Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

rCumhurtyet L . K İ T A P L A R I KUVAYI MlLLÎYE'NÎN KURULUŞU Alev Coşkun Ç 4 Panriam A Ş Tattocagı Cad No39,41 I212I5140196 Cumhuriyet ECumhurlyet K İ T A P L A R I YAĞMURLARLA TOPRAKLAR (Tütün Zamanı 2) Necati Cumalı ÇajPazaıiamaAŞ TiiitaxagiQd.No 39 41 (34334 Ca&sloglu-lsaııbulTei 012)5140196 82. Y1L SAYI: 29198/50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 15 EYLUL 2005 PERŞEMBE Irak işgaline lojistik desteğin bir bölümünün îskenderun üzerinden sağlandığı ortaya çıktı ABD üssügibi limaıı3.404 ton patlayiCI ABD, Irak işgalinde deniz üssü olarak kullan- mak istediği, ancak TBMM'deki tezkere oylamasına takılan TCDD îskenderun Limam'ndan Irak'a sevkiyat yapmaya devam ediyor. îs- kenderun Deniz Ticaret Odası'nın verilerine göre ABD, bu yılın ilk yedi ayında dokuz gemiyle îskenderun Limanı'na getirdiği 4.046 as- keri araç ve iş makinesi ıle 3.404 ton patlayıcıyı Irak'a gönderdi. BOP plam İŞİIyor Liman-Iş Sendikası îskenderun Şube Başkanı Ha- şim Sevımlı, ışletme hakkı 80 milyon dolar karşıhğında PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu'na verilen limanın, ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında deniz üssü olarak kullanılacağı görüşün- de. Singapur-Türk ortaklığından oluşan PSA-Akfen, Mersin Lima- nı'yla birlikte Doğu Akdeniz'deki iki limanın 36 yıllığına işletme hakkına sahip durumda. AKIN BODUR'un haberi • 7. Sayfada TALABANİ'YE RAHATSIZLIĞI tLETTÎĞtNt SÖYLEDt Bıısh, ayaküstü PKK'yi komıştu Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Bush'un BM zirve- sine katılan liderlere verdiği resepsiyona katıldı. Erdo- ğan ile ayaküstü konuşan Bush, New York'ta görüştüğü Irak Devlet Başkanı'na "Türkler PKK konusunda endi- şeli, bir şeyler yapmalısın, dedim" diye konuştu. Erdoğan, resepsiyona katılan Danimarka Başbakanı Ras- mussen'e, Türkiye'nin, terör örgütü PKK'nin Danimar- ka'dan yaym yapan televizyonu ile ilgili rahatsızlığını ifa- de etti. Rasmussen'in bu konuda bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Buna bir bakın" dedi. Kopenhag kriterlerinin uygulanmasuıa karşın AB'- nin olumsuz tutumuna tepki gösteren Erdoğan, "Bu diplomasi ahlakma sığmaz" dedi. Erdoğan KKTC'ye yönelik izolasyonlar kalkmadan adım atmayacakla- nni SÖyledİ. BEHZAT BARIŞ'ın haberi • 8. Sayfada '50 Zerkavi Şiilere savaş ilan etti Irak adım adım iç savaşa gidiyor. Başkent Bağdat'ta peş peşe düzenlenen intihar saldırüannda 150 kişi yaşamını yitirirken Taci'de 17 Şii kurşuna dizildi. Bağdat'ın Şii Kazımiye semtinde işçi pazarında bombalı minibüs- le düzenlenen intihar saldınsında 114 Iraklı öldü. tntihar komandosu. iş- çileri "tş var" diye minibüsün yanına çağırıp bombalan patlattı. Kentte meydana gelen 9 intihar saldınsımn da sorumluluğunu üstlenen Zerkavi UderUğindeki Irak'taki El Kaide örgütü, eylemleri Telafer'de öldürülen Sünnilerin öcünü almak için yaptığını açıkladı. tnternet sitesinde yayım- lanan bir ses bandında Zerkavi, "tki nehrin ülkesi Irak'ın neresinde olur- larsa olsunlar Şiilere topyekûn savaş ilan ediyoruz" dedi. • 11. Sayfada Karşı deklarasyon taslağına Rumlar başta olmaküzere bazı üyeler itiraz etti. Ingiltere yeni metin hazırlayacak AB ıızlaşma saglayamıyor Türk oyları değerli Alman Bild gazetesi, "Seçimleri Türkler mı belirleyecek" başlığıyla manşetten verdiği haberde, bu pazar yapılacak seçimlerde oy kullanacak yaklaşık 600 bınTürk seçmenın öne- minı \iırguladı. Haberde, Başbakan Schröder'ın 600 bın oy içuı mücade- le ettığı ıfadesı yer aldı. • 8. Sayfada Anket halkı yanılttı CHP'li Tanla, Eurobarometre çalış- masının Tûrkıye sonuçlannın halkı yanılttığını vurguladı. Tanla, "En faz- la güvenılen kurumun hükümet ola- rak belırlendığı" araştırmada bu yıl güven duyulan kurumlann sayısının 6'ya indınldiğını ancak bunun vur- gulanmadığını söyledi. • 8. Sayfada AB Daimi Temsilcileri Komitesi toplantısında, Kıbns deklarasyonu için yeni bir formül getıren Yunanistan, Türkiye'nin ek protokolü uygulamasına yönelik ön- lem mekanizmalan ve tanıma konusunda metinde "daha sert, kesüı ve açık" bir dil kullanılmasuıı iste- di. Yunanistan'ın ve bazı üye ülkelerin toplantıda, Güney Kıbns'ın tanınmasımn tam üyelikten önce müzakere sürecinde gerçekleşmesine yönelik görüş bildirdikleri öğrenildi. Görüşmeler 21 Eylül'e erte- lendi. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 8. Sayfada DEVLETE YENİTANIM M 5. Sayfada EĞİTİMDE ÇELİŞKİLER M 6. Sayfada DT OLAYINDA BlR BAŞKA GÖRÜŞ • 14. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Mersin'e ve Tersine Gidenler AB daimi temsilcileri (COREPER) dünkü toplantı- sında sıkı pazariıklara neden olacağı, kimi değişik- lıklere uğrayacağı söylenen AB deklarasyonunda (taslağında) uzun süredır tartışılan Güney Kıbns'ı ta- nıma sorunu (krizi) -kimi haberlerin savladığı gibi- aşılmadı. Ertelendi! Deklarasyon taslağında -daha sertleşmezse-; de- ğişme olasılığı zayıf paragraflar yer alıyor. örneğın UArkası Sa. 8, Sü. }. 'de Cumhuriyet İe birlikte... ASKl'de biri doktorN^ 7 kişi görevden a l ^ Erkeğe kürtaj tedavisi yapılmışi Ankara Su ve Kanalizasyon Işlen Ge- nel Müdürlüğıi'nde (ASKİ) görevlı bir doktorun, çalışanlann sağlık kar- nelennı kullanaraküst solunum yol- lan enfeksıyonu teşhısıyle sevk edi- len yüzlerce kadına prostat tahlilı, erkeklere kürtaj tedavisi yapılmış gi- bi gösterdığı ıddıa edıldı. ASKİ Ge- nel Müdürü, sahtekârlığın 2003'te başladığının belırlendiğını söyledi. Ankara Eczacı Odası'nın görevlendır- dığı bıhrkışı heyetı de hazırladığı ra- porda. reçeteye bağlı olarak gerçek olmayan raporlann ışlendığını be- lirledı. Dr. H l'nuı görevden alındı- ğını kaydeden ASKİ Genel Müdürü, doktor, Özel Demet Polıklıniği ile reçeteleri yapan eczaneler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulun- duklannı bıldırdı. • 5. Sayfada Komutanlar Diyarbakır'da Özkök: Teröre karşı ulusal direnç zamanı Genelkurmay Başkanı Özkök, Kara Ku\ r vetlen Komutanı Büyükanıt, Jandarma Genel Komutanı Türke- ri, Deniz Kuvvetlen Komutanı Ka- rahanoğlu ve Hava Kuvvetlen Ko- mutanı Cömert ile birlikte Dıyar- bakır Valisı Ala'yı zıyaret etti. Öz- kök, son dönemde artan olaylan bü- yütmemek ancak üzennde denn dü- şünmek gerektığını vurguladı. İstikrar sağlanırsa bölgeye sermaye ve tunst geleceğını belırten Özkök, "Kavgalı dö\üşlü olaylar olabılir en- dışesı olduğu zaman, ınsanlar bura- ya ne yatınm yapmak ıster ne de tu- nst gelır. Bunun acısmı fakır fukara çeker. Olaysız bir ülkede istikrar var demektır. Bu bakımdan onlara kar- şı ulusal bir direnç göstermemız la- zım" diye konuştu. • 4. Sayfada TÜPRAŞ'ınhisseleri İsraüli Ofer'e şaibeli satış mercek altında Özelleştirme Idaresı Başkanlığı'nın kamuya açıklamadığı bir ÖYK ka- ranna dayanarak TÜPRAŞ' ın yüzde 15' ini Israilli Oferaılesıne dığer ya- tınmcılara haber vermeden satması ve bu grubun 345 milyon dolar kâr elde ederken devletin 752 milyon dolar zarara uğraması yargı ve SP- K'yi harekete geçırdı. Petrol-lş sen- dikasımn başvTirusu sonrasında An- kara Cumhunyet Başsavcılığı'nın is- temı üzenne ınceleme başlatan SP- K'nin raporu beklenıyor. MURAT KIŞLALFnın haberi • 12. Sayfada Yaralar sanlmaya başlanınca duyarlılık azalıyor Depremler unutuldu Afet yaşayan yöre halkı başta olmak üzere hafta- larca panik ve korkuyla kanşık bir yoğun duyar- lılık yaşanır. Ancak bir süre sonra bu duyarlılık uykuya yatar. Benzeri bir afette panık içüıde yenı- den uyanmak üzere. Kamuoyu duyarlılığın- dakı bu süreksizlık ve afet olayına göstenlen umursamazhk, yetkılı kurumlar üstünde yete- nnce baskı yaratılmasına engel olmaktadır... ER- HAN KARAESMEN'in yaa duisi M 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yazanmız Musta- fa Balbay yıllık izni- nin bir bölümünü kullandığından yazı- lanna ara vermiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog