Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ROCK'MCOKI 3-4EYLÜL0E Cumhuriyet ROCK'NCOKE HEYECANI 19.SAYFADA82. YI'L SAr 29184 J 50 YKr (500.000 TL) (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1S24-1945)BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 1 EYLUL 2005 PERŞEMBE Şiilerin anma töreninde intihar saldınsı söylentileri üzerine çıkan izdihamda 1000'e yakın kişi can verdi. Faciadan önce havan topu ve roketatar saldınsı düzenlendiği de ileri sürüldü Bağdat'ta facia UYUŞMUYOR ÂBD işgaliyle şiddeî ve korku ülkesine dönen Irak'ia intihar saldınsı söylentisi bile büyük panik yaratu. Baskent Bağdat'ta Şiilerin 7. in-ıamı MusaKâzım 'ı anma törenlerinegiden kalabalık ElAyma Köprüsü 'ndeyken arala- rında iki intiharsaldırganımn bulunduğuyö- nîindeki söylenü üzerine izdiham çıktı. Köprünün çökmesi, dar sokaklarda yaşanan kargaşa ve insanların Dicle Nehri'ne atla- rması sonucu 965 kişinin öldüğü bildirildi. Içişlerive savunma bakanlarımn istifasını is~ teyenSağhkBakanıAH, "Bu teröreylemidir... Havan topları ateşlendi" dedi. Şiilere göre ise sorumlu Saddam yanhları. M11. Sayfada KERKÜK'TE ÇATIŞMA KORKUSU Tiirkiye: BM devreye girsin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tan, Kerkük nedenıyle Irak'ın bütününe yayılacak bır iç kanşıklık çıkma- stnı önlemek ıçın BM'den aracıhk istediklerini bil- dirdı Tan, Irak'ın federal yapısına ilişkin bir soru- _ da kullanılan ıfade üzerine,"Bız Kürdistan diye bır ülke tanımıyoruz Böyle bir ülkenin olmadığını da herkes bıliyor" dıye karşılık verdi. • 11. Sayfada Teröre farklı yaklaşım AKP hükümeti, TSK'nin teröre karşı ahnmasını önerdıği yasal ve kurumsal önlemlere hükü- metin sıcak yaklaşmadığını da- ha önce ortaya koymuştu. Son günlerde Doğu ve Güneydo- ğu'da ivme kazanan eylemlerin sonuçlan hakkmda da iki ku- rumdan farklı demeçler geldi. Genelkurmay Başkanı Özkök, durumun ciddiyetini vurgular- ken Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt da "Türkiye üzerin- de oynanan büyük oyuna" ve toplumda olası aynşmanın so- nuçlanna dıkkat çektı. Başba- kan Erdoğan ise Batman'daki gerginliğin büyütülmemesi ge- rektiğinı söyledi. • 5. Sayfada **>& ABD DE ŞOKTA Katrina cehemıemi ABD'nin guneydogusunda 3 eyaletı \oiran kasırganın bı- lançosu ağırlaşıyor Bınlerce kışının blmesmd-en endışe edihrken kasırga nedenıyle New Orleans"ın yüzde 80"1 sular altında kaldı Sokakla- nnda cesetlenn yüzdüğü ken- tın tamamı tahlıye edılıyor. Kenti terk edemeyenve stadyu- ma sığınan 25 bıne yakın İcişı arasından intihar edenlenn ol- duğu bıldınlıyor 30 mılyar dolara yakın bır zarara yol aç- tığı tahmin edılen felaket, G. Asya'da jiiz bınlerce kışının ölümüne yol açan tsunamıyle kıyaslanıvor. • 16. Sayfada Canpazarı Şiiler için hac gibi önem taşıvan 7. i- mam Musa Kâzım'ı anmak için dün yüz bınlerce Şü, Kâzımiye Türbesi'ne doğru yola çıktı. Bu sırada türbe yakın- larında roketler ve havan topları patla- dığı belirtildi. Kafilenin bulunduğu El Ayma Köprüsü'nde intihar eylemcileri olduğu yolundaki sövlentiler ise zaten diken üstünde giden kalabalığın bir an- da paniğe kapılmasma yetti. Köprü >ı- ğılmaj a da\ anama\ ıp çökünce bınlerce kişi Dicle Nehri'ne döküldü. Panik için- de kaçışan insanlardan gerhe valnızca terlikleri ve a>akkabıları kaldı. Musa Kâzım'ı ziyarete giderken ölen yûzler- ce kişiden çoğunun kadın ve çocuk ol- duğu bildirildi. Ölü sayısının artnıasın- dan korkuluyor. (Fotoğraf REUTERS) • BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN GÜNDEMÎ FARKLI • 5. Sayfada SPK'den Yimpaş ilanı Mağdura 'Dava aç' çağnsı SPK, hem Türkıye'de hem Avru- pa'da gazetelere ilan vererek Yozgat merkezli Yimpaş şir- ketlerinin mağdurlanndan da- va açmalannı istedi. AYKUT KÜÇÜKKAYA Türkıye ve Avrupa'da "kendi sistem- lerini yaratan" tslamı holdınglenn ış- lemlennı kayıt altına alamayan Serma- ye Pıyasası Kurulu (SPK), Yozgat mer- kezli Yimpaş şırketlerının mağdurlan- na ılanla dava açın çağnsı yaptı. SPK'nın hem Türkıye'de hem Avru- pa'da gazetelere ılan vererek "yeşil ser- maye" mağdurlanndan dava açmalan- nı ıstedığı ve Islamı holdınglenn "ka- yıt dışf' sistemlennı gözler onune se- ren olayın gelışımı, kunıl kayıtlanna gore özetle şöyle gelıştı •AVHUPA'VATAKAS SPK, 30 Ey- lül 2004 tanhı ıtıbanyla Isvıçre'de ku- rulu Yimpaş Group AG ve Almanya'da • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te AB'Lİ BAKANLAR KARŞI METNl GÖRÜŞECEK 1 EYLÜL BARIŞ GÜNÜ BURUK KUTLANIYOR SİLAHLANMAYA KARŞI tMZA KAMPANYASI Türkiye için sıkıntılı gün | Savaşın gölgesi kalkmadı ! i Önce vekillerbıraksın AB- Türkiye ilişkilerinde büyük önem taşıyan dışişleri bakanlan toplantısı bugün Ingiltere'de başlıyor. Dün de AB Daimi Temsilciler Top- lantısı'nda Türkiye'nin Kıbns deklarasyonu- na karşı bir deklarasyonun kaleme alınması kararı çıktı. Karşı metinde Rum yönetiminin tanınmasmm ta- lep edilmeyeceğı bildirildi. Ancak, "Ankara'nın Rum gemile- rine açılımı garanti etmesi" gerektiği vurguladı. • 11. Sayfada 1 Eylül Dünya Barış Günü, bu yıl da savaş- ların ve silahların gölgesinde kutlanıyor. Sa- vaş ve işgaller nedenıyle her gün yüzlerce insan ölürken birçok ülke. ekonomisinin önemli kısmını silahlanmaya ayınyor. Bir- leşmiş Milletler verilerine göre ise kişilerin bellerindeki silahlann sayısı devletlerin elindekilerden daha fazla. ECEVtT KILIÇ ve HtLAL KÖSE'niu haberi • 6. Sayfada Maganda kurşunuyla ölümlerin artması üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti ve bireysel sılahlanma konusun- da çalışma başlattı. tçışleri Bakanlığı yetkilileri ise ruhsatsız silah kullananlann sayısının belirleneme- yeceğini bildirdi. Silah taşıma ruhsatmın 'yargı karanyla' verilmesı için yasa önerisi hazırlayan ANAVATAN Partisi de önce milletvekillerini silah bırakmaya çağırdı. • 7. Sayfada AŞI SAVLARI BÎLÎMSEL DEĞtL M 3. Sayfada OLÜM LtSTESl TEDtRGÎNLtĞl M 4. Sayfada ŞEMPANZENİN DNA ŞtFRESt ÇÖZULDÜ MArkaSavfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyuyan Güzel Asker (Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgenera! Yaşar Büyükanıt) tok sesıyle, kıvırmalara sapmadan ger- çeğı olduğu gıbı gözler önune seren açıklamalar ya- parken; (1984'lerde PKK terör hareketını başlattığı zaman Turgut Öral'ın 'bırkaç çapulcunun ışi' dıye küçümsediği gibi) RTE de Batman'daki gösterileri soranlara, "Bunlar bindirilmiş kalabalıklar" dtyor. mArkasıSa.8,Sü.l'de Doğalgaz ve benzin zamlandı Memura yüzde 2.5 zam yapan hükümet, konut- larda kullanılan doğalgaz fiyatmı yüzde 4.80 arttır- dı. Benzinin rafineri çı- kış fiyatı da yüzde 6.2 zamlandı.• 13. Sayfada BUGUN Cumhuriyetiımte. 'Koç, sorunun ciddiyetini kavrayamadı' Tamer Levent, Koç'un sanatçılar arasında ay- nmcılığa neden olacağı- nı vurgulayarak "Bakan Bey, DT'yı ateşin içine attığının farkında bile de- ğü" dedi. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Sumye Uyruklu Bir Terörist../ Atatürk'ün stratejık sözlennden birıdir: "Ufku görmek yetmez, ufkun ötesini görmek ge- rekır..." Dıleğımız o kı hükümet ufku görsün yeter, ötesın- den vazgeçtık! U Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog