Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK atc#w Türkiye, Kerkük'teki büronun PKK'ye ait olduğunu ispat etti, ABD 'Değerlendireceğiz' dedi Masayakanıtlarkondu• Ankara tarafından hazırlanan istihbarat dosyasında, bürolann işleyişinin PKK'nin üst düzey isimlerinden Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından yürütüldüğü, partilerin de kuruluş aşamasında PKK'ye bağlı olduklannı açıkladıklan ifade edildi. MAHMUTGURER ANKARA - Türkiye, Ker- kük'te büro açan "Kürdistan Demokratik Çözûm Partisi" (KDÇP) ile "Demokratik Yeni- denİnşaPartisTnın(DYÎP)PKK ile organık bağı bulunduğunu ABD'ye sımduğu raporla kanıt- ladı. Ankara tarafindan hazırla- nan istihbarat dosyasında, büro- lann işleyişinin PKK'nin üst dü- zey isimlerinden Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından yürütüldüğü, partilerin kuruluş aşamasında PKK'ye bağlı ol- duklannı açıkladıklan ifade edil- di. Ancak ABD "Kanıtian in- ceteyetim" yanıtını verdi. Geçen günlerde Washing- ton'da ABD, Türkiye ve Iraklı dıplomatlann katılımıyla dü- zenlenen TKKtoplanüsında" Türkiye, ABD'den PKK'nin Irak'ta siyasallaşmasını engel- lemesini ve Kerkük'tekı PKK bürosunun kapatılmasını iste- di. ABD'lı yetkıliler ise "Bu bürolar PKK'nin değil, siyasi partilerin, o nedenle herhangi bir girişimde bulunamryonız' 1 yanıtını verdi. Bunun üzenne Ankara, KDÇP ile DYlP'ın PKK ile organik bağı bulundu- ğuna ilişkin kanıtlara yer verdı- ği bir istihbarat dosyasını Irak- lı ve ABD'li diplomatlara sun- du. Dosyada şunlar yer aldı: ^ PKK, partinin kuruluşun- da bizzat açıklama yaparak or- ganik bağını ilan etti. */ Bürolar Bayık ve Karayı- lan tarafindan yürütülüyor. • Bu partüer PKK'nin siya- sallaşmasını sağhyor. • Kerkük'te bu bürolardan yaklaşık 30 tane bulunuyor ve bazılan sivil toplum örgütü sı- fatıyla faaliyet gösteriyor. • Bupartilerin Musul'un ya- nında Bağdat'ta da 4 katlı bü- rolan var. Bu büro Sheraton ve Hilton otelleri arasında, Fransız Kültür Merkezi'nin yanında. \/ Bu partilerin Kerkük'ten yayın yapan ve PKK propagan- dasına dayanan Welad adh bir radyolan bulunuyor. • Partinin kuruculan PKK yöneticileri tarafından seçildi. Avnca PKK vönetıcileri sahte kimlık ile partiye üye oldu. De- mokratik Yeniden Inşa Partisi Başkanı As'ad Hamid Rabab al-Ibadi ile Demokratik Çözüm Partisi'nin başkanı Fa'iq Mu- hammad Ahmad ise PKK ile ıhşkılen bıluıen isımler. Türk tarafi PKK ile partiler arasındaki bağı kanıtlayan giz- li istihbarat dosyalannın yanı sıra Kürdistan Demokratik Çö- züm Partısi'nin "www.pcdk. com" adh internet sitesine de dıkkat çekti. Jerör örgütü lide- n AbduDah Ocalan'ın çok sa- yıda fotoğrannın yer aldığı si- tede, Öcalan'ın Türkiye'deki yargılaması sırada yaptığı sa- vunma da bulunuyor. Sitede Öcalan'ın adının geçtiği bölüm ve yazılarda, terönstbaşına "baş- kan" diye hitap edıhyor. inter- net sitesinde Irak'ta yapılan par- ri toplantı ve kongrelerinin fo- toğrâflan da bulunuyor. Fotoğ- raflann binnde fondakı bayrak- lann yanı sıra Öcalan fotoğra- nnın da yer alması dikkat çeki- yor. Sitede aynca PKK'nin Da- nimarka üzerinden yayın yap- tığı Roj TV'sine de bağlantı ve- nliyor. Türk yetkililerin Was- hıngton'dakı toplantıda ABD ve Irakhlara "Değil bu raporla- ra, sadece internet sitesine bile baksanız, bu organizasyoniann PKK'nin biruzanüsıoMuğuan- laşthr" dediğı behrtiliyor. 'Slyasl Kararlılık var" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NamıkTan, Türk heyetine baş- kanlık yapan Dışişleri Bakan- hğı Güvenlik tşleri Genel Mü- dtirüBüyükelçiHayatiGü\«n'in Türkiye'nin, PKK konusunda Irak ve ABD'den beklentileri- ni aktardığını beluierek şunla- n kaydetti: Toplannda rüm ta- raflar PKK'nin terörist Örgüt okJuğuvemücadekedümesige- rektiği yohındakisiyasikararb- Mdannı ortaya koymuşlarduf Türk heyetinin Washington'da ABD Dışişleri ve Savunma ba- kanlıklan ile GenelkurmayBaş- kanlığı'ndan temsücılerle de te- maslarda bulunduğunu kayde- den Tan, PKK'ye karşı alınacak tedbirlere ilişkin değerlendir- melerin süreceğini beürtti. ABD li sözcü: Eylem çerçevesinde uzlaşıldı Dış Haberier Servtsi - ABD Dışişleri Ba- kanlığı sözcülerinden Adam Erefi, PKK te- rörüne ilişkin Washınton'da yapılan 3'lü toplantılann "ryi, çok açık ve yapıa" geçtı- ğinı söyledı. Toplantıda teronzmle savaş mekanizmalan ve güvenlik güçlerinin ala- bileceği tedbirlerin konuşulduğunu ifade eden Ereli, "Görüşmelerin özel odağı, PKK ileonun bağlanülan ve Kuzey Irak'tan Tür- kiye'ye yöneük bu terörist tehdkhn ortadan kaknnlmasında hepimizin nasıl işbiriiği ya- pabiJeceği üzerineydi'' dedı. "Goriişmele- rin sonucu olarak beyeder, gelecekteki eylem- lerin çerçe\esi üzerinde anlaştT ıfadesini kullanan Ereh, çalışma gruplannın oluşru- rulması konusunda da anlaştığını kaydetti. Öte yandan Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Maslahatgüzan NancyMcEl- downey, ABD'nm, PKK konusunda Türki- ye'ye yardun etmekte kararh olduğunu söy- ledı. McEldovvney, "PKK'ye destek olarak Avrupa'dan ve dünyanın başka yerierinden gelen fînansnıan akımını durdurmak için gayrederimizi yogunlaşürdık" dedı. BİNA HARABEYE DÖNDÜ - Zeytinburnu'ndald bir apartmanın 2. katında meydana gelen patlama bölgede büyük panik yararü. Patlama sonucu bina harabeye dönerken sokağa dökülen cam kınkları ve alüminyuın panjur parçaları, çevredeki otomobiîlerde hasara neden oldu. 2 yaşındaki bir çocuğun da aralannda bulunduğu yarahlar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Haseld ve Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastanesi'nde tedavi altuıa ahndL (AA) Bomba hazırlarken öldüler Zeytinburnu 'ndakibir apartman dairesinde meydana gelenpatlama sonucu 5 kişiyaralandı. Ölen 2PKK'linin kimliklerinin sahte olduğu tespitedildi ECEVtrKHjç Eylem hazırhğı içinde olan 2 PKKTi terörist, apartman dairesinde hazrrla- maya çahştıklan bombanın patlaması sonucu öldü. Olayda aralannda 2 yaşın- daki birçocuğun da bulunduğu 5 kişi ya- ralandı. Vücutlannın belden aşağısı ko- pan teröristlerin üzerlerinden çıkan kim- liklerin de sahte olduğu tespit edildi. Zeytinburnu Yeni Mahalle 42 So- kak'taki 6 kath Yümaz Apartmanı'nda dün saat 12.00 sıralannda şiddetli birpat- lama meydana geldi. Apartmanın 2. ka- tında meydana geldiğı tespit edilen pat- lamada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. ttk anda patlamaya doğalgaz hattında- ki sızmanın neden olduğu yönünde bil- giler geldı. Ancak patlamanuı gerçek- leştiği 2. kattaki 3 numaraü dairede do- ğalgaz tesisahnın olmadığı tespit edil- di. Bunun üzerine olay yerinde bomba uzman ekipleri araştırma yapmaya baş- ladı. Incelemelerde bulunan Istanbul Emniyet Müdürü Celakttin Cerrah, pat- lamanın nedeninin doğalgaz olmadığı- nı açıkladı. Cerrah, "PaÜamanın içeri- de 'bir şey'imaledflirken meydana gel- diğiizlenimiedindim. Araşürinalanmız sürüyor'' dedi. Araştırmalannı derin- leştıren polis, patlamanuı bomba ima- latı sırasında gerçekleştiğini belirledi. Patlamada vücutlarmm belden aşa- ğısı koparak ölen 2 kışinin ise bomba imal etmeye çahştıklan tespit edildi. Üzerlennden çıkan ldmliklerin sahte ol- duğu ortaya çıkan 2 bombacuıın, bir sü- redir kentte meydana gelen bombah sal- dınlarla ilişkileri araştınlıyor. 'Tavan delinmişti' Görgü tanıklarından Ahmet Kuthıav, patlamayı duyar duymaz binaya geldi- ğini ve içeriden 4 yarah çıkardıklannı belirterek "Aynca içeride 1 de ölii var- dı. Patlama binanın 2. katmda mutfak bölümünde otanuş. Tavanlar dahi delin- mişti. Üst kaö görebürvordum" dedi. ENTERNET /MEHMET SUCU mehmet(g cumhuriyet.com.tr Artıkteknoloji büyük kentlerdeya- şamın her alanında. Kimlik paylaşım sistemi sayesinde kimlik bilgilerimi- ze istediğimiz anda ulaşabilme ola- nağımız var. Trafik ceza puanlanmı- zı internetten öğrenebiliyoruz. Yargı sisteminin bir bölümü artık bilgisayar üzerinden çalışıyor, hemen hermah- kemede artık bilgisayar kullanılıyor. Ya- kında e-imza kullanmaya başlaya- cağız. Evden ya da işten çıkmadan önce gideceğimiz yolun trafik yoğun- luğunu internetteki kamera aracılı- ğıyla kontrol edebiliyoruz. Pasaport başvurulannı online olarak yapabili- yoruz. Bankacılık derseniz, internet bankacılığına iyice alıştık. Intemetten alışveriş yapmak, yemek siparişi ver- mek ise sıradan işlem. Otomatik pa- ra çekme makineleri yaşantımızın vazgeçilmezlerinden oldu. Tüm bu saydıklanmızı çoğaltabilmek olanak- lı. Ama hemen hepsi, belli bazı sakın- BiPi Bizi Gözetliyor Kenti caları taşısa da yaşamı nispeten ko- laylaştıran sistemler. Ancak bir de yaşantımıza gizJice sı- zan ve mahremiyetimize dokunan gelişmeler var. Modern Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi, yani MOBESE hiz- metinizde. Cumhuriyet okurları bu köşede MOBESE ile çok önce tanış- mıştı. Artık attığımız her adım, ken- tin köşe bucağına yerleştirilen ka- meralaria izlenebiliyor. Geçen hafta Cumhuriyet'in pazar ekinde yayım- lanan Gözetleniyoruz başlıklı yazı, söz konusu sistemi enine boyuna in- celiyordu. Yazıda, bu kameralann, sokaktaki bir insanın elindeki gaze- tenin yazılan okunabilecek kadar gö- rüntüyü yaklaştırma özelliğinin bu- lunduğu belirtiliyor. Sistemi kuran şirketin genel müdü- rü MOBESE'den söz ederken "Sis- tem sadece sokaktaki vatandaşı sor- gulamıyor. Polis hatalı ise o da orta- ya çıkacak" diyor. Aslında bu sözle- rin ardında galiba biraz da Büyük Bi- rader olarak suçlanma kori<usu ya- tıyor. Cumhuriyet Pazar'ın sayfala- nnda, izlenmenin insanlar üzerinde na- sıl bir etkisi olacağı yer alıyordu. Bu geniş inceleme için Cumhuriyet Pa- zar çalışanlarına teşekkür etmek ge- rekli. MOBESE ile birlikte Istanbul'un tüm muhtarlıkları da bir elektronik havuzdatoplanıyor. Muhtar kendile- rine bağlı olan kişilerin özlük bilgile- ri ile birlikte teptipfotoğraflannı mer- keze göndererek bu fotoğraflaria bil- gi havuzu oluşturacaklar. Bunun Türk- çesi herhalde şu: Artık muhtariıktan bir belge alırken farkında bile olma- dan fişleneceksiniz. Yaşamın her anında potansiyel suç- lu muamelesi ile karşı karşıya kalan bizler artık sokaklarda yürürken, muh- tarlıklardan ikametgâh senedi alır- ken de izleneceğiz. Bu uygulamalar- la polis devleti olmaya adım adım yaklaşıyoruz. Bunun üzerine birde bu sistemin tamamının En Büyük Bira- der olan ABD tarafından izlendiğini ekleyin. Kredi kartı harcamalannızdan, hangi ATM'den paraçektiğinize, kim- lik bilgilerinizden sokakta nasıl yürü- düğünüze kadar tüm bilgilerin tek el- de toplandığını bir düşünün... Sizetüm bu elektronik gözetleme- nin caydıncı olduğunu söyleyecekler. Inanmayın. Böyle olsaydı ne 12 Ey- lül saldınlan olurdu ne de Ingiltere'de metrodaki intiharsaldınlan. Bu sistem- ler sadece olaydan sonra suçlulan ya- kalamakta biraz yardımcı olabilirter. Ama kişisel özgürlükler pahasına.. Kı- saca Istanbul kocaman bir "biri bizi gözetliyor kenti" olma yolunda iler- liyor. Son bir not: Cumartesi günü hemen her yeri gözetlenen Beyoğlu'nda 4 kapkaççının saldırısına uğrayan Ana- dolu Üniversitesi öğretım üyesi Prof. Dr. Varol Çanakçı, bıçakla kolundan yaralandı. Çanakçı, arbede sırasında "imdat" diye bağırdığını, ancak etraf- ta bulunan hiç kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi. Aynı gün Eminönü'nde ise çantası kapkaç yön- temiyle alınan Japon turistin kolu kı- rıldı. Her iki olayda da kapkaççılann MOBESE'den korkup çekindiklerini gösteren en ufak bir belirti bile yok- tu. Kimbilir belki de kapkaççılann MOBESE'den haberieri bile yoktu. DUZYAZI ORHAN BtRGtT BaşbakanDiyarbakır'da Ne Söyleyecek? Bir süre önce yayımladıklan bildiri ile terör örgü- tü PKK'ye koşulsuz silah bırakma çağnsı yapan Prof. Dr. Gencay Gürsoy başkanlığındaki grup, ya- nn Başbakan Erdoğan ile görüşecek. Kimse üstüne alınmasın. Toplumumuzda çok sık kullanılan ve genellikle "biz" diye başlayan "aydın- lar" tanımlamasından hoşlanmıyorum. Kişinin ken- disini "aydın" diye tanımlaması ya da tanıtmasını ne- dense birtür "soyutlama" olarak da nitelendiriyo- rum. Sözünü ettiğim ve hayli yankı uyandıran bildi- rinin altındaki imzalar içerisinde elbette gerçek "ay- dın " olarak kabul edilen saygın kişiler de yer alıyor. Çarşamba görüşmesinde, Başbakan'dan, daha doğrusu Hükümetten Güneydoğu'daki ateşin sön- dürülmesi için neleri isteyeceklerini, alacaklan ya- nıtları da öğreneceğiz. Başbakan'ın o görüşmeden iki gün sonra Diyarbakır'a gideceğini dün açıklayan sözcüsü, Erdoğan'ın terörie mücadele konusunda ortak toplumsal iradenin oluşturulmasına inandığı- nı söyledi. O inanışın devamı da terörün toplumsal zemininin ve dayanaklannın ortadan kaldırılması olarak, yine Başbakanlık sözcüsünün açıklamasın- da yer alıyor. Aydın olsun olmasın, her yurttaşın altına imzası- nı atabileceği bu birbirini tamamlayan tümceleri "nasıl"ve "neyle" gibi sorular dizisi ile açıklığa ka- vuşturmak gerekiyor. Başbakan duble yol temeli atarak, toplu konutlann anahtar teslimi törenlerine katılarak, dahası bölgenin sosyo-ekonomik düze- yinin arttınlması için yatırım yapılması için iş adam- lannı teşvik ederek çözüm getireceğine inanıyor. Ya kısıtlanan yetkiler? Işadamlannın yatınm yapması için önceliklearadık- lan güvenlik ve huzur ortamını sağlamak olunca, so- run klasik yumurta ve tavuk hıkâyesıni çağnştınyor. Bölgede güvenliği sağlamakla yükümlü olan asker- ler, en yüksek rütbelisi olan Genelkurmay Başkanı'nın ağzından kısıtlanmış yetkisine rağmen mücadele et- tiğini kamuoyuna özellikle duyunmadılar mı? Öz- kök'ün bu şikâyetinin yankılan, durumu daha da için- den çıkılmaz hale getirecek şekilde sürüyor. Asker, bulunduğu ilde "Valinin onayı" olmadan ope- rasyon yapamadığını söylüyor. AB'nin uyum yasa- lan ışığında düzenlenen Terörie Mücadele Yasası'nın bugünkü hali ile elinin kolunun bağlandığının örnek- leri arasında güvenlik güçlerinin yollarda arama yap- ması için "// Emniyet Komisyonu"nun toplanarak yer ve zaman gösteren bir karan yazılı olarak ilgili ko- mutana vermesinin zaman aldığını anlatıyor. Araç ara- malannın "mahkeme karan" koşuluna dayandınl- ması, C-4 leri istenilen yere götüren terör kuryeleri- ni rahatlatmış. Dahası bir operasyon durumunda vurulan teröristin cesedini, görevlilerin mutlaka top- layarak savcıya götürmesi gibi yasal biryaptınm, ça- tışmaya katılanlar için bir tür çıkmaz yol olarak gö- rünüyonmuş. özellikle teröristlerin kaçırdığı cesetler, operasyon biriiği mensuplan hakkında dava açılma- sına neden oluyormuş. öldürülenlerin yanlanndaki silahın da aynı anda savcıya teslimi AB yasalan ne- deniyle istendiği için, sağ kalanlar o silahı berabe- rinde götürürierse operasyonu yapan güvenlik güç- lerinin silahsız ya da masum kişileri öldürmekten yargılanmalan kaçınılmaz oluyormuş. Başbakan Diyarbakır'da duble yollardan söz ede- cek. Ancak bir süredir medyada patlayıcılann top- rak yollara gömüldüğü için ölümlerin arttığı yolun- daki şikâyetler AKP yandaşı gazetelerde büyüteç attına alınarak sindirilmek isteniliyordu. Kim söylemiş deniliyordu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi Tür- keri'nin bir şehit cenazesi töreninde Kara Kuvvet- leri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanrt'a söyle- diklerini okuyunca, AKP'nin muhacim takımı aca- ba ne diyecektir... Sayın Türkeri, yüksek sesle yer adı da vererek yapılan yollann oyuk olmasından dert yanmış. Yöredeki dokuz üsse giden yollarda stabilizetoprağın, patlayıcılan gizlediğini, çevresin- deki gazetecilere duyurmaktan çekinmeden anlat- mış. O yollar da acaba AKP'nin ünlü duble yol ma- cerasının birer parçası mı!.. Değilse bile Başbakan o dokuz hassas bölgenin yollannı olsun asfaltlatmak için bugüne kadar niçin beklenildiğini ilgililerden sormayacak mı? Taksim'den yükselen sesler... Hâşâ.. ben aydın olmadığımı bilenlerdenim. An- cak Sayın Başbakan'a, bölgeye giderken yine dün- kü gazeteterin önemli bir bölümünde yayımlanan "ağa protestosu" haberini okumakla yetinmeyip bölge- nin bu adaletsiz görünümüne el koymasını istida ey- lerim. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Sinan köyünde el konulmuş topraklan için seslerini duyurmak ama- cıyla istanbul'un yolunu tırtan ve "Emek bizim; ek- mekağanın" diyen yurttaşlanmız sanınm çoğu 'ay- dın'ımızdan daha açık bir şekilde bölgedeki terör ba- taklığının gerçek nedenini anlatmaktadır. Bölgede onlarca Sinan köyü örneği var. Faks: 0 212 677 08 21 obirgit@e-kolay.net 'Kürt bayrağıyla ilgimiz olamaz' Ekonomi Servisi - Türk şirketlennin Kuzey Irak'ta şubelenne "Kürt bayrağı ve Büyük Kürdistan taa- ritası" astığı haberlenne şu"ketlerden yanıt geldi. Bazı şirketler söz konusu bölgede faaliyetleri ol- madığuıı dile getirirken. bazı şirketler de Kuzey Irak'ta dıstribütörler aracılığıyla ış yapnklannı ve kurum olarak konuyla ilgıleri ohnadığını belirtti. Dün Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haberde, aralannda Arçelik, Ülker, Can, Oyak ve Isfikbal gibi büyük şirketler de dahil pek çok Türk şirketi- nin Kuzey Irak'ta "resmi yetkililerin gözlerine gire- bilmek ve daha fazla müşteri çekebUmek" için Kürt bayrağı \ e hantası astığı ılen sürüldü. Söz konusu şirketlerden Oyak, o bölgede herhangi bir faaliyeti ohnadığını açıklarken Arçelik ve Istikbal, Kuzey Irak'ta distribütörler aracılığıyla iş yapnk- lannı, distnbütörlerin bölgesel faahyetlenni ken- düerinin yaptığını ve dolayısıyla konuyla kurum- lannın bu- ilgisi olmadığına dair görüş behrtti. Ül- ker'den yapılan açıklamada ise böyle bir olaya ih- tunal dahı verilmediği kesin bir dille vurgulandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog