Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

AYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL 2005 PAZAR ARAŞTIRMA Refik Hariri, Başbak-an Erdoğan ile birlikte... Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hariri'nin cenazesinde. Abdullah Gül, Refik Hariri ile sohbet ediyor. MuhammedHaririy 'Telekom 'u almamızda AKP'nin İslamiyönünün de etkisi var' demişti Referansı AKPhükümetiNECDETÇALIŞKAN E skı Lubnan Başbak-anı Re- fık HanriTurk ış dıcny asın- da, "Turk işadanolanna Lübnan'ı açan \âşT olarak tanınryor Lubnan da Abdı rbrahım üaçfımıasınaverüenlısans STFA'nın kazandıgı altvapı ıhalelen, Ozdıl Kab- lo'nun alt vuklenıcı olarak çalışmay a başlaması gıbı gelışmeler Hauin'nın Turkıye \e Turk ış dun>asıyla olan yakınlığını pekıştırdı Turkrye ile Lubnan arasuudakı tı- can ılışküennınyapıtaşlannı, Refik Ha- nn'nın hayata geçırdığı çıfte vergı- lendırmevı onleme. yatınmlann kar- şılıklı teşvıkı ve korunması amlaşma- lanmnyanısıra buyuk olçude tamam- lanmış \ e unza aşamasına gelmış olan Turkıve-Lubnan Serbest Tıcaret An- laşması oluşturuyor Refik Hanrı'ıun ıkı ulke ekonomık ılışkılenne etkısı rakamlara da > ansı- mış durumda tkı ulke arasındakı tı- caret hacmı 200 mılyon dolardan, son 2 yılda, yaklaşık yuzde 50'hk bır ar- tışla 290 mılyon dolara çıktı. Dışışlen Bakanı AbduDah Gül ge- çen yıl temmuz ay ında Lubnan Dışış- len Bakanı Jean Obeid'tn <lavetlısı olarak Beyrut a gıtmış, Lubnan Baş- bakanı Refik Hariri de Bakan Gul'un 'onuruna' akşam yemeğı vermışü Gul, uzun bır aradan sonra Lubnan'a gelen ılk Turk dışışlen bakanı olmak- tan •tnemnun' olduğunu ıfade ederken Türk Telekom ihalesini kazanan Saudi Oger heyeti büyük sevinç yaşadı. Lubnan Dışışlen Bakanı Jean Obeid, şunları soyledı "Türkiye,Arapvets- lam dünyası için onemlibir rol ustlen- meye ehliyetli, aynı zamanda Arap dunvası ile Batı arasında kopru vazi- fea yapan bır ulkedır". Refik Hann'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da geçen yıl Cıd- de'de duzenlenen tslam zırvesınde ko- nuştuğu bılınıyor Ölumunden sonra Lubnan'a gıden Erdoğan, Hann'nın aılesme tazrvede bulunmuş ve kabn- nıdezı\aretetmıştı Hann, Dubaı'de kurduğu Oger Telecom aracılığıyla Turkıye'dekı telekomunıkasyon sek- torune gırmeye karar vermıştı MUHAMMED HARIRİ'DEN ISLAM VURCUSU Once TELSÎM'ın satışıyla ılgıle- nen Hann, satışın uzaması uzenne Telekom ıhalesıne gırdı Saudı Oger, 1 Temmuz 2005 Cuma gunu gerçek- leştınlen ıhalede, Turk Telekom'un yuzde 55 'ıne 6 mılyar 550 mılyon do- lar teklıfi vererek Turkıye tanhınde- kı en buyuk ozelleştırmeye dahıl ol- du Refik Hann'nın kardeşı olan Sa- udı Oger'ın Başkan Yardımcısı Mu- hammed Harin Telekom ıhalesının ardındanvaptığıaçıklamada "Yaürnn karan alırken bizını ıçın asü olarak pohnkveekonomıkıstikrar onemMr. \ncak \KP"nın İslamireferansıgüç- lu bır parfı olmasu yaönm karannu- a vermemıze yardımcı ounuştur" dı- y erek tartışmalan başka bır plarforma taşıdı Turk Telekom ıhalesını kazanan Sa- udı Oger'ın Başkan Yardımcısı Mu- hammed Hann nın sozlennın yer al- dığı 29 Ağustos tanhlı Hürnyet gaze- tesınde, Hann'run "TetekomıTu al- mamızda AKP'nin tslamı yonunun de etkia var" ıfadesi kullanıldı Hann nın açıklamasından 'rahatsc' olan Oger Grubu tarafından 30 Ağus- tos Salı gunu y apılan açıklamay la Mu- hammed Hann'nın "İslamivurgusu" konusunda gen adım atıldı Aynı ta- nhlı Hurnyet gazetesınde yer alan ha- berde "Saudi Oger'ın Başkan Vardımcı- 9 MuhammedHann, TurkTelekom'a yapüan yatınmda mevcut hukume- tin 'tslamı yonunun' değiL Turki- ye'deki ekonomik ve siyasi istikrann asjl etiayı ohışturduğunu bikfardL Turk Telekom vaünmına Uişkın sozlerinin maksadı aşan bır şekflde yorumlan- dığmıbetirtenHariri,Turkekonomi- sine olan inançlan nedeniyle yaörun- lannıdevam etürrnekıstediklermi söy- ledT denılıyordu Ihalenin her adımı usulsüzger Grubu'na Telekom'u aracılığıyla Turkıye'dekı ıletışun alanını kontrol et- mek ıstemesının ekonomık etkılennınyanı sıra sıy aset ve ıstıhba- rat alanlanndakı olası sonuçlanna yo- nelık tartışmalar gıderek artarken Te- lekom'un yuzde 55'uıın satümak ıs- tenmesının "ozel tekel" varatacağına yonehkendışelerdesuruyor Teleko- munıkasvon Kuruhfndan CDMA (mo- bıl ses \e goruntu ıletımı) teknolojısı- nı kullanma ıznı ısteyen fakat bır tur- lü \enlmeyen Turk Telekom'a ıhale- denbırgun once bu}etkı \enldı veboy- lece Oger'e buyuk bır olanak daha ta- nınmışoldu YargıyadayanjSiyanTurk Telekom'un sauş surecınde ayncaTur- kıye Haber-lş Sendıkası da Bıalenınıp- talı ıçın Danıştay'a başvurciu DANIŞTAY'DAN EK SURE Turk Telekom'un satış surecınde tartışmalar artarken, Telekomunıkas- yon Kurumu 23 Ağustosla gerçek- leştırdığı toplantıda Turk Telekom'a ıhaleden bır gun once \enlen ve sek- torde büyük tartışmalara aeden olan CDMA yetkısını surpnz bır şekılde ıptal etû Haber-lş Sendıkası'nın aç- hğı davaya da damgasını vuran tartış- malıCDMA\etkısı yurutmenın dur- durulmasuıı ıstey en vargıçlar tarafın- dan da "hukuka aytan" unsurlann ba- şuıda yer ahyordu Danıştay Nöbetçı Daıresı'nde go- rulen davada yurutmenın durdurul- masını ısteyen hevetın be§ uyesuıden bm Nurhan Yucel "Türk Telekom'a ihak öncesiCDMA frekansuun bedel- 9z>«rihnesinıvebununTekkom 1 un sa- tış değerini arrürmasını*" hukuka ay- kmbuldugunubelırtmıştı Telekomu- nıkasyon Kurumu'nun CDMA yetta- sı konusunda attığı gen adımın ıhale surecını etkıleyeceğı ıfade edılıyor Turk Telekom'un yuzde 55'lik bo- lumununün ozelleştınlmesıne karşı Haber-lş Sendıkası tarafından açılan davada, Dan-ştay 7 Eylul tanhınde sa- vunma ıçın Ozelleştırme Idaresı'ne 30gunlukeksure\erdı Savunmagel- djkten sonra ^unıtmenın durdurulması ıstemı kararı baglanacak e T İDDİ BULGULAR: işçi sendikalan Türk Telekom'un satşına, alanlarda toplanarak karşı çıktı. elekom ozelleşhrmesıy - le ılgılı olarak Turkıye Haber-lş Sendıkası'nın açtığı davada Danıştay Nobetçı Daıresı'nın de cıddı bulduğu bul- gular şunlar # Turk Telekom'a ıhale on- cesı CDMA frekansuun bedel- sız %enlmesı \e bu durumun Turk Telekom'un satış değennı arttmnası, # TL'nın ABD Dolan karşv- sında son bır yılda değer artnr- masına karşın ıhalenın ABD Do- lan uzennden yapılarak sonuç- landmunası, # Ihale oncesuıde 5369 sayı- lı kanun ile TurkTelekom'unev- rensel hızmet yukumluluğunden kurtanhnası \ e bu durumun ıha- le şartlannda değışıklık yarat- masının, da\ a konusu ışlemı sa- katlavacak nıtehkte hukuka a> - kınlık oluşturması, # Ihale ılanı ile başlayan Ba- kanlar Kurulu karanv la noktala- nan ozelleştume surecmın her halkasının Anayasa Mahkeme- sı'nınhis>se satışınınyuzde 49'u geçeme>eceğıne ılışkın gerek- çesının dışında turuunası aad Hariri babasının izinde efik Hariri'nuı sı\asete atıhnasının ar- dından 'Oger hanedanlığının' başına 1996'ta 24 vaşında olan oğlu Saad (Sa- adettin) Hariri geçtı Halen genel mudur sıfatıv la ışlenn başuıda olan Saad Hann \BD'de Georgetown Um\ ersıtesı'nde ış- letme okudu Şu an 33 yaşında olan Saad Hann, tıcarette olduğu kadar sıyasette de ol- dukça 'atak' da\Tandı Saad Hann donemınde de Oger Grubu hız- h buyumesını ozellıkle ınşaat \ e telekomu- nıkasyon alanında surdurdu 2004'te 2 mıl- yar dolarlık ış hacmıne sahıp olan grup şır- ketlennın değen 3 2 mılyar dolarse\ıyesı- ne cıktı Saad Hann de babası gıbı sıvaset- teu>ararlanmayıbıldı Lubnan'ınsıvasıya- şamında da on planda olan Saad Hann, ge- çen maMsta, 33 >ıl sonra, Sun>e askerlen olmadan > apılan ılk seçımde Beyrut'un 19 sandalvesı ıçuı yapılan yanşı, "Gelecek" adlı sı\ ası ıttıfakın lıden olarak kazandı Saad Hann, 20O4"te dun\ anın en zengınle- n lıstesınde 1 2 mılyar dolarlık kışısel ser- \ etrv le 548 suada \ er aldı Hann, 1979 yılında Hann Vakfı'nı kur- du ve kışısel servetnıın onemli bır kısmını eğıtım faalı\etlenne a>ırdı Hann Vakfı, Lubnan, Fransa, Ingıltere \ e Amenka'da 30 buıden fazla oğrencıye burs sağhyor B^İTTİ CER'İNORTAKLARI Oger UK Limrted: SaudıOger'ın ıştırakı Teknık destek, mal ve ekıpman tedank hızmetlen sunu- \or Cell C Llmlted: Guney Afn- ka nın uçuncu GSM operatoru 2001'de lısans alarak faalıyetle- nnebaşladı Şırkenn\uzde60hıs- sesı ve yonenmı Saudı Oger'ın bağlı kuruluşlanndan Oger Tele- com South Afnca'ya aıt Top- lam 2 mılyon 237 bın aktıf abo- nesı ve 15 bın halka açık anke- sorlu telefonu bulunuyor Entreprlse De Travaın in- ternatlonaux (E.T.I.): 1991 'de 50 mıl> on Fransız Fran- gı sermave ile kuruldu Genel merkezı Pans'te Şu-ket, uışaat, genel muteahhıtlık, anahtar tes- lım projeler ile gaynmenkul da- nışmanhğı, programlama ve ba- kım gıbı alanlarda faalıyet gos- tenyor Vlralex investment N.V.: Yai- nız ABD de bulunan holdıng, gaynmenkul sektorunde faalıyet gostenvor Sheraton Rlyadh Hotels & TOWerS:Starwood Group ola- rak tarunan Saudı Oger ıştırakı Fradlm Holdlng France: 1986 da Fransa da kuruldu Bına alun, saüm ve yenıleme ışleny- le uğraşıyor Oger international: 1979da 50 mıl> on Fransız Frangı serma- >e ile kuruldu Merkezı Pans'te olan şırket, Fransa'da ınşaat, pro- je planlama \e koorduıasyonu alanlannda faalıyet gostenyor Şırket avııı zamanda Saudı Oger ıçın yabancı teknık eleman da yetıştınyor EpOk: 2001'de kurulan şırket, dı- jıtal ortamda şırketler arası elekt- ronık bıleı guvenlığını sağhyor Medlterranean & Culf in- surance & Reinsurance Company C.E.: Sıgorta \ e re- asurans hızmetı venyor Omnla Limited: Saudı Oger'ın >aızde 46 5 oranında hıssesıne sahıp olduğu şu-ket mobıl alan- da faalıyet gostenyor $ırket, ABD lı mobıl operator Qual- comm'un ortak gınşımı INQU- AM'da da vuzde 45 76 orarunda hısseye sahıp Saudi Investment Bank- KSA: Saudı Oger, bankanın yuz- de 8 6 lık hıssesıne sahıp Arab Bank-JOrdan:Grup, ban- kanın yuzde 8 9'luk hıssesını elınde bulunduruyor Medya ve yayın alanında- ki Şİrketler. Future Tele\ısı- on, Zen Televısıon, Al Sharq Ra- dıo, CableVısıon AALİYETLERI 2 7 yılda Arap sermayesı- nın de\ ı halme gelen Sa- udı Oger Lımıtef m, 29 bm 452 çahşam bulunuyor Son 20 yılda gerçekleştırdığı proje- lenn buyukluğu 25 mılyar dola- n aşan şırketın ana faalıyet alan- lan \e ortaklıklan şunlar # Genel muteahhıtlık \ e bına bakırm # Elektnkh ve mekanık ışler ve smaı ışler # Telekomunıkasyon, multı- medya \e bılgı teknolojısı 0 Makıne, teçhızat, sıstem ve elektronık tesısatlann ışletırm ve bakımı % Peyzaj \e sulama # Kamu ıçm bayındu-lık hız- metı (enerjı ve su) # Bankacılık ve sıgorta # Oteller\e gaynmenkul ıman # Hastane yonetımı p PAZAR ORHAN BLRSALI Radikal Onlemler Aynlıkçı Kurtçülerin acelesı var Tanhsel bır kavşakta bulunduklarını hesaplıyorlar 1) Irak'ta bağımsızlığa gıden bır Kurt Federe Devletı ve ABD'nın Kurtlere buyuk desteğı, 2) Turkıye'nın 3 Ekım'de başlayacak AB ile tam uyelık goruşme- len Tabıı guncel bakımdan AB oncelıklı Hesap şu: Burada buyuk ve uzun surelı kıtlesel göstenlerle AB nezdınde 'sorunun sıyasallaşma- s/"nı ve ortaklık goruşmelennde sureklı gundem- de olmasını sağlamak Yanlış yapıyorlar ulke, AB perspektıfıne "01- mazsa olmasın, canı cehenneme" eğik düzle- mininarbkbaşında bulunuyor Ulkenın, Kurtmıl- lıyetçılığının yelkenını aynlıkçı ruzgâriar ile doldu- racak kararlar alması mumkun değıl "Aman mu- zakereler başlasın da1 " duşuncesıyle, Kıbns'a da eh/eda anlamına gelecek Rumlan tanıma zorlama- sına bıle gınlebıhnemez Ama bütun bunlann otesınde, bır "Kûrt Sonı- nu"muzvar Busorun, "nasıl bırieştırıcı ve butün- leştıncı bır temelde yumuşatılır" noktasında ço- zum beklıyor Oysa ortalıkta aynlıkçılığı körükteyen tezJer gır- la1 "Turk Solu" ve 'Kemalızm" kılığında, Nazılenn Yahudılere yaptıklarına benzer manıfestoları Kurt- ler ıçın yayımlayan faşıst ırkçı soylemler. (Boylebır dergıde nasıl yazı yazmanın ağırlığı17 ) Ve bır kı- sımulkuculerduşmanlıkfitılıateşlemeyeçalışıyor Şuphesız bu polıtıkalar, bırieştıncılığı değıl bolucu- luğu ve parçalanmayı gozetır Kurtçuler de farklı bır şey talep etmıyor1 Aynlıkçılığı korukleyen ıkı karşıt kutup1 * • • Ancak bırçok gazetecı akademısyen vb yazar da sozde bır "tarafsızlık" tutumu alıyor Dıllennde, ıçenğını doldurmadıklan bır "demokratık ozgurluk- ler" soylemı var Bazılan, PKK terorune karşı çıkı- yor, ama Kurtçulenn aynlıkçı polrtıkalan konusun- da susuyor Bır kısmı, Turk Kurtçuler hele, Kurt- çuluğu ve aynlıkçılığı kaşıyan Avrupalı ulkelenn desteğını de arkalannda buluyor Ulkeye karşı tam kor bır duşmanlıkla, nereye'? Dış egemen ulkelenn de kollan ve bacaklanyla Kurt Sorunu nun ıçınde olması, onlara bır şey ıfade et- mıyor Veya onlardan guç alıyorlar • • • Kurt Sorunu karşısında aynlıkçılığa değil bir- likteliğe yöneltecek polıtıkalar uretmek gerekır Bu polıtıkalann başta gelenlen şuphesız ekonomık ve demokratıktır Ben, dernokratıWık"ten, salt kulturel ozgurluklerı anlamıyorum Kurt Sorunu'nda demokrası ve demokratık hak ve bzgurlukler denınce kulturel konuların çok da- ha otesınde, "demokratik devnm" çerçevesını du- şunmelıyız Bızım bır zamanlar "Marksıst" ko- kenlızevat bunuunutmuş Neolıberal kuresel du- şuncenın salıncağına uzanmak, bu etkıyı yapıyor" Kurtlerı ve bolgeyı ulkeyle butunleştıncı önlem- lenn başında ekonomık demokratık onlemler al- mak gelıyor Kürt feodalitesıni tasfiye etmeye yonelık Kurtlere demokratık yurttaş kımlığı kazandıracak her şey gelıyor Bunun da başhca yolu devletın bugune kadar- kı Kurt feodalıtesıne dayanma polıtıkasını pratık- te brtırmekten geçıyor Akıllı bırtoprak reformu ile ağalık (Kurt ortaça- ğı')tasfiye edılmelı Bu toprak reformu, bütun yok- sul Kurtlen, buyuk toprak mulkıyetlenne ve ışlet- melenne ortak etmeye yonelık olmalı Boyle bır re- form, Turkıye'nın çağdaş tanmsal uretım planla- masıyla birlikte ve ekonomık kâriılığı gozetılerek sür- durulmelı Devlet bukapsamda bolgede butun- leştıncı sanayı komplekslen planlamalı Demokratık hak ve ozgurtukler, emekçı dayanış- masını arttıracak her turlu onlemı ıfade ediyor Kurtlere ulkenın ozgur, eşıt bıreyı, yurttaşı kımlığı kazandıracak orta vadelı polıtıkalara yonelmek ge- rekır Kurtöğrenımgençlığıne sınaviardapozrtıfay- nmcılık uygulanarak katsayı puanı arttırmak da cıddı bır onlemdır Ataol Behramoğlu nun dunku yazısında sozu- nu ettığı "Türklye Yurtseverliği"nın yolu, buradan geçmıyor mu 7 • • • Buradakı onenlerı hayata geçırmek zordur, hat- ta şu neolıberal ıktıdar ıçın belkı de ımkânsızdır Ama ulke tarihının en büyük sorunu ile kar- şı karşıyadır Buyuk sorunlar, ancak buyuk polıtıka ve bakış- laria çozulebılır KurtSorunu'nun uzennden, ırkçılık, karşı şıddet ve palyatıf onlemlerte gelebıleceğını, ancak bır adım onunu goremeyen polıtıkacılar sanır O za- man da ış ışten geçer Ulusun karşısında buyuk bır sorun var Buzdağının uzerıne değıl altına bakalım obursalify cumhuriyet.com.tr. Saudi Oger'ın tarihçesi R omanya, Portekız Guney Afnka'da telekomunıkasyon alanmda faalıyetlen bulunan şuicenn Suudı Arabıstan merkez ohnak uzere Lubnan, Bırleşık Arap Emırlıklen ABD, Ingıltere, Fas, Fransa, AJmanya ve Italya da ohnak uzere toplam 8 ulkede ofısı bulunuyor 1978 - Suudı Arabıstan'ın başkentı Rıyad'da Saudı OgeT Lımıtet kuruldu Otel uışaatlan başladı 1979 - Hann şırkenn tum hısselennı aldı Şırketın yurtdışındakı ılk ofısı Pans'te açıldı Ofısm yuzde 99 hıssesı Saudı Oger'e aıt 1981 - Şırketın ozel uışaat projelen bolumu kuruldu 1982 - Ozel bakım projelen bolumu kuruldu 1984 - 30 ayn dılde Kuranıkenm basunı gerçekleştınlerek tıcaretı yapılmaya başlandı 1992 - Genel mşaat projelen bolumu kuruldu 1995 - Genel bakım projelen bolumu kuruldu 1998 - Oger Telecom kuruldu 1999 - Oger Tel Internet Servıs Bınmı kuruldu 2004 - Saudı Aramco şırketı ile 4 uretım alarunda (mşaat, operasyon, bakım \e telekomunıkasyon) yatınm anlaşması yapîldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog