Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 EYLÜL 2005 PAZAKTESl cumtv(âcumhuriyet.com.tr jrtîNÜN FîLMLERİ ad«r_ 13.25 Kanal D Duygusal "ÎN g hli. gannoda çiçek satanbir kızla, aytu yenn "y o«t3ğ?afçısının aşk öyküsü. Oîhan Aksoy'un ineTig: ritaı, sınemamızın bırçok kez eğildiğı bir MUOIJU: cLeğişık oyuacular ve mekânlarda yinelen- tesıiıJiea başka biı özellik taşımıyor. Yapımm aşrolenımde Tank Akan. Gülşen Bubikoğlu, Elif ektaj. Turrgut Özatay gibı oyuncular yer alıyor. lm Hedkef Fare 19.55 TRT 1 Macera SNloıasehunt) - Shuntz Sicıh'in sahibı ölünce. î s b sıcım fabnkası oğullan Lars ve Ernie'ye talır.Enıie,şanssızbirolaysonucu restorarunıkay- redırce fabnkayı satmak ısteT ancak kardeşi Lars ma eagel olur. Ernie gıbı. fabrikanın satıknasuu is- eyen Lars'ın eşı, onu evden kovar. Bu durumda iki cardeş babalanndan kalan eski e\r e yeTİeşmeye ka- a ı vermr Ancak bu evde. onlara aradıklan sakın or- amı -.aşatmak ıstemeyen minık bir fare bulunmak- adır. Vönetmen: Gore Veıbinski. Oyuncular: Nat- lan Lane, Lee Evans (1997 ABD, 98 dk). 20.00 / Star / Sabrina Ayrıntı yanda Kara Dml 20.15 CINE 5 Macera ©(Desperatkm Highvray) -Şenf Randall, Jane Alle-n adh genç kadıru öldürmeye çalışan sal- dırganın Lzinı sünnektedir. Bu arada Jane'in çocuk- luk arkadaşı Tom Lindland ise gençken yaşadığı bır trajediaıiı* ızlerini silmek içın batıya doğru yolculu- | a çılcar. Ancak korkunç olaylar. Jane, şenf ve Torn'ıwıp«şirubırakrnayacaktır.Yc>n: MathewRoss. Oyunculau". Micheal Mauro, Popı Ardussone. 21.00 / Kanaltürk / Ayazda... Aynntı yanda Kfl KLuşlan 22.00 CNBC-e Dram (TOiseaıı D'Argik) - Kökten dıncı müslüman babsısıvevekocasvnınbaskılanndanbunaltnış annesiyle: oturan Anu'nun hastabiı kızkardeşı ve Pa- kistan'ın baskıcı rejimıni protesto edeB polıtıze bır eTkek kardeşi vardır. Babasının bu medreseye gön- derdığv Ajıu'nun hayan burada eduıdiğı dostlannın etkısiyle yeni bir yön alacak ve genç adam yaşadı- ğı zarnaına başka gözlerle bakmaya başlayacaktır. Yönetmen: Taregue Masud. Oyuncular: Nurul ls- lam 3ablu. Russell Farazı, Jayanto Chattopadhyay, Rokeya Prachy (2002 Fransa-Pakıstan, 94 dk1 ) Kıysuncte SAr Kala 23.50 Star Macera ©<Bt«odfist) -Kükleeı füzelenn ateşlendiğı araş- tırntva merkezi biı gnıp terörist tarafından ele geçirilrruış ve miryonlarca ınsanın hayatı tehlikeye gimuştir. Tesadüfen merkeze bir paket bırakmaya gelen. esld özel tim mensubu çavuş Nick Corrigan, terönstlen safdışı edip füzelerin ateşlenmesinı en- gellemek ıçin harekete geçeı. Yönetmen: Rıck Ja- cobson. Oyuncular: Don The Dragon Wilson, Cat- ya Saüsoon (1995 ABD, 86 dk). 00.25 r TRT 1 / Morrie ile... Aynnt yanda Gladyatör PoBs 02.30 Star Macera (G-ladiatör Cop) - Andrew Garrett "oyun" ad- lı ölüm dövüşlennın ardmdakı sırn ortaya çı- karmaya çalışan bir polistır. Bu amaçla gladyatör takroa atdıyla dövüşlere katıhr. Dövüşûn organıza- törlerinden bvnolan Parmemonondanantikbirkı- hçla kendısıne karşı dövüşınesını vster. Parmenion'a göre bu kılıç,Büyüklskender'ın 2000 yü önceMo- ğollaı'a karşı dövüştü|ü kılıçtır ve Büyük Iskender yine t u kıhçlaen büyük duşmanıyladüelloyapmış- tn. Vön«tmen:NıckRotundo. Oyuncular. Frank An- derson, Dan Carter (1995 ABD, 92 dk). Sonbahar... 05.00 Show TV Dram /§^k Bir deniz subayıyla nışanlıyken kaza geçirip v ^ / saücat kalan ve sonunda şarkıcı olan bır genç kızın acıklı öyküsü... Mehmet Dınler'ın yönetüği fılmde, Türkân Şoray, Edu Hun ve Önder Somer gıbi isumlerbaşrollenpaylaşıyor(1969) © @ O NTV 14.10 NTV'ye Sorun TV Servisi - Sunuculuğu- nu Celal Pir'm üstlendiği "NTVye Sonın" programı canlı olarak ekrana geliyor. Yapımm bu bölümünün konuğu ise Müli Eğitim Ba- kanı Hüseyin ÇeBk. 2005- 2006 e|itim yıluun konu edildiği yapımda Çelik izle- yicilerden gelen sorulan da yaıuthyor. tv8 21.00 Bilinmeyen 12 Eylül TV' Servisi -tv8,12 Eylül darbesinin 25. yılında "Bi- ünmeyen12Eyİ&T belgese- lini ekrana getiriyor. Rıdvan Akar ve 32. Gün ekibi tarafindan hazırlanan belgeselde, tanıklann anla- tvmına ve görsel arşivlere y- er verilirken, tt Çorum,\û- raş ve 16 Mart katlianüan nasrttertiptendiVKarJiam- dan önce Çorum'da Amerv kah ajanlar neyi araştmh", "Darbedea haberi olan tek a\ü Idmdi",tt 12 Eylülgece- si nasühazuianâT, "Ecevit, Demirel ve Erbakan 12 Ey- lül gecesi neler yaşadı", M BaşkanCarter'edarbe ha- beri nasdveriM",u Hamza- köy ve Ankara istihbarat okullanndaliderler ne yaşa- dı". "Gazetekrenasdsansür uygulandı, gazetekrin san- sürü bertaraf ettne yöntem- lerinekrdi gibi sorulara ya- mt aranıyor. TGRTH. 22.00 lzl«yln Orta Değmez Yerh Çerçeve'den Yansımalar TV Servisi- TBMM Ana- yasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "Çerçe- ve'den Yansunalar" progra- mında tsmail Kapan'ın ko- nuğu oluyor. Yapımda, yüksek yargı or- ganlan arasındaki yetki tar- tışmasvnın anayasadaki yeri, Yüce Divanyetkisinin kim- de olması gerektiği, muhte- mel bir anayasa değişikliği- nin getireceği yeni hüküm- ler, Türkiye'nin yenibir ana- yasa ihtiyacının yakın gele- cekte karşılarup karşılana- mayacağı gibi konular tar- tışıhyor. Billy Wilder'infilminin modern versiyonu olan 'Sabrina', romantikkomedilerden hoşlananlara hitap ediyor Kuğuyadönüşenördekyavrusu 'Sabrina'da Harrison Ford'a güzel oyuncu JuUa Ormond eşlik ediyor. TV Servisi-StarTV'de bu ak- şam ilgiyle izlenecek bir ro- mantik komedi ekrana geliyor. Sydney PoHack imzah "Sabri- na" adh filmin başrollerini Harrison Ford ve Julia Or- mondpaylaşıyor. Yapım, 1954 yılında Humphrey Bogart ile Andrey Hepburn'ün oynadığı ve büyük ilgi gören BiDy Wfl- der imzalı "SabrinaT 'nın mo- dern bir versiyonu. Sabrina Fairchild(Ormond). küçüklüğünde bütün zamanuu Larrabee ailesini izleyerek ge- çirmiştir. Bu zengüı ve mutlu aile, şoförlerinin kızı olan Sab- rina'nın ulaşmak ıstediği "ide- al" i temsil etmiştir hep. Genç kız, aileninküçük oğlu David'e (Kinnear) aşıktır ancak David onun yaşadığının bile farkında degildir. Babası, onun aklını başka şeylerle meşgul etmek Üç kişilikbir aşk öyküsü TVServisi-Stephane yaşa- Y~Gy\ Kanaltürk 21.00İ nlı bir yorum. m^kinmı^Hrmic v'iinniıS'i '—^—•*—— ~—~~~~— Müzi&uı basrolde olmadıâı TVServisi-Stephane yaşa- ma hırsmı yitirmiş, yalnızlığa mahkumbir genç. Beraber ke- man ürettiğive tamirettiği or- tağı Maxime ise ondan fark- lı bir tip. Yaşamlan sıradan olaylarla şekilknirken Maxi- me, genç kemancı Camille'e aşık oluyor. Stephane önce bu sevginin gücüne inanmıyor ve iki sevgilinin arasına girip kı- Ayazda Bir Yürek - Un Coeur En Hiver / Yön: Claude Sautet / Oyucular. EmmanueHe Beart, Dainel Auteuil /1992 Fransa yapımı, 104 dakika zın kalbüü çalmayı başanyor. Ancak sevgiden korkup kaçan dayine o oluyor... Âşk öykülerindeki duyarlı- hğa, sıcaklığa "saygısıyla'' ta- nınan Sautet*nın 12. filmi "Ayazda Bir Yürek*1 açıklığı, sadeliği, psıkolojik ve ahlak- sal mesajlanndaki tutarhhğı, göriintüyle ıçenk arasındaki uyurrüa ve diyaloglardaki in- ce ayrıntılarla öne çıkan başa- nlı bir yorum. Müziğinbaşrolde olmadığı müzik üzerine bir film diye özetleyebileceğımiz yapımda oyuncu üçlüsü. kahramanla- nn ZOT kişiliklenni özümse- mede çok başanh. "Ayazda Bir Yürek", adeta keman ya- yı kadar gergin gelışen. Fran- sız sinemasuun 901ı yllarda- ki en ıyi yapıtlanndari. Hayatıyenidenkeşfetmek TRT 1 00.25, Morrie ile Her Salı - Tuesdays with Morrie / Yön: Mick Jackson / Oyn. Jack Lemmon, Hank Azaria, Wendy Moniz /1999 ABD, 110 dakika. TV Servisi- MitchAlbom'un yaşadıklarını kaleme aldığı ki- taptan televizyona uyarlanan "Morrie ile Her Sau". tam bir duygu sağanağı şeklinde geli- şen, çarpıcı bir fılm. Gazeteci ve spor yorumcusu olan Mitch, kız arkadaşmı hayatından sü- miş ve insan varlığı üzerine ka- fa yormaya başlamıştır. Genç adamın işi hayatının merkezi durumundadır. Günün birinde tele\ız> r on izlerken, okulda en sevdiği hocası olan Profesör Morrie ile yapümış bir röporta- ja rastlar ve genç adam hayatı- nın en büyük şokunu yaşar. ,\r- tık epeyce yaşlanmış olan pro- fesör, amansız bir hastalığa ya- kalanmıştır ve ölmek üzeredır. Yıllar önce tekrar görüşmek üzere söz veren ancak bu sözü- nü tutmayan Albom, profesörü- nü ziyaret etmeye karar verir. Daha sonra her salı gunübuluş- maya başlarlar ve Mitch, ha- yattakı bazı önceliklerini yeni- den keşfeder... Hank Azaria ve Jack Lemmon fılmin başrollerinde. Star 20.00 Sabrina / Yön: Sydney Pollack / Senaryo. Samuel A. Taylor, Barbara Benedek, David Rayfıel / Müzik: John VVilliams / Görüntü: Giuseppe Rotunno / Oyuncular: Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand / 1995 ABD yapımı, 127 dakika içın Sabnna'yı Paris'e gönde- rir. Sabrinaburadamoda fotoğ- rafçılığı eğitimi alır. Bu arada küçük, çirkin ördek yavrusu güzel bir kuğuya dönüşmüştür. David'e karşı olan ilgisi hala devam eden Sabnna, Larrabee malikanesine geri döner. tlk başta onu tammayanDavid, da- ha sonra ona çılgınca aşık olur. Sabrina'nm hayalleri gerçek obnasına olmuştur ancakbu il- gi David'in. doktor Elizabeth (Holly) ile yaklaşan evliliğini tehlikeye sokar. David'in ağabeyı Linus (Ford) ise bu durum karşısın- da endişelenmektedir. Çünkü bu evlıliği aile şirketi ve Eliza- beth'in babasının sahip olduğu şirket arasında bir köprü olarak görmektedir. Bu yüzden Sabri- na'yı kendisine aşık etmeye karar verir. Böylece kardeşini unutmasmı sağlayacaktır. An- cak genç adamın planı ters te- per ve kendisi Sabrina'nın çe- kiciliğine kapılmayabaşlar. Bu hesapçı işadamı sonunda bir kalbi olduğunu keşfeder. "Sabrina", orijinal versiyo- nu kadar iyi olmasa da eğlen- celi bir romantik güldürü izle- mek isteyenler içinmükemmel bir seçim. CNNTûrk 14.05 Yeni müfredat TV Servisi - Sunuculuğunu Işm Gürel'in üstlendiği "Eğ»- tim Sil Baştan" programında yeni müfredat masaya yatırıh- yor. Abbas Güçlü'nün konuk olduğu yapunın ilk bölümün- de, yeni müfredatın neler getir- diği, eski müfredat ile farklar, Türkeğitim sisteminin yeni bir yüa girerken önündeki engelle- ri aşmaya hazu olup olmadığt gibı konular masaya yannhyor Tv PROGRAMLARI HABER ÖZGÜRLÜK, HABER İTİRAZ ETMEKTİR. HABER KANALTÜRK'TE İZLENİR, HABER KANALTÜRK'TÜR. hafta içi her gün KADINLAR KULÜBÜ, KADINLAR VE KAD1NLARİN DÜNYASINI MERAK EDEN HERKESLE, YENİ YAY1N DÖNEMİNDE SİZLERLE... hattaiçi her gün ABONE HABER KANALTÜRKyazıp 7777ye SMS göndererek Kanaltürk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 11.10 Yerii Film: Gülizar 13.00 Haber 13.30 Ergu- van 14.50 Garfıeld 15.50 Bakar mısın 16.30 Düş Peşınde Sinema 18.15 Bizım Evın Hallerı 19.00 Ana Haber Buttenı 19.55 2or He- def Fare 21.55 Stnırtar Arasında 22.50 Futtıolvızyon 00.20 Gunun Ardından 00.25 Morrie ile Salı Günleri (0 312 490 43 00)- 11.35SanatGGnde- mı 12.35 Yurttan Haberler 13.00 Iş Günü 14.15 Ekogun 15.35 Yurttan Haberler 16.00 Haber 16.25 Eko- gün 17.00 Haber 17.20 Günün Ko- nusu 17.40 Dönyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.00 Belgesel 19.30 Kent ve Kültür 20.30 Belge- sel 21.00 Bengi 21.50 Büyüteç 23.00 Haber (0 212 259 72 75). 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gıde Gide GAP 13.15 Dertler Bizim Olsun 14.30 Eğitim Dünyası 15.00Yotların Türküsu 16.00 Dıtde Telde Anadolu 17.00 Berekettn Adı GAP 19.00 Spor Yorum 19.30 Sü- per Lıg Futbol Karş. 22.30 2005 Unıversiade 24.00 Kapanış. 11.45YanmElma 13.25 Kader Bağlayınca 15.20 Dızi: Sahra 17.10 > YılanHıkayesı 19.00 Ha- ' berler 20.00 Haziran Ge- cesi 21.45 Fiüzgarlı Bahçe 23.45 Söyle Senden BaşkaKımimVar Be- nım 01.00 Dizi: Kobra Takibi 02.00 Çapkın Baba (0 212 478 00 88). a10.20 Dızi: Büciir Cadı 13.00 Haftanın Rengi . 15.30 Dizi: En Son Babalar **••* Duyar 17.10 Passaparola 19.00 Haber 20.00 Sabrina 23.00 Sırlara Yolculuk 23.50 Kıyamete Sıfır Kala 01.30 Gece Haberlen 02.10 Spor Gecesi 02.30 Gladya- tör Polis (0 212 448 80 00). ı ı ı T î e T r 1 2 -1 0 H a l k Ünıversı- U L U 5 A L tesı 13.10 Müzik Pı- .' .w_..i£BS nan 15.10BanşaGö- nul Verenler 17.10 Sahne Sanatları 19.00 Haber 20.30 BirTürkudür Yaşamak 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90j. 13.15 Ankara Rüz- gan 15.15 Belgesel 16.15 Basında Bu- /gılı Komşum 20.30 Tanh ve Kı "ür 21.15Tanm Dünya- sı (0312 2^. 21 00). gun # 10.00 Aşkım Benim ¥, 13.30 Dizi: Cennet Mahallesi 16.00 Biz Bıze 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.30 Dızi: Güz Yan- gını 22.30 Dızi: Asla Unutma 00.15 Parmak Izı 01.15 Bu Gece 02.00 Song 24 05.00 Sonbahar Rüzgartan (0 212 355 01 01). 10.30 Sabah Yıldız- lan 13.00 Gün Ortası 13.30 Tarkan Altın Madalyon 16.00 Çocuklar Duy- masın 17.30 Dızi. Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber 20.00 Dızi: İlk Goz Ağrısı 21.45 Dızi: ikıncı Bafıar 23.30 Dizi: Prensın Karısı 00.50 Son Haber (0 212 354 30 00). 11.05 Reierans Notta- sı12.10işYemeğı12.35 Afış 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.05 Egtım Sil Baştan 15.10Bakış 16.10 Paramet- re 17.15 Iş'te Gündem 18.15 Afiş 19.00 Edıtör 20.05 Futbol@cnnturi< 22.05 Futbol Avrupa 23.00 Gece Görüşu (0 212 413 56 00). 11.30 Yeni Vizyon 13.45 WTCC 14.00 Avrupa'dan Futbol 14.30 Dizi: Tatil Adası 15.30 Ve Moda 16.00 Çizgı Film 17.00 Di- zi: Conan 18.10 Emelce 20.00 Haber 21.00 Bilinmeyen 12 Eylül 22.00 Ingiltere Ligi 24.00 Avru- pa'danFutbol (021228851 52). 09.25 Ikız E)der 10.55 Hayalci 12.15 Aptalın Parası 13.30 Sağlık Rehberı 14.15 At Yanşı 18.30 Başka YerdeYok 20.15 Ka- ra Dul 21.50 Son Şans 23.30 Fan- tasyTV (0212336 15 15). C 11.00 Hıt Klıp 13.30 Klıptomanı 16.00 Gönul Bahçesı 18.00 Yerii Film: Arkadaşım 21.00 Dızi: Sılah- ların Gölgesınde 22.30 Gerçek Ke- sit (0 212 256 82 82). j*-— _ - 10.30 Lekeli <y|! A Adam 12.00 Bet- ^ ' — ^ - gesel 13.15 Pop Çafe 15.05Tatıl Rotası 15.30 Genç Ülke 17.05OnAır18.30TozluRa1- lar 19.30 Haber 20.30 Fınal 22.00 Sıradışı (0 224 331 70 00). 18.20 Tercih 2005 18.50 Günden Kare. 19.00 Günbatımı 19.50 Kültür Sanat20.00 Haberler. 21.00 8. Gün (0 212 449 07 00). 11.35 Vadelı Işlemler 3 3 5 ° P i lŞ y 14.35 Dosya 16.05 Portföy Yönetimi 16.40 Platform18.00 Dizi: Cheers 18.45 Dızi: Gilmore Girls 20.30 Di- zi: Two&A Halt Men 21.00 Dizi: WithoutATrace22.00 Kil Kuşla- n (0 212 330 01 01). 11.40 Efşane Avcıları 12.35 Ünlu Olmak ^ ^ 1 4 . 3 0 Sıradışı Makı- neler15.30Tarihılpuçlan 18.00 Su- per Yapılar 19.00Mod'ıfıyecıler 21.00 Vücut işlen 10 212 330 00 88). 12.00 YemekBahane 13.00 Edıtor Masası , T ı 14.00 Solan Bir kanalıurk Ya prak Gibi 16.00 Ekonomı Gündemı 17.30 Çızgı Fılm 18.00 IşteHayat 19.00 EvımızHolly- vvood'da 21.00 Ayazda Bir Yürek 23.00 Futbol VIP (0 212 274 50 50). 10.50 Kahverengt Şeker 12.40 Maske- ler Kralı 14.10 Mar- cı X 15.45 Gecmışı Olmayan Adam 17.50 ZaierYolu 20.30 OlümPate- ni 22.20 Şövalye (0 212 326 00 00). 11.30 Uz- man Gozüy- ie 14.00 Fuar 16.00 Fuar Dünyası 17.50 Teknoko- iik 20.00 Ekonomi Basını 22.30 Baş- kanlar Konuşuyor (0 212 465 79 49). A . _ . 11.30 Yakın Yerier 12.10 S- WH T V pof "«2.20 Lrtestyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendisi 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NrrVyeSorun 15.15Yakın Ptan 16.00 Ha- berler 16.30 Ekonomi 17.10 Haber Prog- ram 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberleri 19.35GerçeginTa Kendisi 20.00 Haberler 20.30 90 Dakika 22.15 Euro Gol 23.00 24 Saat 23.35 Spor 00.10 Yakın Yerier (0 212 335 00 00). *ÜL YENİ 2O 'oo ^Mwll0G 20.30 " W % D0NEM II \1 B BUGÜN EMELCE: 18:10 (canlı) BELGESEL: 2 1 1 Bilinmeyen 12 E)M 22:00 İNGİLTERE LİGİ: Vtes'rtam MonV*ı (canlı) 20:30 90 DAKİKA Hıncat Uluç Hoşmet Bobaoğlu Fuor Akdağ Mehmet Demirkol 22:15 EUROGOL Okay Karacan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog