÜRAY ÖZ/OSMAN ÇUT- SAY'ın haberi • 11. Sayfa Schröder. Merkel. Karşı deklarasyon Rum engeli aşılanuyor AB Daimi Temsilcileri Komitesi'nin olaganüstü toplantısında yine uzlaşıla- madı. Taslakta yer alan Güney Kıbns' ın "tam üyelikten önce" tanınmasına yö- nelik ifadeler Rum Kesımi'ni memnun etmedi. Yunanistan ve Rum Kesimi, metne "müzakere süreci sırasında" ta- nınmaya yönelik ifade konulmasında ısrar edince görüşmeler kilitlendi. Taslak metne "AB'nin ek protokolün uygulanmasım yakından takip edece- ği" yönünde ifadenin yanı sıra "tlgili konularda müzakere başlıklannın açıl- masıTürkiye'nin tüm üye ülkelere olan sözleşme yükümlülüklerini uygulama- smabağlıdır" ifadeleri eklendi. ELÇtN POYRAZLAR'm haberi • 10. Sayfada • AP'Lt PARLAMENTER: PKK İLE MASAYA OTURUN • 10. Sayfada ERDEMİR işçikri AKP karşıtı sloganlar attı. (AA) Özelleştirmeyekarşı TEM'de direniş DÜZCE (Cumhuriyet) - Türk-Metal Sendika- sı Başkanı Mustafa Özbek, Türk-lş Genel Başkanı Salih Kılıç ve çeşitli illerden gelen kalabalık bir işçi grubu, ERDEMİR'in özel- leştirilmesiru protesto etmek amacıyla araç- lanyla Istanbul-Ankara TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimini çift yönlü ulaşıma kapat- tı. Trafik tamamen dururken yaklaşık 5 kilo- metrelik araç kuyruğu oluştu. Düzce Emni- yet Müdürü, eyleme katılan işçüerin belirle- nerek mahkemeye verileceğini açıkladı. AKP iktidarı, terörve Cumhuriyete karşı işlenen suçlarda yargılama için Meclis koşulu getiriyor Dokıuııılıııazhlv oyunuAnayasa değişikliği için CHP'nin de desteğini al- mak isteyen AKP, pakette yer alacak düzenleme- lere dokunulmazlığı da ekledi. Ancak, öngörülen düzenleme dokunulmazlığı kaldırmak yerine sı- nm daha da genişletiyor. Zimmet ve ihaleye fe- sat kanştırma gibi yüz kızartıcı suçlarda millet- vekili dokunulmazlığını kaldıran düzenleme, te- rör suçlannı ise neredeyse koruma altma ahyor. Anayasada "devletin ülkesi ve milletiyle bölün- mez bütünlüğünü bozmak, insan haklanna daya- nan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kal- dırmak" suçlannda milletvekillerinin doğrudan yargılanması hükmü yer alırken AKP'nin öneri taslağmda bu hüküm çıkanlarak terör ve Cum- huriyetekarşı işlenen suçlardayargılama için TB- MM karan koşulu öngörülüyor. • 5. Sayfada PARTt BtNASI TAŞLANDI Şehit cenazesinde DEHAP'atepki Hakkâri'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Em- rah Akman'ın, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki cenazesinde PKK lanetlendi. Cenazeye katılan bir grup, taşlı saldınya uğrayan DEHAP îlçe Başkan- lığı'nıntabelasını ındirmekistedi. Binaya giren şe- hit askerin yeğeni, büro makinelerinı camdan attı. Halkı sakinleştinneye çalışanbiryüzbaşı, DEHAP binasının önüne Türk bayrağı astı. • 4. Sayfada BODRUM'DA OKUL AÇTI Sezer'den eğitime destek çağnsı Cumhurbaşkanı Sezer, işadamı Şevket Sabancı'nın, eşi Hayırlı Sabancı adına BodrumTurgutreis'te yap- tırdığı çok programlı lisenin açılış törenıne katıldı. Sezer, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün il- ke ve devrimleri ile aydınlattığı yolda ilerlemek, gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için eğitim temel araçtır" dedi. Sezer, yurttaşlan, olanaklan ölçusün- de eğitime destek vermeye çağırdı. • 6. Sayfada YARGIDAN ÎKİNCÎ TÜBÎTAKDERSÎ M 5. Sayfada MUHALEFETtN GÜÇ DENEMESÎ • 5. Sayfada TOPLUMSAL KONUTYAPILMALI M 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCATCREK 'Oyun Içinde Oyun' Atlantik ötesine altıncı seferini yapmadan önceki bir gün Başbakan; geçmiş günlere oranla Amerika ile ilişkilerde olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Hayli olumlu gelişmelerin sonuçlanna göz atalım. ABD Başkanı, BM toplantısına gelen yabancı dev- let adamlan onuruna verdiği yemekte; Bush, RTE'nin yanına geliyor, koluna giriyor ve "Bugûn Talabani ile konuştum. 'Türkiye 1 nin PKK konusun- mArkasıScuS,Sü.Vde Festivalde klasik müzik coşkusu Bodrum-Tıırgutreis'te 10-13 Eylül tarihleri ara- sında "D-Marin"de yapılan Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde ulusaldan evrensele, barok- tan moderne kadar çok geniş bir yelpaze ıçinde klasik müziğin en seçkin eserlerine yer verildi. Eserlerin farklı dinleme ahşkanlıklanna sahip insanlara hitap edecek şekilde seçihniş olması nedeniyle festival olaganüstü ilgi gördü... AYTAÇ YALMAN'îîı yansı • 14. Sayfada CumhuriyetMe birlikte... Kalabalık sınıfta fotokopfyle ders 2005-2006 öğretim yılının ilk haftası, öğretmen- siz okullar, 60 kişilik havasız sınıflar, kıtap ye- rine fotokopüerm kullamldığı derslerle başladı. Bazı okullar da derslere başlayabilmek ıçın öğ- retmen ataması bekliyor. Eğitim-Sen Genel Baş- kanı Alaaddin Dinçer, atanacak sözleşmeli öğret- menlerin düşük maaş nedeniyle göreve başlaya- caklannı düşünmedığini söyledi. FİGEN ATA- ^ LAY/EMEL' KILIÇ'ın haberi B 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog