Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 EYLUL 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK 13.331 Genç gnıplardan Direc-T 'Otyrnpos-KırdmışBirDalga GibVde l%0 y hm ve 1990'ları harmanhyor 'Müziğimiziicatettik'HATİCETUiNCER Adana'dan ıkı çocukluk arkadaşı ve bır Mol- davyalı muzısyen 19971den rjenkurduklangrup- la rock- muzık yapıyorlar Geçen yıl ılk al bumlen "Rus Kozmonotian"ru yayımlayan Direc-T grubu çok beklemeden ıkıncı al- bumlen "Ohinpos-Kınlmış Bir Dalga Gi- bi*yı y az aylannda çıkardılar Beyoğlu'ndabııkafedebuluştuğumuzBü- ^ ge Kösetoalaban. Ozgür Peştemalci. Akx Tın- taru ıler sohbete grubun adının ne an- lama geldığmı sorarak başladık Anlattııklanna gore, grubun sobs- tı ve gitarcısı Bılge'nın arkadaş- lanyla bulunduğu otomobıl bur dıreğe çarpmış Grubaneadve- nlsın dıye konuşulduğu gunler- mış, Iragılızce ve Tuıkçe şarkılar söykdaklen ıçın boyle bır senteze varmışlar Bılg-e ve davulcu Ozgur, ortaoğ- renım yıllannda Adana'da bırbırle- nne raîkıp muzık gruplannda çalı- yorlarrruş Lıseyıllanndagunlukbır gazetenın duzenledığı muzık yanşma- sında b*este dalında bınncılık kazanan Bılge, Ankara Unıversıtesı Ispanyol Dılı ve Edebıy atı bolumundekı egıtımı- nıbıralcır "Müziktenbaşkahayatiste- meyen'' Bılge, muzık yapmak ıçın ts- tanbul "a yerleşır Ozgur de ayııı gazetenın açtığı ya- nşmadadereceyegırer ÇukurovaUnı- versıtesı'nde öğretım uyesı olan ve yıllarca unı\ ersıte muzık gruplannda davulculuk yapan babası. muzık yaşa- rrunda etkılı olur Istanbul Unrversıte- sı tşletme Fakultesrnde okumakuze- re geldığı îstanbul'da Adana'dan eskı rakıbı Bılge ıle karşüaşıp grup kurma karan alırlar MOLDAVYA'DAN TÜRKİYE'YE Grubun yaşça en buyuğu \e en az konuşanı basçı Alex Tıntaru, ul- kesı Moldavya'da pıyano \e kontrbas eğıtımı gormuş Mol- davya'da çeşıtlı gruplarda ça- lışıp pıyano oğretmenlığı yapan Alex, ab- lasını gormek ıçın geldığı îstanbul'da ka- br. Bır studyoda tanıştığı Bılge ve Ozgur'ün bırlıkte çalışma onensını kabul eden Alex de Dırec-T'e katılır Çeşıtlı rock fesOvallennde. gençhkkonserle- rınde belırlı bır dınleyıcı kıtlesı edındı Demo kayıtlanyla başvurduklan yapım şırketlerınden bır türlu kabul goremedıklennden ılk albumle- n ıçın 2004 yılını beklemek zorunda kaldılar "Bahariye'desokaktacahppara kazanryorduk, Üniversiteterde, bariarda ünlü şarküan ve ken- di besteterimizi çahyorduk. 2001 Roxy Müzik Yarışması'nda birin- ci olduk AJbüm yapmak için şarkılarımı- zı götürdüğumüz her yerde kapılar hep yüzümüze kapandı. Şitndi dağılan Kur- ban grubuodan Denız Yılmaz'm stiidyosu vardı, Gelın ben kaydedeyım' dedi. Imkân- sızhklar dahilinde zor bir kayıt dönemi oldu. O zamandan aktamızda kalan çok emek har- • 'Rus Kozmonotlan' adlı ılk albumlennden sonra 'Olympos-Kınlgan Bır Dalga Gıbı'yle dınleyıcısıru selamlayan Dırec-T, Adanalı ıkı çocukluk arkadaşı ve bır Moldavyalı müzısyenden oluşuyor Yaşadıklan zorluklan "Şarkılanmızı otürdüğiımuz her yerde kapılar yuzumüze kapanıyordu" diye özetleyen grup uyelen, "Şarkılanmızda çok hoş Türk öğelen, etnik sesler \ar Tamamen bızım ıcadımız muzık türu dıyebılınz. Bu album demo zamanlannda plak şırketlenne gıttığımızde "Sız ne yapmak ıstıyorsunuz' sorulanna \ erdığvmız cevaptır" dıye konuşuyorlar. SESLER... cadığımız. 'Rus Kozmonotlar' 2004'te çıka- bildi araa herkesin beğendiği bir ses ohıştu." Rus Kozmonotlar'da, Bılge ve Ozgur'ün lıse donemınden yaptıgı şarkılar yer ahyordu ROCK MÜZIK PATLAMASI Album çıktığında Dırec-T takıpçılennın za- ten ezberledığı şarkılar konserlerde hep bır ağız- dan soylenıyordu "İlk aibümümüz çıküğında Dîrec-T fırmalara "Boyle bır muzık varmış, bu da satarmış' dedirtti. Yapımcılar. hep pop par- çalan >a da rock ile alakalı oimayan ama rock dijeortaya çıkardıklan albümler satarzannedi- yordu. Türkhe'de gerçek rock dinlevicisi oldu- ğunu anladdar. Yabancı rock şarküan dinleven- ler hep Türkçe müzikdeanvoriardı.Türkçeşar- kılar da guzel olunca demek ki dinleniyormuş. Maymun gozünü açû. firmalar art arda katiteti kalitesiz seçmedeniçindegitar,bas davul olanal- bümleri yavımlamay^a başladüar."* tlk albumdekı **I)ur Sakm Konuşma" "Has- refe klıp çeken Dırec-T'nın "AmaSenVârsm"ın anımasyon klıbı çeşıtlı muzık kanallarında ya- yımlandı GeçenyılRocklstanbulFestıvalı'nde sahne alan grup Dırec-T, Slo\akya'da bır açık- hava festı\alıne ve Yedıkule Zındanlan'nda 2004'te GuneyAsya depremzedelen yaranna ya- pılan konsere katıldı HASANKEYF MERAKI VE KAZA Fanta GençlıkFestıvalı kapsamında MFO'yle bırçok kentte sahneye çıkan grup Dıyarbakır'day- İnsanlar iyi müziğe ulaşıyor /~\ lympos albumune adını V 7 v eren şarkının sozlen Antalya'da Olympos'takı denızcı Eudemos'un lahdının uzennde tunstler ıçm Türkçe ve Ingılızce yapılan açıklamadan alınmış "Gıt" şarkısında Mor \e Otesı grubundan Harun TeküTın vokalıyle karşılaşıyoruz Albumde "SıraSıraSel\iler''adh anonım turkûyu kendılenne gore yorumlayan Dırec- T'nın Hayat parçasınnı sozlen Bılge'nın resım öğretmenı annesı Yıküz Kösebalaban'a aıt "Ama Aşkım Yok" şarkısma thtiyaç Molası'ndan Tolga Çebi kemanıyla eşlık edıyor Dalkavıık anlamındakı "Obsetjırious" şarkısını Bılge, doğum gununde îzmır'de yazmış Rambo şarkısı, Ozgur'ün lıselı aşkı yaşadığı donemlerden kalrmş "Şartalanmızda çok hoş Türk öğeleri, etnik sesler var. Tamamen bizün kadımız müzik türü diyebilirit. Bu albıim demo zamanlannda plak şirketlerine ghtiğhnizde Sız ne yapmak ıstıyorsunuz' sorulanna verdiğuniz cevapür. Hiçbir tan^m yapümasa da insanlar iyi müziğe kendi beğenilerhie ulaşabiByorlar. Hiç ummadığımız kenderde bizimle binikte şarkılanmızı soylemelerinden bunu anladık." ken Bılge'nın Hasankeyf'ı gorme ısteğı trafık kazasıylasonuçlandı Büge'nınyaralanmasıne- denıyle grup, konserlenne bır sure ara verdı tlk albumun ardından konserlerdekı başan hemen ıkıncı albumu getırdı Yıllardır bınktır- dıklen şarkı da uçuncuve dorduncuyu de hemen hazırlayabılecek durumdalarmış 1980doğum- lu olmalanna karşın şarkılannda 60'h yülannrock muzığının etkısı hemen hıssedıhyor •'Beaües. Pink Flo\d, Doors'u hep dinlerdik. Ama 90'lann Nirvana, Pearl Jam gibi gnıplan- nı da hatmettik. Bunlan harmanlayip hem yıı- muşakhem sertikisinin arasuıda bir müzikyap- tık Ne fazla sert ne de fazla ynmuşak. 90'lardan ve 60'lardan referans alan bir grup olarak orta- ya çıknk." Phaselis'te arp ve ney sesi Mertan Dede, tasavvuf müziğini elektronik muzikk kavnaşürdığı konserhie ruristleri etkisi altına aldı. Konser sırasında Me\levi giysüeriyle gosteri yapan Kanadalı danscılar da buvuk İİ£İ topladı. Kemer'm Tekırova beldesmde duzenlenen 3. Phaseus Sanat Etldnlüderi arp sanatçısı Şirin Pancaroğhı'nun ve Mercan Dede'nm konserlenyle tamamlandı l-7Eylul tarıhlen arasmda Kemer Yoresı Tanıtma Vakfı (KETAV), Kemer Tunstık Otelcıler Bırhğı (KETOB) ve Martı Otellen onculuğunde gerçekleştırılen etkınlıkler kapsamında Moskova'dan gelen Hermitage Soüstler Tooluluöu ve dunvaca unlu arn sanatçısı Şırın Pancaroğlu 6 Eylul Salı gunu ızleyıcılerın ayakta alkışladığı muhteşem bır konser verdıler Mercan Dede, feshvalın kapanış gunu olan 7 Eylul'de sahne alan 6 kışılık ekıbıyle sahneye çıktı Mercan Dede'ye eşlık eden kanun sanatçısı Göksel Baktagir ın doğum gununun sahnede ızleyıcılerle bırlıkte kutlanması, antık tıyatroda sıcak bır ılerısıme neden oldu Festival KoorHrnatonı Dilek İçinsel v e KETAV yonetıcılennden Filiz Ceylan 2 bın yıllık antık Phaselıs kentıne dıkkat çekmek ve muzığın evTensellığınde ınsanlan buluşturmak ıstedıklennı anlattılar Antık Tıyatro'nun onanmı ıçm yetkıhlerden ılgı bekledıklerıne dıkkat çeken İçinsel v e Ceylan, "Bu yıl daha fazla insana ulaştık. FestKal kapsanundaki konserlerde popülerlikten çok sanatsal adıriıda otıpm vprivmni7" H Çiçek'in yeni albümü Ustadan 'Bir Nefes' Halk muzığının ustalanndan Ali Ekber Çiçek'm "Bir Nefesr adlı albumu Anadolu Muzık tarafından yayımlandı Albumle bırlıkte ustanın muzık yaşamından gorunruler ıçeren VCD de halk muzığı sevenlere onemlı bır kaynak oluşturuyor Ah Ekber Çıçek, "Bir albumunde "Sabahtan Lyandım BenBir Figana", "Yüdız", "Gönül Gel Senink Muhabbet Edelim'' gıbı sevılen kendı eserlennın yanı sıra "Kırma Gönül Şişesini", "Şu Yüce Dağlan Duman Kaplanuş" gıbı kendısınm derledığı anomım rurkulen sesı ve bağlamasıyla yorumluyor Mogollar ve Çar Neva Şarkılarımız Barışa Anadolu rock muzığın oncüsü Moğoüar ve Çar Neva grubu 18 Eylul Pazar gunu Harbıye Cemıl Topuzlu Açıkhava Tıyatrosu'nda konser \erecek Cahit Berkay, Taner Öngür, Engin \ örükoğlu ve Serhat Eröz'den oluşan Mogollar, her bın efsaneleşmış şarkılanndan oluşan bır program sunacak Anadolu ve Mezopotamya'nın geleneksel muzıklenne rock \ e pop yorumlan getıren Çar Neva'nın "Beşik" adlı albumu 90"h yıllarda donemm Dışışlen Bakam tsmail Cem tarafından dış gezılennde Avrupa Bırlığı yetkılılenne armağan edılmıştı (0 212 251 10 71) Göçer ve Safina aynı sahnede Harbiye'de ziyafet... Halk ve sanat müziğini şan tekniğiy le \ orumlanyia tamnan Ferhat Göçer \e İtahan tenor Akssadro Safina önceld akşam Harbi>e Cemil Topuzlu Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdiler. Beşiktaş Kültür Merkezi' nin (BKM) Açıkhava Konserieri kapsanunda gerçekleştirilen ^cede ülkemizde Luna şarkısıyla tamnan Tenor Safina ve Göçer. konserin ilk bölümünde Metropol Senfoni Orkestrası \e Türk geleneksel ensrrümanlan eşnğinde an alar. napoHten şarkılar ve Türk müziğinden örnekler sundular. Konserin son bölümünde Âşjk ^ T e>se^in "Uzun İnce Bir Yoldayim" eserini seskndiren Göçer \e Safina izleyicilerin büyük hayranhğuu kazanarak uzun süre alkışlandılar. (Fotoğraf FATİH ERDOGDU) Klarnet ustasından solo albüm • Laço Tayfa'nın kurucusu, Turkıye'nm en onemlı klarnet vırtuozlennden Hüsnü Şenlendirici'nın solo albumu "Hüsn-ü Marnet" Double , Moon tarafından yayımlandı Enstrumantal 11 parçanın yer aldığı albumde Husnu Şenlendıncı, "Tath Dülim". "tstanbul Istanbul CMan", "Leynm Ley1 ", "Kumsalda'' gıbı bılınen şarkılara usta klarnetıyle farkH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog