Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

12 EYLÜL 2005 PAZARTESİ • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Kurtarma ve parkur dalgıçları yoktu, teknik kontroller yapılmadı, 2 triatloncu boğuldu i GAP'taöHiuıe kıılaç AMEsmer.Atatnrk ** Baraj Gölü'nde boğalarak yaşammı yitirdL c ÎBRAHİMKÜÇÜK ARtFFARAÇ ADIYAMAN/ŞAMJURFA- GAP Spor Şenlikleri kapsamın- da Adıyaman" ın Kahta ıîçesınde yapüan triatlon yanşmalanna ka- blan Tokat bolgesınden AB Es- mer ile Mersınbolgesınden Men- deres Çoban Atatürk Barajı Gö- lü'nde boğuldu. 2 sporcudabo- ğulmaktan son anda kurtuldu. 7 Eylül günü Adıyaman kent mer- kezinde Türkiye Bısiklet Yanş- ması'yla başlayan \e çeşıth kaza- lar nedenıyle tartışmalara neden olan 11. GAP Spor Şenliklen ölümle sona erdı. ŞenhğmdürMbölümünde 750 metre yüzme, 20 küometrebisik- let ve 5 küometrelik koşuyu kap- KENDİ BAŞLARINA YAPINCA! Türkiye Mıllı Olımpıyat Komıtesi Başkanı Togay Bayatlı. yuzucülerin kaybolduğunun öğrenildikten ve arama çalışmalarına başlandıktan sonra yanşlara devam edilmesini ne yanşın ruhuna, ne de insankğa yakışacak bır davTanış olduğunu belirtti. GAP Şenlikleri'nin önceden Mıllı Olımpiyat Komitesı tarafindan düzenlendığını belırten Bayatlı, "Bundan bir önceki Gençtik ve Spor Gend Müdüriûğû organizasyonu bizden devralmak istedL Biz de buyunın yapm dedik. B E yaparken yanslar sırasmda sağfak ekipleri, cankurtaranlar hazır buhınurdu "dedi. SORU İŞARETLERİ • Yanşlar sırasında yüzücülerin başına gelecek herhangi bir tehlike karşısında müdahalede bulunacak bir cankurtaran eldbı varmydı? *Arama-Kurtarma Ekibi görev aldı mı ? • Havadan helikopterle kontrol yapıhyor muydu9 • Yanşa katılacak sporculartnfizitive sağlık veteriıliklen gözden geçirildi mi? • Baraj gölünün ahnttsı söz konusu muydu, haritası çıkardmış mıydı7 • Yanşın başmda, sonunda ve ortasmda kontrol amactyla zorunlu olarak bulunması gereken füp/ü dalgtç GAP'taki triatlonda niçin yoktu9 SPOR Y O R U M / ARÎF KIZILYALIN Kuralsızlik' Öldürdü sayan triation yanşı gerçekleşti- rildı. Sporcular öncehkle Kahta Baraj Gölü kıyısındaki Neşet'in Yen denilentesis önunden feribot- la 750 metre açıldılar Buradan suya atlayan sporculardan To- kat'tan 19 yaşındaki 78 numara- lı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokuhı 3. smıf öğrencisi triatloncu Ali Esmer ile Mersin'den 64 numaralı Mende- res Çoban kayboldu Tokat'tan 83 numaralı TekmAsian ile 80 nu- maralı Mustafa Yokuş da boğul- ma tehlikesi atlattı. Aslan ve Yo- kuş suya atlan can sımıtlen sa- yesinde kurtuldu. Esmer ile Ço- ban'm kaybolduğu ise diğer ya- nşmacılar yüzme bölümünü ta- mamlamalanna karşmbusporcu- lann bısıkletı ve giysüermın göl kenannda kalmasıyla anlaşıldı , Iki sporcunun da 'mıllı' düzeyde ». olmadıkJan ve vüzmeyı iyi fcw derecedebilipbilmedik- lerinin teknik komıte tarafindan kontrol edilmediği iddıa edildi. Adıya- man Emnıyet Müdürlüğü Dalgıç Tımlen'nce aramaçalışrnalan so- nucunda Menderes Çoban ve Ah Esmer'in cesedı bulundu. tkd sporcunun boğuldugunun duyul- ması üzerine bölgeye gıden Adı- yaman Valısı Halil Işık şunlan söyledi. "Sporculann nasıl bo- ğolduğu konusunda fazla bflş sa- hibi değSz. Ancak kalp krizi ve- ya kramptan şüpbdeniyoruz. Ya- nşmaönceatetaBkadambır her- hangi bir olumsuzluk obnad^ım bfldirdikr. Çalışmalar tamamia- nanakadarkesfaıbirşQ'söyleme- miz mümkün değil* Yaşamlannın ılkbahanndaydı ikisi de... Umutlan vardı, beklai- tileri, sevdikleri... Belki Spor Aka- demısi'ne gkteceklerdi. Belkı gü- nün binnde Türkiye'nin Armst- rong'u, Redgrav'ı olacaklardı. Kim bilir! Belkı GAP Şenliği on- lar için yeni bir yaşama atılacak adım anlarnı taşıyordu!önce ko- şacaklar, yüzecekler ve bısikle- te btnip Güneydoğu Anadolu'nun "demıradam/an" ünvanıntya- kalacaklardı. Ne yazık ki bu ülkenin "ara- besk" kuralian, onlan bir pazar sa- bahı GAPın soğuk sulannda öKı- mesûrüktedı. UsteJikgencecikiki fidanın son soluklannı tükettikle- ri sıralarda arkadaşlan altın için, gümüş için, bronz için kulaç sal- lıyordu. Çünkü gözünü hırs bü- rümüşyönetıcileri için "ölüm'st- radan bir şeydi. Şenlikler durdu- rulamazdı!.. Evet, Türkrye kurallann ülkesı olsa bugün AJi de Menderes de yaşayacakb büyük dasılıMa! Ştm- dı bölge valisi çıkıp da "Belki kalplen durdu, belkı kramp gir- di, belkı akıntı yoğundu" diye kendini savunmasın. Bıliyoruz ki bu çocuklar "idareten" aldıkian doktor raporlanyta bu yanşa ka- •>*-ı tıldı. Büyük otasılıkla triatloncu lisanslan da idareten verilmiştı. Zorlu etaplan kaldıracak denli iyi yüzme de bilmiyor olabilirlerdı ve GAP'a belki de triatlon için de- ğil, duatlon (koşu, bisiklet) ama- cıyla gelmışlerdi. Yanşın teknik kornite üyesinin sorduğu, "Yüzme biliyor musu- nuz?" sorusuna, kafa sallamış- lardı o kadar yoldan gelip yanş dışı kalmama adına. Evet, bu sorulara birileri ciddi yanıtlar ver- meli. özellikle de Tnatlon Fede- rasyonu \le fıziksel yeteriiliklerini sınıyan teknik komıte! Ve artık valilerimiz bu tür spor organizas- yonlannda, "Ben yaptim otdu" deyip olayın şov yönüne kaçma- mayı öğrenmeli! Niçin akıntının en âlâsının olduğu Istanbul Boğa- zı'ndaki Olimpiyat Şenlıği'nde böyte ölümlerolmuyorda GAPta- ki görece durgun suda msanlar yaşammı yitiriyor? Niçin Istan- bul'dakı, Antalya'daki tnatlona yüzmeyi, yüzücü kadar iyi bil- meyenler alınmıyor? Niçin mi? Çünkü TMOK'nin başında da, Antatya'daki ulusulararası orga- nizasyonun tepesınde de hep sporadamlan var. Onlar bu işi ku- ralına göre oynuyorlar. -tt'vİÎ, >zv >>. s5- ^ ' * «« -*-*-, ^i-api*.- -: v-iiğ. :^v*>:Vjw ••-m^; sV, -V i><. 5*--ı. £& GÜNÜN IÇINDEN...GÜNÜN ÎÇtNDEN... • ABD AÇIK'IN KRALİÇESİ CLkJS- TERS - Sezonun 4. ve son 'Grand Slam' mücadelesı otan 125 ABD Açık Terus Tumuvası'nda tek bayanlarda şampıyon- lugu, fınalde Fransız Mary Pierce'13/6 ve 1/6'bk setlerle 2-0 yenen Belçıkah raket Kim Clıjsters 'ılk kez' kazandı. • F.BAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM - Avnıpa Şampıyonlar Lıgı (E) Grubu'nda F.Bahçe'nin yann deplasmanda AC Mi- lan'la yapacağı maçı Ingıliz hakem Mıc- hael Rjley yönetecek. • AİLTON MALMÖ MAÇINDA YOK - Beşıktaş Asbaşkanı Kıvanç Oktay, Ç. Ri- zespor maçında sakatlanan Aılton'un Mal- mömaçındaovTiama\acagını,F.Bahçe'yle yapılacak derbıve vetışeceğını söyledi. • 'SCHALKE BENİMLE İLGİLENİ- YOR' - Kaıserslautern'de forma gıyen ve 7 kez filelen ha\-aland\rarak gol kial- lığında zırveye çıkan Halıl Alüntop, "llciz kardeşim Hamıt'ın oynadığı Schalke 04 bemmle ılgilenıyor" dedı • BELÇİKA GP'Sİ RAIKKONEN'İN - Formula 1 'de sezonun 16. yanşı olan Bel- çıka Grand Pra'sını, McLaren Merce- des'in Fınlı püotu Kımı Raıkkonen kazan- dı. • RALÜ - AvnıpaRallı Şampıyonası'nın 7. ayağı olan 34. Fıat Rallısı'nı (İ2mır), Fransız pılot Sunon Jean Joseph kazan- dı • TENİS - 57. Uluslararası TED Open m ; llyi CKjsters,ABD Açıktamumı sona ulaşö. Erkekler Tenıs Turnuvası'nda teklerde şampıyonluğu, fınalde Alman Mıchael Berrer'ı 6/4, 4'6 ve 3/6'lık setlerle 2-1 yenen Tayvanlı Yeu Tzuoo Wang kazan- dı. • SAYGINER DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ - Mısır'ın Kızıldenız kıyısındaki Hurga kentinde düzenlenen Dünya Bılardo Şam- pıyonası'nda Semıh Saygıner üçüncü ol- du. • DAĞ BİSİKLETİ - Uluslararası Bısik- let Bırhğı'nın (UCI) takvımınde yer alan Uluslararası Dağ Bısıkletı Yanşı'nı (îz- mır); büyük erkeklerde Bılal Akgül, bü- yük bayanlarda Ayns Işık, gençlerde De- nız Demıröz, masterlerde de A. Ekber KıLç kazandı. ŞAMPİYON ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cum.: 72 Rusya: 70 SALON: Atatürk (Ankara) HAKEMLER: Kestutıs Pıhpaus- kas (7) (Litvanya), Vıcente Bulto (7) (tspanya) ÇEKCUMHURİYETt: Vesela (6)4, Vecerova (8)12, Nemcova (8)18, Machova (7)9, Viteckova (8)12, Ku- iichova (5)2, Borecka (7)11, Uhro- va (5)1, Klimesava (5)3 lOJSYAıArteshina (6)11. Rakhma- tulına (7)11, Shchegoleva (5)4, Kors- tin (6)9, Stepanova (8)18, Abrosimo- va (6)8, Shakirova (6)9, Naymushı- na (4), Karpova (4) 1.PERİYOT: 18-24, İLKYARL-57- 43, 3. PERİYOT: 55-60 5FAUL:Arteshina (32 06) (Rusya) ERDİNÇSEZEN ANKARA - 30. Avnıpa Ba- yanlar Basketbol Şampiyona- sı'nda şampiyonluğu, Çek Cum- huriyetı ükkez' kazandı. Üçıin- cülük ise Litvanya'yı 83-65'le geçen tspanya'nm oldu. Türkiye ise sekızınci sırada kaldı. T V ' D E S P O R TV8/22.00 West Ham-Aston Villa (Ingütereljgi) FİKRET DAĞLIOĞLU AT l.KOŞU:F:ÇısentHl), P: tkıkıhç (2), PP: Se\m- cekkıa(3),S:Demırcikızı(6) lKOŞU:F:Men- genlı (2). P: Eldar (1). PP: Sezen Yıldın (5\ S: SkyFlyer(4) 3.KOŞU:F:Ayvazaga(8).P:Bey- kardeş (21, PP: Doğmus (9), S: Dıdım (6) 4. KO- ŞU: F: Cemıle Be>az (4), P: Krom (7). PP: Almı- da (3). S: Bagura (2ı 5. KOŞU: F: Kıng ,<^rthur (31, P: Tekarzum (4), PP: Zagora (10), SKTrystal Clear (81.6.KOŞU-.F: Pır Kıhç (3), ft Küçûkme- lıke(5).PP:Foçagûlü(2),S:.\slankızı(l) 7.KD- ŞU: F: Flowrs Queen (9), P: ZıcZauer (1), PP: Mutakns (131, S: Eas> Mone> (12). Gönün tld- hsi 5 Koşu 3 4 ÇifteBahis: 4 Çıfte 3 "9 2 1 S 4 8-7 ALTHJ 8 2 4 7 3 2 6-1 5-8 GANYAJV 3 3 5 2 1 9 9 • ALT1LJDA DÜN - Ankara at yanslarmda altılıganyan,26-7-6-4 5-5-1 kombınesıni bılenler. 980 22"şer YTL ıkramıye kazandı. 2. VE 3. LlG'DE TOPLU SONUÇLAR Spor Servia - Ikınci Lig (A) Katego- nsi'nde yapılan maçta Ç. Dardanels- por, Sdçuk'la Emirfaan'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada deplas- manda Ekağspor' u 9 kişıyle 1-0yen- di. (A) Kategorisi'nde ise 3. hafta>T Bur- saspor lider olarak kapadı. Diğer sonuçlar: tstanbul B.Ş Bld - Altay • 1-2, A Sebat-Mardin. 1-1, Turk Telekom- Kocaelı: 2-2, Sakarya-G AntepB.Ş.Bld 3-l,Karşıyaka' Istanbul: 2-5, Antalya- Usak: 2-0, Bursa-Mersın'ld.Y.: 3- 0, Yozgat-Ordu: 1-4 (B)Kategorisia.Grup Pen- dık-Küçükköy: 1-2, Sanyer- Kasımpaşap 2-1, Güngören Bld.-Kartal: 0-1, Maltepe-Y. Bosna 0-0, A. Osküdar 1908-F. Karagüm- ruk:l-2 2.Gnıp Turgutlu-Buca: 3-1, Muğla- Marmans Bld.: 0-0, Aydın-Adana Demır 1-5 3. Grup: Aksaray-Y. Kırşehir 0-0. Kınkkale-Tarsus td.Y: 2-1, Darıca G.B.-tnegöl: 2-1, Eskısehır-Yalova: 4-0 4. Gnıp: Ünye-Çankın Bld.: 0-1, G.B. ASAŞ-Ankara Demir 2-2, Erzurum- Zongiüdak: 2-1, K. Karabük-Pazar 1-0 5. Grup Siırt-Batman Petrol: 2- 0, Cızre-Hatay: 4-1, Ş. Urfa-Ş. Urfa Bld.: 3-1, Iskenderun D.Ç.-Adı\a- man: 2-0, Osmaniye-K.Maraş: 04 3.ÜG/l.Grup: B. Özgüzeldere-Ka- raman: 0-3, Erzıncan- Iğdır 2-0, GAS- Kl-D. Kayapınar Bld.: 4-3, Şırnak- Kars: 2-0, Dıyarbakır B.Ş.Bld. DtS- Kl-Ceyhan: 9-1, Kilis Bld-N. De- mır: 2-0, Antakya- Batman Bld 0- 1, Mersın B.Ş Bld.-Nevşehır 4-0 2. Grup A. Hopa-Bulancak- 0-0, Araklı-Of: 1-0, Çubuk- BUG- SAŞ:0-3,Tokat-A.B Kızılca- hamam Bld.: 2-1, E Şeker- Gümüşhane- 2-0, Arsın- D.Ç. Drvriğı: 3-1, Çorum-K. De- ğirmendere 0-0, A. Tanm Kredı-Samsun Gazı Bld. 1-1 3.Grup: Keçıorengücü-Goztepe 0- 0, Isparta-Denızh Bld. 3-1, Fethıye- K. Şeker: 2-1, Sıde-B Nılüfer Bld • 0-1, Y Ereğli-Alıağa Bld 1-1, Af- yonkarahısar-Y Burdw 2-0, Akhısar Bld.-Kütahya. 3-2, Altınordu-A. Aroma: 0-0 4. Gnıp: Orhangazı-K. Çekmece- 2- 0, Çorlu-Beylerbeyı: 0-1, Bılecik- AlıbeyköV 0-4, Gölcük- Mecıdıyeköy. 1-0, G. O Paşa-Kas- tamonu 3-2, Zeytınburnu-Beykoz 1908:3-2, Bakırköy-ESKl: 0-1, M.K. Paşa-Gebze: 4-4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog