Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

fir> 'Cumhuriyet L5L. K I T A P L A R I SUSUZYAZ Necati Cumalı Çag ParariamaAŞ T5dmcagıCaiîwJ9.41 l34334ıCagatoglu-laaııl>unel (112)5140196 Cumhuriyet r~Cumhurryel ^-.KİTAPLARI OSMANLIGERÇEĞÎ Erdoğan Aydın Ça$Pazarlama\^ Tâkocagı Cad \ o ' 9 41 (34*34) Cagaloglu-IssriMİTd (212)5140196 82. YIL SAYI: 29194/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S HAD\ (1S24-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 11 EYLUL 2005 PAZAR 25 YIL SONRA 12 EYLÜL IZLERI BUGUN Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e. nn urkıye tarıhınde 1 2 Eyiul'un nasıl bır kara sayfa açtığı rakamlarla ortaya konurken, darbenın 1 Mayıs 1977 Kahramanmaraş Çorum, 16 Mart unıversıîe katlıamları, sıyası cınayetlerle nasıl adırn adım planlandığı Susurluk'ta daha lyı anlaşıldı y ı I ı n d a *j £• yıl sonra hâlâ 12 Eyiul re|imının derı toplurıun uzennı ortuyor Fışlenmış, \ ellerınden alınmış bınlerce ınsan Orgûtlenmesı, duşuncesını ıfade etmesı engellenmfş bır topitjiR.* Yasama, yurutme, yargının gorev ve yetkiietyıın hâlâ tartışıldığı, demokrasıyı oturtaroamışî*tstem E y I ü I , y a r ı n Cumhuriyet ATO Başkanı Aygün, TEDAŞ ihalesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi Kötükoku geliyor*> HİSARCIKLIOĞLU: EKONOMİETKİLENÎYOR Terör korkusu TOBB tarafından gerçekleştınlen Ekonomık Barometre Anke- tı'nın sonuçlannı değerlendıren Rıfat Hısarcıkhoğlu, terör olaylannın sanayı \e tıcaret hayatını da olumsuz yönde etkı- ledığını söyledi. Hısarcıklıoğlu, ıdan tedbırler ve halkın bı- lınçlı şekılde terore yuz vermemesıyle tekrar ıstıkrar ortamı- na kavuşuruz" dedı Can açığın bır yılda yüzde 50 arttığına dıkkat çeken Hısarcıklıoğlu, ortaya kalıcı ıstıhdam polıtıka- ları konuknasının zorunlu olduğunu söyledi. • 13. Sayfada ATO Başkanı Aygün TE- DAŞ ihalesine dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün. TEDAŞ'm 200 tnlyon lırayı bulan ihalesinin rekabet ilkelerine aykın oldu- ğunu savundu. thaleden 'kötûkokular geldiğini' belirten Ay- gün, "Başbakan'a seslenıyorum. Bu ihaleye inebilecek hor- tumun ucunu kesin" dedi. Türk fırmalannın ihaleye gireme- yeceğinı vurgulayanAygün, "Bu yabancı hayranlığı nereden gehyor? tşm ıçmde başka işler mi var yoksa?" diye sordu. thalede uygulanan yöntemın sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Aygün, ihalenin 20-30 trilyonluk bölümler halinde ya- pılmasını istedi. Yöntem nedeniyle 60 trilyon liralık kayıp oluşacağını belirten Aygün, "Maliye Bakam'na ve Başba- kan'a çağnda bulunuyorum, 'Kaynak yok' diyorsunuz. Alın size kaynak, size 60 trilyon veriyorum. Tek şartım Türk mü- teahhidi ve Türk mallan kullanacaksınız" dedi. • 13. Sayfada TAV YÖNETlM KURULU ÜYESİSANİŞENER: Hedef dünya markası olmak Atatürk Havalımanı başta olmak üze- re pek çok havaalanı projesini gerçek- leştıren TAV'ın yönetim kurulu üyesı Sanı Şener, bölgesel bır marka haline geldiklenni, amaçlarınm ıse küresel bır marka oluşturmak olduğunu söyledi. Şe- ner, havacılık sektördnün 11 Eylül önce- si ve sonrasındaki dört yıllık dönemde çok ciddı sıkıntılar yaşadığını belirttı. Ankara Esenboğa Havaalanı'nın da inşaatını üstlendikle- rini anımsatan Şener, "Bu yeni havalimanı inşaatı bence Ankara'nın Cumhuriyet tarihindenbuyana en önemli ya- tuımlarmdanbirisi" dedi. Esenboğa'daki çalışmaların 28 Ekim'de tamamlanacağını belirten Şener, t2mir'in de ge- lecek yıl yeni dış hatlar terminalüıe kavuşacağını söyle- di. LEYLA TAVŞANOĞLU'NUN söyleşisi • 12. Sayfada SÎYASETÇİ VE BÜROKRATLAR YÜRÜTECEK Müzakerelerde STK'ler yok Tûrkiye, AB ile müzakerelerınbaşlayacağı 3 Ekim öncesin- de tarama sürecine yönelikhazu"lıklannı tamamladı. AB ıle Türkiye arasındakimevzuat farklılıklannı gidermek içinyü- rütülecektarama sürecinde Ankara'yı en çok tanm ve çev- rekonulan zorlayacak. Görüşmelere katılacak 3'lüyapılan- manın içinde yer alan DPT yetkilileri, Başbakan'ın açıkla- f malanna karşın sivıl toplum kuruluşlannın müzakerelere doğrudan etkisinin olmayacağını açıkladılar. • 8. Sayfada elafer'e bombayağıyor Binlerce ABD ve Irak askeri dün kuzeydeki Telafer kentine karşı nihai saldınya geçtLAğırhk- lı olarak Sünni Türkmenlerin yaşadığı ve direnişçilerin merkezi haline gelen kentte eylül ba- şından bu >ana ABD-Irak operasyonu sürüyordu. Başbakan Caferi'nin emriyle başlayan ope- rasyonda 141 direnişçi öldurüldü. Savunma Bakanı Duleyni, "2 günde 141 direnişçinin öldü- rüldüğûnü ve 197'sinin yakalandıgınr belirterek "Operasyonun ne zaman biteceğine ilişkin ke- sin tarih yok, ancak beklenenden kısa siirede sona ereceğini düşünüyorum" dedi. • //. Sayfada Geçmişi harmanlıyorlar Kendi müziğini kendi icat eden grup:Direc-T Festivallerde ve gençlik etkinliklerinde verdikleri konserlerle kendilerine bir din- leyıci kitlesi edinen Dırec-T grubu 2001'de Roxy Müzik Yanşması'nda bi- rinci oldu. Fakat umutlar başka bahara kaldı. Gittüderi yerlerde kapılar yüzle- rine kapandı. Sonunda 2004'te 'Rus Koz- monotîar' adlı ilk albümlerinı çıkardılar. Grubun ikinci albü- mü "Olympos-Kı- nlmış Bir Dalga Gibı" de dinleyi- cilerin beğenisi- ne sunuldu. Di- rec-T grubunun üyeleri, "Şarkıla- rımızda çok hoş Türk öğelen, et- nık sesler var. Tamamen bızim ica- dımız müzık tiirü dıyebiliriz" dıyor. HA- TİCE TUNCER'in röportajı • 7. Sayfada 13.5 milyon öğrenci okulda Okullarda ders zjüyann çakyor îlköğretim ve ortaöğretımdeki 13.5 mil- yon öğrenci ıçın ders zılı yann çalıyor. Bu yıl ilköğretım okullannın ilk 5 sını- fuıda yeni müfredat uygulanacak. îlköğ- retim 1. sınıfta hece yöntemınden "ses temelli cümle yöntemı"ne geçilecek. İlköğretim öğrencılenne ders kitaplan ücretsız dağıtılacak, lıselerde eğıtım-öğ- retım süresı 4 yıla çıkacak. Lise son sı- nıf öğrencilerini ise ÖSS'de buyıldan iti- baren uygulanacak sistem dolayısıyla zorlu bır dönem beklıyor. • 9. Sayfada Atatürk'ün ilk aşkı film oldu 'Büyükbirsavaşçı, romantikbirerkek' Atatürk'ün Makedonyalı Eleni ile yaşa- dığı ilk aşkı anlatan "Manastır'da Bir Aşk" fihninın senanstiAneta Şiyakova, Atatürk'ün güçlü bir asker olmasının yanı sıra çok romantik bir erkek oldu- ğunu söyledi. Şiyakova, filmde Atatürk ve Eleni'yi canlandıran oyunculann he- yecanına da dikkat çekti. • 8. Sayfada ORAN DÜŞTÜ, BAŞVURULAR ARTTI P13. Sayfada ÇAYKUR RİZESPOR: 1 BEŞIKTAŞ: 0 \Spor'da RBAHÇE- 2 SPOR 1 Spor'da GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Enayi miyiz? Genışlemeden Sorumlu Komıser Olli Rehn'ın açıkladığı kırmızı çızgıler bır zamanlar bızım Kuzey Irak'ta savunageldığimız olmazsa olmaz türünden kırmızı çizgilere benzemıyor Ollı Rehn'ın kırmızı çızgılerı öyle mı? Değıl elbet- te. Zira AB, Türkıye'yı (bu hükümetı) denetlemeyı, dı- ledığini yaptırma gücünü elınde tutuyor. mArkasıSa.8,Sü. t*ie Spermsiz embriyo Sadece kadın yumurtasıyla oluşturulan embriyoların kök hücre elde edilmesinde kullanılabileceği belirtildi LONDRA (AA) - Merkezi Eduıburgh'da bulunan Roslın Enstıtusü'ne mensup bıhm adamlan, sperm olmaksızın, sadece kadın yumurtasını kullanarak embnyo oluştur- mayı başardıklannı açıkladı Ingıhzbasını gehşmeyı. "İlk^?ki^e döl- lemenin adımı atıldı" şekl-nde1 .ı başlıklar- la okurlanna duyururken teknığın bır yu- murtanın kımyasal maddeler ve elektrik akımı verilerek uyanlması ve yumurtanın bır sperm tarafından döllendığınde ortaya çıkan etkının yaratılması prensıbıne dayalı > UArkasıSa.8,Sü.8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Brüksel-Diyarbakır Hattı! AB, 17 Aralık'ta Türkıye'ye ucu açık uzun bır yol haritası verirken şunları söyledi: 1 - Sürecın sonunda Türkiye AB'ye tam üye olsa bile serbest dolaşım hakkı verilmez. 2- Türkiye'nın çok kalabalık bır tanm nüfusu var. Bu nufusu yuzde 90 oranında azaltması gerekır. A- ma AB, tanm fonlarından Türkıye'yı yararlandırmak •. Irkası Sa. 8, Sü. 8 'de i!"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog