Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 EVLÜL 2005 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ketenci'den terör uyamsı • ZONGULDAK (Cumhuri\et)-SHP Genel Sekreten Ahmet Güryüz Ketenci. "Türkiye. bölücü politıkalan teş\ik ve tahrik eden partüer tarafindan kardeş kavgasuıa sürüklenmektedir" dedi. Ketenci. dün SHP Zonguldak ll Başkanhğı'nda yaptığı basın açıklamasında. Türkiye "deki herkesin etnik kökenı ne olursa olsun Cumhunyetin binncı sınıf yurttaşı olduğunu söyledı. "Türk ve Kûrt milliyetçiliğini savunanlan. ülkeyi Türk- Kûrt çatışmasına sürüklemekten sorumlu gördüklerini" ifade eden Ketenci, "Kürt \ e terör sorunlanm bırbınne kanştırmamahyız" diye konuştu. bmir'de çoşku sürüyor • tZMtR(Cumhuriyet) -tzmir'indüşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıldönümü. gün boyunca süren coşkulu törenlerle kutlanırken, akşam da fener alayı gervekteştirildı. İzmir Büyükşehır Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP tzmır milletvekillerinden bir bölümünün yanı sıra binlerce tzmırhnin katüdığı gecede, yurttaşlar Cumhuriyet Alanı'ndan Gündoğdu Alanı'na dek yürüdü. Kocaoğlu. yurttaşlara kırmızı karanfıller ve Türk bayrağı armağan ettı. Eker: Herkes dikkatii olmakı • İSTANBUL(AA)- Tanm ve Köyışlerı Bakanı Mehdi Eker, 'AB'ye Cye ve Aday Ülkelenn Tanm \ e Çevre Bakanlan Gayri Resmi Konsey Toplantısf na katılmak üzere İngıltere'ye gittı. EkeT, hareketınden önce Atarürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısmda, bir gazetecinin. Diyarbakır Büyükşehır Belediye Başkanı Osman Baydemir"in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya ılişkin göruşlennı sormasıüzerine, " Türkiye"de herkes çok dikkatlı olmah. Türkıye'ninve'îO milyon insanın faydasına olan şeyler söylememiz lazım. Kimsenin kışkırtıcıhkla bir yere varması mümkiin değil" dedı. TKP Altındag bürosu açıidı • ANKARA(AA)- Türkiye Komürust PartisVnın(TKP) kunıluş yıldönümü etkinhkleri kapsamında, Altvndağ İlçe Bürosu açıidı. Açılış nedeniyle Ulus'takı Heykel önünde toplanan bir grup partıh alkış ve sloganlarla. bildın dağıtarak yürüyüşe geçtı. Ulus Rüzgârlı Sokak'takı ılçe bürosu önüne gelen grup, burada "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'sı var" vazılı pankart açtı. AKP'li belediyelerin 'içki yasağma' yasadaki değişiklik temel oluşturuyor 'Şeriata gidişinbaşlangıcı'HAKANDtRİK ÎZMİR-TBMM tatile gir- meden, Belediyeler Yasası'nda yapılan ve eğlence yerlerini "gayrisüıhimüessesder'' kap- samına alan değişiklik, "içki yasağuıa" temel oluşturmaya başladı. Son olarak. AKP'li yönetimin işbaşında olduğu Denizli'de içkili yerlerin "Ta- bakhane" bölgesine taşınma- sı kararlaştınldı. Salihli'deki benzer uygulamaya karşı da- va açan CHP Manisa Miüet- vekili Nuri Çilingir, "Bu, AKP'lilerin kafasındaki yu- muşak şeriat düzenine doğru gidişin başlangıcıdır" dedi. CHP Denızlı Mılletvekili Mus- tafa Gazalcı da Denizli'nin • Son olarak Denizli belediyesinin içkili yerleri kent dışına taşıyarak örtülü içki yasağı getirmesi tepki çektı. CHP milletvekili Nuri Çilingir, "Bu, AKP'lilerin kafasındaki yumuşak şeriat düzenine doğru gidişin başlangıcıdır" dedi. AKP'li Belediye Başkanı Ni- hat Zeybekçi'nin. "içküçikn yerlerin kent dışına çıkanlma- a* karanna, "Dördüncü Mu- rat" benzetmesı ile tepkı gös- terdi. Gazalcı. uygulamanın kaygı vericı olduğunu söyle- dı. Yasadaki değışıkhkle, LPG depolama alanlan, odun, kö- mür, inşaat malzemeleri satış yeri ve benzeri gayri sıhhi iş- yerlerirün yanı sıra "eğlence yerierinin" de yerel yönetim- ler tarafından kent dışına ta- şınabileceği hükmü getiril- mişti. Yasada bu önlemi al- marunbelediyelerin görevi ol- duğu vurgulanmıştı. Yasada- ki kapsam değışıkliğiyle AKP'li belediyelerin eline koz geçmış oldu ve içkili yerler kent dışına taşınmaya başladı. Nıhat Zeybekçi'nin başkanh- ğındaki Denizli Beledıyesi de içkı içilebilen yerlerin kentin dışında tek bir yerde toplan- ması için proje geliştirdi. Bu yerin Kirişhane'deki Tabak- hane bölgesi olması, CHP'li- lerin 8 karşı, DYP'nin 1 çekim- ser oyuna rağmen AKP'lilerin 26 oyuyla kabul edıldi. "Ta- bakhane projesi"nin üç yılda bitirihnesi, kent içindeki iç- kili mekânlann da ruhsat sü- relennın bitiminde kapatılma- sı öngörülüyor. Denizli'de son bir yüdır içkili yerlere ruhsat verilmediği kaydedildi. Karar tepkıleri de berabe- rinde getirdi. Meclisin CHP'li üyesi Zafer Gönenç, "İçküi yerier Tabakhane'de olursa, akşamcılar Tabakhane'ye ra- kı yetiştirmek zorunda kahr" dedı. Uygulamaya temel oluş- turan yasanın. meclis iç tüzü- ğündeki değişiklik nedeniyle AKP'lilerin istediği gibi çık- tığını arumsatan Çilingir, şun- lan söyledi. 44 Yeni iç tüzükle önerge ver- me hakkunız bile eümizden alındı. 15-20 maddeyi bir ara- da mecnsegetirdikr. Bu da on- larmiçindeydi. Ancak AKP'B- ler, önerge kotasuu da doldur- duklan jçin değişiklikönerge- si veremedik. Belediyeler de buhükümfer doğnütusunda iç- küi yerleri kent dtşuıa taşryor. Bu, kafalanndaki yumuşâk şe- riat düzenine doğru gidişin başlangıcıdır" DSP'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ: ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Hizb-ut Tahrir'in reklamınıyaptı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-DSP Ge- nel Sekreten Tayfun İç- li de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın güvenlik birimlerinin uyanlan- na karşın Hacıbayram Camisi'ne giderek Hizb-ut Tahrir örgütü- nün reklamını yaptığı- nı belirtti. Içli, Atatürk'e dil uzatanlara, demokrarik laik cumhuriyeti yık- mak isteyenlere karşı mücadeleye devam ede- ceklerini söyledi. Içli. 5 sivil toplum kuruluşu- nun 2 aydır Ankara'da kolera salgını olduğu- nu ve bu konuda halkın bilgilenme hakkının en- gellendiğini söyledik- lerini belirterek, AKP iktidannın halkın sağ- hğı konusunda da ka- rartmauyguladığını ile- ri sürdü. lçü,"DSPolarakBaş- bakanErdoğan'ınHizb- ut Tahrir örgfitûnün Türkiye çapoıda büyük birreklammmyapılrna- sına ve bu gösterikrin baş aktörü durumuna düşmesine tepkimizibe- Brtmekistiyoruz*' dedı CHP Genel Sekreter Yardımcısı AlganHaca- loğhıda dün yaptığı ya- zılı açıklamada, Hizb- ut Tahrir örgütünün ey- lemlerini değerlendir- di. Laik cumhuriyete yönelik hilafetçı kal- kışma nedeniyle Içiş- leri Bakanı Abdülka- dir Aksu ile Başbakan- lık Müsteşan Ömer Dinçer'in görevden alınması gerektiğini kaydeden Hacaloğlu, Başbakan Erdoğan'ı da uyardı. Hacaloğlu. tari- kat üyesi olmayla tari- katçı yapılanmanın si- yaseti ve hükümeti ku- şatmasının ayn şeyler olduğunu söyledi. Ha- caloğlu, "Buna dikkat etmezsenizişteböyle efi- niz kolunuz bağh kahr. Aynen tçişleri Baka- nı'nm elinin kolunun bağh kaklığı gibi. tnsa- ru hareket etrirmezkr. müdahale ettirmezkr. Lütfen sağdu\ıılu olu- nuz, dik durunuz, ana- yasaya, cumhuriyetin değerkrine. laik cum- huriyeümizîn kurum- lanna ve Atatürk'e sa- hip çıkuuz" dedi. SAHADAKİ YERtMİZİ ALDIK... KAR$I TAKIMI BEKLtYORUZ...KÖTÜ OLAN KAZAN5IN musakart@yahoo.com Timuroğlu, 12 Eylül'ün 'Cumhuriyet tarihinin karanlığa dönüş hareketi' olduğunu söyledi Darbeırin izleriyok edîhneliANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye însan Haklan Kurumu Vakn (TÎHAK) Baş- kanı Vecihi Timuroğlu, 12 Ey- lül'ün yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada. "12 Eylül faşizmi, ancak bağunsızak ve ulusal egemennk bilincr.le de- mokratikkşineveözgürieşineis- tenciyk, bu bioncin ve istencin kWeteşmesi\1e yok edilebilir'' dedi. 12 Eylül'ü "Cumhuriyet ta- rihinin karanhğa dönüşhareke- ti" olarak değerlendiren Timu- roğlu. bu hareketın demokratık yaşamı despotçabirdarbeyle or- • TİHAK Başkanı Timuroğlu, darbeciler laik demokratik cumhuriyetin bağımsız yargısının önünde yargüanmadıkça Türkiye'nin aydınlık yoluna yeniden giremeyeceğini vurguladı. tadan kaldırdığını, laik düşün- ceyi yadsıdığını belirterek şu görüşlere yer verdı: ^tşçisBufinnekonomikörgüt- lenmesi, halk yığınlanrun de- mokratikhaklan,gençtigin öz- gür düşünceyle eğmnü, halkla- nn kendiekmlerini(küttür)ge- aşurtne çabalan. tümüyle sol örgütlerin 'ulusal ihaneti' ola- rak görüldü, tophımun çağdaş kurumlan\«örgü1fcri'sor suç- lamasrvia kapankk 12Eylül'ün darbeci generaueri, Aydınlar Ocağı'nmdesteğKie Atatürk'ün çağdaştoplumtasanmmı,Türk- Islam sentezi üzerine kurduğu yeni toplum tasanmıyla orta- çağın karanhğuıa itti. Bu tasa- nmım, 12 Eytül Anayasası'yla sisteminrjirparçasınadönüştuT- dü. İlke,bu darbeninyol harita- suuizleyerekbölünmeye doğru gidiyor. tşçi sınıfı. köylülük, emekçi halkımız alabÜdiğuıe yoksuUaşıyor, yurdun toprak- lan yabancdara satdryor." 12 Eylül'ün salt beş genera- lin ıstenciyle yapılmış bir dar- be ohnadığuıa değınen Vecihi Timuroğlu, "12 Eylül emper- yafistdünyasjsteminin egemen- Bginiülkemizeyayma ve pekiş- ttrme anıacının aynlnıaz bir parçasıdır. Dümaölçeğmdeyo- ğunlaşan ekonoroik bunahnu, emperyalist ülkefcrden bağım- h ve yoksul ülkelere yaymanm bir sonucudur" dedi. Timuroğ- lu açıklamasrnda şöyle devam etti. "12 Eyliil hukuku. Türki- yeCumhuriyetfni faşist âstem- debeiirieniehukukuducBu hu- kuku ulusal yazgrya dönüştü- ren generaller laik, tophunsal- cıvedemokrarikcunıhurryetin bağnnsızyargısının önündeyar- güanmadan faşist basküardan kurtuhıp avdınhkyoturnuzaye- niden giremeyiz. 12 EyrülfaşK- mi. ancakbağunsızhk ve urusal egemenhk bitinciyte demokra- tikleşme ve özgürleşme isten- cr>1e, bu bitincin veistencin kit- lekşmeshie yok edilebihr.'" TÜRKlYE BAROLAR BİRLİG1BAŞKANIÖZOK: 82 Anayasası'nın temel ruhu ortadan kalkmadı İstanbulHaber Servisi-Türkiye Ba- rolar Bırüği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, "1982 Ana>asasının temelruhu hâlâ ortadan kalkmadı" dedi. 78'üterGirişimfnın 12Eylül"ün25. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği et- kinlikler kapsamında Bilgi Üniversite- si Dolapdere Yerleşkesi'nde "YeniBir GekcektçinGeçnüşiGeriAhnak" sem- pozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını, ^Anayasa'nmCeçki lS.Maddesf nâen Hukukun Temel Ükelerine" başlıklı oturumun başkanlığını üstlenen TBB Başkanı Özok yaptı. Özok, halkoyla- ması ile kabul edılen 1982 Anayasa- sı"nın, 1961 yılında çıkanlan anayasa- nın getirdiği hak ve özgürlükleri suırr- landuırken kimilerini de-daralttıgını söyledi. w Türkiye"nin bugün tam bir hukuk desietiolamamasının nedenlerindenbi- rinin 1982 Anaj.'asası olduğunu" savu- nan Özok, "Khni değişiklikkr yapdsa da 1982 Anayasasu hareket noktası ve temeltercihlerinde insan hakve özgür- lüklerini öne almayan bir yapıdadu; Türkiye'de 1982 Anayasası'nın temel ruhu hâlâ ortadan kalkmadı" dedi. BahçeşehirÜniversıtesi RektörüProf. Dr. Süheyl Batum da 1982 Anayasa- sı'nın ortaya çıkmasında SüleymanDe- mirel ve BükntEcevit'in de aralannda bulunduğu dönemin siyasi aktörleri- nin suçu bulunduğunu öne sürdü. Ba- tum, "Anayasanın geçki 15'inci mad- desi. darbecikrin değil, siyasi aktörie- rin çok istediği bir maddedir" dedi. PARTt YÖNETİCİLERTNİ UYARDI Erdoğan'dan Herörü konuşma9 yasağı ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan TayyipErdoğan, terör eylem- leri konusunda partı yöneticilerinin açıklama yapmamalaruu istedi. Erdoğan, partisinin önceki gün ya- pılan Merkez Karar ve Yönetim Ku- rulu (MKYK) toplantısmda, terör ey- lemlerini değerlendirerek parti yöne- ticüeriniuyardı. Erdoğan, "ÜgBikurum- laı;konuşmasıgerekenlerkonuşuyor.Bu konuda herkesin konuşmasma gerek yok" dedı. Muhalefet partilerinin tav- nnı eleştıren Erdoğan, siyasetin terö- re alet edüdiğini, terörün siyasi mal- zeme olarak kullanıldığım söyledi. Hizb-ut Tahrir örgütü taranndan ger- çekleştırilen eylemleri de değerlendi- ren Erdoğan, "PoBsin buna izin ver- memesi gerekir. Potisin bu sa>gısı/lığa engeloUnasıgerekirdi'' dıye konuştu. Erdoğan, gazete ve televizyonkuru- luşlanmn yöneticileriyle görüştüğünü ve teröristlerin propagandasvnı yapa- cak haberlerden uzak dururması ko- nusunda duyarlı davTanmalannı iste- diğini, olumlu yanıt aldığını söyledi. Erdoğan, Terörle Mücadele Yasa Tas- lağı'nın Meclis açılrnca ilk olarak gün- deme getirilecek yasalar arasuıda ol- duğunu bıldırdi. CHP'de 'terör' zirvesi CHP, tırmanış gösteren terör olayla- nna ilişkin yann tüm yetkili organlan ile bir araya gelecek. Toplanhda, "te- rör tanutu" ve "tçişleriBakanıAbdül- kadir Aksu hakkmdageosoru" verilme- si konulan değerlendinlecek. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yüreğe Saplanan Hançer... Seni Kocasinan Mezariığı'ndagörmüştümyıl- lar önce.. Yorgundun!.. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordun!.. Kaç yıl olmuştu çocuğun öleli? Anneydin sen, babaydın, eştin, kardeştin. Yüreğtnize bir hançer saplanmıştı!.. Kimse duymuyordu sesinizi. Kimse bakmıyordu yüzünüze. Seni Edirnekapı Şehrüiği nde, Kocasinan Me- zarlığı'nda, Karacaahmet'te hep gördüm... Şırnak'ta kahpece kurulan bir tuzaktaşehit düş- müştü oğlun... O bizim çocuğumuzdu!.. Son fotoğrafını siyah çerçeveye yerleştirmiş- tim...' Durmadan öpüp kokladın o fotoğrafı... Adın Fatma'ydı... Güzlerinı servi ağaçlanna diktin. Bir süre gök- yüzüne baktın... Yağmurlu bir sonbahar sabahında Karacaah- met'te ağlıyordun... Üç yıl önce cezaevinde açlık grevinde yitirmiş- tin kızını... Bembeyaz bir yaşamın gökkuşağı rengine dö- nüştüğü yıllara doğru uzun bir yolculuğa çıkmış gibiydin. Buğulu aynalann, ölmüş alevlerin içinde kay- bettiğin oğlunu anyordun. Birfotoğraf vardı senin de elinde, öpüp öpüp kok- luyordun... Seni Swas ta gördüm, Madımak Oteti'nin önün- de... Seni Kahramanmaraş'ta, Taksim'de, Kanlı Pazar'da, Çorumda, Kayseri'de... Seni, çocukken 6-7 Eylül 1955te Beyoğlu'nda... • • • Bilmem okudun mu llhan Selçuk'un, Hasan Pu- lur'un yazılannı? 6-7 Eylül bir utanç, vahşet, yağma, ilkellik... Peki bu çapulculuğun faturası kimlere çıktı? Aydınlara, solculara, sosyalistlere... llhan Selçuk sıralıyor isimlerini: "Aziz Nesin, Asım Bezirci, Mustafa Börklüce, Hasan Izzet Dinamo, Dr. Hulusi Dosdoğru, Nihat Sargın, Kemal Tahir, llhan Berktay, Müeyyet Boratav..." Liste uzayıp gidiyor... 1954seçimleri... Demokrat Parti Meclis'te çoğunluğu sandıkyo- luylaelegeçirdi... Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Ad- nan Menderes. Aydınlar, solcular, sosyalistler üzerinde baskılar giderek arttı... Doğru; 6-7 Eylül bir vahşet, ilkellik, yağmacı- lık... Hasan Pulur'un da degindiği gibi 6-7 Eylûl Cum- huriyet tarihimizin en büyük ayıbı... Yaşadıklanmız ve yaşayacaklanmız... Yaşama nasıl bakıyor toplumumuz? Bismil'de, Şımakta, Van'da, Bingöl'de, Bat- man'da neler oluyor? Kim bu kışkırtıcılar, ne yap- mak istiyorlar? En güzel yanrtı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi veriyordu... Kışkırtmalara katılanlar Türkiye'yi bir kan gölü- ne dönüştürmek istiyorlar... iki şoven topluluk karşı karşıya!.. Neyazık ki bir "şoven grubun" yanında 12 Ey- lül'ün cuntacı paşası Kenan Evren kopyası sah- te Atatürkçüler de var!.. ••• Aydınlanma devrimini anlayamayan, özümseye- meyen, Köy Enstitüleri'nin kapatılmasına alkış tu- tan, Atatürk'e "Gazi" demekle yetinen faşist ka- falar da aynı yolun yolcusu... İki farklı şoven duygu giderek keskinleşiyor... Sosyal ve ekonomik politikalaryaşama geçme- diği için de "intikam duygulan" giderek ivme ka- zanıyor... Şükran Soner yazılannda Bosna dramını anla- tıyor; Can Dündar. Beyrut fotoğraflannı duvara as- manın zamanının geldiğini yazıyor... Ben, Manchevski'nin "Yağmurdan önce" fıl- rnini yeniden izledim... Sen de anımsa, ülkesinin parçalanıp bölünme- sini istemeyen Makedonyalının başına gelenleri... Yaşam güzel!.. Yaşamı çiçekli dallarda çoğaltmalıyız... Ben o yüzden yaşamın tarafındayım; sevgiden, kardeşlikten, banştan yanayim!.. öfke ırmağının taşmasını istemiyorum... ûfke nöbetiyle, "vatan eiden gidiyor" çığlıkla- nyla bir yere varılamayacağını banayaşam öğret- ti... Bunca kurban verdik, bunca acı yaşadık; ne kaybettik ne kazandık, söyler misiniz?.. hikmet.cetinkaya(« cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Vdn'dagözaltına alınmışlardı îzinsiz gösteriye 14 tutuklama VAN(AA)-Van'da izinsiz gösteri yaptık- lan gerekçesiyle 6 gün önce gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 85 kışi- den 2'si çocuk 14'ü tutuklandı. Aluıan bilgiye göre, gözaltmda tutulan 17'si çocuk 85 kişi- nin, cumhuriyet baş- savcıhğında ifadeleri aluıdı. tfadeler doğ- rultusunda 17'si ço- cuk 38 kişi tutuklama talebiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gön- derildi, 47 kişi ise savcılıkça serbest bı- rakıldı. Mahkemeye sevk edilen 38 kişinin 4. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde dün sabah saatlerine kadar de- vam eden duruşmala- rının ardından mah- keme heyetı, 2'si ço- cuk 14 kişinin "terör örgütü elebaşısı Ab- dullah Öcalan lehine slogan atma, görevli memura mukavemet ve kamu mahna zara verme" suçlanndan tutuklanmasına, 24 kişinin de 9'unun tu- tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıl masına karar verdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog