Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

EVL.ÛL 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER iteze'de yük smsnıtte yangın GEBZE (AA) - Dcaeli'nin Gebze üçesi ilovasa beldesinde özel bir mansdaki Ukrayna bandıralı Nova'~ adlı kuru yük emismin arabar ölünaiknde, henüz belirlene- aeye«ı snedenle yangın çıkö. üsa fcur sürede büyüyen rangun makine dairesine >ıçrarien 13 Vaşilik mürette- oat yaa_gına müdahale eden itfaiyc taraftndan tahliye edildL. ""Yangırt uzun süren çahşmalar sonucu geç saatlerde kontrol altına ahnırîkcn gemide büyük hasar meydana geldi. Heyttei tte düştü, işçiterde • tSTANBUL(AA)- Heyktltıraş Serkan Özka:ya'nın, Mich-elangelo'nun ünlü "Davud Heykeirnden esinlea>erekköpükten yaptıgı 9metrelikheykel, Şişhane Meydanı'na yerleştirilmek istenirken düştü- Bu sırada sabitlemc çahşrnası yapan işçiler HüseyLn Yılmaz (32) ile Nihat Upal (33) da toprak zemine düşerek yaralandı. Heylcelin ayak bölümleri vinç yardunryla yeniden kaidesinin üzerine alınırken gövde kısmıysa getirUdiği kamyona yûklenerek götürüldü. Nusayttn'dekavga: 8yaral • NUSAYBtN(AA)- Mardin'in Nusaybin üçesinde Gençoğlu ve Dağar aileleri arasında 4 ay lcadar önce belirlenemeyen bir nedenle Ahmet Dağar'm(23) bıçakdı saldında yaral anmasıyla başlayan husvanet kavgaya dönüştü 8 kişinin bıçak ve sopalarla yaral andığı olay yerine gelen polis ekiplen, kavgayı havaya ateş açarak durdurabildi. SÖZÇİZGİNtN HırhanSelçuk AYDINLANMA EMRE KONGAR MuratKarayalçın'ın Utku Esenyurfta Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önündekiheykel sökülüyor NâzımsürgünediliyortstanbulHaber Servisi-Eski Esenyurt Belediyesi Başkanı Dr. GürbüzÇapan tarafından yaptırılanNâzım Hikmet Kül- tür MerkeziönünekonulanNâ- zım Hikmet heykeli, AKP'li Esenyurt Belediyesi tarafın- dan kaldınhyor. EsenyurtBelediyesiyetkili- leri, herhangi bir gerekçe gös- termeksizin, Esenyurt Doğan AraslıBulvan üzerinde kültür merkezi önünde bulunan Nâ- zım Hikmetheykelinin sökül- mesiiçinçahşmayabaşladılar. îlk önce heykel üzerindeki Nâzım Hikmet'e ait bir şiiri sökenEsenyurtBelediyesiça- lışanlan, heykelin sökülme ne- deninisoranyurttaşlara ise ce- vap vermiyor. Protesto eyleml Esenyurt'ta "EsenyurtSolİt- tifakT adıyla bir araya gelen CHP, SHP, EMEP, ODP, İP, DSP. DEHAP, yayımladıklan ortak bildiri ile bugün Nâzım HikmetKültürMerkezi önün- de heykelin sökülmesini pro- testoetmekiçin "GücünüzYet- mez" eylemi gerçekleştirecek. Saat 11.00'de gerçekleştiri- lecek olan eyleme, heykelin kaldınlması olayınatepki gös- teren çok sayıda Esenyurtlu katılacak. 2004 yerel seçimlerindebe- lediye başkanlığını kazanan Necmi Kadıogju'nun ilk icra- atı Esenyurt Belediyesi Kül- tür Merkeziöğretmenlerinden tiyatrocuNazrnıYümazveka- hkatürist Kamil Masaracı'yı Park ve Bahçeler Mffeürlüğü emrinde görevlendirmek ol- muştu. Ulusalve yerel gazete- lere günlercekonuolanbu uy- gulama 50 kişilik sanatçı gru- bu ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önündeprotesto edil- mişti. Masaracı'nın lşlnc son Bu protesto gösterisinin ar- dından tiyatro ögretmeni Na- zvm Yılmaz ve karikatür atöl- yesi ögretmeni Kamil Masa- racrnmişlerinebelediyeyöne- timi tarafından son veriîraişti. Sevgili okurlarım, geçen hafta SHP lideri Murat Karayalçın ve arkadaşlan ile, Cumhuriyet yazar- lan olarak bir yemek yedık. Çok samimi geçen ve uzun sü- ren yemekte pek çok siyasal, top- lumsal ve ekonomik sorun konu- sunda düşünce alış-verişinde bu- lunduk. Bugün bu yemekte edindiğim iz- lentmleri sizîere aktarmak istiyo- rum. Murat Karayalçın tam bir demok- rat. Hangi sorunu gündeme getirirse- niz getirin, ilk sözü "Katlımca çö- züm" oluyor. Partisini de, parti içi demokrasi kurallanna göre düzenlemiş. Aynca kamuoyu açıandan da çok fazla öne çıkmamaya, daha çok ar- kadaşlannı konuşturmaya çalışıyor. Hemen hemen her ülke sorunu hakkında "aterye" adını verdiği özel çalışma gruplan kurmuş; bu sorunlar üzerinde uzun uzun çalışıl- mış akılcı ve bilimsel çözümler üre- tilmiş. En büyük yakınması, ülke politi- kasının AKP-CHP parantezinin ipo- teöine alınmış olması. Orneğin TÜPRAŞ gibi, TELE- KOM gibi, ERDEMİR gibi şirketlerin özelleştirilmelerine karşı. CHP'nin bu konularda "Müşteri kızışttrarak fıyat arttırmaya ça- lışmasr dışında hiçbir şey yapma- dıöını düşünüyor. Tktidar ve ana muhalefet partiteri- nin işbiriiğiyte, kendi partisıne dev- let yardımı yapılmasını engelleyen yasanın Meclis'ten hemencecik ge- çirilmesini bir türlü hazmedemiyor; "Bir otobüsümüz bile yok" diyor. Genel anlamda Türkiye'de siya- setin "din ve dil" üzerine yapıldığı- nı belirterek buna karşı çıkıyor. Dinci ve aynlıkçı etnik çizgide si- yaset yapılmasını ülke çıkarlarına aykın görüyor. Içerikleri boş genel sloganiar ye- rine somut çözüm onerilerinin tartı- şılmasını istiyor. "Biz örneğin yoksulluk gibi, özelleştirme gibi, tanmda reform gibi özel sorun alanlanna ilişkin çözüm projeleri ürettik, buntan tarbşmak istiyoruz" diyor. Tarihsel olarak 1980 askeri dar- besinin ve bu darbenin ürünü olan 1982 Anayasası'nın Türkiye Cum- huriyeti'nin temel uzlaşma aianlan- nı zedelediği kanısında. "1982 Anayasası, dinci ve ırkçı ayrımcılık yapılmaması konu- sundaki Cumhuriyetin temel mu- tabakatnı zedelemiştir; Cumhu- riyetimizi dinci ve ırkçı çizgide geriye götüren hükümler getir- miş, sorunlar da bundan sonra tırmanısa geçmiştir" diyor. SHP'nin, Kürtçü olmayan Kürtleri ve Türkçü olmayan Türkleri, yani ırkçılık ve aynlıkçılık yapmayan tüm vatandaşlan bir araya getirebilece- ğine inanıyor. Dincilik sapmalarının laik düze- nin korunmasıyla, aynlıkçı etnik eğilimlerin ise "birlikte yaşamak isteyen vatandaşlann uzlaşması- nın (o 'mutabakatının' diyor) ak- tH polrtikaya katlımcı bir biçim- de yansıtıtmasıyla" çözüleceğini düşünüyor. ••• Karayalçın1 1 dinlerken, üniversite- de bir siyaset bilimi hocasının der- sinde zannediyor insan kendini: Her sözcüğü özenle seçilmiş sto- ganlar, her önerisi dikkatle hazırtan- mış projeler,.. Çevresinde, bir bölümü yeni, bir böîümü eski, ama hepsi demokra- siye, katılımcılığın tılsımına inanmış siyasetçiter var. Peki bütün bunlar SHP'nin yük- selmesine, solda yeni bir umut ol- masına yetecek mi? Bunu şimdiden kestirmek ola- naksız. Ideolojisi, örgütsel yapısı, progra- mı, lideriiği özenle hazırlanmış, he- yecanlı ve inanmış yönet'ıcilere sa- hip bir parti ile karşı karşrya oldu- ğumuz kesin. Ama bu özellikler bir partinin seçmen gözünde "umut" olmasına yetmiyor. "Umut" olmak için iktidara (hiç olmazsa koalisyon ortağı olarak) yürümek gerek. Aynca, gerek Türkiye'de gerekse dünyada. "Kittelerie diyalog kur- ma", "Karizmatik lideriiğe bağlı" bir işlev. Karayalçın'ın bu işlevi yerine ge- tirip getiremeyeceğini ve SHP'nin iktidar ad^ayı olup olamayacağını zaman g^pecek. ekongar@cumhuriyetcom.tr, >,-. www.kongar.org • • " Okullar JVçılıvor! Doğa Okultarı, kurulduğu günden buqüne oeçirdiğt 4 yıllık kısa eğitim sürecinde, 800 kişilik dev kadrosu, Türkiye'de, belki de dûnyada başka hiçbir eğitim qrubunda olmayan sportif ve sosyal tesisleri ve eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış "Doğa Konseptti Eğitim Modeli"yle binterce öğrenciye eğitim vermekte. LGS birincilikleri ve diğer akademik dereceleri, spor takımtannın aldığı kupalar, uluslararası yardım amaçlı duzenlediği seroiler, Avrupa Birliği'yle ortaklaşa oirdiği projeler ile diğer başarıları Doğa Okullan'nı Türkiye'nin en muhteşem eğitim qrubu yapan özelliklerinden sadece birkaçı. Okullarımız şimdi, yeni bir eğitim dönemine sınıflannı açıyor. Tüm öğrenciterimize, bu yıl da üstün başanlar dileriz! % 100 İngilizce program Her sınıfta biri Türk, biri yabancı iki İngilizce ögretmeni Bill Bowler tarafından hazırlanan İngilizce dokümanlar Akademisyenler tarafından oluşturulan "Doğa Konseptli Eğitim Modeli" Okul öncesi eğitimde Törkiye'de ilk defa "Avrupa Birliği proje ortaklığı" Törkiye'de ilk defa Avrupa Parlamentosu'nda "Okul Öncesi Eğitim Kongresi" 3 yaşından itibaren profesyonel biniciük eğitimi Sınırsız doğal ortamda ve açık dersliklerde "Doğa aktiviteleri" Çoklu Zeka Kuramı'nın doğal uyguiama alanı 85 çeşit hayvan olan "hayvanat bahçesi" 300 çeşit bitki olan "botanik bahçesi" ...ve daha birçok sosyal ve sportif imkan... • • \ , E 3 1 ^ Q 0 2 < i doğa doğa doğa doğa değa değaC _ ^ l K 0 L E J 1 K O L E J I K O L E J I L I S E S İ C 0 L L E 6 E C C . L E 5 E 0 KU LL AR1 Bir Doğa Nesli Vetiştyor 0 L E J 1 (0216' 320 52 00 K 0 L E J I '02-61575 74 02 K 0 L E J I 532 09 80 I S E (0216.469 88 44 C 0 L L E 6 E ÎW)*16 363 9884 www.dogakoleji.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog