Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

EYLÜL 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP'de oteganüstü gün • ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkanı Denız Baykal, artan olaylarla ilgili TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağınp çağırmama konusundaki karan açıklayacağı bugünkü basın toplantısından önce partisinin tüm yetkili kurullarını ortak toplantıya çağırdı. C H P Genel Başkanı Deniz Baykal, MYK toplantısının ardından bir basın toplantısıyla alınan kararlan bizzat açıklayacağını duyurdaı. Ardından da Baykal' ın talimatıyla MYK toplantısı genışleüldi. CHP'nın grup başkanvekilleri ve gn«p yönetim kurulu üyeleri de toplantıya çağnldı. Ketenci'den12 Eykil eteftirisi • ANKARA (AA)- SHP Genel Sekreteri -ve tstanbul Mılletvekili Ahmet Güryüz Ketea>ci, "Ülkemizde demokrasinin sağlıklı bır biçimde gelişmesi için datbecilerin yargılanması ve anayasanın geçici 15. maddesinin kaldrnlması gerekmektedir" dedi- Ketenci yaptığı yazüı açıklamada, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerinbir sonucu olarak gösterilen 12 Eylül müdahalesinin, bu sorunlann hiçbirime çözüm üretmediğini, etniktemelli çatışmalann yaratılmasına ve gericiliğin ideolojik dayatmalanna neden olduğunu öne sürdü. eütlekm: Kışkırtıcı ABD • KAYSERİ(AA)- Işçı Partisı IÎP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, "Türkıye'deki etnik çatışma kışkırtıcıhğınm sahvbi ABD'dir" dedi. Gültekin, düzenledigi basın toplantısında, Türkiye'nin etnik çatışma ortamına sürüklenmek istendiğini savundu. Binyıldır "bir arada. banş ve birlik içinde yaşayan kardeşlerin, ıç çatışmanın taraflan haline getirilmeye çakşûdığını öne süren Gültekin, "Türkiye'deki etnik çatışma kışkırtıcıhğının sahibi ABD'dir" dedi. "Bıçokemekçi etkiteııiyor' • ANKARA (AA)- Hak-îş Genel Başkanı Salim Ushı, çahşanlann demokratik olarak gelişmış ve kalkınnuş bir ülkede haklanrn alabileceğini belirterek "Ülkenüzdeki gerilim ve çatışmalardan, en çok alın teri ve emeğiyle geçinenler etkilenmektedir" dedi. Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, AB üyelik müzakerelerinin başlama tarihine az bir süre kala, son günlerde yaşanan şiddet, gerilim, teröT ve saldınlann Türkiye'yi uygar, gelişmiş ve kalkınmış ülkeler hginde görmek istemeyen odaklann beyhude gayretleri belirtti. 12 Eylül ihtilalinin 25. yılmda Ankara ve îzmir'de düzenlenen mitinglerde darbecilerin yargılanması istendi 'Adalet için sokaklardayız'ANKARA/ÎZMtR (Cumhuriyet) -12 Eylül 1980 askeri darbesinın 25. yılında Ankara ve tzmır'de düzenlenen miting- lerde cuntacılannyargılanması ve Türki- ye'nin yakrn tarihinrn aydınlığa kavuştu- rulmasıistendi. Darbe yapanlartarafrndan bazrrlattınlananayasadakı geçici 15. mad- deninkaldınlmasınıisteyenler, TBMM'yi göreve çağırdılar. Ankara 78TilerDerneğı tarafindan dü- zenlenen "Darbecfler Yarguansın-Demok- raa" mitingiöncesınde Ankara Tren Ga- n önünde sabahsaatlertnde toplananyak- laşık 2 bin kışi, sloganlar atarak Sıhhiye Meydanı'nayürüdü. Kortejin en önünde. 12 Eylül'de ölenlerin fotoğraflannı taşı- yan grup yer aldı. Kortej, 12 Eylül ihti- lalibildvrisinin okunduğu Ankara Radyo- su Müdürlüğü'nün önüne gelınce. yürü- yüşe ara verilerek "Demokrasi Bildirge- a" okundu. Bildırgede. sıkıyönetım as- keri mahkemelerinde alman kararlann • 12 Eylül ihtilali bildirisinin okunduğu Ankara Radyosu Müdürlüğü'nün önünde bu kez 'Demokrasi Bildirgesi' okundu. Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde alınan kararlann yok sayılması istenen bildirgede, döneme ait tüm gerçeklerin ortaya çıkanlması için 'Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu' kurulması istendi. yok sayılması istenerek özetle şu görüş- lere yer venldi: "Biz, ülkemizde yeni darbeler yaşan- masın diye, darbecilerin yargdanmasun önleyen anayasanıngeçici 15. maddesinin kaldınlarak yargdamaya gidecek sürecin önününacümasuu.darbecilerin bağunsrz yargıönündehesapvermesiniisayonrz.BÎL- W k f l k i k ve adaletistiyoruz- 'Gerçeklen Araştırma ve Adalet Komisyonu' karuhnah ve dö- neme aittüm gerçekler kamuoyunun bü- gjsine sunubnahdır. Uyanyoruz: Terörie Mücadek Yasasfnda degjşiktikkri gün- demleştirerek hak ve özgûriükkrinüze, bedelödeyerekeldeettiğimizörgütierinu- ze uzanmayın» 12 Eylül darbedkri baş- ta olmaküzeresürecintûm aktörteriniteş- hir etmekve yargdamak üzere sokaklar- dayo.* Bildırının ardından, yürüyüşü sürdüren grubun, Sıhhiye Meydanı girişindekı po- lis noktalaruıda üzerleri arandı. Miting alaruna girişlerin tamamlanmasvndanson- ra, 12 Eylül dönemındeyaşamını yitiren- ler ıçm saygı duruşunda bulunuldu. Bu dönemdeöldüklenbeUrtüenkışüennısim- lennın anons edilmesi üzenne, meydan- dakiler "Yaşıyor" diye karşılık verdı. Daha sonra Ankara 78'liler Derneği Başkanı Ruşen Sümbüloğlu. yaptığı ko- nuşmada, anayasanıngeçici 15. maddesi- nin kaldınlmasını istedi. Şair AhmetTel- ti ve Muzaffer tlhan Erdost'un duygula- nru şiirle ıfade etmelerinınardından kür- süye, 12 Eylül döneminde öldürûldüğü belırtılen ZekiKargm'ın annesi Nadire Kargm geldı. Bır süre elindekı metnioku- yan Kargrn, "Özür dikrim. konuşanuyo- rum. Ben bir anneyim, yeter artik" diye duygularını alandakılerİe paylaştı. Alandakilerin "Devrim Andı" ıçmesı- nin arduıdan sahneye çıkan türkücü Fer- hat 1\ınç. bir konser verdı. Mıtinge ÖDP, TKP, Emeğin Partisı, Sos- yalıst Demokrasi Partisı, bazı sendika ve sivü toplum kuruluşlan destek verdi. Izmir'de deBornova Stadvumu önünde toplananyaklaşık3 binkişilikgrup Cum- huriyet Meydam'na doğru "Devîrim şe- hitieriölümsüzdür" slogam eşliğinde yü- rüdü. 12Eylül sürecindeyaşamınıyitiren, idamedilen, failimeçhulcınayetekurban giden devrimcilerin, aydınlann, yurtse- verlerin fotoğraflannı taşıyan grup, sık sık cuntanrn başı KenanE\Ten'e gönder- mede bulunarak "Yargılansın netekHn" sloganıru ara. CumhunyetMeydanı'nda toplananka- labahğa konuşan tzmır Tabip Odası Baş- kanıZekiGöLyüreklervndekı acılarınhâ- lâ dinmediğini söyledı. ÇHD adına söz alan ScnihOzayda darbecilerin yargılan- ması ıçuı bugüne kadar yapılan tüm giri- şimlerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek tt Ama yümadık Yıbnadığıınızı alanlara 9g bev'apaı^genckrimiâemekçikrimizi.in- sanlanmmperişan edenkrinyargıönün- de hesap vermesini isti\xrtTiz" dedi. Biliyorumbir MERStN Ankara, bmir veMersin'debinkrcekiş darbecilerinyargdanmasuuisterken lstanbul'dapofebasın açıklamasuunardındangöstericjkre müdahakettL (Fotoğraflar. UĞURDEMÎR, KORAY AVCl, AA) Kadıköy'de basm açıklaması yapan grup biber gazıyla dağıtıldı, 20'si kadm 54 kişi gözaltına alındı IstanbuTdapoüs müdahalesitstanbul Haber Servisi - 78'liler Girişımi'nin öncülüğünde düzenlen- mek istenen ancak tstanbul Valılı- ği'nce "güvenBk'' gerekçesıyle erte- lenen "Anayasanın Geçici 15'inci MaddeâKakhnlsın.DarbecüerYar- guansm" mitingine ihşkın düzenle- nen basın açıklamasınm ardından dağılan gruba gaz bombasıyla mü- dahale edenpolıs, 20'si kadın 54 ki- şiyi gözaltına aldı. tstanbul Valiliği'nin yasaklama karannı protesto amacıyla mıtıng düzenleme komitesi ve demokratik kitle örgütütemsilcılenndenoluşan 250 kişi saat 12 30 sıralannda Ka- • İstanbul Valiliği'nin yasaklama karannı protesto amacıyla basm açüdaması yapan grupta yer alan bazı kişilerin 'Kürdistana özgürlük' diye slogan atması üzerine polis müdahale etti. Göstericüere biber gazı sıkan polis 54 kişiyi gözaltına aldı. dıköy Meydanı'ndakı Atatürk büs- tü önünde toplandı. 78'liler Girişı- mi adına CelalettinCan, miting ter- tip komitesi adınaNimetTannkulu, însan Haklan Derneğı (İHD) adına tstanbul Şube Başkanı ErenKeskin ıle 1980 öncesı döneminın ikı tanı- ğı 12Eylül darbesini vemitingin ip- tal edilmesıni protesto edenkonuş- malaryaptı. "Cuntanmipleri,senna- y^ninettnde". "Gün gekcek devTan dönecek, darbecikr halkahesap>*e- recek" sloganlan atan grup, güven- lik güçlerinin uyansı üzenne dağıl- mayabaşladı. Miting tertipkomite- si, çeşitlı sloganlar atan bir grubu öncedenbelirlenmış sloganlannaöl- ması yönünde uyardı. Bu sırada po- lis göstencileri çembere alarakmü- dahalede bulundu. Gaz bombası da kuUananpolıs, 20'sı kadrn 54kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde bekle- tilen 3 otobüse büıdırilmek istenir- ken göstericilenn polise direnmesi üzerine, polis, protestocularüzerine biber gazı sıktı. Olaylardan sonra Eğitim-Sen 2 No'lu Şube'de basın açıklaması ya- pan 78'üleT Ginşimi Sözcüsü Cela- lettinCan, bildinmiyapılmış, banş- çı bir basın açıklamasuıa tahammül edılemediğini ifade ederek şunları söyledı: u Toptuhık zaten dağüryor- du. Vanuk. mitingimizi 'provokas- yon' olasıhğı gerekçesiyk yasakladı. ProvokasyoDuenm^etgü^eriyapmıj- tır.Buola>insonımhısahüknTnetL,gö- newdav«etti>wuz.Buola\.devletiçin- deodaklanmtşbiravuçkaranhkgüç- lerin eseridir.'" Yasakçı anlayışın, basın toplantı- sı hakkının dahı gasp edılmesıne uy- gun bır ortam yarattığını belirten Can, "Bütün Türid>e\i ve demok- ratikgüçkri, 12Ey1ülzihni\etinekar- şı, işkenceye karşı, hakgaspına kar- şı duyarhhğa çağırryonız. Hakstzve hukuksuz bir şekUİde gözalüna ah- nan arkadaşlanmızm serbest bıra- kdmasmıistiyoruz.Buolayınsorum- lulan hakkında suç duyurusunda buhmuyoruz" diye konuştu. Özve Kııtlar sakıncalı oldıı MERStN (Cumhuri- yet)-Mersin78'liler Da- yanışma ve Araştırma Demeği'nin düzenlediği mitingdepolisin, terörist saldrnlar sonucuyaşam- lanruyitirensavcı Doğan Qn ve yazar Onat Kvrt- hır'ın fotoğraflannın ta- şınamayacagını söyleme- si gerginliğe neden oldu. u Geç.ieU5.maddekal- dınlsın. darbecüeryargı- lansın^ mitıngı, dün dev- lethastanesı önünde baş- ladı. Mitingde, 1980 ön- cesindevesonrasındaya- şamlanm yitiren 900 ki- şinin fotoğraflannın ta- şınacağım belirleyen po- lis, "fotoğraflaruun ta- suHnasırunsakıncalT ol- duğu 25 isim belirledi. Listede 12 Mart döne- minde ıdam edilen De- niz Gezmiş ve arkadaş- lannvn yanı sıra terörist saldınlar sonucuhayatla- nru kaybeden savcı Do- ğan Öz ve yazar Onat Kutlar'ın daadlannınbu- lunması tepki çekti. Ter- tip komitesınden bır ki- şıninGezmiş, Özve Kut- lar'ın fotoğraflannın ta- şınmasının engellendıği- ni kürsüden duyurması üzerine göstencı toplu- luk ıslıklarla polisi pro- testo ettı. Tertip komite- si ilepolis arasındayaşa- nan tartışmalardansonra yetkililer söz konusuki- şilerin adlannın listeye yanlışlıkla gırdiğini, fo- toğraflannın taşınmasın- da sakmca olmadığını söylediler. Diğer "sakm- caİı" fotoğraflann top- lanmasının ardındanyü- rüyüş başladı. JANDARMA KARAKOLUNA PKK SALDIRISI PKK ateşkesi bozdu: 5 asker şehit oldu ÎZÎNSÎZ GÖSTERİYAPILDI Yiırt Haberieri Senisi - PKK. 20 EylüFe kadar sürdüreceğını açıkladığı ateşkesi fiilin sona erdirdi. Bingöl'de birjandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldıran örgüt üyeleri 1 uzman çavuşun şehit olmasına, 2 askerin de yaralanmasına yol açtılar. Şırnak kırsahnda arazi taraması yapan güvenlik güçleriyle PKKTiler arasmda çıkan çatışmada da 1 astsubay ve 3 er şehit oldu. PKK yönetıcıleri, 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasmda bir ay sürecek "ej'kmsizök" karan aldıklannı açıklamışlardı. Ancak Bingöl'ün Genç ilçesıne bağh Yazkonağı köyündeki jandarma karakoluna düzenlenen saldınyla karar fülen sona erdi. Bıngöl Vali Vekili Fikret Zaman, dün sabaha doğru uzun namlulu silahlarla karakola saldın düzenleyen PKK'lilerin 1 uzman çavuşu şehit ettiğini, 2 askeri de yaraladığını belirtti. Operasyonbaşlatüdı Yaralanan askerlenn helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne götüriildüğünü ifade eden Zaman, bölgede genış çaph operasyon başlatıldığını açıkladı. Şırnak'ın Seslice ve Alkım bölgeleri kırsalında arazi taraması yapan güvenlik güçleri ile PKK'liler arasında çatışma çıktı. Astsubay Mustafa Bayikh ile erler Süleyman Aydın. İbrahim Ceylan ve YükselKutla'mn şehit olduğu çatışmada, kimliğı henüz belirlenemeyen bir asteğmen de yaralandı. Catışmadan sonra kaçan PKK'Hlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da 44 kişi gözaltına alındı ŞANimRFA/tSTANBUL (Cumhuriyet) -Şanlı- urfa'da, Alı Şelli Parkı'nda izinsiz toplanan yakla- şık 150 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olaylan protesto etmekamacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından yürüyüşe geçmek iste- yen gruptakilerden bazılanyla poüs arasmda tartış- ma yaşandı. PKK lehine slogan atarakpoüs çembe- rini aşmak isteyen bir kısım eylemciyle poüs ara- smda arbede çıktı. Ara sokaklara kaçmaya çalışan gruptakilerden bazılan, Cengiz Topel Kavşağı'nda toplanarakE-90 karayolunda oturma eylemi yaptı. Yolu trafığe kapatan grup, poüs ekiplerinın müda- halesıyle tekrar kaçmaya çaüşu. Ara sokaklarda aramayapan polis, 44 kişiyi gözaltına aldı. Ktiçükçekmece'deİETTotobûsûyaküch tstanbul'da ise îkitelli Şahintepe Mahallesi Eski ts- tanbul Caddesı'nde hareket haündeki 34 YN 689 plakalı ÎETT otobüsü kimüği beürsiz kişilerce dur- duruldu. Otobüsteki yolculann inmesini isteyen bu kişiler, molotofkokteyli atarak otobüsüyaktı. Olay yerine giden Sefaköy itfaiye ekiplerince söndürü- len otobüs kullanılamaz hale geldi. BAHÇEStNE 2 EL BOMBASIATILDI AKP'li milletvekilinin kardeşinin evine saldın Yurt HaberieriServia - AKP Hakkâri MilkUekiü Fehmi _ Öztunç'un kardeşi Hasan Öztunç'un Kıran Mahallesi Sümbül Sokak'taki evinin bahçesine de 2 el bombası atüdı. Patlamanın ardından evin çevresinde geniş güvenlik önlerrüeri alındı. Hasan Öztunç, patlamadan kısa bir süre önce bahçede oturduklanm ve çay içtiklerini ifade ederek "Ben devfctimi sevij'ûrum. Bu ülkeyi beraber kurduk. Hiç kimseye ihanet etmedik. Ancak üücemize karşı gekn terörie her zaman mücadefc ettik" dedi. Evine 1994 yılmda da bombalı saldın gerçekleştirildiğini belirten Hasan Öztunç. şöyle konuştu: "Emniyet güçlerinin yapmış olduğu tahkikat sonucunda, bombarun, el bombası olduğu anlaşudL£1bombalan dere \atağmdan evimin bahçesine aühruş. Emniyet teşkilaü bu konuda bir açıklama yapacakör. Bombarun patlamasr>ia birhkte bahçedeki ağaçlar zarar gördü. Evimin duvariarmda çaüaklar ohıştu, camlarlarddı. Bombarun atdmasmın ardından, dere yatağma doğru sflahla ateş açüm." Kaldmmda ses bombası Antalya'mn Alanya ilçesmde, Güllerpman mahallesinde kaldınmda bir poşetin bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak poşeti fünyeyle patlattı. Yapılan incelemede, patlatılan poşette ses bombası bulunduğu tespit edüdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog