Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

9AĞUSTOS2005SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sezer'den hükümete uyarı • ANKARA (ANKA)- DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, enflasyondaki düşüşün olumlu olduğunu ama bu durumun bugüne kadar hükümet ve belli çevreler tarafından ekonominin genelindeki bozukluklan gizlemek amacıyla kullanıldığını söyledi. Zeki Sezer yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de halinden şikâyet etmeyen kimsenin kalmadığını vurgulayarak sanayi üretimindeki yavaşlamayı hükümetin ciddiye alması gerektiğini kaydetti. Sezer, işçinin, memurun, emeklinin işsizin, esnafın ve kırsal kesimin çöktüğünü vurguladı. Uca, üyelik için İHD'ye başvurdu • DÎYARBAKIR(AA) - Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca, üye olmak için Insan Haklan Demeği Diyarbakır Şubesi'ne başvurdu. IHD Diyarbakır Şubesi'ne gelen milletvekili Uca, üye başvuru formunu doldurarak İHD Bölge Temsilcisi Mehdi Perinçek'e teslim etti. Uca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İHD* yetkililerini Tunceli'de er Coşkun Kırandi'nin alınması konusundaki faaliyeti için tebrik ettiğini belirterek "Güzel, banşçı bir çaba oldu. Ben de Almanya'da insan haklan faaliyetleri içindeyim. Burada ÎHD'ye üye olmak istiyorum" dedi. Bir PKKli ölü ele geçipildi • ERZtsCAN (AA) - Erzincan"ın îliç ilçesinde terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda, 1 terörist ölü ele geçirildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıkla- maya göre, güvenlik güçlerinin Iliç kırsalında terör örgütü PKK'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda, terör örgütü üyesi 1 kişi, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 sırt çantasıyla birlikte ölü ele geçirildi. Açıkla- mada, öldürülen teröristin Karadeniz Bölgesi'ne geçmeye çalıştığının belirlendiği kaydedildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlann sürdürüldüğü bildirildi. Kaçırılan Türkler için girişim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, Irak'ta kaçınlan 3 Türk vatandaşının serbest bırakılması için girişimlerini sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin, Türk yurttaşlannın kaçınldığı haberini alır almaz, ilgili tüm makamlar ve yetkililerle temasa geçtiğini ve çalışmalannı sürdürdüğünü belirttiler. Usluel şirketi, dün yazılı bir açıklamayla Irak'ta, Metin Ceylan, Fatih Yiğit ve Paşa Sağlam adlı çalışanlannın, Katibat El-Fursan grubu tarafından alıkonulduğunu bildirmişti. YAŞ ve Cumhurbaşkanı'nın kararlannın yargı denetimine açılması AKP içinde tartışılıyor AnayasapaketiyoldaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - YÖK, Yüksek Askerı Şûra (YAŞ) kararlannın yargı- ya açılması konusunda taba- nın beklentilerini karşılamak isteyen AKP hükümetinin, ye- ni yasama yılında getirmeyi planladığı mini anayasa pake- ti biçimleniyor. TBMM Anayasa Komisyo- nu Başkanı Burhan Kuzu'nun hazırladığı 50 maddelik paket üzerinde çabşan Devlet Baka- nı ve Başbakan Yardımcısı MehmetABŞahin, pakerte YAŞ kararlannın yargı denetimine açılmasıyla ilgili bir düzenleme- nin de yer alacağını söyledi. Şahin, "İdarenin her türtü ta- • Hükümetin, yeni yasama yılında getirmeyi planladığı mini anayasa paketi AKP içinde tartışma yarattı. YAŞ ve Cumhurbaşkanı'nın kararlannın yargı denetimine açılmasına ilişkin düzenlemelerin pakerte yer alacağı belirtilirken, bazı AKP yöneticileri yeni gerginlik yaratacak düzenlemelere yer verilmeyeceğini vurguluyor. sarrufu mutiakayargı denetimi- ne açümahdır. Sayın Cumhur- başkanı'nın tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışın- dadır. YAŞkararlan, Hâkimler SavcdarYüksekKuruhıkarar- lan da yargı denetimi dhşmda- dn*. YAŞ karaıiannm tayin, ter- fi veemeldflOdeflgfliişlemleri dı- şmdaki karaıian yargı deneti- mine alınmalı. Tamamını ahr- sanız dünyanuı en disipünü or- dulannın başında gelenTSK'de disiptin zedeknir" dedi. YÖK ile ilgili düzenlemenin de pakette yer alacağını belir- ten Başbakan Yardımcısı Şa- hin, 2B'lerin satışı ile ilgili dü- zenlemenin de kamuoyuna iyi anlatıldıktan sonra pakette yer alabileceğini beürtti. Memurla- ra gre\r ve toplusözleşme hak- kı için de değişiklik yapılacak. "Anayasa degişikliklerinin sa- hibi Meclis'tir" diyen Şahin, CHPnin ve diğer milletvekil- lerinin de katkılanyla paketin olgunlaşacağını söyledi. Hü- kümetin, anayasa değişiklikle- ri için gereldrse referandumu da göze aldığını belirten Mehmet Ali Şahin, "Bir konsensus sağ- lanırsa referanduma gidişi çok zayıf bir ihtimal olarak görü- yorum. Yasalaşmazsa halka sor- manın da son derece demokra- tik bir tavır olacağuıa inanıyo- rum" dedi. Şahin, pakette YAŞ ve Cum- hurbaşkanı'nın kararlannın yar- gı denetimine açılmasına iliş- kin düzenlemelerin yer alaca- ğını söylemesine karşın; bazı AKP yöneticileri, devlet ku- rumlan arasında ve toplumda yeni gerginlik yaratacak düzen- lemelerin pakette yer almaya- cağını söylediler. AKP hüküme- ti, halkın desteğini alabilecek milletvekili yaşının 25'e düşü- rülmesi ile memurlara grevli toplusözleşme hakkı gibi dü- zenlemeleri pakete koyarak or- man arazilerinin satışı, YÖK, Türkiye milletvekilliği, Ana- yasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandınlmasıyla ilgili deği- şiklikleri çıkarmak istiyor. '5 YILDA 85 KURS KAPATILDr Bakan Aydın'dan Kuran kursu itirafi • CHP'li Gazalcı'nın soru önergesini ya- nıtlayan Aydın, izinsiz Kuran kurslanyla il- gili olarak haklannda işlem yapılan 372 ki- şinin adli mercilere sevk edildiğini bildirdi. ANK4RA (Cumhuri- yet Bürosu) - Devlet Ba- kanı Mehmet Aydın, 2000-2005 yıllan arasın- da "izinsiz" açılan 125 Kuran kursundan 85 ta- nesinin kapatıldığını be- lirtti. Aydın, izinsiz Ku- ran kurslanyla ilgili hak- lannda işlem yapılan 372 kişinin adli mercilere sevk edildiğini bildirdi. Aydın, CHP'li Musta- fa Gazalcı'nın Kuran kurslannın etldnliklerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, Diyanet Işleri Başkanlığı'na bağ- lı eğitim veren 4 bin 344 Kuran kursu olduğunu açıkladı. İzinsiz açıldığı tespit edilen Kuran kurs- lan hakkında gerekli ad- li ve idari işlemlerin ya- püdığını savunan Aydın, açıklamasında "1 Ocak 2000 ile 31 Arahk 2002 tarihleri arasında izinsiz açılan toplam 62 Kuran kursu hakkında gerekli adK ve idari işlemler ya- pdmtşve 230 kişiadBmer- dleresevkedflnıiştir. Hak- lannda yasal işlem yapı- lan 62 Kuran kursundan 43'ü işlem neticesinede kapaûlmıştır. 1 Ocak2003 ile 30 Mayıs 2005 tarihle- ri arasmda izinsiz açılan toplam 63 Kuran kursu hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmış ve 142 kişiadM mercileresevk edflm^tir. Haklanndaya- sal işlem yapılan 63 Ku- ran kursundan 43'ü iş- lem neticesinde kapanl- mıştir" dedi. Açıklamasında, zorun- lu eğitimin 12 yıla çıka- nlması için "ülkeimkân- lannınyetertidüzeyeulaş- ması gerekir'' görüşünü belirten Aydın, "Avrupa Bhüği ülkelerinde de zo- runlu eğitimin 12 yılohna- dığT savunmasını yaptı. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkanlması için altyapı çalışnıası gerektiğini kay- deden Aydın. "Ülkemiz- de zorunlu eğitimin 12 \> la çıkarüması için zama- na ihtiyaç duyulmakta- dır" dedi. Zorunlu öğre- nim çagındaki çocugunu okula göndermeyen veli- ler için uygulanan hapis cezasının para cezasına dönüştürüldüğünü açık- layan Aydın, değişiklik- le "görevtilerinzamanve emek kaybınur önlene- ceğini belirtti. Hükümeti terör konusunda da uyaran CHP'li Haluk Koç, "L'zlaşmacı çözüm ghişimi beyhude" dedL CHP Grup Başkanvekili Koç, yüksek faiz oranlarına dikkat çekti 'Kredi kartı soygunu durdurukuny ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekili Hahık Koç, Başbakan TayyipErdoğan'ın aydınlarla yapacağı toplantının, " devietiterörörgütü muhatabı ha- Bne getirecek"bir platforma dönüş- türühnemesi uyansmda bulundu. Terörle "devlet gibi müeadeleedil- mesi gerektiğini" belirten Koç, "beyhude" olarak nitelendirdıği "uzlaştirmacı" çözüm arayışlan- nm terörle mücadelede zafıyet ya- ratacağını söyledi. Koç, TBMM'de düzenlediği ba- sm toplantısında, kredi kartlanna uygulanan yüksek faiz oranlan- mn yarattığı olumsuzluğa da dik- kati çekti. Coğunluğu orta sınıftan oluşan kredi kartı sahibi yurttaş- lann, fahiş faiz oranlan nedeniy- le borçlannı ödeyemez duruma düştüklerini belirten Koç, yüzde lOO'leri aşan bileşik faiz ve faiz üzerinden faiz alımı yüzünden ge- niş bir toplum kesiminin bunalun içinde olduğunu vurguladı. Koç, bu yılın ilk 5 aymda tüke- tıci kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için 126 bin 419 ki- şinin daha bankalann kara listesi- ne alındığını, Mayıs 2005 itiba- nyla toplam rakamın 582 bine yük- seldiğini söyledi. Bankalann, te- fecilerden daha yüksek faiz uygu- ladığmı, insanlann borcunu öde- mek için evini arabasını sarağuıı, yine de faiz kıskacından kurtula- madığmı kaydeden Koç, hüküme- ti ve BDDK'yi, yurttaşlan banka- lann u kredi kartı soygunundan kurtaracak" yasal önlemlen al- maya çağırdı. Koç, AB Genel Sekreteri Murat Sungar'ın istifasının perde arkasın- da ise AKP'nin AB ile müzake- relerin etkin yürütülmesini sağla- yacak kadrolan oluşturamaması- nın yattığım vurguladı. KESK'in araştırmasına göre, kamudaki aylıklar 1980 öncesindeki düzeyin çokgerisinde kaldı .Vtemur maaşı yerinde sayıyor• Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu tarafrndan yapılan araştırmaya göre, memurlann reel ücretleri de ekonomideki büyümeye paralel olarak büyüseydi, bugün 700 YTL olan maaş 2 bin YTL düzeyine ulaşacaktı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kamu Emekçileri Sen- dikalan Konfederasyonu (KESK) Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırma, Türkiye eko- nomisinin 3 kat büyüdüğü 25 yıllık dönemde memur maaş- lannm yerinde saydığmı orta- yakoydu. KESK'in belirleme- lerine göre memurlann reel üc- retleri de ekonomideki büyüme- ye paralel olarak büyüseydi, bugün 700 YTL olanmaaş 2 bin YTL düzeyine ulaşacaktı. KESK'in araştırması, me- mur maaşlannın 1980 önce- sindeki düzeyinin çok gerisin- de kaldığını ortaya koydu. Araş- tınnaya göre memur maaşlan sadece 1992-1993 ve 1997- 1999 yıllannda 1979 yılı sevi- yesini aştı. Buna karşın aynı dönemde Türkiye ekonomisi yaklaşık 3 kat büyüdü. Kişi ba- şına düşen GSMH ise dolar cinsinden aym oranda arttı. KESK'in araştırmasında, şu bilgilere yer verildi: • Kişi başma gelir (Gayri Safi Milh Hasıla) 1979 yilın- da 1404 dolar iken, 2004'de 4 bin 172 dolara çıktı. Böylece dolar bazmda kişi başına gelir 1979'da 100 olarak kabuledil- diğinde 2004'te 297'ye çıkmış oldu. 198O'de651ira • Buna karşın 1979 yılın- da 100 lira olarak kabul edilen reel memur ücreti 1980 yılın- da 65 liraya düştü. • 1992-1993-1997-1998 ve 1999 yıllannda ise nispi iyi- leşmelerin yaşandığı memur maaşı, 1979'daki seviyesinin üzerine çıktı. Reel memur ma- aşı 1992-1993'te 112'ye çıktı, 1997'de 104, 1998'de 103 ve 1999'da 107 olarak gerçekleş- ti. • 2000 yılından itibaren re- el memur maaşı yeniden geri- leme eğilimine girdi. 2004 yı- lında 99 lira olarak gerçekleşen reel memur maaşı, 2005 yılın- da yüzde 8'lik enflasyon he- defı oranında arttınknası dunı- munda 1979 'daki düzeyini an- cak yakalayabilecek. DSP'DE VAHDETTİN İSTIFALARI SÜRÜYOR İstanbul il örgütünde de kopmalar başladı ANKARA/İSTANBUL (Cumhuri- yet) - DSP'li 5 eski bakannı istifasuun ardından, örgütte de yaprak dökümü başladı. Eski DSP istanbul İl Sekrete- ri Şükrü Güner ile bazı yönetim kuru- lu üyeleri istifa ederken "DSP'nin la- ik, demokratik, uhısal niteKkte sol par- tikinuiğindenuzaldaştığun'' söylediler. Eski Başbakan BülentEcevit'in "Vah- dettin hain değfl" açıklamasunn arduı- dan DSP'de başlayan istifalar sürüyor. Eski DSP İstanbul 11 Sekreteri Şükrü Güner, 11 Saymanı Tankut Dinç ile yö- netim kurulu üyeleri Hakan Bahçete- pe, Bülent Çağ. Yasemin Erkut, Hasan Karaoğlu, Kazım Kaya, Aynur Mima- roğhı,PınarYıkhzSancıve tlknurAdü- kr dün partiden istifa etti. istifa düek- çesinde, "DSP'nin shaset alamnda gi- derek kaybolduğu, İstanbul'da örgü- tün çöktüğü. ilçelerin kapısının kapah olduğu, üyeliklerin açümadığı. ilçeler- de kongre umudunun kalmadığı" \TJT- gulanarak şu görüşlere yer \erildi: "LTkemizde giderek derinleşen eko- nomik ve sosyal sorunlar karşısında DSP etkin bir potitika izkyemedL Par- ti üst yönetimi bağnnsız ldmKk sergOe- yerek makro poh'tikalar üretmek yeri- ne, 'Vahdettin' gibL Dın elden gidi- yor' gibi suni gündemlerin destekçisi oldu. DSP sergilediği bu politikayla la- ik, demokratik, ulusal niteükte bir sol parti kimliğinden uzaklaşû." SÖZLEŞMELİÖĞRETMENUYGULAMASINATEPKİ: Öğretmene kadro bile IMF'ye soruluyor ANKARA(Cumhuri\ietBürosu)-Eği- tim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Milh Eğınm Bakanhğı'nın (MEB) 30 bin sözleşmeli öğretmen ahna karannı eleş- tirerek "Büüerceada> atama için bekler- ken, IMF ö\1e emrettiği için öğretmen- lere kadro vennhorlar" dedi. Dinçer, MEB Personel Genel Müdü- rü Remzi Kaya'nın 2005-2006 eğitim ögretim yılı için 30 bin sözleşmeli öğ- retmen alınacağı açıklamasını eleştire- rek şunlan söyledi: "Atama bekleyen binlerceöğretmen ada%ıvarken neden söz- leşmeö öğretmen almavı tercih ediyorlar? Bu sorulduğunda Maliye Bakanhğı'nın yeni kadrolar için kaynak ayirmadığuu beurtiyorlar. Malrve Bakanhğı niye kay- nak ayırmryor, çünkü EVIF bö\le emre- diyor. Bunlar kimin nıemuru? Türkiye Cumhuriyeti'nin memurlan nu, yoksa IMF'nin memurlan mı?" MEB'üı öğ- retmen atamalannda "plansız,program- sız" bir istihdam politikası izlediğini de \r urgulayan Dinçer, öğretmen dagıhmı- nın çok dengesiz olduğunu behrtti. Sözleşmeli öğretmen uygulamasırun eğitimin niteliğini düşüreceğine dikkat çeken Dinçer, şöyle konuştu: "Buyıl20 bin öğretmen emekfiolacak, Buöğretmen- lerin yerine kadrolu öğretmenler almak yerine düşükücretie sözleşmeliöğretmen almavıtercih edi> T orlar. SMeşmeHöğret- men çahştirmakAKP hükümetinin çar- pık zihnheanin bir ürünüdür." POLİTtKA GÜNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Sopgun Ormanlam... önce koylardan başladılar... Şimdi sıra ormanlarda... Kral mezarlarının bulunduğu Bedri Rahmi Ko- yu'nu da kapsayan Yuvansu'dan sonra Ayten Koy için de ihale çalışmaları başladı... Yat turizminin gözde durağı olan Göcek'te koylar tek tek kiraya veriliyor... Yat turizmi yok olacak artık... Göcek Belediye Başkanı Recep Şatır'ın çığlık- larını duyan var mı? Gazete haberlerine bakıyorum. Başkan Şatır, Göcek'in elden gittiğini anlatıyor: "Buraya dünyanın dört bir yanından teknelerle geliyorlar. Koylarımız kiralanma yoluyla yok olma sürecine girecek, Göcek yat turizmiyle ünlü. Bir turist beş yıldızlı otelde bir hafta 500-600 dola- ra kalıyor. Bir guletin günlük kirası ise 2-3 bin do- lardan başlıyor." Etibank Koyu'da gitti elden... Dedim ya sıra şimdi ormanlarda... Göcek'ten sonra Antalya... Bilmem Sorgun Ormanlan'nı gördünüz mü? Doğanın yeşille çoğaldığı bir cennet köşedir ora- sı. Titreyen Göl, binlerce yıllık tarih ve kültür iç içe- dir Sorgun'da. Türkiye'deki en önemli kuş halkalama istasyon- larından birisi de buradadır. 3 bin yıl önce kurulan Side ve Manavgat yer- leşim birimlerinin sosyal, kültürel yapısı da aynı ta- rih ve kültürle buluşmuştur Sorgun'da. Fısbk çamı ve kızılçam ağaçlanndan oiuşan Sor- gun Ormanlan neden yok olacak? Gorf alanı açılması için!.. Acı ama gerçek!.. • • • Olayın hukuksal boyutu nedir? Uzmanlann görüşü aynen şöyle: "Daha önce golf sahasına tahsisi uygun görül- meyerek 'Orman Içi Turistik Mesire Alanı' statüsü kazanan Sorgun Ormanı ile ilgili yapılan bu deği- şiklik, Planlama Esaslan'na, Şehircilik llkeleri'ne ve Kamu Yaran'na aykındır. Golf sahasının; bir arazi parçasının cetvelle ikiye bölünerek aynl- ması sonucu tahsise konu edilmesi, gösterilen aceleciliğin, tahsis taleplerini ileten taraflann her ikisinin de talebini karşılama düşüncesinin, sipa- rişe uygun planlama yapıldığının göstergesi oldu- ğu açıktır. Başka bir deyişle iki ayrı kişi veya fir- manın golf sahası talebini karşılamak amacıyla keyfî planlama yapılmış, onlann bir an önce tat- mini için de daha 1/5000 ve 1/1000 planlan bi- le yapılmadan tahsis tamamlanmıştır." • • • Sorgun Ormanlan toplumun yararianmasınaaçık bir alandır. Piknik, doga yürüyüşü olarak kullanı- lan bir yerdir. Eğer Orman golf alanınadönüştürülürseanaya- sanın 10. Maddesi'ndeki eşrtJik ilkesi ile 169. Mad- desi'ndeki "Kamu yaran" ilkesi çiğnenecektir. Sorgun'da 200 bin ağaç yok olacak, doğa kat- ledilecek, kuşlar kaçacak... Sonuç olarak şu söylenebilir: "Tanım itibarıyla Çevre Düzeni Planlan,' ekono- mik, sosyal, kültürel, doğal, tarihsel, ekolojik, to- pografik vb. özelliklerin fıziksel mekân düzenle- melerinde yansımasını üst ölçekte sağlayan bir ka- rariar bütünüdür. Bunun yanı sıra yönlendiri- ci, yol gösterici, sınıriayıcı ve engelleyici nite- liktedirler. Yapılan Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin Çevre Düzeni Planı ana ilke- leriyle bağdaşan hiçbir yanı bulunmamaktadır. Tümüyle ticari bir yaklaşım ile hazırianan plan değişikliği ile üst gelir grubundan en alt gelir gnı- buna kadarherkesin yarahanabildiği, toplumun ya- rarlanmasına açık kamusal kullanım niteliğindeki 'Orman Içi Turistik Mesire Alanı' kaldınlmış, küçül- tülmüş; yerine az sayıda insanın yararianmasıyla sınırlı bir kullanım getirilmiştir. Sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik unsuhar dik- kate alınmamıştır. Alt ölçekli planların yapılması dahi bek- lenmeden alelacele tahsise çıkılmıştır. Bu yönleriyle Plan Değişikliği amaç, konu, sebep ve biçim yönleriyle hukuka ve kamu yararına aykındır." hikmet.cetinkaya(â cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 YP GENEL BAŞKANI TANTAN: Duruşumuzdan rahatsız oldular ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Cumhu- riyetçi Demokrasi Parti- si (CTP) ile Yurt Parti- si'nin(YP) birleşme gi- rişimi sonuçsuz kahrken YP'ninDSPyeyöneldı- ği haberleri yalanlandı. YP, CDP ve Bizim Parti'nin Yurt Partisi ça- tısı altında birleşme gi- rişimleri sonuçsuz kal- dı. CTP kurultayında birleşme karan alına- mazken, buna tepki gös- teren bazı yöneticiler is- tifa etti. Birleşme kara- n çıkmamasının gerek- çesi olarak YP'nin "sol- cu olmaması, Kemahst ohnaması'' gibi gerekçe- ler gösterildi. Bu girişi- min başansızhkla so- nuçlanmasuıın ardından YP Genel Başkanı Sa- dettin Tantan'ın DSP Genel Başkanı ZekiSe- zer'le bir görüşme yap- tığı, iki partinin birlik- teliğinin gündeme gel- diği haberleri başına yansıdı. Ancak bu ha- berler doğrulanmadı. Sezer, "KesüıUkle bü- tünleşme falan diye bir şey konuşulmadı" dedi. Tantan da DSP ile bü- tünleşme için adımlar atıldığı haberlerinin doğ- ru olmadığını bildirdi. Tantan, "solcu" ohna- dıklan için dışlandıkla- n yorumlan konusunda ise şunlan söyledi: "CDP, birleşeGm diye uğraşû. Partinizikapann geBn. dedik. Kendi ara- lannda anlaşmazhkçık- tı. CDP'den istifa eden- lerbizimlebağlantıh.Bir- leşmek isteyen çok kişi var. Ulusalcıhk kavTamı da kanştı. yozlaşünldL Türkiye'deen büyükhas- tahk bu. Türldye'ye 40 >ıkhrdayaülmakistenen sağcu solcu, dincL Mbe- ral aynşbrmalanmn tu- zak olduğunu anlamı- yorlar. Halk, taleplerine cevap verecek bir olu- şum bekuyor. Biz kim- Hkli bir parti için uğra- şjyoruz, Bu duruşumuz- dan rahatsızhk duyan- larolacakor. Biz, bir par- tiye katıhp tavizJeralahm. diye uğraşmryoruz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog