Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

-r- y -.KİTAPLARI ISLAMlYETVEBÎLÎM-2 Erdoğan Aydın Ç^PaarümaAŞ rûAoc^j Cjd No 39 41 (34334) Cagaloglu-tsanbuı Td (212)51401 96 Cumhuriyet 'Cumhurlye! L. K I T A P L A R I ATKIZ Türkan Savlan ÇagPazarlama\Ş Tıntacagı Cad No 3941 (34334) Cagalogh-laanbul Id |212) 514 01 96 82. YIL SAYI: 29193 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) 10 EYLÜL 2005 CUMARTESİ 25 YIL SONRA 12 ETLÜL r < • Jl? BUGÜN Y rürkıye farihinde ^ 2 Eyfel'ün açîığıHtemlarla ürkıye'de 12 Eylül 1980 günü Millı Güvenlik Konseyi yöneîime el koyarken darbenın nedenını "Ulke büfünluğunü korumak, mılli bırlik ve beraberlığı sağlamak, muhfemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını onlemek, 1 Mayıs 1977, Kahrqrna devlef otonfesinı ve varlığını yeniden fesıs efmek ve demokratık duzenin üniversite kgriiarrtlan, sıya işlemesıne mani olan sebepleri ortadan kaldırmak . " diye açıklıyordu. adım plaffrandtğı Susurlufc Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e. y ı I ı n d a E y l ü l , p a z a r t e s i g ü n ü Cumhuriytf Telekom ihalesini kazanan Oger'in kurucusuna düzenlenen suikast aydınlatılamadı HarirFnin yeşil yüzüTürk Telekom ihalesini kazanan Saudi Oger 'in kurucusu olan ve geçen şubat ayında Lübnan 'da bombalı bir saldırı sonucu öl- dürülen Refık Hariri 'nin yaşamöyküsü, bıçak sırtı dengeler üzerinde sürdürülen Ortadoğu politikalarının tipik bir örneği. Lübnanh çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Refık Hariri 'yi dünyanınen zengin adamları listesine sokacakkadar yükselmesini sağlayan etkenlerin başında ise Hariri 'nin "kur- naz işadamı" projıli yatıyor. Suikastı ardındaki sırperdesi ara- lanamayan Hariri, Ortadoğu 'nun önemli isimlerinden biriydi. Hariri'nio ölûmü Suriye'yi zo- ra soktu,ABD'yi güçlendirdi. Sırtını Suudi Kralhğı 'na dayayan Hariri 'nin başbakanlığa ka- daryükselmesini sağlayan hikâyenin merkezinde Oger Gru- bu var. Ortadoğu 'nun yükselen yeşil sermayesi Oger Grubu ve Refık Hariri 'nin hikâyesini şöyle özetlemek mümkün: Su- udi Kralı 'nin damadı, milyarlarca dolarlık inşaat işi üstle- nen hızlı bir işadamı, dünyanın en büyük Kuran basım mer- kezini kuran dinibütün bir Müslüman, müteahhitlikten ban- kacılığa, medyadan politikaya sıçrayan hanedanlığının ku- rucusu. NECDET ÇALIŞKAN ve ZEKİ TEZER'in haberi • 9. Sayfada Hizb-ut TahrircilerAnkara'da kitapçık dağıttı Başbakan'a hilafet eylemi Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı caminin önünde eylera yapan hi- lafetçi gruba bu kez polis müdahale etti. Atatürk'e hakaret edilen ve hilafet çağnsı yapılan bildirileri dağıtan 38 kişi gözaltına alındı. Par- tisinin MKYK toplantısında konuşan Erdoğan, camiye gitmeden ön- ce eylem yapılacağını bildiğini belirterek "Abartılacak bir şey olma- dığını gördüm" dedi. Erdoğan, din üe camileri istismar ederek ve böl- geler arasında aynm propagandası yaparak fitne tohumlan ekmeye çalışanlann yollannın çıkmaz sokak olduğunu söyledi. • 8. Sayfada 50 STO KATILDI Ankara'da Avrupa doruğu Başbakan Erdoğan'ın baş- kanlığında toplanan zirve- ye 50 sıvil toplum örgütü katıldı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Gül ve Başmüza- kereci Babacan, AB süre- cinintoplumuntüm kesim- leri tarafından sahiplenil- mesini istedi. • 11. Sayfada ABD'den 2. sınıf uygulama Washington yönetimi, Türkiye ile kilit konularda yapılacak diplomatik ve askeri görüşmelere kurumlardaki ikinci isimleri gönderiyor. Ankara Büyükelçiliği'ne ise 3 aydır atama yapmıyor MAHMUT GURER ANKARA - Türkiye'den Irak konu- sunda istediklerini alamayanABD, dip- lomatik ve askeri ilişkilerde Türkiye'ye 2. sınıf ülke muamelesi yapıyor. Anka- ra Büyükelçıliği'nin ilişkilerini 3 aydır maslahatgüzar seviyesinde yürüten ABD, PKK konusıuıdakı görüşmelerde de birinci isimler yerine yardımcılan- nı Türkiye'ye gönderiyor. Diplomatik kaynaklar ise bu durumun, Türkiye'nin Iraklı kuvvetlerin eğitılmesı konusun- da NATO karan olmaksızın hareket et- mek istememesinden kaynakJanmış olabileceğini belırtiyorlar. ABD ile Irak nedenıyle genlen ilış- kiler halen tam olarak düzeltilemedi. Özellikle ABD'nın Türkiye ıçin önem- lı konularda yardımcı düzeyınde yetkı- lilerle temaslarda bulunması dıkkat çe- kıyor. Bunun en önemli göstergesı ola- rakABD'nınAnkara Büyükelçiliği'ne, 3 ay önce görevinden istıfa eden Eric EdeJman ın yerine herhangı bir dıplo- matın atanmaması gösteriliyor. AB- D'nın Ankara Büyükelçihği'nde üst düzey temsılcı olarak Maslahatgüzar Nancy McDowney görev yapıyor. ABD, Türkıye ıçın büyük önem taşı- yan PKK konusunda da yarduncılar ba- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • ABD YlNE OPERASYON SÖZC VERMEDÎ • 8. Sayfada Istanbul Valiliği 12 Eylül mitingi ertelendi 78'liler Girişimı'nın 12 Eylül'ün 25. yıldönümü nedenıyle 11 Eylül Pazar günü Kadıköy'de yapaca- ğı "Anayasanın Geçıcı 15. Maddesı Kaldınlsın, Darbecıler Yargılansın" mıtingı, Istanbul Valiliği tarafından "kamu düzeni yönünden yararlı olacağı düşüncesıyle" bir ay sü- reyle ertelendi. tstanbul Valısı Güler, "Son gün- lerde yaşanan olaylann turmandırdıgı boyutu da dikkate alarak bu karan aldık" dedı. • 5. Sayfada AP'deki konuşma Baydemir için suç duyurusu Mülkiye başmüfettişi, Dıyarbakır Büyükşehır Beledıye Başkanı Bayde- mir hakkında "suçu ve suçluyu övmek" ve "ör- güt kurmak" suçlarmdan suç duvıırusunda bulundu. Dava açılması durumunda Baydemir, 8 yıla kadar ha- pıs ıstemıyle yargılana- cak. Öldürülen terörıst içın "şehıdımiz" ifadesinı kullandığı bıldinlen Nu- saybm Beledıye Başkanı Tanhan hakkında da bir mülkiye müfettışı görev- lendinldı. • 8. Sayfada Eğitimde yeni yıl Ukşımda 'okuV alarmı İlk ve ortaöğretim ku- rumlan 12 Eylül'de açıh- yor. Öğrencı ve öğret- menlen, bu öğretım yılın- da da 50-60 kişılık sınıf- lar, öğretmen açıklan gibı sorunlar bekliyor. Planla- ma hatası nedenıyle alt- yapı çalışmalan birçok bölgede tamamlanama- yan Istanbul'da 2 mılyon öğrencı ve servıs araçlan- nın trafığe çıkmasıyla da- ha zor günler yaşanacak. FİGE.N ATALAY / EMEL KILIÇ / GÖKÇE ITGIN'- un haberi B 7 . Sayfada CHP, 82. YAŞINI KLTLADI • 4. Sayfada TÜPRAŞ'TAN BENZINEYÎNEZAM B13. Sayfada tSKENDERUN LİMANI DA PSA-.\KFEN'IN M13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Lafla Peynir Gemisi Hükümet yatıştırıcı kimi söylemler, açıklamalar dı- şında doğudan batıya pek çok ilde adeta iç savaş görüntüsü veren olaylar karşısında ne yaptı: Hiç! Başbakan'ın fiyakasından geçilmiyor. Son olarak Nusaybin'de polise taş atıldı. Kent içinde silah ses- leri ekranlara yansıdı. Meğer o sırada RTE, bir TV'de yayımlanacak söy- MArkasıSa.8,Sü.rde 'Olaylar bahane edildi' Beşiktaş'tan cezıaya isyan Beşiktaş Kulübü, Diyar- bakırspor maçında meyda- na gelen saha olayları ne- deniyle verilen 1 maçlık saha kapatma karanna tep- ki gösterdi. Cezanın ağır olduğunu savunan yöneti- ciler tahkime gıdilece|ini açıkladı. USpor'da DOB GenelMüdürü: UOMjoluk balerinyok Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Menç Kanan, Kültür Bakanı Koç'un"110kilolukba- lerin var" sözlenni ya- lanladı. Kanan "Sahneye çıkamayan sanatçılara başka görevler veriliyor" dedi. • 14. Sayfada Turkcell'denyenilikler 'Cep'tennıaç heyecanı Turkcell, cep telefonun- dan maç naklı için gün sayıyor. Genel Müdür Ak- pınar, CeBIT Bilişım Eu- rasia Fuan 'nda, 2006 'dakı lısans ihalesinden sonra HSDPA teknolojısinın yaşama geçınlfeğini açıkladı. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'li Generallep Gene Roller mi İstiyor? ABD'den üst düzey generallerın Türkiye'ye gelıp "PKK ile mücadele konusunda esaslı çalışmalarya- pılacağına ilişkin bilgiler vereceğı" haberi yaklaşık i- ki aydır konuşuluyordu. ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral • irkası Sa. 8, Sü. 8'de •,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog