Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9AĞUSTOS2005SA HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 ay içinde 1600 binanın yıkıldığını söyledi Istanbul'dayıkımgünleriÖZLEMGÜVEMLİ Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kentsel Dönüşüm ve Rehabılıtasyon Pro- jesi kapsamında 15 ay içinde yak- laşık 1600 kaçak bina ve gecekon- dunun yıkıldığını belirterek Istan- bul'dakı bütün kaçak yapılann yı- kılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Kadir Topbaş, meslek odalan- run, uzmanlann ve yurttaşlann tep- kısine neden olan Kentsel Dönü- şüm ve Rehabılıtasyon Projesi ile ilgili sorulanmızı yanıtladı. îstan- bul 'un lüks semtlerinde bile gece- kondu nitelikli imara aykın yapı- lar bulunduğunun altını çızen Top- baş, bütün kaçak yapılan yıkma- run, kentı yeniden inşa etmek an- lamına geldiğini ve bu yüzden im- kânsız olduğunu belirtti. Yeni çıkan 5316 sayılı yasanın nazım planlannın hazırlanması ko- nusunda Büyükşehir Belediyesi 'ni yetkili kıldığını anımsatan Top- KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL REHABİLİTASYON PROJESİ Model olarakKüçükçekmeceseçüdi "entsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabihtasyon Projesi, Istanbul Büyükşehir îelediyesi'nin kentteki çarpık yapılaşmaya son vermek için "Deprem Dönüşüm " ve "Gecekondu Dönüşüm" başlıklan altmda yürüttüğü çalışmalan kapsıyor. 46 büı binadan 40 binüıin kaçak, kalan 6 bin binanın ise sadece 800'ünün iskânlı olduğu Küçükçekmece, proje kapsamında sağlıklı konutlar için model olarak seçildi. Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin venlenne göre istanbul'da 1 milyon 266 bin adet yapı bulunuyor. Belediyenın kayıtlanna geçmiş ve tespiti yapılmış gecekondu sayısı da 182 bin 476. Farklı zamanlarda çıkanlmış 4 îmar Affı Yasası'na göre, gecekondu imar affı müracaatı dosyası da 200 büıi aşmış durumda. baş, bu kapsamda kurulan "Kent Atölyesi''nde Jstanbul'un 1/25 bin ölçekli nazmı planlannın, 1/100 bin ölçekli çevre planlannm ve stratejik planlann hazırlandığmı söyledi. Cebze-Teklrdafl arası Topbaş, Kentsel Dönüşüm Pro- jesi kapsamında, Gebze'den Tekir- dağ'a kadar olan alan içinde, çev- re illeri de etkileyen bir düzenle- menin nasıl gerçekleştirilebilece- ğini planladıklarmı anlattı. Topbaş, Kentsel Dönüşüm Pro- jesi'nin "yeni yerleşün alanlan, kentin ağuiıku çöküntü alanJan- nın düzeltümesi, deprem riski ta- şıyan bölgelerin yerinde yenilen- mesi, gecekondu bölgelerinin ye- rinde yenilenmesi ya da başka bir yere kaydınlması, çarpık yapılaş- manm olduğu bölgelerin aynı şekfl- de düzenlenmesi" alt başlıklann- dan oluştuğunu belirtti. Topbaş, "Özeltiklekentehizmet verürnesi gereken bölgeierde önü- müze çıkan engel olarak gördüğü- nümüz kaçak yapılara izin venni- yoruz. Yol yapınu, rekreasyon aJan- lannın oluşturulması, hizmet bi- nalan veya su havzalanndaki ka- AVCILIK 980yapı içinsuç duyurusu I stanbul genelinde Nisan 2004 tarihinden bu yana, imar mevzuatına aykın olarak yapılan îmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Boğaziçi Imar Müdürlüğü ve ISKİ ekiplennce kaçak ve imara aykın 1606 adet yapı yıkıldı. Cumhunyet savcıhğına toplam 980 suç duyurusu yapıldı. Şehir ımar planlannın amaca uygun hale getirilebilmesi için Mesken ve Gecekondu Işleri Müdürlüğü, son 1 yıl içinde 400'ün üzennde gecekonduyu tasfıye ederek hak sahiplerine sosyal konut verdi. 16 trilyon TL enkaz bedeli tahakkuk ettinldi. 2005 yıhnda Istanbul genelindekı Gecekondu Önleme Bölgelen'nde kentsel dönüşüm projelen kapsamında 2 bin adet sosyal konut inşaatı yapılması planlandı ve bunun 500 adedınin inşası tamamlandı. 1500 konutun da temelleri atılıyor. Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbırlığiyle düşük gelirli yurttaşlar kolay ödeme koşullanyla ev sahibi yapılıyor. Bu kapsamda: • Istanbul-tkitelli (Ayazma ve Tepeüstü) Bölgeleri-Halkalı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Bölgesi'nde 1118 konutun inşaatı ve satışı başladı. • Tuzla Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi'ne ait Ön Protokol imzalandı. •" Istanbul Büyükşehir Belediyesi Işriraki olan KtPTAŞ Ikitelli, Esenyurt, Yakuplu, Maltepe, Aydos, Sefaköy ve Zeytinburnu bölgelerinde çok düşük krediyle konut üretımine başladı. Büyükşehir Belediyesi, deprem riskı taşıyan konutlarda yaşayanlan güvenli konutlara yerleştirmek için TOKl ile ortaklaşa alt gelir grubu ve orta gehr grubu için Halkalı ve Datellı'de 1100 adet konut için ilk adım atıldı. 16 TRtLYON LİRA ENKAZ BEDELİ - Istanbul Kentsel Dönüşüm ve Rehabilitasyon Projesi, aldığı eleş- tirilere karşın sürüyor. 15 ayiçin 1600 kaçak yapı yılaldı. 16 trilyon TL enkaz bedeli tahakkuk ettirildl Turgut: Başka bina zorunlu değil A~^ ehir Plancılan Odası Istanbul ^ ^ Şube Başkanj Ahmet Turgut, k-/ yapıhnaması gereken yerler üzcrine inşa edilen kaçak büıalan yıkmanın, kentsel dönüşüm olmadığını söyledi. Sanayi bölgesi, tersane gibi tesislerin kaldınlması, o bölgenin fonksiyonlannın belirlenmesi, bölge halkma zarar vermeden bir planın yapılmasmın kentsel dönüşümün bir parçası olabileceğini anlatan Turgut, "Kentsel dönüşüm, bazdan tarafindan evlerini başına yıkan 'öcü' gibi aiguanırken, bazıian için de olumlu bir girişim. Bu konu kamuoyunun gerektiği gibi anlatuamadT dedı. Turgut, şöyle devam ettı: "Kamu arazisi üzerine yapılan kaçak binalann yıkılması kentsel dönüşüm değildir. Süleymaniye'deki tarihi evlerin restorasyonu kentsel dönüşümün bir parçasHÜr. Haydarpaşa Projesi yanbşür, ancak kentsel dönüşümün bir parçasıdır. Bir binau kaldırdıktan sonra yerini başka binalaria doldurmak zorunda değüiz." Mimarlar Odası Başkanı Ekinci, kentsel dönüşüm projesine tepki gösterdi: Biliııısel söylemle imar affi M imarlar Odası Başkanı Oktay Ekinci, Kentsel Dönüşüm Projesi'ni, kentsel "dönekfik" olarak niteledi. Projenin örtülü bir imar affı anlamına geldiğini belirten Ekinci, "Kentsel Dönüşüm Projesi, şehircilik söylemiyle ve planlamaya bağJanarak yapıhyor. Büyükşehitierde kentsel bürüniük ve kentsel esenlik gözetilmeden yerel imar affi bölgeleri yaraülryor. Kentsel dönüşüm kavramı, 'kentsel talanın' yeniden düzenienmesidir" dedi. Ekinci, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son 50 yılda kentsel yıkırru ve yık-yap-sat'ı başlatan Kat Mülkiyeti Yasası'nın, gecekondulan apartmanlaştıran Islah tmar Planlan Yasası'nm, imar planı revizyonlanyla yapı düzenlerini değiştirten Imar Yasası'nın, mahalle aralannı bile gökdelenleştiren Turim Merkezleri Yasası'nın birikimleriyle oluştuğunu vurguladı. Kentsel dönüşümün yeni bir kavram olmadığını dile getiren Ekinci, kent tanımının doğru bir şekilde yapıhp bunun "dönüşmesindeki'' temel beklentilerin sorgulanması gerektiğinı belırtti. Oktay Ekinci kentsel dönüşüm projesinın "biömsel söylenüe" ve şehircilik desteğiyle son büyük imar affi oldugunu belirterek eleştirilerini şöyle özeletledi: "Içme suyu kaynaklanna kent demenin, tanm alanına ve ormana kent demenin yanhşını göremezsek, ormanlık aianJann 'kentleştıler' gerekçesiyle işgakilerine sanşmda direten hükümetiere karşı biümsel ve mesleki nıuhalefetimizin ne anlamı kalacak? 50 yıldu* imar ailan hep siyasi söylemle ve popüüst terminolojrv le gerçekleştirildL Şimdi de gah'ba ilk kez 'biümsel söylemle' ve 'şehircilik' desteğiyle son büyük imar affinı gerçekteştiriyoruz. Son dryorum; çünkü artık kentsel dönüşüm sonuçlaruu beğenmesek bile. ortaya çıkanı affetmek yerine yine yeniden kentsel dönüşüm planlan hazırlayacağız. Yani Türkiye arnk 'planlı dönüşerek' kentleşecek." çak yapılara müsamaha göstermi- yor, gerekirse yıkıyoruz'' dedi. Özellikle deprem nskı taşıyan bölgeierde yeni bir model geliş- tirmek istediklerini dile getiren Topbaş, Istanbul'daki bınlerce risk- li yapıyı kaldınp oralarda yaşayan insanlan başka yerlere taşımanın hem maddi açıdan hem de zaman açısından mümkün olmadığını söy- ledi. Mlkrobölgeleme çalışması Örnekleme yapmak için Zeytin- burnu'nda Sümer Mahallesi'nde mikrobölgeleme çalışması yapıl- dığını anımsatan Topbaş, sözleri- ni şöyle sürdürdü: "İETT Kooperatifi'nin bulun- duğuyerdeveSümerMahaOesi'nin bazı bölgelerini, Zeytinburnu'na yaian bir yere ya da gerekirse tki- teln'deki modern toplu konutlara yeıieştirerek bu yerleri boşaltma- nıızgerekiyor. Çünkü bu yerler cid- di risk taşıyor. Burada bir dönüşü- mü başlatüğunızda, gayrimenkul yaünnıcüan, kredi veren kurum- lar için bir örnek olacak." Topbaş, Okmeydanı'ndaki yı- kımlar sırasında çıkan olaylan da şöyle değerlendirdi: "Okmeydanı'nda imara aykın yapı sayısı çok. Bu yapılann bir bö- lümünün tapuian verümeyebaşlan- dbu Okmeydam'nda kültürel miras diye niteledığimiy, Anıtlar Kurulu tarafindan sit alanıilanedilmiş böl- ge boşaJülıyor. Yıkuan binalar, za- ten tapıı alama>acaklaıtü. Çünkü Vakıf Bölge Müdürlüğü ve Maliye Bakanhğı arasındaki takas sırasm- da yıkun yapüğunız bölgeler dışa- nda rutulrnuş. Diğer tarafların ta- pulan \erilecek. Şu an işlemler ta- mamlanıyor. Yıkun yapılan sit ala- nı ise rekreasyon alanı olarak de- ğerlenduilecek. Halka açıkbir alan olacak.Buralar, 'Zengınlere peşkeş çekilecek, gökdelenleryapılacak' gibi şejler söyleniyor. Böyle şeyle- rin olması mümkün değü." Küçükarmutlu olayı Topbaş, Baltalımam- TEM bağ- lantısı sağlayacak yol için Küçü- karmutlu'da da 254 kaçak yapı ve gecekondunun yıkıldığım belirte- rek "Yol bitmek üzere. Oradald yurttaşlannnz haklannı aldılar, bi- ze kızgınhklan olmadı. O yol da İS- tanbullulara lazundL YöUaryapıhr- ken, barajlar inşa edüirken kente- ler Oçeler kalkıyor. Yapılan boşal- üp birüerine vermiyoruz. Oralan fa\da için kullanıyonız" dedi. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsa- ırnnda yapılan yıkımlarda kiracı- lara belli bir miktar üzerinden 1 yıllık kira bedelinin Ödendiğini, îconut sahiplerine de isterlerse en- kaz bedelinın ödendiğini, bu se- çeneği kabul etmezlerse mesken gecekondu konutlannda bir mik- tar peşinat alınıp. geri kalan bölü- mü uzun vadeli taksitlere yayıla- rak ev verildiğim anlattı. Topbaş, bazı ev sahiplerinin bu durumu kötüye kullandığında dik- kat çekerek "Bazıian dairesini alıp taşınrvor. Yıküacak evini 2-3 avlıgı- naIdrayaveriyor. Yüoma gidh oruz kiracıyla karşüaşnoruz. Hakkuu almışsın zaten neden tekrar kira- ya veriyorsun? Bu yapılan bir an önceyıianamız gerekiyorki tekrar kiraya verilmesin. Maİiyetier, sizin cebinizden çıkan bedelierle ödeni- yoc Çok dikkaaıobnanızgereidyor" diye konuştu. Mağdurlyetlerden servet Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, yıkım söylentisi ile Istanbullulann gayrimenkulle- rini çok ucuza almaya çalışan ba- zı kesımler olduğu uyansmda da bulundu. "Mağduriyrtierüzerinden servet edinmek isteyenler" oldu- ğuna dikkat çeken Topbaş. "İn- sanlan kandınpevlerini bizinı öde- diğimiz bedeUerin altında fiyatla- rasaün abyorlar. Ornekbedefler var. Vatandaşlar belediyeden öğrene- büirler" diye konuştu. Topbaş, Istanbullulann bannma ihtiyacını yıllarca kendı kendine çözdüğüne de dikkat çekerek şun- lan söyledi: "Alt gelir gruplanna yeni yerleşim alanlan oluşturmak içinyeni bir konsept hazırladık.Ar- tık çarpık, gelişigüzel yerleri tercih etmeyecekler. Modern ihtiyaçlan- nayanıtverenyerleregidecekler. Bu- nu kentin çarpık yaptianmasnu dur- duracak en önemfi etken olarak gö- rüyorum." SALI ORHAN BURSALI 360 Derece Saçılma Ahmet Çakmak, herhalde dayanamadı, bilim- sel kimlığine yedıremedi ve biraz utangaçça da ol- sa yazdı: "Liberallerin Pervasızlığı!" (Radikal 2, c Temmuz 05). Sabrını taşıran nokta, kendisine po- püler bir çıkış deliği arayan, ODTÜ gibi yüksekten birözel ünıversiteye alçak uçuşla konan tarihçi kı- lığındaki birinin, Mustafa Kemal'in ozamankisis- temini "aşın muhafazakâr" olarak nitelemesi ve bu- nun devrimcilikle ilışkisinin olmadığını ileri sürme- si.. Söz konusu kişi, Atatürk devrimlerini sıfıra in- diriyor ve onlan 1908'e mal ediyordu.. Çakmak, yazısında iyi bir saptama yaptı: "Ay- kın görüşler iyidir, ama bir görüş sadece aykın ol- duğu içinprim yapıyorsa, o ortam tehlikelere kar- şı oldukça savunmasız demektir. Bizim gibi fikir hayatının sığ ve kısır olduğu yerierde aykın görüş- ler bizi zenginleştirir.. ama önemli olan bir fıkrin aykın olup olmamasından önce, kaliteliolmasıdır.." Fikrinı veyasavını, herşeyden önceolgulann üze- rinde kurmak, aydın veya bilim insanı denen gru- bun, asgari etik temelidir. Aksi takdirde ülkemiz po- litikacı sınıfına "yükselirler", ki bizde politika an- layışı "Duruma göre ne dersen yeridir"e eş dü- zeyde seyreder. • • • Mustafa Kemal'in o zaman uyguladığı devlet- çi politıkalara gerici mı diyeceğiz? Ne hakla ve na- sıl, neye dayanarak ve hangi sonuçlara göre? Mustafa Kemal'in aydınlanmacı politikasına neden, nasıl, hangi açıdan saldıracaksın? Ve kim adına? Ve nüfusun büyük çoğunluğunun ümmi olduğu, nesnel bilgınin halk arasında esamesinin okunmadığı o tarihlerde, biümsel bilginin yaygın- laştırılmasından, Türkiye yurttaşlannın ilk kez in- sanlığın düşünsel zenginliğıyle karşılaştırılmasın- dan, feodalizmin en azından belirli alanlarda tas- fiye edılmeye çalışılmasından şikâyetin nedir? Sümerbank'ı babalargibi tarihten sildiğini müj- deleyen softa tüccara karşı susmak, bu saldınla- rın olduğu sırada Sümerbank gerçeğini savunma cesaretini göstermemek, fikir namusluluğuyla iliş- kilendirilmemeli mi? • • • Çakmak, "Radikal soC'dan bahsediyor.. "Sol konsepf bence bütün kavramlanyla ve bü- tünüyle çökmüştür! "Solcu" kılıklı sürüyle insanın, liberalleri bile hay- retler içinde bırakan hızda lıberalizmde seyrettiği- ni görüyoruz. "Solcu"luğu, üzerindezamanınyıprattığı bir bo- yagibi duruyor.. Bir kısmı bu boyadan tamamen annmak da is- temiyor, çünkü o eprimiş elbisesi, belirli çevreler- de kendine puan kazandınyor. Bakmışsın, Mustafa Kemal'e karşı olmak ortak paydasında, AKP ile aJ takke ver külah içinde.. Ulus mu? Ulusallıkfalan mı, hepsi tu kaka.. Bu ülke "çok hukuklu" bile olabilir. niye olmasın ki?.. Ülkeyi, dev- letı, orduyu, birliği zayıflatacak herşeyin yanında.. bakıyor AKP yükselen bir güç ve daha bir seçim kazanabilir... Bu güce yakın durarak ve orada rol alarak popülarite ve bunun getirdiği kazancın pe- şinde.. Bu ülkede devletin ve ordunun dayağını ye- memiş "solcu" bulmak zordur. Ama insanın dü- şünsel hayatına bu dayaklar mı siyasal yol göste- rici olacak? Tartıştığım birarkadaşıma bakıyorum, 10 yılı aşkın hapis yatmış.. Ama düşüncesini ve po- litik bakışını nesnel olgular üzerinde kuruyor. Demek ki bu bir "maya"ve biraz da "aydın eti- ği" meselesi ile yakın ılişkili.. • • • Birkesim, hele bir aydın kesim, "sol" olarak, kim- liksizleşmiş, bukalemun gibi olmuş, belkemiği kı- nlmış; Türkiye düşmanlığı politikasını marifet ola- rak kabul etmektedir. Sol, konsept olarak da çökmüştür. Sol'un yeni bir "sosyal teori"ye gereksinimi vardır ve bu yapılamamaktadır. Birisi bana "so/cu" oldugunu söylediğinde ka- fam kanşıyor.. Acaba ne demek istiyor, diye soruyorum ken- dime.. Yani liberal kapitalist mi? Mustafa Kemal düşmanı mı? AKP'Iİ mi? Erdoğan'ın danışmanı mı yoksa? Muhafazakâr sağcı veya muhafazakâr demok- rat mı? Ne? "So/"adına bir şeyler konuştuğunda, aval aval yüzüne bakıyorum.. Ülkemızde referanslar kaybolmuştur. Çünkü sol, "Büyük Patlama - Big Bang"ı iz- leyen "Büyük Çatırtı- Big Crunch" sonucu refe- ranssız kalmıştır. Düşünsel vartığı, kendi kafasına dayanmadığı için de, bugün 360 derecelik bir görüş alanı içinde fır dönmektedir! obursali(S cumhuriyet.com.tr. ' YETKÎSÎZ' KORUMA KURULLARI ' SİT alanlanbir kez dahatalanedilecek' HAKANDİRİK İZ>ftR - AKP'nin, ülkenin doğal ve tarihi zenginliklerine sahip çıkmaya çalışan koru- ma kurullannın yetki- lerini kısıtlamaya yö- nelik planı, duyarlı çev- relerde kaygı yarattı. Hükümetüı koruma kurullanna bakışını ve bu kurullann yetkilen- nin kısıtlanmasuıa ıliş- kin planuıı AKP Izmir Milletvekili Mehmet TekeKoğlu açıkladı. Izmir'in ilçelerinde partisinin danışma meclislerinde konuşan Mehmet Tekelioğkı, koruma kurullannı olur olmaz yerleri SlT ilan etmekle suçlayarak Meclıs açıldıktan son- ra bunlann yetkilerinin kısıtlanması için dü- zenleme yapacaklannı söyledi. Arkeologlar Derne- ği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tnpan. kurulla- nn yetkilerinin kısıt- lanmasıyla TurgutÖzal döneminde, 1980'liyıl- larda yaşanan kıyı tala- nuıın yeniden günde- me geleceğini kaydet- ti. CHP Izmir Milletve- kili Hakkı Llkü de AKP'nin girişiminin "yeni bir talayye" ol- dugunu vurguladı. Ül- kü, "Böyle bir gnişim durumunda, başta hu- kuk olmak üzere her volu deneriz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog