Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 EYLUL2005PA2AR CUMHURÎYET SAYFA Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 17 Amaç Emekliyarbay Mehmet Sin'den yaşadığımız günlerin anlamına uygun fakat şairini anımsayamadığı bir dörtlük: "Camiye geldikse namaz niyaza/ Sanmayın bir sevap almaya geldik/ Evdeki seccade parçalandı da/ Bir yenisini çalmaya geldik." -12 Eylül'ün yıldönümünde provokasyon kaygısı varmış... "Ash da öyie değil miydi!" 'Si Türkiye "aşı" üss * olmuş. Biz "kaşı" üssü diye bilirdik! Kesik OKULLAR yann açılıyor... Bağımsızlıkçı Aydınlanmacı Halkçı Eğitim Derneği Kocaeli Şubesi, okullar açılmadan kitaplan açtp okumuş. Şube Başkanı Gülseren Delibaş, Basan Yayıncılık'ın Sosyal Bilgiler 5. sınrf ders kitabını; aynı yayınevinin Sosyal Bilgiler 5. sınrf öğrenci çalışma krtabını;.Sürat Yayınlan'nın Sosyal Bilgiler 4. sınrf ders kitabını; aynı yayınevinin Sosyal Bilgiler 4. sınrf öğrenci çalışma kitabını; Istanbul Milli Eğitim Basımevi'nin Sosyal Bilgiler 5. sınrf kitabını incelediklerini belirtip şöyle diyor. "Bu kitaplar okutulamaz!" Bu yargı üzerine akla "Neden okutulamaz" sorusu geliyor... Nedenleri epey fazla: "Sosyal Bilgiler'de Atatürk, Cumhuriyet, vatan gibi adlarda hiçbir üniteye yer verilmemiştir. Geçen yıl Atatürk devrimlerine 14 sayfa aynlırken bu yıl 5. sınrf ders kitabında Atatürk devrimleri, MaşallahCumhuriyet öncesi ve^>nrası resimlerin karşılaştırıldığı iki sayfa hariç, birkaç cümleyle geçiştirilmiştir. Geçen yıl Atatürk ilkelerine altı sayfa aynlırken bu yıl 5. sınrf ders kitabında Atatürk ilkelerine, değeriendirme sayfası hariç, sadece iki sayfa aynlmıştır. Geçen yıl ulusal içerikli bin 139 kavramın kullanıldığı 5. sınrf kitabında bu yıl 204 kavram kullanılmıştır. Geçen yıl 103 resimden 54'ü ulusal kavramlar ıçerirken bu yıl 5. sınrf kıtabındaki 253 resimden sadece 23'ü ulusal içenk taşımaktadır. 5. sınrf ders kitabında 1. Dünya Savaşı sonrasında topraklanmızı işgal eden emperyalist ülkelerle ilgıli herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Geçen yıl Ermenilerin, Itilaf Devletlerınin desteğiyle Türkleri katlettikleri bilgisi verilirken bu yıl 4. ve 5. sınıf kitaplarında Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki Ermeni ayaklanmalanndan dahi söz edilmemektedir. Geçen yıl Lozan Barış Anlaşması'na üç sayfa yer verilirken bu yıl 5. sınrf ders kitabında Lozan kitabın sonundaki kronolojide sadece tek satırlık yer bulabılmiştir. Yeni Sosyal Bilgiler kitaplannda 'sivil toplum kuoıluşları' devlete seçenek olarak sunulmaktadır. örneğin 5. sınrf çalışma kitabında, yurttaşın hakkını aramak için Insan Haklan Derneği yerine mahkemeye başvurması eleştiri konusu edilmiştir." Görüldüğü gibi Türkiye Avrupa Biriiği'ne girmeden, Avrupa Birtiği Türkiye'ye ginmiş bulunuyor! Yeni kuşaklar emperyalizmin isteğine göre ve onlara hizmet edecek şekilde yetiştirilmeye başlanıyor... Yeni "eğitme" ve "öğretme" yılı hem hayırlara vesile olur inşallah hem de bu iktidara maşallah! Tokat II Küttür jMüdürlüğü'nün >kat ve Ballıca'nın tanrtımı için hazıriattığı broşürterde Atatürk fotoğraflan omuzdan yukansı kesilerek basıldığı için Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu'nun katalogtan toplattığını biliyor musunuz? Çifflik Akif Kökçe: "Devir üretim değil tüketim devri. Devlet Üretme Çiftlikleri'ni kapatıp 'Devleti Tüketme Çiftlikleri' açıyoriari' SESSÎZSEDASIZP) V ^ O 4JLİŞEA/M/ BOS/ SLMÜ BEACA Katrina'dan sonra Amerikalılar düşünsün KATRİNA tayfunu göz göre göre New Orleans'a doğru ilerierken zenginler kentten kaçıp gitti, kaçamayıp kalan yoksullar öldü, ölmeyenler sulann attında yaşam savaşı vermeye başladı. Sonra "kurtaramama" çalışmalarına geçildi; sular çekildikçe cesetler daha iyi seçildi... Nurhan Öztaş, "kurtarmama" çalışmaları üzerine dünyayı yönetmeye kalkışan süper güç ABD'nın aslında bir kenti yönetemediğinin ortaya çıktığını söylüyor ve "Takke düştü, kel göründü" diyor: "Doğal felaketler dünyanın her yerinde oluyor ama 11 Eylül için anlatılan senaryolan duyduktan sonra bu felaketi kendilerinin yarattıklan ve kendi içindeki fakirleri yok etmek için şeytanla ortaklık yaptıklannı düşünmeye başladım." Düşünmeye değer... ABD yönetiminin, Katrina felaketzedelerine gönderilen yardımın ulaştınlmasında NATO'dan destek istemesi üzerine de Kaan Bür, "Ne diyelim" dedikten sonra şöyle diyor: "Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gönderir askerini Irak'a." Artık biraz da Amerikalılar düşünsün! Yüksek Yerilim Hattı erdincutfcutg yahoo.com ABD VEAB'nin yeni Türkiye politikası: "Böl, parçala, yanılt!" ÇED KÖŞESt OKTAY EKİNCt New Orleans'ın evlerL. Gençliğimizin ünlü gruplann- dan "The Animafc"uı (Hayvanlar) en sevilen şariası "House of the RisingSun"dı Lirik melodisiyle, "There is a house(bir evvar)in New Orleans"* diye başlar, "Tbey caD the rising sun_" diye sürerek o evın "doğan güneş*e benzetildiğinı anlatırdı... Bu kentve "evfcri" içvn "kasır- gadan sonra açan güneş"ın aynı zamanda "yaşanuı dönüs" oldu- ğunu bilenler, şarkıyı daha bir "anlayarak" dinlerlerdi... Her gi- tariste keyif veren akıcı, hoş tt akor"lanyla, sadece derinleme- sine bir "sevgTyi çağnşünrdı... New Orleans, işte o duygulu şaıkıyla belleğiınıziıı bir köşesin- de sessizce dururken yülar sonra Katrina'yla yeniden hayatımıza gjrdi... tnanılmaz felaketin görüntüle- rinde, ister istemez hep "cv"lere baktm. Tümü sulann alünda ka- lan ve kentin göz alabildiğine uza- nan caddeleriboyunca sadece *ça- trian" görülebilenevler... The Animals'ın "güneşmdoğu- şu"na benzettikleri acaba hangjie- riydi? Ham, 'apartmanTar nerede! Bizim de kentlerimiz yakın za- manlara dek *ev"lerden oluşur- du... Ne var ki "Tüıiciye'yi küçük Amerika yapacağtz" diyerek mıydı? Kastrgaya dayanıklı apart- manı, dünyanın "süper gûcû" ya- pamayacaktı da kim yapacaku? Oğrenrimiz aabtıyor Katrina'lı günlerde New Orle- ans'a 2 saat mesafedeki Mobfl kentinde tatilini geçiren bir lise öğrencimiz anlatıyor; "Katri- narun gekceği, bir hafta önceden başlanarak her gün haber verüdL He saatte artan hm. nerekrden geçeceği, sürekli duyurulduve ön- km ahnması istendL." Bu önlemlerin başında "pence- reieri tahtalamak" geliyormuş. Özel hazırlanmış "kasırga tahta- larTnı tüm evlerin pencerelerin- dekı "•haar çhüerTne takıyorlar. Sonra da kasırga gelmeden kapa- nan süpennarketlerden "afetahş- Eyalet valisinin "ththaçlanıu- a depobyın" uyansıyla birlikte marketlere koşanlann hemen tü- kettikleri ise ekmeğin yanı sıra Amerikan sofrasuun olmazsa ol- mazı ketçap ve mayonez... Öğrencünizingözlemleri, dün- yada "yoktağu'"' en az bilen en zengin toplumdakı H stokçu kö- türü" özetliyor, "Normal\-asam- da da evde yan>-a inen her şey he- men tâmamlanıvor: arabalarda betıan azalma>'a başladığında de- potar hemen doWurulu)W_"" Nitekim gazetelerden okuduğu- KİM KtME DUM DUMA BEHÎÇAK behicako yahoo.com.tr ÇİZGtLİK KÂMtL MASARACI kamilmasaracio mynet.com apartmanlaştınldılar. Tarihsel ev- lerünizibile ".Amerikan hayranb- ğı" içinde yıkıp yerlerine çok kat- h betonlan yine aynı "heves"le dikmedikmi?.. Oysa ne Amerika'da *ev*lerden vazgeçilmişti ne de Avrupa'da... Ekonomiyi "arsaveemkıknuı- b"na bağlayan politikalar, dünya- , dan habersiz bırakılan Türk top- "lumuna a Apartmanlasnıa mo- ; öemleşmedir'' denıleıek egemen -kıhndı. O kadar ki "evw lenecek- * lerin rüyalan bile arok bahçeli bir » "ev" yerine balkonhı bir "daire" * oldu. Buna karşıhk yüksek yapı- îyı eleştirenler de en çok okunan tköşe yazarlannca bile hâlâ "çağ- J«hy" ilan edüiyorlar... J; Evet...Katrina'nınsularagöm- •düğû New Orleans'a baktıkça, >düşünmeden edemedim. Bu ka- > srgalar bu kentin "kaderi" oldu- tğuna göre, acaba neden hâlâ "al- 5ç>k ev'lerde direniyorlar da bi- Jzım gibi "yüksek apartnuudaş- »BM"ya başlamıyorlar? * Eğer evlerin yerine "apartauut- t-hnn kenti" olsaydı, hiç değilse üst Ttattayaşayanlarkurtulmuş olmaz muza göre felaket bölgesinde ben- zin bile yok ve 2 dolarlık litre fi- yatı karaborsada 6 dolar... ^Amerika'da nasd'mıs? "Stokçu"luğu gündelik yaşam biçimi yapmış bir toplumun afet fırsatçılan da "siahh yağma çete- kri" şeklinde... *lrk «7011111^ hâlâ terk ede- meyen, aynı toplumun "j'oksul afetzede"leri ise büyük çoğunluk- la "zend"ler ve "beyaz ofanayan" Amerikalılar... New Orleans Belediye Başka- nı Ray Nagin. 4 ku\"vetindeki Katrina'ya dayanamayan 3'lük setleri yıllardır güçlendirmedik- lerı için ABD yönetimine çatar- ken Irak'uı işgaline onca para ayı- ran Bush'un ihmaline de ateş püskürüyor... (Hürriyet-5 Eylül 2005) Bakahm, Türkiye'deki hemen her sorun için "Amerika'da şöyie yapdıyor-'' diye söze başlayanla- nmız bundan sonra ne anlatacak- lar° oekinci(« cumhuriyet.jbm.tr HAYAT EPtK TÎYATROSU MVSTAFA hayatepikCa mynetcom , BU CEZAEVINDEN NE KADAR TARtHTE BUGÜN MİMTAZAMKAN 11 E\lül ıncıı-.mumtaz-arikan.com SİVASKONGRESİ TAMAMLAHDi. fH9'M6UGÜN,$M*S/CON6RESİ SONA ERPİ. MUSTAFA KEMAL, ULÜSAL OJXWLU$SAYAŞI İÇİN,ÖÇ£Ün£MM£Y/ VE 8UNUN Ofi BeUİBİZ. MeRKEZDSH yÖHETİMİNİ SASLAUAK İÇİN SivASTA »a MİLÜ tüDNGee ınptAkuşn. 38 OBLE&NİN KATILDlSl, KAP&AM YB M- 7SUK BAKIMNDAN EJS2UÜUU KDN&teSİ KA- ÜMHMlNI peSTBKLE/EtJ Sn/AS *0M6X££/, İSTAMgUL YCNETİMİNDeNAY& KURUlMAK ' İ fi SINI ONAfUyCdDU. 8ü AKAÛA, MUSTAFA KE İ4AL, AM5RİKAN MAHDASlNA SİRMEYİ ÖM€- Ap£BA6J£L6lSA İ- KÜÇÜKÇEKMEa 1. ASlMHimJKMAHKEMESİ'NDEN DosyaNo:2005'374 Mahkememizın 17.08.2005, 2005/374 esas. 2005/492 karar sayılı karan ile Istanbul ili. Avcılar ilçesi. Finızköy Mah. CiltNo: 12, Hane No: 758'de nüfusa ka>ıtlı bulunan Mehmet ve Emine'den olma 03.09.1968 d.lu Fevzıye Halilov'un "Halilov" olan soyis- minin "Çahşkan" olarak düzeltilmesine. nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Ilan olunur. 31.08.2005 , B?qn: 42271 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU Başka Bir Utancın Çeyrek Yüzyılı Yann 12 Eylul 1980 darbesinin 25. yılı. Darbe, Ame- rika Birleşik Devletleri'nde sevinçle kârşılanmış, habe- ri ilk alan Amerikalı general olayı üstlerine, "Bizim oğ- lanlar başardılart" sözleriyle iletmişti. Üç sözcüklü bu cümlede askeri darbenin nedeni de, amacı da özetle- nıyordu. Gerçekten de "başanlı bir iş" çtkarmışlardı darbeci generaller. On binlerce ev basmak, 650 bin in- sanı gözaltına almak, biniercesini yargılamak, işkence- den geçirmek, zindanlarda çürütmek, onlarcasını da- rağacına göndermek; siyasal partilen, sendikalan, der- nekleri, meslekörgütlenni kapatmak; insanlan yerinden yurdundan etmek, binlerce insanı ülkeden kaçmaya, sürgün hayatı yaşamaya zorlamak; milyonlarca kitabı toplamak, imna etmek, yakmak zorunda bırakmak ko- lay iş miydi? Ya o "hayır" yasaklı, gerilikte Horanto Bumba'nınkıni bile fersah fersah aşan anayasa?.. O anayasayı, toplumumuzun sırtına giydirilecek o deli gömleğıni hazırlayan kafalan bulup bir masa çevresi- ne toplamak bile tek başına bir başan değil miydi? Yırmı beş yılın bir toplumun tarihinde oldukça kısa bir süre olmasına karşın çevrenıze bir bakın, sorup so- ruşturun, özellikle çocuklar için, yirmi yaşın, hatta 30 yaşın altndaki gençler için yirmi beş yıl önceyaşanan- lann hiçbir anlam taşımadığını göreceksiniz. 12 Eylül- cüler'in bir amacı da geçmışe meraksız kuşaklar yetiş- tirmekti, bunu da başardılar. Otuz yaşın üzerindekilere de sorun isterseniz, büyük çoğunluğu size, "darbenin bir kardeş kavgasını önlediğini" söyleyecek, "kurtanl- mış bölgelerden", "kim vurduya gidenlerden", "so- kaklarda can güvenliği kalmadığından" söz edecektir. Ne var ki içlennden pek azı daha sonra yaşanacak çok daha büyük çatışmalann, dökülecek kanlann, kitlesel ölümlerin, açılacak derin yaralann, ortaya çıkacak bü- yük sorunlann köklerinın 12 Eylül'e uzandığını, bugün yaşananlarla 12 Eylül sonrası yaşanmış olanlar arasın- da doğrudan ilintiler bulunduğunu söyleyecektir. 12 Eylül, toplumun yanlış/eksik bilgilendirilmesine olanak veren elvenşlı bir ortam hazırladı. Bugün çok satışlı ga- zetelerin "demokratlık" savındaki genel yayın yönet- menterinin her olanakta 12 Eylül'e övgüler düzmeleri herhalde rastiantısal bir davranış değil. 12 Eylül, Türkiye'yı bir başka adı "Yeni Dünya Dû- zeni" olan emperyalizmin güdümünde bir tekeller cen- netine dönüştürecek koşullan yarattı, darbe de zaten bu koşullar yaratılsın diye gerçekleştirilmişti. Dolayı- sıyla bu koşullarda büyüyen, güçlenen, tekelleşen medyanın bu koşullan yaratanlara ve oniann arkasın- dakı güçlere övgüler düzmesi çok doğaldı. 12 Eylül sonrasının tekelci medyasının başlıca işlevlerinden bi- ri de toplumu depolitize etme, siyasetten uzaklaştır- ma çabalanna destek vermek oldu. Toplum, ipe sapa gelmez magazın haberieriyle politikacılar arasında ge- çen, ele ayağa düşmüş günlük siyasi çekişmelere iliş- kin haberler arasına sıkıştınldı. Tekelci medyanın en bü- yük korkusu toplumun alt kesimlerinde oluşacak sınıf bilinciydi, bu nedenle sınıf sendikacılığına, sivil toplum örgütlenmelenne, kapitalist düzenin temeline yönelik her türlü girişime karşı yayın politikalan ızledi. Bu olgu da 12 Eylülcüler'in başan hanesıne eklenecek bir pu- an değil midir? 12 Eylül "so/"u ezip un ufak etti, ortada etki alanı çok sınıriı bir iki örgüt dışında yalnızca sol adına laf sala- tası üreten gevezeterkaldı. Bir kulak verdtğinizde. bun- lann "bağımsızlık", "ulusallık", "ulusal onur", "anti- emperyalizm" gibi büyülü kavramlan sıkça kullandık- lannı, fakat emperyalizmin kapitalizmden bağımsız bir olgu olmadığına, dolayısıyla kapitalızme karşı çıkma- dan emperyalizme karşı verilecek bir savaşımın sonuç- suz kalacağına iliskın tek söz söylemediklerini göre- ceksiniz. Kendilerine sorun, size uzun uzun hamasi nu- tuklarçekecekler, fakat "emek-sermaye çelişkisi", "sı- nıf bilinci", "emeğ/n ârgüttenmesı", "sınıf mücadele- si" gibi sözcüklerden özenle kaçınacaklardır. 12 Eylül- cüler'in bir başansı da darbeyı izleyen yıllar içinde ka- pitalizme soldan çok sayıda "liberal goygoycu" dev- şınleceği, dönekliğin meşruiyet kazanacağı, ahlaksız- lığın tavana vuracağı elverişli bir ortama kapı açması- nın yanında sosyalist solun altyapısını her türlü şidde- te başvurarak ortadan kaldırması oldu. Yoksa Türkiye solu en güçlü olmast gereken bir dönemde böylesine sığlaşabilir miydi? Amerikalı generalin "bizim oğlanlar" diyerek kendi- lerine mal etöği 12 Eylül darbecileri gerçekten "iyi iş" çıkardılar. Başanlannın somut kanıtı ise yaşadığımız hayatlar, bizim hayatlanmız değil mi?. Yaşadıklan ha- yatlardan mutlu olanlar, varsınlar, bu hayatlannı yaşa- mayı sürdürsünler. Ben, -gazetemin birçok okuru gibi, bu utancın 25. yılında başka bir dünyayı ve hayatı düş- lemeyi sürdürüyorum. e-posta: dkavukcuoglu ı superonline.com 1 2 3 4 5 6 7 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/ Şerif Gö- ren'in yönet- ^ tiği ve Şener 2 Şen'inbaşro- 3 lünü oynadığı bırfilm.2/Is- kandinav mi- tolojisinde kötü ruh. Atlas Okya- nusu'nda, ^ Portekiz'e ait 9 bir takımada. 3/Birşeyinamacına 1 2 3 4 5 6 7 8 uygun olup olmadı- ğını anlamak için yapılan deneme... Yapma, etme. 4/Do- ğal set.. Bir renk. 5/ 5 Bir sıvının, çok kü- 6 çük ve ince parça- 7 cıklar halinde hava- 8 da dağılması. 6/Tu-9 zağa düşürülen şey... Halkın aşağı tabakası. 7/Bir kimseyi kötüleme, yerme... El dokuması yünden yapılan üst giyecegi. 8/ "Kadınlar, kızlar" anla- mında eski sözcük... Yaşamın sonu. 9/NesBÇöl- geçen'in yönettiği ve Şener Şen'in başrolünü oy- nadığı bir film. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Yiğ^t,kahramaa.. Sevgideüstüntutulan. 2/"—ko- yun meler gelir / Dağlan deler gelir" (Türkü)... İki taran ağaçhkh geniş kent yolu. 3/TürlürenkleTde ka- reli olan kumaş... Başıyla kanat ve kuyruk uçlan ay- nı renkte olangüvercia 4/"Diego—": Meksikalıres- sam... Asker. 5/Adapazan Ovası'na verilen bir baş- ka ad 6/Fordotomobilinin bir modeli... Hedefı vur- ma. 7/Hatay ilinde bir nmak... Asmakütügü. 8/Bir demek ya da kuruluşun üyelerinin buluşmalan için aynlmışyer.. Daha iyi, daha üstün.9/Uzak...Yemın etme.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog