Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

lumhuriyet mtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKn dmatLHANSELÇUK GenelYayınYönetmenı: Ibrahim Yüdız # Yazıışleri Müdürü: Salim Alpaslan • Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: HakanKara tstıhbarat Cengiz Yüdınm • Ekonotm. Hasan Eriş • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Vücelman • Makaleler Sami Ka- raören # Duzeltme Abdullab Yazıcı • Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra • Yurt Haberlen- Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Güray Ûz Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hik- met Çetinkava, Şükran Soner. tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba> \taturk BuKan \o 125, Kat 4. Bakanlıklar Tel 4195020 0 hat), Faks 419502^ • Izmır Temsılcısı Serdar Kmk. H ZıvaBh 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4418745* \danaTemsılcısı Çetin Yigtnoğlu, tnonüCd 119 S No 1 l.Tel 363 12 U.Faks 3631215Antal>3Temsılası AhnH*OruçoguDemzMah.Çelıkbaş tş Merkezi Kat 6 Tel 0242 24&005 7 Faks 2WSV • !dan\e\îahtşler Bülent \ ener • Satış F»- zilet Kuza • Cumhuri>et Reklam: # Genel Mudur ÖzlemA\den 9 Genel Mudur Yardım- cısı Nazcnde Pal Tel (0212) 251 98 7 4 - 7 5 251 98 81-82 Faks (0212ı 251 98 68 Rezer- \as\on: (212ı 512 05 05 Faks. 212 513 84 63 ııııını>«. ınuuuuEMuo -yeu& ı*»ıu ,c ıa^u«.ıu».rt-j. tuifcm-ay v«u '9 41 Ca&log;^ M'MUunbul PK 24* SITKCCI ^-Mî; İst Tel (0212)i] 2 0505 120hatl FaL> ^J2UI 513 &5 ^ YaNgın *aıreitv3\ın i -> r y | TTT irıA< Btsfa MerkizGaze»eDeıgîBasıın'ıaMDCihkSarL\«TK A5 FaühMah HasanBasnCad SamananaKanaı'jata D^rtım.MaiizDalüımPazarlamaSariveTıc VŞ v.^* curnhumet com tr ' ^ 1 1 LUL iUU3 îmsak5 05 Güneş 6 34 Ögle 13 08 tkmdı. 16 39 Akşam. 19 29 Yatsı 20 50 Kitle turizminin kaleleri Bodrum ve Marmaris'ten sonra Muğla il merkezi de hedef belirledi Kültürturizmindeyeniadres • Kültür Servisi - Adını dünyanın çeşıtli kentlennde çektiği çıplak insan fotoğraflan ile duyuran Amerikalı fotoğrafçı Spencer Tunıck, dün Lyon Bıenali'ne çarpıcı bir tasanyla katıldı. Tunick. yürüttüğü canlı performans içüı 1500 çıplak ınsanı kentin Edouard Herriot Limanı'nda dev konteynerlerin arasında bir araya getirdi. Ünlü'fotoğrafçı, 1992'denberiBruges, Barcelona, Lizbon, Londra, New Castle ve New York gibi kentlerde çıplak ınsanlan kullanarak böyle tasanlar gerçekleştınyor. • Muğla il merkezinin de tıpkı ilçeleri gibi turizmden pay alması gerektiğini söyleyen yetkililer, kentin adının uluslararası etkinliklerle öne çıkması gerektiğini vurguluyor. Muğla'nın kültürel değerleri ve kent dokusuyla ilgi çekeceği belirtiliyor. ÖZCAN ÖZXitR MUĞLA - Her yıl milyonlarca tunstin zi- yaret ettiğı Muğla yöresuun il merkezinin de turistlerin uğrak yeri olması ıçin gınşımler başlatıldı Özgün bir dokusu olan ilin tahnp olmayan yapısının turizm için en büyük etken olduğu belirtilirken kentin bugüne kadar tu- rizm ıçın çok büyük atüımyapmaması da baş- ka bir artı olarak gösterilıyor. MuğlaKültür Şenlıği'nde bir araya gelen *tu- rizm önderieri" kitle tunzmınden vazgeçme- nin mümkün olmadığını savundular. tlin 244 bın yatak kapasıtesine ulaştığını, iki havaala- nı, 200'e yakın örenyeri ve 1124 km ile Tür- kiye'nin en uzun kıyı şeridıne sahip oldukla- nnı belirten Muğla VaUsi Hüse>inAksoy, "An- cak il merkezi turizmden pay alamıyor" dedı. TuRİST DAHA ÇOK PARA BIRAKIYOR Muğla'nın kent merkezinin de turizmdenpay alabilmesı için sürdürülen girişimler rvme ka- zanıyor. "Mıı^a Kültür Şenfiği'' çerçevesin- de düzenlenen etkinlikte, Muğla'nın kültürel değerleri ve kent dokusunun ön plana çıkanl- ması kararlaştınldı. Muğla Ticaret Odası Başkanı Büknt Kara- kuş da deniz, kum ve güneş ile turizmde re- kabet ortamına ayak uydurmarun mümkün ol- madığını belirterek tt KüWir turizmi daha az turistindabaçokpara harcadığıbir olgu.Muğ- la'nm önemi de kültürel ve doğal değerieriy- fcaröyor" dedı. Eskı Tunzm Yatınmcılan Derneğı Baş- kanı TavitKöletavitoğJu ise düşüncelenni, "Muğla 3 merkezi Bodrum, Marmaris ik rekabet etmeden onlann eksiğini tamamlama rolünü üsöenmetidir" sözlenyle ıfade etti. TÜRSAB 2. Başkanı Rıza Etikmen şu gö- rüşlen dıle getirdi. "Turizmiçeşitlendirip kül- tür turizminiharekedendirmelrvTZ. Bunu müş- teri istivor. Kültür turizminin yapüdığı ttal- ya'da sadece Verona Tryatrosu >ılda 2^ müyon turist çekiyor. Muğla uluslararası etkinnkkri ik öne çıkmah. Muğlabunu } < apmakzorunda." 'Osmanlı' estetiği Ünlü modacı Atil Kutoğlu'nun New York Moda Haftası'nda Osmanlı estetiğiyle Rock'n Roü'u buluşturduğu "Ottomania" isimK defdesi, moda çevreleriıû fethetti. Sezen Aksu'nun müziği eşbğinde pochnma çıkan ünlü mankcn Saomi Campbell'ın yanı sıra efsanevi rock grubu Rolling Stones'un sotisti Mkk Jagger'm km ünKi manken Elizabeth Jagger > e vine avnı gruptan Keitfa Richards'ın kıa Theodora Richards'ın sergikdiğj Kutoğlu kreasyonlan bü\ük beğeni topladı. (Fotoğraf: AP) . ^ 1 Süalıakarşıtek yürek Izmir'de yapılacak 'silahsızlanma mitingi'ne Alistair'in babası David Grimason da katılacak EDtMBlHG/ANKARA (ANKA)-Üa yıl önce tzmir' in Yeni Foça sahılınde kaza kur- şun ile öldürülen üa yaşındakı ABs- tair Grimason'un babası David Gri- mason, bugün Türkıye'ye geliyor. Gri- mason, "Sflahsıdanma Kampanyası" çerçe\esinde çarşamba günü Izmir'de düzenlenecek mitınge katılacak. Eşı Türk olan Da\ıd Gnmason'a, kızı Em- ma 1996'daîngiltere'de öldürülenJohn Crozier eşlüc edecek. DavidGnmason'uneşi Ozkm'in ba- bası avukat Tuncer Eşsizhan da, Tür- kiye'de bıreysel silahlanmaya karşıkam- panya yürütüyor. Eşsizhan. Ordu'da ha- vaya ateş açan iki mületvekili Enver Yü- mazveE>üpFatsahakkmdamane%ntaz- minat davası açmıştı. Alistair, Türİaye'de tatil yaptığı sıra- da bebek arabasında uyurken kafede çıkan tartışma suasında ateşlenen silah- tan çıkankurşununkendisine isabet et- mesı üzerine ölmüştü. îskoçyalı David Gnmason ve eşı Özlem, oğullannı kay- bettıkten sonra bıreysel silahlanmaya karşı kampanya açmışlardı. tskoç basınına göre, Grimason ve Crozier, Alistair'in ölümünden sonra bıreysel silahlann sınırlandınlması amacıyla toplananyüz binlerce imzaya yeni imzalan eklenmeye çalışacaklar. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...tzin Arztıhali..." (...şaka maka, biryıl daha geçti; ayıptır söy- lemesi, elden geldiğince, yaşamakta olduk- lanmızı, yakın tarihimizin penceresinden ba- karak değertendirmeye, gerektiğinde tartış- maya çalıştık. Anlayana sivrisinek saz, anla- mayana davul zurna az! ...bu münasebetle, bir süre için ızninizi ri- ca ediyorum; siz de, halkımızın o güzel tâbi- riyte, 'kulağınızı dinleyin'. Birkaç hafta son- ra, aynı kararlılık, aynı açık sözlüîük, aynı g~- zü peklikle, yeniden tarbşmaya başlanz. Ken- di hesabıma, yaşadığımız koşullar altında, bunun bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. ...'parola 1 VATAN, işareti 'NAMUS! aksi tak- dirde, sen yoksun; hiçbirimiz yokuz!..) e-mailrtilahan ı isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88 %100 Meyve Suyu %100 Meyve Suyu Kanşuzıı %100 Meyve Suyu Kanşımj Kayısı-Elm Şeftali-Elma yişne-Elma Türkiye'nin şeker ilavesi içermeyen tek %1OO meyve suyu kanşımları! Aroma Vişne, Şeftali ve Kayısı meyve suları sadece Elma ile tatlandtnlır. işte bu yüzden Aroma daha doğal, daha saglıklı ve daha az kalorilidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog