Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'FA CUMHURİYET 11 EYLÖL 2005 PAZAR cumtvCa cumhuriyet.com.tr jÜNÜN FtLMLERİ ıhşi Atlara ~ 08.30 Star Macera >v (TouchingWiklHorses)-Aılesını bır araba ka- ^J zasvnda kaybeden Mark, Kamada açıklannda- kuçuk bır adada yaşayan teyzesn Fıona'nın yaıu- » gıder 20 yıldır adadan hıç aynlmayan Fıona, lark'a sıkı kurallar uggular ve adsdakı vahşı atlar- an uzak dunnasuu ıster Bır gun fnranada olen u kısrağın >avrusunu bulan Mank. teyzesuun ku- allannıyıkarakmıdıUıyeyardııne«der Yön Eleanor -ındo Oyuncular Jane Seymoujr, Charks Martın >mıth (2002 Kanada-îngütere-Alrnanva, 90 dk) Bedel 09.00 GAR TV Macera 'ÇÎN Zengınbır ışadarm tarafındajn somurükn, ıde- ^CV ahstbıravukatın&>'kûs\ıkonwalıruyor Yönet- menlığınıMehhGulgen'ın ustleneâığı fUmde, Kadır lnanır ve Ekrem Bora oynuyor Sahte UmuÜar 11.05 77RT 1 Güldürü (77\ (Riding High) - Gumuş macSem ıçın hıssedar \zJ bulrflayaçalışanSteve'nrnbaBşıtaıumadığıkal- pazan doktoryuzunden derde gıre^r Yonetmen Ge- orge Marshall Oyvıncular Doroöhv Lamour, Dıck Powell (1943 ABD, 88 dk) K E ~. 11.30 Kanetl D Duygusal (MJ Girl2) - Vada, doğumumdan kısa bu sure sonraolenannesuuhjçtanıy-amanuştır Anne- sıölduktensonradababası başka bırkadınlaevlen- mıştır Mutlu bır evuhk surduren "Tsabasının yenı eşı hamıledır Bunu oğrenen Vada'nun, annesıne olan özlemı ve onun hakkında bır şcyler ogrenme ısteğı artar Vada, annesının arulannrn p>eşınden doğdugu şehırLosAngeles'a gıder Yon HEovvardZıeff Oyn AnnaChlumskv Austın O'Bneru Dan Aykroyd, Ja- mıe Lee Curtıs (1994 ABD, 99 dlc) Bay ttimat 16.00 CNBtC-e Güldürü ©(Mr. RetiaMe) - 1968 yılındsa Sıdney'de geçen fılm. hapısten yenı çıkan aıraba hırsızı Walry ıle ıkı yaşındâ bır kxz çocuk amnesı Beryl'ın bek- lenmedık olaylara gebe ıUşkıkrmnı konu edıruyor Başını beladan uzak tutamayan *WaUy, sevgıhsı ve kızıyla kaldığı motel odasının kapısı polıs tarafın- dan çahnıncapanığe kapılır ve sılahına sanlır Polıs onun ıçendekılen rehın aldığuu «hışunünce her şey ıyıce kanşacaktır Yonetmen Na»dıaTass Oyuncu- lar Colın Fnels, Jacguehne McBCenze, Paul Sonk- kıla, Barry Otto (1996 Ayustraly-a, 112 dk) tbo üe GüMşah 17.15 Ka nal D Macera /ıT*S Zengın aılesınden yetenıace ılgı \e sevgı x S ' gormedığı ıçuı evden kaçan kuçuk bır kızla, sevdı|ı kızla evlenebıhnek ıçın jgeTeklı olan başlık parasmı bınktırmek amacıyla İKtanbuTa gelen saf bır sutçunun oykusu anlaühyor Atıf Yılmaz m yonetımınde Gulşah Soydan, Kjemal Sunal. Ayşen Gruda ve Alı Şen oynuyor (1971) Davaro 18.00 TRT 1 Gulduru ı Yülarca Almanya'da çahşmp başlık parası bı- nktıren Memo, koyune gejn döner Artık soz- lusuCano ıle ev lenmesı ıçınhıç fcnr engelkalmamış- tır Ancak Memo'nun anası Haxno. oğluna babası- run katılı Sulo'dan ıntıkamını aJmadan bu evlılıge ızın vermeyeceğını soyler Buirûn olumsuzluklara karşın Memo, anası ve agayı ıkn*a ederek dugun ha- zırlıklanna başlar Ancak tam dhıgün gunü kan da- valısı Sulo, hapısten çıkarak kc*ye gehr Kartal Tı- bet'ın yonettığı ülrrun başrolkMinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adıle Naşıt ve Ayşem Gruda oynuyor 22.00 / Kanal D / Zaman... Aynntı yanda 22.00 / Kanalturk / Benim Cıcı... A. yanda GüneştekiKan 02.2CD TRT 2 Macera (TS (Blood On The Sun) - NıcW Condon, Tokyo'da v i ' çahşan bır rauhabırdır Japonlann yayıhnacı polıtıkalannakarşı çıkmaktave aşbırhgıneyanaşma- vnaktadır Yonetmen Frank Llw\d O\ T uncvüar Ja- mes Cagney, Sylvıa Sıdney (19^5 ABD, 98 dk) Yabancı YeHı Moore'un silah çılgınhğını işlediği belgeselfılm, benzer tablonun yaşandığı Türkiye içîn de güncel bir konu Bireysel silahlanmaüzerine tv8 12.00 Kanalturk 22 00 Benim Cici Silahım - Bovvlıng for Columbıne / Yon. Mıchael Moore / Oyn. Michael Moore, George W. Bush, Mike Bradley, Denise Atnes, Art Busch, Prof. Barry Glassner, Chartton Heston, Marilyn Manson / 2002 Kanada- ABD-Almanya ortak yapımı, 120dakıka. TV' Servisi - Kanaltürk ekra- runda bu akşam, toplumsal hı- cıv \e belgesel ustası Michael Moore "Benim Cki Süahım" fılmıyle boy gosten>or Duğun \e maç sonrası "se- vinç" gostenlen, tore cınayetle- n, sokakka\ galan sonucu Tur- kıye"de yılda ortalama 3 btnkı- şuun "bireysel silahla" hayatv- nı ka>bettığı gozonune alınırsa, MichaelMoore'un sıradışı bel- gesel fılmı "Benim Cki Süa- hnn". daha da bır onem kaza- nıyor Moore, bu duzen karşıtı ya- pımıyla. \ atanse\ erlığın on planda oldugu şu gunlerde, Amenkan halkının sormaya ce- saret edemedığı bır soruyu gun- deme getmyor "Acaba biz si- lah delisi bir toplum muyuz; yoksa sadece deli öüyiz?" Bu çalışmasıyla, Amenka'runkal- Mine Acar konuk oluyor TV Servisi - Sedat Yazıcı- oğlu, "•Sağduj r u" progra- mında sıyaset, ış \e sanat dunyasırun onemlı ısımlen- ru gundeme taşımaya de\ am edıyor Atanması sanatdünyastn- da tartışmalara yol açan Devlet Tıyatrolan Genel Mudur Vekılı Mine Acar, yenı gore'vmı, projelennı, olaylı atamasıyla ılgıh ger- çeklen Sedat Yazıcıoglu'na anlaüyor 19.05 Belgesel filmde, e\deki şiddetten Amerikan askeri müdahelelerine kadar geniş bir yelpazed bırıe doğru zorlu bır yolculuğa çıkanMoore, ulkesındekı mut- İuluk arayışının muazzam bo- yutlara varmtş bır şıddetle ne- den böylesıne ıç ıçe olduğunu keşfetmeye çalışıyor Moore fılm ıçın, sılahlann Amenkan kulturunun bır par- çası olduğunu savunan ve sılah fetışıstı bırkuruluşunbaşkanlı- ğını yurûten, eskı oyuncu Chartton Heston ve dehşet sa- çan çocuklara muzığıyle ılham verdığı ıddıa edılen Marilyn Manson gıbı ısımlerle hassas konuyu masaya yatınyor Moore'un curetkar ve sıne- ma uzunluğundakıbelgeselı 46 yıldan sonra ılk kez Cannes Fılm Festıvalı'nde yanşmaya layık gorûlen bır belgesel ol- ması açısvndan da dıkkat çekı- cı Mızah ıle trajedıyı çok özel bır şekılde harmanlayan bu e silahlanma irdeleniyor. fılm, daha once hıç görulme- mışvehayret \ encı sahneleny- le ızleyıcıyı cıddı bıçımde sar- sıyor Evdekı şiddetten başla- yarak, son 50 yıldakı Amen- kan asken mudahalelennın ta- nhçesım aktaran bu yapımı kaçvrmayın denz Keyiili bir sohbet TV Servisi- Şarkıcı Pame- la, "DenizdeHayaf progra- mında Gani Müjde'nm ko- nuğu oluyor Mujde konuğu ıle Mar- mans tngılız Lımanı'nda keyıflı bır sohbet gerçekleş- tmyor CNNTürk 20 05 CNNTürk 21.25 Işıltüar TV Servisi - Ahmet Erte- gün. "Işütüar* programının bu haftakı bolumunun ko- nuğu oluyor SunuculuğunuTahire De- roircan m ustlendığı yapım- da Ertegun, hayatının büın- meyen yonlennı anlatıyor Geçmiş çağlarayolculuk FlashTV 23 30 Izleyin Orta D«ğm«z FlashGündem TV Servisi-Bıreysel silah- lanma. Ferhan Şayhman ve Yıknaz Tunca'nın bırhkte sundugu "Flash Gündem" programında ele ahruyor Şaylıman \e Tunca, silah- lanma çılgınhğmın ulaştığı boyutlan konuklan CHP îz- mır mılletv ekılı Canan Ant- man \e ANAP Şanlıurfa mılletAekılı Turan Tüysûz ıle masaya yatınyor 'Zaman Ötesi\ 14. yüzyıl Fransa'smda geçen sürükk>ici bir macera. TV' Servisi-Yonetmen- lığını Rkhard Donner'ın ustlendığı "Zaman Ötesi" TV'de ılk kez ekrana geh- yor Yale Unıversıtesınden bır grup arkeolojı oğrencı- sı Fransa'da tarıhı bır yer- leşım yenndekı kalıntılar uzennde çahşmalar yap- maktadır ITC ısmındekı şırket oğrencılenn çahş- malanna destek olmak ıs- ter Ekıbın hderhğmı ya- pan profesor Edward Johnston, ITC 'run başkanı RobertDonnıgerıle goruş- meye gıttığvnde ıkı oğren- cı, kazı çalışmalan sırasm- da 600 yıldır kapalı olan bırodarunıçeresme duşer- ler Profesor Edward orta- dan kaybolur Profesorun şırket tarafından uretılen bır makrne yuzunden kaza ıle 14 yy Fransa'sında mahsurkaldığuu açüdanır Bunun uzenne ogrencıler- den Chns \e Kate, profe- sorukurtarmakıçınyanla- nna arkeolojı uzmanı Andre Marek'ı alarak 500 yıl oncesının Fransa'sına bır yolculuk yapmaya ka- rar venrler Ancak 14 yuzyıla gıttıklennde ken- dılennı Fransız ve Ingılız feodal savaşınm ortasında bulurlar Cgî Kanal D 22 OOj Zaman Ötesi - Tımelıne / Yon: Richard Donner / Oyuncular: Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler / 2003 ABD yapımı, 115dakika. Istihbarat hatalan ; TV Servisi - CNN Türk, "Korkunç Hata" belgeselı- nı bu akşam ekrana getın- yor Pearl Harbour'dan sonra' kı en büyuk ıstıhbarat başa- nsızlığı olarak kabul edılen 11 Eylul saldınlannın ışlen- dığı yapımda, savaş once- sındekı butun ıddıalara rağ- men lrak'ta hıçbvr kıtle ım- ha sılahınm bulunamaması, bu hatanın sorumlusunun kım ya kımler oldugu gıbı konular ele aluııyor Skytûrk 23 10 îslamcılık tartışılıyor TV Servisi - "Ortadoğu Masası" programmm bu haftakı bolumunde, terorûn sorumlusu olarak suçlanan "Tslamahk" masaya yatınlı- yor Kenan Çamurcu'nun ha- zırlayıp sundugu yapunm konuklan ıse Istanbul Unı- versıtesı Oğretım Uyesı Hû- seyin Hatemi, Bınkım Der- gısı Yayın Yonetmenı Ömer Laçiner ve yazar Al- tav Ünaltav Tv PROGRAMLARI kanalturk SIZIN HIABERİIS1İZ OLSUN DOĞRU TARAFSIZ DAKİKAHABERLERİIM ADRESİGELİŞMELERİN KANALTURK PAKETİHABER 10.30 Belgesel- Demlıktekı Kultur 11.05 Sahte Umutlar 13.30 Belgeset 14.30 Belgesel Nınnı 15.35PazarNeşe- sı 16.50 Dızı DonmeDolap 18.00 Davaro 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 Gezelım Gorelım 21.30 Stadyum 23.35 Tele Lıg 00.40 Gece Durumcusu 01.55 Sahte Umutlar (0 312 490 43 00) 11.05PazarKonse- n12.401+10014.20 Neydı 0 Gunler 14.50 MutantX 16.10 BaşkaBır An- kara 16.40 M\nı Konser 17.10 Dızı Altın Kanatlar 18.25 Okudukça 19.10 Dılek Ağacı 20.05 Anaöolu Hıkayelen 21.30 Kahve Doğudan Batıya Gıden Yol 22.10 Dızı Gorev Başında 23.30Anılarta Muzık 02.20 Güneştekı Kan (0 212 259 72 75) 09.00 Bedel 10.30 Ege den Selam Var 12.30 BızdenBınle- rı 13.00 Bengı 14.00 Sonsuzluk Yolcusu 14.30 Havada Bulut 15.30 Başka Bır Ankara 17.00 Çamurda- kı Sir 17.30 Belgesel 18.00 Muzık Pınan 18.15 Avrupa Bayanlar Bas- ketbolŞamp 24.00 Kapanış 10.30 Adıle Teyze ve Kuzucuklar 11.30 Ka Arkadaşım 2 13.30 Iş ' Dunyası 14.00 Dızı Da- yı 15.30 Magazın D 17.15 Ibo ile Güllüşah 19.00 Ha- ber 20.00 Dızı Tadımız Kaçmasın 22.00Zaman Ötesı 23.45 Cafe 3 ABOIME HABER KANALTURK yazıp 7"77"7'ye SMS göndererek Kanaltürk HatDer Paketi'ne abone olabiürsiniz CAylık 5 YTL / BO kontörl. 08.30 Vahşi Atlara Do- kunmak 10.20 RuhunLa- bırentten 11.40 Dekoraktıf 13.00 Gun Ortası 15.30 T- ed Open Tenıs Turnuvası Fı- nal(Canlı) 17.30 Dızı CanınSaûol- sun 19.00 Ana Haber 20.00 Ibo Show 23.30 Telegol 02.30 Gece Haberterı (0 212 448 80 00) , „ . , - , , 11.10YoreYoreTur- ULU5AL kulenmız13.10 Muzık •«•-~~-*• Pman 14.15 Mertıa- baSağltk16.10Sanat Hayatı 17.20 Kırmızı Çızgıter 20.00 Başbaşa20.30Turku Pazan22.00 Turkuler (0 212 251 50 90) 12.00 Yedıgun 13.15 Turk Kahve- sı 15.15 Vardıya 17.15Turku Pınan 18.15Turku Pı- nan 20.30 Delı Dolu 22.00 Futbol Avrasya (0 312 231 21 00) 10.00 Pazar Surprızı 12.15 Sınyal 13.00 Sılıkon Vadısı 13.45 Dızı Yarım Elma 15.30 Çızgı Fılm Kuşağı 17.00 Dı- zı Hayat Bılgısı 20.15 Spor Say- 1ası20.30 Dızı Emret Komutanım 22.30 Pazar Keyfı 01.30 Büyük Bela (0 212 355 01 01) ^ . . J L - - 10.15 Harıka Pa- 3 I V zar12.15 Çızgı Fılm * ^ Sonıc 13.00GunOr- tası13.30 Dekodızayn15.15 Iş Dunyası 16.00 YTV 17.30 Dızı Saklambaç 20.00 Dızı Belalı Bal- dız 21.30 Yerli Fılm: Yürek Çığ- lığı 23.45 TVde Sınema 02.15 Son Haber '0 212 354 30 00) 11.05 Cosmopolıs 13.10 KaralamaDefte- n 13.50 Bılışım'05 14.05 Damalı Bayrak 14.50 Formula 117.05 Damalı Bayrak 18.15 Desıng 360 19.05 Bılışım'05 19.05 Frekans 20.05 Korkunç Hata 21.25 Işıitılar 21.50 Futbolmanıa (0 212 413 56 00) 10.30 Yaşamdan Da- kıkalar 12.00 Sağdu- yu 13.30 Muzık Der gtsı 14.30 PolePosıtıon 15.45 Ma- ça Dogru 16.00 Roma-Udınese Maçı(Naklen)18.00 Bolton-Black- bum(Naklen) 22.00 Santos-Fla- mengo Maçı (Naklen) 24.00Ve Go ol (0 212 288 5)52) 11.35 Kumsalda 14.15 At Ya- Lokma 20.00 CINE 5 Ana Haber Bultenı (Şıfresız) 20.15 Redneck 21.45 Belalı Sılah23.30 Fantasy TJ (0 212 336 15 15) 13.00 Specıal We- ekend 15.00 Klıptoma- nı 17.45EkoPlus 18.30 Amenkan Gureşı 20.00 Haber 22.30 Kara Şımşek 23.30 Flash Gundem(0 272 256 82 82) _ 10.00 Duğun Ma A gazın 12.30 Sıra ^ dışı 13.00 Haber 13.15 Katalog 13.30 Senfonı 17.05 Resmedelım 18 00Turku Dı- yenler 19.30 Haber 22.30 Başka Hayatlar (0 224 331 70 00) 18.40 Sen de Katıl 19.20 Dıgıtal Hayat 19.40 CafeNet 20.10 Çağatay Yolda23.10 Ortadoğu Masası (0 212 449 07 00) 10.00 Çızgı Fılm11.00 Dızı Malcolm In The Mıddlei1.30 Dızı Two& AHaHMen12.00Eyvah Küçüldum 14.00 Dızı TheOC 15.00 ER 16.00 Bay Itımat 18.00 Cold Ca- se 19.00 Arrested Development 20.00X-Fıles21.00 Into The West 23.00 CSI NY 10 212 330 01 01) 13.30 Ölum Sahılın de Felaket15.30 _ Uçan Kulçe 16.00 Kayıp lcatlar 17.00 Gol Kaçamakla- rı 20.00 Amenkan Kumarhanesı 21.00Unlu Olmak ı(02123300088) 10.15 Çızgı Sınema 12.00 Polıtıka Durağı . ı. , 13.15 Aş Kendını kanaliurk 1 4 15 sP or AkM 16.30 Haydı Tatıle 19.00 Dızı Işte Hayat 21.00Dızı Robın Hood22.00 Benim Cıcı Stlahım02.30 Haberler (0212 355 85 000) 12.00 2 Kadın, 2 Macera14.25 Ta- şıyıcı 16.05 Çılgın Kızlar18.25 Hayatımdan Çıkar mı- sın^M.SO Bela Işbaşında 22.10 Çılgın Ikılı II (0212 326 00 00) ^ f c . ^ » / 09.35 Gece Gunduz 10.10 3 f f c i T V Herkes Bunu Konuşuyor 12.05 Kaıserslautem - Wer- der Bremen (Bant) 14.10 Spor Aktuel 14.30 Futbol Mundıal 15.10 Bundeshga özetlerı 16.10 Ispanya Lıgı ûzetlerı 17.10 Spor Aktuel 17.20Transworid Sport 18.10 Futbol Aktuel 19.05 Denızde Hayat 20.00 Barcelona-Mallorca (Naklen) 22.00Yuzde Yuz Futbol 24.00 Haberler 00.05 Real So- cıedad - Alaves (Bant) (0 212 335 00 00) BUGÜN J İTALYAÜGİ: 1 A * Roma - Udımse (conlı) • w * 1 * * • W 1NGİLTERE ÜGİ: Boİton - BloAburn (conlı) BREZİLYA ÜGİ: 22:110 Sontos-Ftamengolconl») VE GOOL 00:00 Gozuyle 14.30 Fur 17.15 Marketıng Ist 20.30 Borsa Bultenı 21.30Teknovızyon 00.30Ge- ce Haberien (0 212 465 79 49) LA LIGA 2Q£0 BARCELOHÂ canlı MALLORCA Rıdvan Oilmen, Ahmet Çakor ve Gântektn Onay bugün »TV www ntvmınbc.coır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog