Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ABD'ye 10 saat 25 dakikada gidebilirsiniz. ABD'nin en iyi hastanesine ise 25 dakikada. İOhnsHopkîns'İnyüzyilllk bilgi ve birikimi istanbul Kadlköy'den 25dakika mesafede. AnadoluSağlıkMerttMİ,"US.News&WoridReport'unABD'deherytlyapmaktaolduğusıralamadason ISyıidır en iyi hastane seçılen Johns Hopkms ile stratejik Işblriigi yapıyor. Tüm branşlarda Johns Hopkins'in uzmanlığmdan yararlanıyor, eğitlm. araştırma ve hasta bakımı alanlarındakı bilgi ve bınkımını burada hızmetinıze sunuyor. Banka ve Özel Şirket Mensupları... Hastalıkta ve sağlıkta yanınızdayız. Türiaye İş Bankası / Akbank TAŞ. i Zîraat Bankası ve Hafc Bankas Vaki) / SHMB Haltam* Uıim I T d Meıte Bantası {Tûm mıâtita, htanbul ve tau» çaiçanlan) /TüADi|îfe»l WASHINGTON'DAN KKTC AÇIKLAMASI 'Uçuşlar politika değişikliği değiP Odası / Trakya Cam Sanay / Geto Tıeuet Odası / Eaacıbaşı Saflık Hametleri / Mrta Ttean* Odâsı / îûrtı Loydu Vakfı /Şarittgttfl / Nno Oökum / Ayhanlar Hotöing /lersjn l ANADOLU S A G I I K MERKEZİ Dış Haberler Servisi- ABD'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışışleri Bakanhğı Müsteşan Matt Bryza, Amerikalı Kongre üyeleri ve işadamlannın Kuzey Kıbns'a doğrudan uçuşlannı bakanlık olarak ne cesaretlendırdiklenni ne de yasakladıklannı söyledi. Bryza ABD'den Kuzey Kıbns'a son doğrudan uçuşlann. Washington'ın Kıbns politikasında değişiklik anlamına gelmediğüıi söyledi. Kongre üyelerinin Kuzey Kıbns'a uçuşlannı, Dışişleri Bakanlığı olarak yasaklama haklannın bulunmadığını belirten Bryza, bu uçuşlann uluslararası yasalar ve ABD hukuku çerçevesinde olduğunu söyledi. Bryza, "tşgal alündaki Kıbns" ifadesine katılmadıklannı da söyledi. Kuzey Kıbns 'ın ekonomik durumunun iyileşmesi için ABD'nin elinden geleni yaptığmı, bu sayede adanın birleşrnesinin daha kolaylaşacağını kaydeden Bryza, "Kuzey Kıbns'ın ekonomisini düzeltmezsek adayı birieştiremeyebfliriz'' dıye konuştu. Öte yandan, Türkiye'ye limanlannı açması için baskı yapan Kıbns Rum Kesüni. AB pasaportlu Estonyalı şoförle TIR'ını KKTC'deki Gime Limanı'ndan girdiği için güneye sokmadı. Rum kesimi Girne Limanı'nı"yasadışr' sayıyor. Özel Sağlık Sigortası Olanlar... Hastalıkta ve sağlıkta yanınızdayız. feçNtoKStgortaA.Ş./¥apıKıwSSgotaA.Ş./ks&kkiSjgortaA.Ş . (s*çsç8a«3!Sfort3*.Ş./ ANADOIU S AĞUK MERKEZ! M 44 ©(3® (s)t—- -»"*• ««•— Mısr askeri Gazze sııurında • KAHİRE(AA)- Israil'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinden sonra, Gazze-Mısır sınınnın güvenliğinin sağjanmasıyla ilgili olarak vanlan anlaşma çerçevesinde sının koruyacak 750 Mısır askerinin ilk grubu sınıra yerleşti. Mısır'ın sınır kenti Refah'taki enformasyon merkezinin yetkilisi Muhammed Yusuf, 200 askerin konuşlanmasının dûn tamamlandığuu belirtti. Kalanlann da gelecek hafta boyunca sınıra yerleşeceğini söyleyen Yusuf, muhafizlann görevinin, sınırdan silah ve uyuşturucu kaçakçıhgını önlemek olduğunu söyledi. CMrac BM'ye gidemiyor • PARİS(AA)-Küçük bir damar sorunu yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, gele- cek hafta New York'ta düzenlenecek BM Dünya Zirvesi'ne gide- meyecek. Zirveye Başbakan Dominique de Vülepin katılacak. Doktorlar Cumhurbaşkanı Chirac'a 6 hafta uçakla yolculuk etmemesini tavsiye etmişti. Chirac'a yakın çevreler, "Cumhurbaşkanı'nın gözünde halen küçük bir rahatsızlığın devam ettiğini" belirttiler. Binlerce ABD ve Irak askeri, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı kente saldın başlattı Telafer'ebombayağıyorDış Haberler Servisi- Binler- ce ABD ve Irak askeri, dün ku- zeydeki Telafer kentine karşı rıihai saldınya geçti. Başbakan tbrahim Caferi'nın emriyle dün sabaha karşı başlayan operas- yonda 141 direnişçi öldürüldü. Başbakan îbrahim Caferi, ku- zeydeki Telafer'de, kenti "te- röristierden temizlemek için" operasyonbaşlatıldığrnı söyle- di. Îbrahim Caferi, yayımladı- ğı açıklamada, "Emirierimdoğ- nütusunda, Irak güçleri gece 02.00ye(TSİ 01.00) Telafer ken- tindekitüm terörist unsurtan te- mizlemek için operasyona baş- ladı" dedı. Caferi, Irak güçlerinin Ço- kuluslu Güç'ten destek aldığı- nı da kaydetti. Irak Başbakanı önceki gün, hükümetinin Tela- fer'de denetimi sağlamaya ka- rarlı olduğunu söylemişti. Ca- feri, operasyonun amacımn, kent saİdnlerinin, demokratik ve banşçı Irak'taki geleceklerini güvence altına almak olduğu- nu belirtti. Caferi, talimatlan doğrultu- sunda Çokuluslu Güç desteğin- deki Irak güçlerinin Telafer'de * t terörist unsurlara" karşı bü- yük bir operasyon başlattığuıı duyurduğu açıklamasmda. "kentteki terörist unsurlann Telafer halkma karşı küstahça suçlar işlediğinL, bu unsurlann Irak'm düşnıanı oiduğunu" kay- detti. "Askerlerin Telafer'deki tüm farkta dini ve etnik kesim- lerin yardım çağrdanna yanıt verdiğim'' belirten Cafen, "On- lar (terörist unsurlar) cinayet işlediler. tnsanlan e\lerinden ABD'ye giden Devlet Başkanı Celal Talabani, Savunma Bakam Donald Rumsfeld'le görüştü. (AFP) sûrdûler. Onlar Telafer saİdnle- rinin demokratik ve banşçı Irak'takiistikbabniengeDemek isti>orlar. Biz bu haklan garan- tietmekistiyonız. Bu operasyon, bu amaçla düzenleniyor" dedi. 'HedefSünniler' Caferi, teröristlerin Lrak'ı yok etmeye çalıştıldannı. hüküme- tin onlan durdurma kararlılı- ğından \'azgeçmeyeceğini kay- detti. Amerikan ordusu son dö- nemde bölgede defalarca ope- rasyon düzenlemişti. Musul'un batısında, Suriye smın yakının- da bulunan kentin 200 bin nü- fusunun çoğunun çe\Tedeki kır- sal bölgelere kaçtığı belirtili- yor. Telafer'in Sünni Belediye Başkanı Muhammed Raşid ise belirli bir mezhebi hedef aldı- ğını belirttiği saldınyı protes- to etmek için görevinden istifa etti. Raşid, "Bu operasyon Sün- nileri hedef ahyor. Saldın ken- tin sorunlannı çözmeyecek, Bu- rada mezhep temelli bir sorun var ve bunu askeri yöntemlerte çözemezsiniz*' dedi. Savaş uçaklan ve tanklarla yürütülen operasyonda 141 di- renişçi öldürüldü. Öte yandan, polisin Iskende- riye yakınlanndaki Nassifiye bölgesinde 18 kişinin öldüğü yönünde bilgi aldığını ve ce- setleri almak üzere bölgeye git- tiğini belirtti. Kaynaklar, dire- nişçüerin bölgeye gelen polisin üzerine ateş açtığını söyledi. Olayda 2 polis öldü. Samarra'da Associated Press Television News adma çalışan kameraman Abdülkamil Ha- san, kak askerlerinin açtığı ateş- te ağır yaralandı. Irak'ın çeşıtli kesimlerindeki saldırılarda toplam 6 Iraklı yaşamını yitirdi. TALABANİ: Erdoğan, Federallrak'ı destekliyor Dış Haberler Servisi - Irak Devlet Başkanı Celal Tala- bani, Başbakan Recep Tay- >ipErdoğan'ınFederal h*ak'ı desteklediğini ve bunun Lrak- hlann kendi seçimi olduğu yönünde kendilerine sözlü güvence verdiğini savundu. Celal Talabani, Wasbing- ton'da ABD'nin Sesi Radyo- su'nda yaptığı açıklamada, PKK ile ilgili olarak Irak'ın kendi topraklannda yabancı silahlı güçlerin kalmasına izin vermediğini belirtti. PKK'nin Türkiye'ye karşı süahh ça- tışmalan yeniden başlatarak büyük birhata işledığine inan- dıklannı söyleyen Talabani, "PKK'nin yapnğı ne Türki- ye'deki ne de Irak'taki Kürt- lerin çıkannadır" dedi. Celal Talabani aynca, Baş- bakan Erdoğan'ın Federal Irak'ı desteklediğini ve bu- nun Iraklılann kendi seçimi olduğu yönünde kendilerine sözlü güvence verdiğini sa- vundu. Öte yandan, konuyla igili bir açıklama yapan Baş- bakanlık Sözcüsü AkifBekL Erdoğan'ın Federal Irak'ı des- teklediği yönündeki iddiayı yalanlayarak "Saym Başba- kan'm bu tür bir mesajı ve ifadesi olmamışür" dedi. TELAFER Kmlay'dan beş kamyon yardım ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Türkıye Kızılay Derneğı, acil insani ihtiyaçlann karşılanabilmesi için Telafer'e 5 TIR dolusu acil bannma ve beslenme malzemesiyle personel gönderecek. Türkiye Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamada, dünyadaki bütün Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin Telafer'de yaşanan trajediden büyük üzüntü duyduğu ve gelişmeleri kaygıyla izlediği belirtilerek "Türk Kmlayı, operasyonu düzenleyen kuvvetlere Telafer'e insani yardım yapma yolunun açılması çağnsuıda bulunmaktadır" denildi. Gerek kenti terk eden gerekse hâlâ Telafer'de yaşayanlann acil bannma ve beslenme desteğine ihtiyaçlan bulunduğu kaydedilerek Türk Kızılayı'nın acil ihtiyaçlann karşılanabilmesi için gönüllü personelle birlikte 5 TIR dolusu acil bannma ve beslenme malzemesi göndereceğı bildirildi. insani yardun operasyonlanna izin verilmesi halinde bölgeye daha fazla yardım gönderilmesi için de hazırlıklann tamamlandığı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı da acil yardımın yerine çabuk ulaşması için Irak hükümeti ve Çokuluslu Güç'le eşgüdüm sağlanması yönünde gereken temaslann gerçekleştirildiğini bildirdi. Dışişleri'nin açıklamasmda, "Türkiye, acil yanümın yanı sıra Telafer'in su şebekesi ve sağbk hizmeüeriıûn düzehnesi alanında altyapısındaki eksikliklerin giderilmesine de katkı sağlamaya hazırdır. Bu amaçla Telafer'e teknik heyetler gönderilmesi yönünde çahşmalar devam etmekur" denildi. Memur ve Emekliler... Hastalıkta ve sağlıkta yanınızdayız. T.C. EoBfcli San&fı mensupian ve badmakla yûkûmlû otduklan 1. dereceden ırakmJan üe devfet memurtan ve bakmakla yûk&niû okkddan 1, deneceden yakmianna tûm ihüsas dailannda, ayaida /yatarak te^tts ve tsdavi htzmettert yenneJsteytz. ÎNGÎLTERE ÎÇ ÎSTlHBARAT ŞEFÎ BULLER: Özgürlükler terörle savaşa feda edilecek ANADOIU S A Ğ L I K MERKEZİ Çnna mna, ttta 414M bcMI Dış, Haberler Servisi - Ingiltere iç istihbarat örgütü \115'in (Military Intelligence-5) ilk kadın başkanı Eüzabeth Manningham-Buuer. terörle savaş ve halkı teröristlerin eylemlerinden koruma zorunluluğunun özgürlüklen aşındırmasının kaçınılmaz olduğu uyansında bulundu. Buller, dünya düzeninin değiştiğini ve bu yeni düzene göre yeni tartışmalann yapılması gerektiğıni belirterek Londra'ya yönelık intihar eylemlerinin şok yarattığını, polis ve gizli servislerde de bu eylemleri önleyememiş olmaktan doğan hayal kınklığı yaşandığım söyledi. Hollanda'da 1 Eylül'de yapılan ve MI5'in internet sitesındeıdün yayımlanan konuşmasında yaptığı yorumlarla "özgurluklerin zarar görmesinin kaçınılmaz olacağuu" kaydeden Buller. aslında istihbarat örgütlerinin pek çok saldınyı önlediğini, ancak bu başanlann halk tarafından bilinmediğini söyledi. Halkın gızli senısle ilgili karannı verirken "bilemedikleri ve önleyemediklerini" esas aldığını da belirten Buller. büyük fedakârlıkla çalışan servis üyelerinin takdiri hak ettiğini kaydetti. Manningham-Buller, "önlerindeki en büyük Udlemin. yasalar çerçevesinde halkı terorizmden korumak" olduğunu vurgulayarak "Çünkü hiçbir kanıt büyük kesinlik taşımıyor. £u koşullarda son derece hassas değerlendirme \apmakgereknor" dedi. SSK Mensupları... Hastalıkta ve sağlıkta yanınızdayız. SSK memti**» «tataMfcHygarifi ototon 1. dereoateı yaJuaUma to<nHg, ANADOLU S A Ğ L I K MERKEZİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog