Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

1EYLÜL2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 13.5 milyon öğrenci ve 575 bın öğretmen yeni eğitimyılına başlamaya hazırlanıyor OküllaryannaçüıyorANKARA(AA)-2005-20O6 eğı- tan-oğretımyılıyannbaşlı>or flkoğ- retım \e ortaoğreüm okıülanndakı 13 5 milyon oğrencı ıle 575 bın oğ- retmen, 3 a> suren yaz tatılının ar- ctndan yeıu eğıtım-oğretım yılına *merhaba" dıyecek 2005-2006 eğıtım-ogretım yıh- ıım başlaması dolayısıyla Kutah- 3VdaBaşbakanRecqpTayyipErdo- ğan uı da katılımıyla toren duzen- lenecek. Ankara'da. valı başkanlığın- da >erel > onetıcüer üe öğretmen ve oğrencüenn yer aldığı heyet, Anıt- kabır'ı zı>aret edecek MEB uı 2004-2005 eğıtım-oğre- ton yıh ıstatıstıklenne göre 35 bın 581 ılkoğretun okulundakı 286 bın 290 derslıkte 10 milyon 565 bın, 6 bın 861 ortaöğretim okulundakı 88 bın 937 derslıkte 3 milyon40bın öğ- rencı oğrenım goruyor Okullarda 575 bın öğretmen gorev yapıyoT Tûrkıye'de 567 ozel anasuııfVana- okulu, 676 ozel ılkoğretun okulu, 650 ozel lıse, 2 bın 984 dershanebu- lunuyor Ozel ılkoğretun okullann- da 172 bın 348, ozel lıselerde 71 bın 253 oğrencı okuyor Dershane- lere 784 bın 565 oğrencı devam edı- yor Tûrkıye'de ılkoğretunde 328 bm 870'ı kû ohnakuzere toplam 698 EĞİTİM-SEN UYARDI - KadıköytskeleMeydanıTörenAlanı'nda toptanan Eğitim-Sen tstanbul 2 No."hı Şube üyeleri, "Eğhim hakür sa- ülamaz", "Paraaz eğjtöm,paraaz sağhk", "Eğitim hakkı engeflenemez" sloganlan attüar. Eğttim-Sen üyeteri, IMF potitikalan. eğitim alanında- kı Ocanleşrirme \« özeüeştirme uvgukmalan nedeniyk >eni eğitim yıh- na yine eksüderie ginldigine dikkati çekerek, eğitim alanmdaki sorun- laraı düzettflmesi istemiyfc eylem yapü. (Fotoğraf ŞULE KÛKTURK) buı 61 oğrencı taşımah eğitim gö- du ortalaması 67, koylerde ıse 53 ruyor 29bm 145 okuldan6bın337 merkezı okula oğrencı taşınıyor Ilkoğretımde. şehırlerdekı okul- larda derslık başına 44, koylerdekı okullarda 24 oğrencı duşuyor İl- koğrehm okullarmda 198 bın 743 derslıkte normal oğretun, 87 bın 547 derslıkte ıkıh oğretun yapüı- yor îkılı eğıtun yapan ılkoğretun okullarmda şehırierde sıruf mevcu- Ilkoğretımde 5 mılyon 647 buı 360 oğrencı üalı oğretun goruyor Nor- mal öğreumyapan ılkoğretun okul- larmda şehırlerde sınıf mevcudu or- talaması 26,koylerde 20 Normal oğ- retunyapan okullarda 4 milyon 651 bm oğrencı okuyor Toplam 16 bm 379 okuldabırleşnrünuş sınıf uygu- lamasıyapüıyor 587 buı 379 oğren- cı, bırleştınlmış sınıflarda oğrenun goruyor Bırleştınlmışsıruflarda27 bm 685 öğretmen gorev \apryor 238 bm 343 oğrencı ıkı smıfbu ara- da, 178 buı 6 oğrencı uç sınıfbır ara- da, 18 bm 194 oğrencı dort sınıf bu arada, 152 bm 836 oğrencı beş sı- nıf bu arada oğrenun goru>or Bu eğıtım-oğretım yılmda ılkoğretım okullaruun ılk 5 sınıfinda yenı muf- redat uygulanacak tlkoğretun ogrencılenne ders kı- taplan ucretsız dağıtılacak Yenı du- zenlemede, ılkoğretunde ders saat- len yenıden belırlenerek >em ders- ler konuldu îlkoğretım 1 sınıfta hece yontenunden "ses temeffi cum- le yootenu"ne geçılecek Oğrencı- ler, Satranç, Duşunme Eğıtunı Halk Kultunı gıbı derslen seçebılecek- ler Lıselerde eğıtun-oğretun sure- sı bu eğıtun-oğretun \ ılmdan ıtıba- ren 4 yıla çıkacak Oğrenun suresı 3 yıl olan tum genel ve meslekı tek- ruk ortaoğreüm kurumlannabu eğı- üm-öğretım yılmda yenı kayıt > ap- aran tum oğrencıler, oğrenunlennı 4 yılda tamamlayacaklar Bu eğıtım-oğretım yılmdan ıtı- baren lıse son sınıf ogrencılennı, Oğrencı Seçme SınavTnda uy gula- nacak yenı sıstem dolay ısı> la daha zor bır donem beklıyor UZMANLAR OKULA YENt BAŞLAYAC AK ÖĞRENCtLER IÇtN UYARIDA BULUNDULAR 'Okul, çocuğasevdirilmeli' İLKAYAIA ANKARA-Çocuk \e Gençlık Ruh Sağlığı Der- neğı Başkanı Prof Dr FösunÇuhadaroğlu. oku- la yenı başlayacak oğren- cıler ıçuı en onemlı ko- nunun "okulda iyi karşı- lanmak" olduğunu be- lırttı Çocuklann, ılen yülar- da okulla sağlıkh ılışkı- ler gehştırebılmelennın koşulunun "iyi bir baş- langtçyapmak" olduğu- nu vurgulayan Çuhada- roğlu, Ortaoğretım Ku- rumları Seçme Sınavı (OKS) \ e Oğrencı Seçme Sınavı'na(OSS) gırecek oğrencılere ıse velılenn baskı yapmaması gerek- tığıne dıîckat çektı Çuhadaroğlu. yarın başlayacak 2005-2006 eğıtım-oğretun yılında oğrencılenn sağlıkh ve başanb olabılmelen ıçın velılenn ve oğretmenle- nn yapmaian gerekenle- nanlattı Uzun yıllar surecek eğıtım-oğrctun hayan bo- yunca oğrencılenn başa- nlı ve mutlu olmalan ıçın okula ıyı b u başlangıç yapılması gerektığme dıkkat çeken Çuhadaroğ- lu, şoyle konuştu "Okula başlayacak öğ- rencüer,ilk defa evierinin dışuıda yabancı bir or- tamlataıuşıyorlar.Çocuk, anne ve babasuun y arun- da okluğu evindeki güvc- niburadadahissetmeks- thor. Bunun için okula yeni başlayacak öğrend- krdeönemligörevöğret- menleredüşüvor. Çocuk, okukb nasü karşılann-- lULKEÎKER JZiK GUNLERi • • Ulker Müzik GünleriSenforaler 11 Eyfül 2005 Pazar Partcorman Saat 11 00 Raten tstanbul Senfonı Orkestrası Antonto Pırollı Şei Eugene Proctiac (Vıyolonsef) 12 Eyiut 2005 Pazartesı Aya innt Saat 20 00 Raten Istarıbul Senfonı Orkestrası Antonto Plrollı Şef Petef Jabfonskı (Pfyano) 14 Eylü! 2005 Çarşamba Aya Innı Saat 20 00 Raten Istanbul Sertonı Orkestrası AntofHo Pıroltı Şei Alexander Markov (Keman) fltiy BtletlerBıletıxte Çağn Merkezı •** www bıletıx com 0216 556 98 00 sa, kafasmdaki okul dü- şüncesi ona gore şekiOe- necekçunku. Oğretmen- ler olabildiğince guler- yüzleve samimhetk kar- şılamah çocuklân. Tabü, veliler de okula giderken çocuklara okulun sevile- cek, yeni şeyier öğrenile- cek \e yeni arkadaşlar edinilecek bir yer oldu- ğunusöyfemdL Okul,kor- kulacakya da sıkümacak bir yer olarak tarutüma- mah." Çuhadaroğlu, velılenn okula yenı başlayan oğ- rencılerle suuflara kadar gırmesının ıse çocuklân olumsuz etkıleyecek bır dunım olduğunu bıldırdı Velılenn, çocuklannı en fazla okulun kapısuıa ka- dar bırakmalannı, ardm- dan çıkış saatlennde al- malan gerektığını belır- ten Çuhadaroğlu aksı takchrde çocuğun okula \ e kenduıe karşı olan gu- \ enının sarsüacağına dık- kat çektı Çuhadaroğlu "Çocuk, okukiakendiba- şına olabilmeyi ve yardı- ma ihtiyaç dmduğunda bu desteği oğretmenin- den alabileceğinı bdmeu. Anne-babalann çocuk- larla birükte suuflara gir- mek«stemeteri.derstebir- bkte oturmalan çocukla- nn ruh sağhğı açısuıdan son derece zararb bir du- rum. Buna ahşan çocuk, daha sonra kendi başına okula gidemez, hatta an- nesi babası obnadan bir şe\ yapamav acağuıa ina- nır. Okulun gu\ enilir bir yer okiuğu du> gusu mut- bka çocuğunzihnineyer- leşmeli" dıye konuştu Okula ıyı başlangıç ya- pan oğrencılenn ara sınıf- larda cıddı sorunlar ya- şamadığım soyleyen Çu- hadaroğlu, OKS \eya OSS'ye hazırlanan oğ- rencılenn \ elılenrun ıse çocuklanna baskı yap- maması gerektığını ıs- rarla dıle getırdı "Çocuklar getecekleri- ni etküeyecek olan bu sı- navlarm zaten bihncin- deter* dıyen Çuhadaroğ- lu, \ehlenn sakın olma- sı gerektığını büdırdı Çuhadaroğlu, % elılenn yaşadığı heyacanm \ e te- laşuı oğrencılenn psıko- lojısuıı etkıledığuıı be- lrrterek"Velflerbelkide çocuklannm başanb ol- ması için boyle da\ ranı- yorlar, ama emin olsun- lar,bu tur davranışlar ço- cuklann daha da başa- nstz olmasuıa neden olu- yor" dıye konuştu DSP GENEL SEKRETER YARDIMCISI HASAN ERÇELEBt: 'AKP, eğitimi kaosa sürükledV ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Erçelebi, AKP ıktıdanyla Turk eğıtun sıstemuun kaosa su- ruklendığını beluterek "Ozelükle mufredat değişUdiği ve ders kitap- lan konusunda buyuk bir kargaşa- yayolaçddLDevletinbütcesmden >»- puan vt amacına ulaşmavan harca- ma dolayısrv la Sa>ın Ba^bakan"a ve Müü Eğitim Bakanı'na zunmet ç> kardması ve harcama tutannm ken- dflerindentabsiedilmesigerekr'' de- dı Erçelebi, ortalama 134 oğrencı- ye bu tuvalet duştuğunu ammsattı Oğrencılere dağıtılacak kıtaplar hazırlanırken pılot uygulama so- nuçlannın dıkkate ahnmadığuu kay- deden Erçelebi "Pflotuygulamaso- nuçlanna gore mufredatlarda yeni- den değışUdik y^apıhnca, bastınlan mflyonlarca kıtap mufredaüa uyum- suz hak gelrmştr. Boylece eğıtimde tam bir kargaşa ortamı sürüp gide- cektir. Bizegoredevlebnbutçesmden yapüan ve amacına ulaşmayan bu harcama dolayısryla Saym Başba- kan'a ve Mılh Eğıtun Bakam'na zunmet çıkarüması ve harcama tu- tarmmkendüerindentahsUedilme- a gerekir'' değerlendurmesmı y ap- lOJeıu final finalL. Ve Gelenek Bozulmadı" ÖSS 2005de ilk 1.000de 975 derece OKS 2005de ilk 1.000de 439 derece final 36 Sayı Dergi ile "Tek Başına Yeterli Kaynak" • 2006 Yeni Sınav Sistemi ve Çalışma Rehberi 1- Sayı ile • Son 10 Yılın OSS Soruları 1. Sayı ile • Son 5 Ytlın OYS Soruları 2. Sayı ile • Konu Tarama Testleri 2. Sayı ile • 2005de Fakültelerin Taban Puanları 3. Sayı ile ve Tum Derslerm Cep Kıtipi ~» ı* ru , Her Pazartesi 4P§armw*M'le ücretsiz Bayilerde > 36 sayı dergi \ Her iki sayıda bir Konu Tarama Testleri > Töm derslerin cep kitaplan v ] 3 deneme sınavı > Rehberlik ekleri > 14 kitap • Sırt Çontası > Doğru Gelecek İçin Doğru Tercih 2006 CD'si. den Herkese Bedava 14 Süper Kitap Serkan Sakar 2005 ÖSS Türkiye Şampiyonu: y»*j sınir sisttm/nii final »tüpük yardımaaıt alactk. final Uk btşııiâ yıtırtf ktyaâk " fînale nasıl abone olacaksınız? o c: O Q O (Peşın abone olarak 27&YTL. yenne 243 YTL. ödeyebilırstmz) 1 Buyukdere Cad No 23 Kat 6 Cem Iş Mefkezı Şışlı-ISTANBUL adresındeta buromuza geterek abone olabilırsifffi 2 IŞBANKASIıle (Ucretsızdırl final Dergta peşın abone bedelı 243 YTL dır Taksıfli abone bedelı 1 Taksrt160rTL, 2 TaksıtHOYTLdır 3. POSTA ÇEKI ıle final Dergısı nın 1054594 nolu posta çekıne peşın abone bedelı 243 YTL yatmnız Taksıtlı abore bedelı 1 Taksit160YTL, 2. Taksit 110 YTL dır 4 KREDIKARTI ıle Kredı kartı numaranızı ve son kudanma tanhını admızı ve adresmcı dıtekçe ıle (02 2 343 7 6 05e'akslayınız 5 INTERNETıle http. www final com tr adresınden dırekt abone olabılırsınc Yaymlanmış dergıler vetataplarhemen çıkacak olanlar ıse duzenlı olarak adresınıze gonctenıecekbr NOT: Posta havaleterını otomasyon şubelennden yapacak ögrenalenmız adreslennm kayda geçtnldtgtra mutlaka kontrol etmelıdırier O N (h#t *«» dnk »TTL y*k» 1SYIL hkrfMlnUz) > 16 Sayı Dergi > 5 Deneme Smavı • 2 Rehbedik > 5 Kitap İŞ BANKA9te:(UemtsB*) «Hrf OKS7; peşn abone bedelt 126 YTL tattsrtb abone bedeg 140 YTL dtr Taks* abone bedelt 1 Taksit 85 YTL, 2.Taksıt 55YTLdır -POSTAÇEKlıte flnal OKS nin 1064231 nolu posta çekme peşm abone bedeb128YTLyatınnız.Taks)lli abonefaedeb 1 Taksit 85 YTL, 2.TakA5SYTL'dıt OKS TANITIM SAYISI ÖBAYİLERDE... Itkögretım 8. Sınıflar İçin |Pa)B «bm ota* tlUI YTU («cı» 1S * 16 Sayı DvgO 7 Deneme Sınavı » 4 Cep Küabı ^ 4 RehbeHik» 7 Kıtap İŞGANKASIİte lUoeteadır, final OKS8 peşm abonebedeb15İM YTL 5*3» abane bedeü169^60 YTLdır Tateı* abone bedelı 1 TaksHIOOYTL, 2.Takstt69j60YU.dn • POSTAÇEKİIte AıaJ OKS'nbi 1054231 nokj posta çekıne peşın abone bedei 152.60 YTL yatınnız Taksıttı abone bedeü 1 Tıkslt 100 YTL, 2 Takslt 69 60 YTL dır -8 • KREDI KARTI He: KretJ kartı numaranızı ve son kullarcnatanhını, admızı ve adfesmızı d M ç e ıle (0212) 343 76 05 e iakslaymız finalÖSS-OKSdergilerıneve finalYayıncılıkSınavaHazırlıkKitapiarına İnternet Sitemizdeki Sanai Marketimizden bonuscard mum Kredi Kartlarıyla E FARKSIZ |4L taksitle I M abone olabilirsiniz. oî Flnal ÖSS • OKS Dergllerımize abone olan herkese kalrtell, kullamşlı sırt çantası hediyemlz . Adres Buyukdere Caddesı No 23 Kat 6 Cem Iş Merkezı Şışlı - Istanbul Tel (0212) 343 76 00 (Pbx) • Faks (0212) 343 76 05 .. Artıkİnternet'te sizismavlara hazırlayan biri m!.. www.nnai24.com Inâirimle Abone OlmaFırsatı Fmal ÖSS Hazırlık DergisindeL İnternet'ten Erken Kayıt Avantajı!.. • Biigi Hattı: IO212I 272 51 76 fina!24•com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog