Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

y'CumhuriyeC IÜL. K I T A P L A R I IRAK BATAKLIĞINDA TÜRK-AMERİKAN İLÎŞKİLERİ Mustafa Balbay ÇaJ Pazarlama A S Tmuxagı C * i No 1" 41 1343341 Cagstoğta-lsanbul TeL (212ı 514 01 96 Cumhuriyel F5T Cumhuriyel ^ K I M.P L A R I B2. YIL SAYI: 29197 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞVAZARI: N A D İ R N A D İ (1945-1991) 14-^YLÜk 2005 ÇARŞAMBA çr* -£?• tktidar partisi, 52 maddelik değişiklik paketi hazırladı Anayasaya AKPdamgası • AKP hükümetinin anayasa değişikliği hazırlığında esas aldığı TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun 52 maddelik anayasa değişikliği paketi. cumhurbaşkanının yetkilerinın sımrlandırıl- ması ve YAŞ kararlanna yargı yolunun açılmasının yanı sıra seçim yasalarında değişiklik. TBMM'nin karar yeter sayısı, cumhurbaşkanına Bakanlar Kurulu kararnamelerini imzala- ma zorunluluğuna kadar radikal değişiklikler öngörüyor. • Pakete göre; seçim yasalannda yapılan değişiklik- lerin 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanma- masına ilişkin hüküm kaldınlacak. Genel seçimler 4 yılda bir yapılacak. Devlet Denetleme Kurulu kal- dınlacak. Cumhurbaşkanının seçimi kolaylaştınlacak, ge- çerli oylann yansından 1 fazlasını alan aday cumhurbaşkanı seçilebilecek. îlkokul mezunlan da cumhurbaşkanı olabile- cek. Seçim sürecinde bağımsız kişiler bakan olamayacak. 42.ANTALYA ALTIN PORTAKAL ı— GENELKURMAY BAŞKANI, BİRLİK ÇAĞRISINIYİNELEDİ Özkök: Herkes ders alsın Orgeneral Özkök. doğu illerinde yaptığı temaslannda son dönemde yaşanan ge- rilime dikkat çekerek "Bazı provokasyonlar olur, ancak kanunlar çerçevesinde bunların üstesinden gelinecektir" dedi. Türkiye'nin en büyük sorununun belli örgütlerin kışkırtmalan olduğunu vurgulayan Özkök, "Kışkırtanlar hiçbır za- man halkı tam olarak temsil etmiyor. Maalesef onları da kışkırtanlar var" görü- şünü kaydetti. Özkök, olaylarla ilgili haberlerin objektif olarak yansıtılmasını isteyerek gazetecılere, 4 'Emin olamadığınız. toplumun zarar göreceği haberleri vermemelısınız" diye seslendi. YUSUF ZtYA CANSEVER'in haberi • 5. Sayfada EMİNE KAPLAN ANKARA - AKP hükümetinin anayasa de- ğişikliği hazırlığında esas aldığı TBMM Ana- yasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun 52 maddelik anayasa paketinde radikal değişik- likler öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sıstemi silbaştan değıştınlırken adaylarda ünı- versite mezunu olma koşulu kaldınlacak, seçim kolaylaştınlacak. Cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulu'nun düzenleyici ışlemlerını onaylamak- la yükümlü olacak. Seçim yasalannda yapıla- cak değışikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçım- lerde uygulanmamasına ilişkin hüküm kaldın- lacak. Devlet Denetleme Kurulu lağvedilecek, yüksek yargı organlan yeniden yapüandınla- j • A rkası Sa. 8, Sü. 3'te Altın Portakal dünyaya açılıyor Etkinlik yeni içeriğiyle popüler kültür-tecimsel sinema ve özgün çalış- malann, yaratıcı yönet- menlerin yapımlannm harmanlanacağı bir or- tamda gerçekleştirile- cek. Festival süresince kenti canlı bir organiz- maya dönüştürecek ser- giler, gösteriler, konser- ler. basın toplantılan, söyleşiler, paneller düzenlenecek. ASLI SELÇUK'un haberi • 14. Sayfada Veziroğlu'ndan Irak'ınimannakatkı Kerbela suprojesi Türk şirketinin Kerbela tarihınin en bü- yük projesini alan VİN- SAN şirketinin sahibi Ve- ziroğlu, temel atma töre- ninde, 250 bin kışınin su ihtıyacının karşılanacağı- m söyledi. Irak Belediye BakanhğıVekıliElSafı, 110 mılyon dolarlık proje kapsarmnda 600 kişmüı çalışacağını açıkladı. Dış Haberler Servisi - Işadamı AIi Haydar Vezi- roğlu'nun şirketî VÎNSAN, Irak'ın Kerbela bölgesinde tarihin en büyük su projesi- ni aldı. Irak"ta yaşanan ıç savaş koşullanna karşın bu ülkede önemli yatınmlar gerçekleştiren ışadamı Ve- ziroğlu toplam 110 milyon dolarlık "Birleşik Kerbela Su Projesi" adlı projeyi I- rak Belediye Bakanlığı, Kerbela Valiliği ile birlikte yürütecek. Projenin temel atma törenine Irak Beledi- ye Bakanlığı Vekili Eyat El Safi. KerbelaValisi Dr. Ak- il Haz Ali, Kerbela Meclis Başkanı Akil El Süzeyri, VİNSAN Şirketler Grûbu MArkasıSa.8,Sü.3'te söz OKURUN 9. sayfada. ISSN 1 3DO-O934OO "F R a r i f f » TMlîinçiy K^CİaHi Ş a m Pİy° n ^ a r Ligi'ndeTürkiye'vi temsil eden tekTürk takımı Fenerbahçe, grubundaki ilk ma- T. DcllHyC p i k l l l b l Z UdŞldUl çındaltalyandeviACMilan'a3-lyenUdi.SanSiro'dakimaçınilkyarısındayenikdurumadüşen, ancak Ales'in penaltı golüyle maçı dengeleyen San-Lacivertli ekip, son 5 dakikada Kaka ve Schevcenko'nun gollerine engel olamadı. Ma- çın sonlarında Fenerbahçeli seyircilerin bulunduğu tribüne atılan sis bonıbası ve pet şişeler paniğe neden oldu. Fenerbahçe'nin grubun- da oynanan diğer nıaçta PSV, Schalke'yi 1-0 yendi. Sarı-Lacivertliler ikinci maçını Kadıköy'de PSV Eindhoven'le oynayaeak. • Spor'da ALMANYA'DA İBRE SPD-YEŞtLLER'DEN YANA AB'NtN DEKLARASYON METNİNETLEŞİYOR Seçimlerde hava döndü Tanıma koşulu 2006 da Sosyal güvenlik alanında yeni ''tırpan sürprizlerinden" korkan Alman seçmen, sola yöneldi. SPD ve Yeşiller, bir sağ koalisyonun sokaktaki adam için ağır yük ge- tıreceğini iddia ederek kendisini toparlamayı başar- dı. Türkiye'nin "AB'ye bağlanması" gerektiğüıi savunan SPD-Yeşiller koalisyonu, muhafazâkarlan Türkiye'yi ih- mal etmek, Türk toplumuna gerekli ilgiyi göstermemekle suçla- yarak 500 bin civanndaki bir seçmen kitlesinin desteğini de arka- sına almayıplanlıyor. OSMAN ÇUTSAY'm haberi Mll. Sayfada AB Daimi Temsilciler Komitesi'nin bugün ele alacağı taslak deklarasyon metninde Türkiye'nin Rum Kesi- mi'ni tamması üyelik öncesinde bir gereklilik ola- rak gösterildi. "Türkiye ekprotokolüAB üyesi tüm ülkeleri kapsayacak şekilde uygulamalı. AB uy- gulamayı 2006'da değerlendırecek" denilen taslakta, Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmezse ilgili müzakere başlıklarmın açılmayacağı belirtildi. Taslakta, Kıbns sorunununçözümünde B- M'ye atıf yapıldı. ELÇİN POYRAZLAR'm haberi • 11. Sayfada 3. YERLEŞTİRME TARTIŞILIYOR Anadolu liselerindeki boş kontenjan velileriböldü Ortaöğretim Kunımlan Seçme Smavı 2. yerleştirme döneminin sonunda, Istan- bul'da çok sayıda Anadolu lisesi kontenjan- lannı dolduramadan eğitime başladı. Duru- mu öğrenen bazı veliler Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın kendilerini yanılttığını, bu yüz- den düşük tercihler yaptıklannı dile getire- rek "3. yerleştirme" yapılmasını istediler. Çocukları istedıkleri okullara yerleşen veli- ler ise. eğitim kalitesinin düşmemesi için okullarm açık kontenjanla öğretime devam etmesini istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndan yanıt bekledıklerini belirten okul yetkilileri de 3. ön kayıt döneminin yeni ka- rışıklığa neden olabıleceğini vurguluyor. EMEL KILIÇ'ın haberi • 7. Sayfada YENl STRATEJİYLE BÜYÜDÜ TÜPRAŞartık Koç Grubuy nun amiralgemisi Koç Grubu, yeni stratejisi doğrultusundaban- kacılık, perakende ve enerjide büyük atı- lımlara imza attı. thalede verdiği 4 milyar 140 milyon dolarlık teklifle Türkiye'nin en büyük şirketiTÜPRAŞ'ı bünyesine katarak sanayideki liderliğini tartışmasız hale geti- ren topluluk, cirosunu 28 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseltti. • 75. Sayfada thalenin yankılan ise sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Anadol, 2003"teki ihalede 1.6 milyar dolara yapılan satışı iptal edilen TÜPRAŞ'ın önceki gün 4 milyar 140 mil- yon dolara satılmasınm bütün özelleştir- meleri şaibeli hale getirdiğini söyledi. Ana- dol, iki ihale arasındaki fiyat farkının he- sabını kimin vereceğini sordu. • 12. Sayfada BM ZlRVEStNE KATILACAK Başbakan, NewYork'ta destek arayacak Devlet ve hükümet başkanlannm katılacağı BM Zirvesi için ABD'ye giden Erdoğan, Türkiye'nin Güvenlik Konseyi geçici üye- liğine adaylığı için destek arayacak. Erdo- ğan, îspanya Başbakanı ve BM Genel Sek- reteri'yle üçlü toplantı da gerçekleştirecek. BEHZAT BARIŞ ISTEW YORK - Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebe- bi olan Rum yönetimi- nin AB üyeliğiyle ödül- lendirildiği için uzlaş- maz hale geldiğini" söyledi. Erdoğan, terör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'ta süren devamlıh- ğının Türkiye'nin gü- venliği için tehdit oluş- turduğunu vurgulaya- MArkasıSa.8,SiL8'de GUNCEL CU>EYT ARCAYUREK Geleceği Görememek! Mevcutyasalardazatendüzenlemelerbulunduğu- nu.. kurumlar arası işbirliğinın yasadan daha önem- li olduğunu savunursa Adalet Bakanı... Terörle Mü- cadeleYasası üzerindekitartışmalann, önlem içerik- li yeni arayışlann ne gereği var? Mevcut yasalarda zaten gerekli düzenlemeler var- sa yeni yasaya neden gereksiniliyor? Yaz ayları bo- yunca kamuoyunu TMY'yi günün gereksinimlerine UArkasıSa.8,Sü. l'de Ermeni lobisinden iki tasarı daha Soykırım iddialannın tanınmasını öngören tasanlar yann ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası îlişkiler Komitesi'nde görüşülecek. Washington'daki gözlemciler, tasanlann geçeceğini düşünüyor WASHINGTON (AA) - ABD Kongresı'ndekı Ermeni lobisince hazırlanan ve soykınm iddialannın tanınmasını öngören iki tasannın yann Temsilciler Meclisi Uluslara- rası Îlişkiler Komitesi'nde ele ahn- ması bekleniyor. ABD'luemekli ge- neral ve Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkanı Brent Scowcroft, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert'a bir mektup yaza- rak "Ermeni soykınmını" tanı- mayı hedefleyen iki tasannın Tem- süciler Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine getirilmeSine karşı çık- masını istedi. "Ermeni soykırımı"nın tanın- masını ıçeren iki tasan, yann ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası îlişkiler Komitesi'nde tartışılacak ve üyelerin oyuna sunu'acak. Was- hington'daki gözlemcilerinbeklen- tisi, bu tasanlann komiteden geçe- ceği yönünde. Komiteden sonra ta- sanlann, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi söz konusu. • Arkası Sa, 8, Sü. 1 'de t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog