Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2005 SALI 8 HABERLERÎN DEVAMI TURKİYE Istanbul PB 29 Sinop Edirne PB 29 Adana A 35 PB 29 Samsun PB 28 Kocaelı Y 29 Trabzon Y 28 Çanakkale PB 30 Giresun Y 28 Izmır Â" 34 Ankara PB 34 Manisa A 35 Eskişehır PB 32 A 34Aydın _A 36 Konya Denizli A 37 Sıvas PB 31 Zonguldak Y 27 Antalya A 36 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mandin Siirt Hakkâri Van A A A A A A PB 34 41 41 38 40 33 29 YLfdun kuzey ke- sımlen parçalı bûlutlu. Marmara'nın guney do- ğusu, Do^u Karadenız, Doğu Anadolu'nun ku- zeydoğusu ıle Batı Ka- radenız'ın ıç ve batısı sağanak yağışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Havasıcaklı- ğı yağış alan yerlerde bıraz azalırken dığer yerlerde onemlı bır de- ğışıklık olmayacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y PB PB PB A Y 14 24 20 24 18 20 23 16 Münıh PB 24 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB PB PB B B B A 15 21 35 23 24 22 28 32 PB 23 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre Y Y B B PB PB Y B 29 40 30 37 31 34 26 34 B 37 Parçalı buiutlu ~\ Boıutlj ^ ÇOK bulutlu ı Yagmurtu ulukar , Gok günjltülü GrUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Ij bulunuyor: Prof. Burhan Kuzu. Geçenlerde Anayasa Mahkemesi'ni -RTÜK'te ol- duğu gibi- AKP hayrına çalışır bir kuruma dönüştür- menin formüllerinı açıklamıştı; Şahin'den öğreniyo- ruz ki Bay Kuzu'nun hazırladığı daha kapsamlı ana- yasa "tedilat" taslağını hükümet gündemine almış. Bakan Şahin, türban uğruna YOK'ü yok etmek, memurlara sendika, grev ve toplusözleşme hakkı- nı tanımak gibi belirli kesimleri mutlu edecek deği- şikliklerden söz ediyor. Yanı sıra Cumhurbaşkanrnın, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ve.. TSK'den çıkarılan kişilerle ilgili Yüksek Askeri Şûra'nın kararları için yargı yo- lunu açan değişikliklerden söz ediyor. Türban sorunuyla YÖK'ü yok etmek, memurlara toplusözleşme ve grev hakkı vermek... İlgili kesim- lere bir kaşık bal. Oysa iktidarın asıl derdi, amacı; Cumhurbaşka- nı'nın örneğin üniversitelere rektör, Anayasa Mah- kemesi'ne üye atama yetkisini kuşa çevirmek. Bu iktidar için daha da önemli olan Askeri Şûra karar- larıyla dinci, gerici, şeriatçı faaliyetleriyle ordudan kovulanları yargı karariarıyla eski görevlerine iade etmek... TSK içinde tarikatçı eğilimlerin yargı karar- larıyla himaye görmesini sağlamak! Başbakan ile Milli Savunma Bakanı iki yıldır or- dudan ihraç edilenlerie ilgili Askeri Şûra kararlarına yargı serhi koyuyor. Şimdi yeri ve zamanı geldiğine hükmetmiş olacaklar ki, yargı kapısını açmayı sağ- layacak, ne ki anayasayı zortayacak düzenlemele- re girişiyortar. Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin ordudan ih- raç edilenlerin kovulduğu kuruma girerken o kuru- mun kural ve koşullarını kabul ettikleri gerekçesiy- le başvurularını reddeden kararlar ortada. Ama, AKP, tabii Başbakan, türban yasağını kal- dırmayı, şûra kararlarını yargıya göndermeyi istiyor. Bu yoldan partisine can ve ruh veren köktendinci grupları memnun ederek genel seçime hazırianıyor. Başansızlık olasılığına karşı yeterli çabayı göster- diğini kanıtlamaya çalışıyor. • • • Hükümet, duyarlı konuları yeniden kaşıyor. Her sorunu temize çıkarmış, çözmüş olmakla övünerek başarıya ulaşacağını sanıyor. örnegin Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, terörle mü- cadelede hareket ve başarı olanaklannın kısıtlanma- sından yakındı. Adalet Bakanı Çiçek Cemil, bir yan- dan Genelkurmay'ın bu yakınmasıyla neyi murat ettiğıni anlamadığını, öte yandan teröre karşı "ted- biraramaya" Orgeneral Başbuğ'dan, Orgeneral öz- kök'ten çok önce başladıklarını söyledi. Bunlar anlamsız bir övünme telaşı içinde. Bu manzaraları, tepki yaratacak girişimleri toplu- ma sindirmeye çabalıyorlar. Zira iktidar kimi sorun- ları, örneğin PKK sorununu çözememenin ezikliği altında. Amerikaiı yetkililerin Türkiye'yi PKK'ye kar- şı eylem istemekte haklı bulan ve ama, her gün te- rörle yaşayan Iraklıların PKK terörüne Türkiye gibi yaklaşmadığını içeren söylemlerini sindirebiliyor ve sorunu Bağdat'laçözmeyi önererek işin içinden sıy- rılıyor. Insan Hakları Derneği'nden istifa ettiği için alkış- lanan Adalet Ağaoğlu'nun -Akşam'a verdiği de- meçte- "Kurtuluş Savaşı'nı askeribir darbe" diye ni- teleyen söylemini toplum sindirebilecek mi acaba? AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Ay, Van GöHi'nü aydınlattığında I Baştarafı Arka Sayfada da hayal meyal aydınlatıyor. Bir an kendimi onla- rın yerine koyuyorum. Müthiş bir yalnızhk duy- gusu sanyor beni. Uçsuz bucaksız bir vadi, kıvn- hp giden bir yol, ay ışığı ve sessizlik. Kimi nişanhsım düşünüyordur, kimi yeryüzü- nün ne denli büyük olduğunu. Kimi çevresindeki seslcri dinliyordur, şu çıtırtıyı bir tilki çıkarmış ol- malı. öndeki tavşanm ayak sesleri, zavallı çok geç- mez tilkinin dişleri arasına giriverir. Kimi günle- rini sayıyordur, ezbere bildiği günleri, sil baştan. Kiminin canı mis gibi tandır ekmeği çekmiştir, ki- mi erkek kardeşinin yakında gireceği sınavlan dü- şünüyordur. Birden hiç beklenmedik bir anda yolda ışıldak- lar yanıyor ve yolun bir bölümünün bidonlarla çevrili olduğunu görüyoruz. Bizden yavaşlayarak durmamız isteniyor. Duruyoruz. Yolun iki tara- fında kum torbaları yığümış. Bir asteğmen ve iki er arabamıza yaklaşıyor, kapıyı açıyoruz, bizden kimüklerimizi istiyorlar, çıkanyoruz. Türk olma- mi2 onları şaşırtıyor. Bu bölgeye uzun zamandır Türk turist gelmemiş, en çok Japon ve Amerikab görmüşler. Endişeyle yolun tehükeli olduğunu, bir yerlerde konaklayıp gündüz gitmemizin daha uy- gun olacağını söylüyorlar. Varacağımız yere çok az kaldığını söylüyoruz, on-on beş kilometre bir şey. Sorumluluğun bize ait olduğunu söyleyip iyi yol- culuklar diliyorlar, tam kapıyı kapatıp hareket et- mek üzereyiz, içlerinden biri geri dönüyor. Çok genç, şapkasının altındaki yüzü adeta bir çocuk yüzü. Gülerek,' Içüıizde Gazianteplı var mı' diye so- ruyor. 'Ben Anteplıyim' diyorum. Arabaya girip elini uzatıyor,"Bayramda bir hemşerimın elinı sık- mak istedim' diyor. Elimi uzatıyorum, çocuk yüzü sevinçle ışıyor, gülerek arabadan iniyor. Biz hare- ket ediyoruz. Ay yolu. gölü ve dağlardaki karşüıklı kurulmuş mevzileri aydınlatıyor." Aradan çok uzun zamanlar geçti, şimdı ne zaman oralardan bir ölüm haberi alsam, Ajıtepli hemşerimi anımsarım, urnanm sağ salim memleketine dönmüş- tür. Umarun, şimdilerde de karşılıklı mevzi kuranlann hepsi sağ salim memleketlerine döner. Umanm bu çok dokulu, zengın topraklarda kardeşçe türkülerin, kardeşçe hasat biçmenin zamanı artık gelmiştir. Çürikü yeterince acı çekildi, yeterince bedel öden- di. Ve Kürt-Türk bütün çocuklann ayı özgürce sey- retmek haklan vardır. Bunu onlardan esirgemeyelim. Herkes için yapılacak bir iş var. isilozgenturk(fl superonline.com MGK'de çete kulağı• Baştarafı 1. Sayfada venlik Kurulu'nda konuşulanla- n bile öğrendiği iddiasını içeren belge dava dosyasına yansıdı. Taşdelen'in iddiasını içeren bel- geye göre MGK'de "hükümet ile asker" tartıştı. Taşdelen'in iddiasına göre hükümet, Kıbns konusunda uyanldı. Bilgileri, toplantıya katılan bakana "ku- lak misafiri" olarak edinen Taşdelen'in iddiasına göre ku- rulun askeri üyeleri "yanlış ya- pılmaması" için de hükümeti uyardı. Iddialan içeren belgede, Kıbns konusunda yanlış yapıl- ması dunımunda "ipin çekile- ceğinin" askerlerce söylendiği savı da bulunuyor. Taşdelen'in "kulak misafiri" olduğu baka- nın "askerleri bir türlü diska- lifıye" edememekten yakındığı iddiası da dosyada yer aldı. Kaçakçılıkla suçlanan Taşde- len'in "içeriğini" öğrendiği MGKtoplantısı 1 Nisan 2004 ta- rihinde saat 13.30'da başladı. Toplantı 2.5 saat sürdü. Taşde- len'in MGK içeriğine ilişkin id- dialaruun yer aldığı belgelerde- ki tarih 1 Nisan, saat 20.54 ola- rak dosyaya yansıdı. MGK Ge- nel Sekreteruği'nce 1 Nisan'da toplantının ardından yayımlanan bildiride ise şöyle denildi: "Ku- rul, Kıbns konusunda New Y- ork mutabakatı sonrasında başlayan müzakere sürecini ve tsviçre'de yapılan görüşmeleri gözden geçirmiş, ulaşılan son noktaya ilişkin olarak, müza- kerelere katılan heyetimiz mensuplarınca yapılan açıkla- maları dinlemiştir. Türkiye, Kıbns'ta adil ve kalıcı çözüme ulaşılması çabalannı destekle- meye devam etmektedir. Orta- ya çıkan metinlerin değerlen- CHP'LÎ ÖZYÜREK, YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLÎTİKASIN1ELEŞTÎRDÎ 'îktidarın demeçleri göstermelik' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ozyûrek, yolsuzluğun yalnızca bürokratlarla yapılama- yacağını vurgulayarak "Siyasetçiler de içinde- dir. Dokunulmazlık zırhına büründükleri için haklarında soruşturma yapılamıyor" dedi. Dosyada adı geçen bakanlar için, "Gö- revlerinde oturmaya ve diğer yolsuzluklara zemin hazırlamaya devam ediyorlar" diyen Özyürek, iktidann yolsuzlukla mücadele sö- zünün göstermelik olduğuna işaret etti. CHP'li Özyürek, Cumhuriyet'in ortaya çı- kardığı kaçakçı-bürokrat-siyasetçi üçgeninde- ki kirh ilişkilere \ e arkalanndaki asıl gücün or- taya çıkanlmamasına sert dille tepki gösterdi. Akaryakıt kaçakçüığı nedeniyle milyarlarca dolarlık ÖTV ve KDV kaçağı olduğunun rapor- lara da yansıdığını anımsatan Özyürek, "Bu- nunla mücadele niyetinin siyasi iktidarda ol- madığı anlaşıhyor. Cumhuriyet'in açıkladı- ğı Gebze dosyası ortaya koyuyor ki, bu ko- nuda siyasetçi, bürokrasi ve iş sahibi işbirli- ği kesin şekilde ortada. Ne yazık ki çeşitli en- gellemelerle esas sorumluİar hakkında yar- gı mekanizması işletilemiyor. Yapanın yanı- na kâr kalınca,' Yolsuzlukia mücadele edece- ğiz' lafı notta kalıyor" diye konuştu. tktidann zaman zaman görünüşü kurtarmak için çıkışlar yaptığını kaydeden Özyürek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Başbakan'ın 'Yol- suzluklann üstüne gidiyoruz, damardan girdik' söylemleri halkı aldatmak için söylenmiş sözler olarak boz üstünde duruyor. Adı ge- çen bakanlar için herhangi bir soruşturma yapılamıyor, ifadelerine başvurulamıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor. Yargıyı engelleyen değil önünü açan, işini kolayiaştıran. ona belge, bilgi ve tanık sağ- layan bir yönetim işbaşında olursa yolsuz- luklar teker teker ortaya çıkar. Ama bu ik- tidar 'Tavşana kaç, tazıya tut' anlayışıyla sa- dece göstermelik demeçler veriyor." dirilmesine fırsat tanımak üze- re, kurulun 5 Nisan 2004 Pa- zartesi günü saat 14.30'da top- lanmasına karar verilmiştir." Edinilen bilgiye göre dava dos- yasındaki bazı bilgi ve belgeler "Ankara" tarafından istendi. Kaynaklar, belgeleri isteyen ma- kamı açıklamaktan kaçındılar. Belgelerin hangi makam tarafın- dan ve hangi amaçla istendiği merak konusu oldu. Mahkeme- nin istenen belgelerin kopyalan- ru isteyen makama ulaştırdığı öğ- renildı. Eski Ulaştırma Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı ve AKP'nin kuruculanndan Kemal Albayrak ile emekli Korgeneral Altay Tokat hakkında Gebze Başsavcılığı'nca 2004'5170 sa- yılı iddianame ile "devlet me- murlarına intisap iddiasıyla menfaat temin etmek" suçla- masıyla dava açıldı. Aralannda Taşdelen, Esat Kurucu, ZRG firması sorumlusu Didem Çevi- kus ve Ozan Derya'nın da bu- lunduğu 24 kişi hakkında "cü- rüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla açılan dava sürüyor. Aynı dosya kapsa- mında, Gebze'deki 5 gürnrük müdürü ve memuru hakkında ise "görevi kötüye kullanmak" su- çundan dava açıldı. Gebze Başsavcılığı'nca 2004' 6320 sayılı ek iddianame ile ara- lannda Taşdelen ve Kurucu'nun da bulunduğu 17 kişi hakkında da "teşekkül halinde kaçakçı- ük suçundan" kamu davası açıldı ve yargılama halen sürü- yor. Dosyanın bürokrat ayağı açısından ise Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu'nun 29 Hazı- ran 2004 tarihh "haklarında dinleme kararı verilen açısın- dan delil değeri bulunduğu, bunlann görüştüğü üçüncü Id- şilere karşı yasal delil değeri taşıyamayacağı, yasadışı delil olarak değerlendirilen iletişim tespit tutanaklarının sanıklar aleyhine kullanüamayacağına ilişldn" karan uyannca takipsiz- lik karan verihnişti. 'Yetki istendi de vermedik mi?' Hükümet Sözcüsü Çiçek, Genelkurmay Başkanı Özkök'ün 'TSKhsıtlanmışyetkilerine rağmen terörle mücadeleye devam etmektedir'şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi • Baştarafı 1. Sayfada Hükümet Sözcüsü Çiçek, Ba- kanlar Kurulu toplantısına iliş- kin yaptığı açıklamada, MlT Müsteşan Emre Taner' in görev alanlanyla ilgili Bakanlar Ku- rulu'na kapsamlı bilgi sunduğu- nu ve değerlendinne yaptığını kaydetti. Açıklamasında terör konusunun yalnızca devletin ba- zı organlannın üzerine düşen bir olay olmadığını vurgulayan Çi- çek, "Bu noktada mahalle muhtanndan apartman yöne- ticisine kadar, sade vatandaş olarak hepimize düşen görev- ler vardır. Birçok olaylarda biz bunu görüyoruz" dedi. Hiçbir terör örgütünün dış des- tek olmadan varlığını sürdürme- sinin mümkün ohnadığını belir- ten Çiçek şunlan kaydetti: "İster radikal, ister etnik, is- ter ideolojik terör, hangisi olursa olsun, bunlann ulusla- rarası destek olmadan, hima- ye olmadan varlıklarını uzun süre sürdürmeleri mümkün değildir. Onun için terörü sa- dece bir ceza hukuku mesele- si olarak algılamak, cezaları arttırmayı ya da azaltmayı bu konuda önleyici bir tedbir gi- bi algılamak doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti olarak uluslara- rası camianın bu örgütlere desteğinin azaltılması. deste- ğin kesilmesi noktasında bu- güne kadar çok ciddi çabalar sarf edilmiştir, biz de bu çaba- ları sürdürüyoruz." ABD'de yapılan üçlü toplan- tının da bu çerçevede olduğunu Başbakan Erdoğan başkanhğında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Çiçek, Türkiye'nin terör konusunda tüm çabalarına karşın yeterli desteği alamadığmı söyledi. (Fotoğraf. AA) belirten Çiçek, Türkiye'nin pek çok uluslararası toplantıda bu desteğin kesilmesi yönünde çağnda bulunduğunu, ancak ha- len gerekli desteği göremediği- ni söyledi. Açıklamalannm ardından ga- zetecilerin sorulannı yanıtlayan Çiçek, "Askerlerin, terörle mücadelede, yetki konusunda yakınmaları vardı. Bu konu değerlendirildi mi" sorusuna karşılık, Terörle Mücadele Yasa Taslağı ile ilgili çahşmalan an- lattı. Komisyon çalışmalanna, üniversiteden \e kamuda ilgili kuruluşlann temsilcilerinden 30 kişilik bir ekiple devam edildi- ğini söyleyen Çiçek, ilgili kuru- luşlardan 10Ağustos" a kadar ar- zu ettikleri değişikleri bildirme- lerini istediklerini kaydetti. Ce- mil Çiçek, 15-16 Ağustos'tabu çalışmaya devam edileceğini, 2 Eylül itibanyla Bakanlar Kuru- lu'na getirilecek tasannın, TB- MM açılır açılmaz da sevk edi- leceğini ifade etti. 'İhtiyaç varsa gereğini yaparız' Çiçek bir gazetecinin, Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hil- mi Özkök'ün, "TSK kısıtlan- mış yetkilerine rağmen terör- le mücadeleye devam etmekte- dir" şeklindeki açıklamalannı anımsatarak Genelkurmay Baş- kanı ile bugünlerde bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken Milli Gü- \enlik Kurulu toplantılannda, terör, asayiş ve güvenlik konu- larının görüşüldüğünü, Orgene- ral Özkök ile zaten yüz RASMUSSEN, TAM ÜYELİĞÎNTARTIŞMAYA AÇILMASIGEREKTİĞÎNİSAVUNDU Danımarka: TurktyeımUyam ortakolmalı toplantının tekrar yapıla- cağını söyledi. Çiçek, KOPENHAG (ANKA) - Danımarka Başbaka- m Anders Fogh Rasmussen. Türkiye'ye tam üye- lik verilip verihneyeceğinin tartışılması gerektiği- ni söyledi. Copenhagen Post gazetesine göre Ras- mussen kişisel görüşlerini yansıttığını söylediği açıklamasında, "AB'nin sınırlarının Suriye ve I- rak'a kadar genişleyeceğini düşünmek zor... AB'nin ne kadar genişleyebileceğini tartışma- lıyız" diye konuştu. Türk kültürününAB'ye uyum sağlamakta zorluk yaşayacağını saMinan Danimar- ka Başbakam, "Ancak güvenlik politikalan ne- deniyle Birlik Türkiye ile bir ittifak kurnıak is- tiyor. Bu bir çıkmaz, ama bırakın bunu açıkça tartışabm" dedi. Rasmussen, Türkiye ve Ukray- na'nın, AB'nin ayncalıklı ortaklan olmalan ge- rektiği görüşünü ifade etti. Koalisyon ortağı Muhafazakâr Parti, Ras- mussen'in açıklamalannı memnuniyetle karşıladı. Parti sözcüsü Helle Stjelle, müzakerelerin tam üyelikle sonuçlanmak zorunda olmadığını sa\aın- du. Imtiyazlı ortaklığın ihtimal olduğunu söyleyen Stjelle, "Müzakerelerden tam ortaklık karan çı- karsa, o, bugün bildiğimiz Türkiye 'den çok fark- lı olacak" diye konuştu. Son kamuoyu yoklama- lan, Danimarkahlann yüzde 58'inin Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu gösterdi. yaparız, çünkü terör konusunun Türkiye için ne kadar önemli ol- duğunun farkındayız, hiçbir siyasi iktidar in- sanlannın ölmesine göz yumamaz, bu noktada herhangi bir yetki esir- gemesi içinde olamaz. Sanki bir yetki isten- miş, ona karşılık hükü- met vermemiş gibi bir değerlendirme yapıl- maması gerekir" dedi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada • Kuzey Irak'taki faaliyetleri. - Irak'ta bir parti olarak sürdürdüğü çalışmalar. Türkiye gibi Irak da bir heyet oluşturuyor. ABD'de- ki elçisi, Dohuk Valisi, Içişleri ve Dışişleri temsilcileri. ABD de Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza'yı toplantı için görevlendiriyor. Toplantı bitiyor... Hiçbir açıklama yok! Amerikaiı meslektaşlar içini deşiyor. Şu çıkıyor: ABD, PKK ile mücadele benim işim değil, Irak'ın işi, dedi! Bu durumda soralım: 1 - Toplantı neden ABD'de yapıldı? 2- ABD neden bu toplantıya taraf oldu? 3- Böyle bir toplantıya zirve yerine zırva denmez de ne denir? • • • Elbette zırva diyerek işin içinden çıkmak olanak- sız. Çook çok uzaktan kumandalı PKK eylemlerinin hedefini, yöntemlerini seçenekli analizlerle masaya yatırmak gerekiyor. Türkiye, Irak'ta ABD'yi birinci sorumlu tutmayı ıs- rarla istiyor. Çünkü, ABD devreden çıkarsa kiminle muhatap olacağı belli değil. Belki ABD de böyle bir sonuç istiyor! Terör eylemleriyle iki temel hedef güdülüyor ola- bilir: 1 - Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak. Böylecetıpkı 20. yüzyılın sonunda olduğu gibi 21. yüzyılın başında da Türkiye'nin kendi içiyle uğraşan bir ülke olarak kal- ması sağlanabilir. 2- Türkiye'yi Irak bataklığına çekmek. Bu da çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir hedef olabilir. ABD, hezimete uğrasa bile bataklıktan çıkıp, elini yüzünü temizleyerek ülkesine dönebilir. Ancak bataklık Tür- kiye'nin hemen dibi. Içine girse batabilir. Yanda dur- sa sürekli zararlı üretiyor. Her iki durum da Türki- ye'nin aleyhine. • • • Bu durumda Türkiye tümüyle çaresiz, eli kolu bağ- lı, başına gelecekleri beklemeye mahkûm bir ülke mi? Elbette değil. Mademki ABD, Irak'ı işaret ediyor, yanndan tezi yok, Türkiye oyunu bu kurala göre oynayabilir. Irak yönetimine bir nota verir: - Arkadaş, sınırlarında benim güvenliğimi tehdit e- den gelişmeler var. önle. Bu nota sonuç vermezse ikincisi gelebilir: - Eğer sen önlemekte zorlanıyorsan, yardım ede- bilirim! Sonuç verip vermemesi ayn konu, ancak Türki- ye'nin tek seçenekli bir çıkış yolu araması akılcı de- ğil. ABD'ye bu kadar çuvaldız batırdık, iğneyi de ken- dimize batıralım. ABD, Türkiye'ye şu soruyu sorsa ne yanıt vereceğiz: - Arkadaş, benim PKK ile etkin mücadele etme- mi, bunun için seni tatmin edecek açıklamalar yap- mamı istiyorsun. İyi güzel de, sen ne yapıyorsun? Bana gelen haberlere göre, senin daha devlet organ- larınla hükümetin arasında koordinasyon yok. Biri- nizin az dediği yetkıye öteki yeterli diyor. Once bu- nu çözseniz de sonra bana gelip çözüm isteseniz olmaz mı? ankcum(Ş cumhuriyet.com.tr IP GENEL BAŞKANI PERÎNÇEK: Isviçresözde soyhnmı gündeminden çekâ tstanbul Haber Servisi - tşçi Partisi Genel Baş- kanı Doğu Perinçek, Is\içre Senatosu gündemi- ne gelmesi beklenilen sözde Ermeni soykınmı yasasının uluslararası boyutta yürüttükleri kam- panyalar ile Is\içre Senatosu gündeminden çekil- diğuıi söyledi. Perinçek, PKK terörü hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen aydınlan da "Sözde aydın ve terör örgütü PKK'nin sözcüleri" olarak nitelendirdi. Perinçek, dün düzenlediği basın toplantısında, Is- viçre Senatosu'nun dış ilişkiler komisyonu baş- kanı Peter Briner'in, senatonun Ermeni katliamı konusunu gündemine almaktan vazgeçtiğini açıkladığuıı söyledi. Briner'in, 1915'teki Ermeni olaylannın, hiçbir zaman tsviçre devletinin bir meselesi olamayacağını, sorunun Türkiye ile Er- menistan arasında görüşülmesi gerektiğini söyle- diğini belirten Perinçek, "Komisyon bu karan ile konunun parlamentolann değil, tarihçile- rin işi olduğunu kabul etmiştir" dedi. ÖN KAYITLAR YARIN BAŞLIYOR Ozelokullann taban puanlan açıklandı İSTANBUL (AA) - Özel Okullar Birliği Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı, sınavla öğrenci alan özel okullann yann ile 11 Ağustos tarihleri ara- smdaki ön kayıtlarda uygulayacaklan taban pu- anlar ve kontenjanlan açıkladı. Özel okullann kontenjan ve taban puanlan şöyle: Alman Lisesi (K) 49 ' 730.022 Alman Lisesi (E) 62 / 735.003 Amerikan Robert Lisesi (K) 70 / 742.783 Amerikan Robert Lisesi (E) 60 / 746.231 ttalyan Lisesi 72 ' 700.007 Gafileo Galilei Italyan Lisesi 48 ' 670.004 Notre Dame De Siön Fransız Lis. 110 671.499 St. Benoit Fransız Lisesi 208 671.499 St.GeorgAvusturya Lisesi 67 720.000 St. Georg Avusturya Tic. Lis. 18 / 700.000 St. Joseph Fransız Lisesi 152 671.499 St. Michel Fransız Lisesi 86 671.499 Şt. Pulcherie Fransız Lisesi 85 / 671.499 Üsküdar Amerikan Lisesi (K) 41 / 736.001 Üsküdar Amerikan Lisesi (E) 43 / 740.021
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog