Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

L5L. K İTAPL A R 1 CUMHURİYET'ÎN BlREYt OLMAK Tûrkan Saylan ÇagPazarimıaA.$ TüricKaJıCad.No39 41 (34334) Cagdojjıu-lsmbulTel >212ı 514 01 96 Cumhuriyet FgT Cumhurlyet ACITÜTÜN (Tütün Zamanı 3) Necati Cumah Çağ PazariamaA.Ş Tâiroagı Cad No_»'4l 82. YIL SAYI: 29199/50 YKr (500.000 TL) (KDVtçinde) KURUCUSU: YUNUS NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 EYLÜL 2005 CUMA CHP, Iskenderun Limanı 'ndan Irak'a askeri araç vepatlayıcı gönderilmesine sert tepki gösterdi ERMENİ SOYKIRIMI ÎDDtALARINI ÎÇEREN İKÎ TASARI KOMİTEDEN GEÇTİ Tezkere Türkiye'ye karşı koz oldu Ermeni lobisince hazırlanan ve Temsilciler Meclisi Ulus- lararası îlişkiler Komitesi'nde kabul edilen tasanlar gö- rüşülürken TBMM'de reddedilen 1 Mart tezkeresi gün- deme getirildi. 5 yıl önceki görüşmelerde Türkiye'yi destekleyen Demokrat Parti Kaliforniya milletvekili Tom Lantos tezkereyi gerekçe göstererek tutum değiştirdi. Türkiye'nin Irak'a cephe açmaması nedeniyle daha fazla ABD askerinin öldüğünü ileri süren Tom Lantos, "Tür- kiye bizim çıkarlanmızı umursamadı. Ermeni tasarılannı destekliyorum. Bizim Türkıye'ye vereceğimiz destek, onlann bizim için önemli olan konulara verecekleri des- teğe bağlı. Bunu iyi anlamalılar'" dedi. • 10. Sayfada 'Meclis hiçe sayıldı'ABD'nin bir karamame sayesinde Irak'a binlerce askeri araç ve 3 bin 404 ton patlayıcı göndermesi konusunu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, "Öyle anlaşılıyor ki, hükümet askeri destek anlamına gelebilecek bir yükümlülüğün altına girmiştir. Bu Meclis'in iradesiyle bağdaşıyor mu, halkın bilgisine sunulmadan böyle şeyler yapılabiliyor mu? Bu haber son derece ciddi bir durum yaratacaktır" dedi. Öymen, bu yûz- den Türkiye'nin, Irak savaşmda taraf haline gelebileceğini söyledi. Hükümetin, tezkerenin reddinden sonra çıkardığı karamamenin çer- çevesini daha önce "insani yardım" olarak açıkladığım anımsatan Öymen, "îzlenen politikalar son derece yanlıştır, endişe vericidir ve ülkemizin güvenliği açısından son derece ciddi sakıncalar doğurabi- lecek niteliktedir" diye konuştu. ABD'nin terörle mücadele gerek- çesiyle Türkiye'den birçok destek aldığını ancak aynı konuda Türki- ye'nin istemlerini görmezden geldiğini vurgulayan Öymen, hüküme- ti yabancılann hiçbir talebine hayır diyememekle suçladı. • 8. Sayfada KARŞI DEKLARASYON AB'den olağanüstü toplantı Kıbrıs deklarasyonu konusunda uzun sûredir anlaşamayan AB Daimi Temsilcileri Komıtesi ikili görüşmelerde uzlaşıya yö- nelik ilerleme sağlanması nede- niyle bugün karşı deklarasyon metnini görüşme karan aldı. ELÇİN POYRAZLAR BRÜKSEL - Kıbns deklarasyonu konusunda bugüne kadar uzlaşı sag- layamayan AB Daimı Temsilcilen Komıtesi'nin (COREPER) bugün olağanüstü toplanacağı öğrenildi. AB Dönem Başkanı îngiltere'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikıli görüşmelerde uzlaşıya yönelik belli bir ilerlemenin sağlanmış olma- sından ötürüAB büyükelçileri dekla- rasyon metnini bugün tekrar göriişe- cek. Yunanıstan'ın geçen çarşamba günkü COREPER toplantısında sun- duğu uzlaşı formülünün ele alınaca- ğı toplantıda metne yönelik son deği- şikliklerin yapılması bekleniyor. 'fl fllnviU, tlrvlfL or(1 usunun çekilmesinin ardından Gazze şeridi ile Mısır arasındaki sınırda izdiham sürüyor. Füistin Mahmud Abbas, Mısır-Gazze sınırında kontrolün büyük oranda sağlandığını söyledi. Geçişlerin yarattığı sevinçten kaynaklanan bazı hatalar olduğunu belirten Abbas, şimdi bu hataların giderildiğini kaydetti. Gazze Şeridi'ndeki Refah sınır noktasında Filistinü bir ailenin. çocuklannı tel örgüler üzerinden atlatarak sının geçmesi dikkat çekri. (Fotograf: REUTERS) Sosyal haklarda uyum eksik Türk-İş, AB'ye sunacağı raporda, Türkiye'de çalışma yaşamındaki sorunlan sıralayarak hükümetin ciddi adımlar atmadığına işaret edecek. Brüksel'in Kıbns ve azınbklarla ilgili istemlerini eleştirecek Cumhurbaşkanı Sezer, Papa'yı resmen çağırdı 2006 için davet Sezer, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 30 Kasım'daki büyük ayin için yaptığı davete olumlu yanıt veren Papa'yı 2006 yılın- da resmi ziyarette bulunması için Türkiye'ye davet etti. Bart- holomeos'a olumlu yanıt veren 16. Benediktus'un Sezer'in davetine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. • 5. Sayfada ZEYNEP ŞAHtN ANKARA - Türk-îş Başkam Saüh Kı- bç, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Ko- miseri OUi Rehn ile yapacağı görüşme- de, Türkiye'deki çalışma yaşamı ve siya- si gelişmelere ilişkin bir rapor iletecek. Çahşmalan süren raporda, "sendikal ör- gütlenmenin engeUendiği, sosyal hakla- rın henûz müktesebatla uyumlu düze- ye getirilemediği" tespitleri yapılıyor. Türk-îş, AB-Türkiye müzakerelerinde en çok öne çıkan Kıbns ve azınlıklarla ilgi- lı istemlerin de gündemden kaldınlması- nı istiyor. Türk-îş Başkanı Kıhç, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Rehn başta olmak üzere ETUC Genel Sekrete- ri John Monks ile AB tstihdam ve Sos- yal Işler Komiseri Vladimir Spidla'yı önümüzdeki hafta ziyaret edecek. Heye- tin Rehn'i ziyaretinde Avrupa Komisyo- nu Türkiye Masası Şefi Jean Cristof Fi- lori'nin bulunacağı da öğrenildi. Ziyaret. Türkiye'ninAB'ye üyelık yolunda önem- MArkasıSa.8,Sü.3'te Mustafa Koç, dünyanın en büyük 500 şirketi için- deki konumlarını yükseltecekîerini vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanı Koç: Ulkeye değer verdik, TÜPRAŞ'ı satın aldık Türkiye'nin en büyük şirketini, rekor bir fiyat- la alarak sanayideki liderliğini tartışmasız ha- le getiren Koç Topluluğu, dünya sıralamasın- daki yerini de üst seviyelere taşıdı. Koç ismi- ne yakışır bir hamle yaptıklanm söyleyen Koç TopluluğuYönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, söz konusu hamlenin ardından çeşitli ta- raflardan ortaklık ve işbirliği teklifleri aldık- lannı açıkladı. Mustafa Koç, kamuoyundan, hükümetten, kamu ve özel sektör temsilcile- rinden alınan son derece olumlu ve övücü tep- kilerin ne kadar doğru bir iş yaptıklarının gös- tergesi olduğunu vurguladı. • 75. Sayfada ABD'deMotorola davası Uzanlar'dan TMSF'ye çalım Uzanlar, Motorola'ya olan borçlannın ödenmesı için şirketlerin kullanılmasını kabul ettirdi. TMSF tarafından el konularak büyük bölümü satışa çıkanlan Telsim. Star Medya ve çimen- to fabrikalan başta olmak üzere 128 şirkette- ki hisseler ve mallan üzerinde ilk söz sahibi- nin ABD mahkemesı olduğu ıleri sürüldü. Mo- torola'nın avukatı, Telsim'in hisselerini alma- yı düşünenlenn, "Bu şirketın hisselerinın Mo- torola ve Nokia'ya ait olduğuna ilişkin" bir Amerikan mahkemesi karan bulunduğunun bilinmesi gerektiğıni açıkladı. • 12. Sayfada Erdoğan liderlerle görüştü MaviAkım'ın açılışı kasımda 0 Başbakan Erdoğan, BM Zirvesi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Vakit kaybetmeksizin banşı. refahı. hak ve öz- gürlüklen küreselleştirmenin imkânlannı aramahyız" dedi. Ayaküstü sohbet eden Er- doğan ve Rus lider Putin, MaviAkım Projesi'nin açılış töreninin kasnn aymın ilk yarısında yapılmasmı kararlaştırdı. Erdoğan'labirara- ya gelen îspanya Başba- kanı Zapatero, "Türki- ye ve îspanya, Mede- niyetler îttifakı'nm ! lokomotifi olacak" dedi. • 8. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL'IN 'AÇI'YAZISI M 8. Sayfada SÎYASETÇÎYE GÜVEN DLTULMUYOR M 8. Savfada 'ÖZÜRLÜLER YASASI SAKAT' M 6. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK YalnızDeveranmiBoynuEgri? Başbakan'ıbaşka, bakanı başka hava çalarsa ka- muoyunda sağlıklı düşünme olasılığı olabilir mi so- rusuna yantt verebilmek için bir iki gündür terörle mücadele üzerinde RTE ile Çiçek Cemil'in demeç- lerine bakmak yeterli. Terörün yeniden gemi azıya almasından sonra Adalet Bakanı Çiçek, hemen her gün o TV senin bu gazete benim dolaşıyor, demeç üstüne demeç ve- m.4rkasıSa.8,Sü.J'de 7 asker yaralandı PKK'den mayın tuzağı: 2 şehit Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde operasyon- dan dönen askeri aracın PKK'li teröristlerce döşenen mayına çarpması sonucu 2 asker şe- hit oldu, 6 asker yaralandı. Yüksekova'dan Şemdinli'ye asker taşıyan sivil bir minibüste bulunan 1 asker de, yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu ya- ralandı. Olaylann ardından bölgede genış çaplı operasyon başıatıldı. • 4. Sayfada Tartıştıkları aileyi dövdüler Gökçek kardeşlere suç duyurusu Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğullan Ahmet ve Osman Gökçek hakkında tartıştıklan bir aileyi '"darp ettikle- ri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Dayak yiyen ailenin ıki üyesinın yoğun ba- kımda olduklan öğrenildi. Emniyet yetkılile- ri olay yerinde Gökçek'in adamlannın hava- ya ateş ettiklerini kaydettiler Gökçek'in üç adamı gözaltına alındı. • 3. Sayfada UEFA Kupası mücadelesi Galatasaray ve Beşiktaş yenildi UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Galatasaray, birinci tur ilk maçla- nnda karşılaştıklan rakiplerine yenilerek avantaj yitirdi. îsveç'in Malmö takımıyla tnö- nü Stadı'nda karşılaşan Beşiktaş. rakibine 1-0 yenilerek saha avantajını kullanamadı. Galata- rasaray ise Norveç'in Tromso ekıbine aynı skorla 1 -0 yenilerek tur şansını Ali Sami Yen Stadı'nda oynayacağı maça bıraktı. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog