Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmenı: Ibrahim Yıldız # Yazuşleri Müdürü: SaBm Alpaslan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: HakanKara Istıhbarat Cengiz Yıldınm • Ekonomı Hasan Eriş • Kültur Egemen Berköz • Spor Ab- dttlkadir Yücelman • Makaleler Sami Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Güraj ÖA. Ya>ınKurulu İlhan Selc.uk ıBaş- kan). Emre Kongar (Başkan Yardımcısı),OrhaD Erinç, Hik- met Çetinkaja. Şükran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mu&tafa Balbav, Hakan Kara. \nkaxa Temsılcısı Mustafa Balba> \taturk Buhan No 125. Kat4. Bakanlıklar Tel 4195020 C hat) Fak» 419502"* • lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya BK 1352 S 2 1 Tel 4411220 Faks 4418^45 • \dana Temsılcısı Çetın \ iğenoğlıı, inonuCd 119 S \o 1 1 Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 -\ntal\a Temsılcısı \hmrtOnıçoğhıDenız\lah.Çeükbaş !, Merkezı Kaî 6 Tel 0242 248005" fdks 248"5r # ldan\e\lalıtşler Bülent\ener # Satış Fa- zilet Kuza 0 Cumhunyet Reklam: 9 Genel Mudur Özlem A\den • Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74-75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- kJ 21251384 63 ^avımJıtııı ")OTUın Haiw Aıan» Ba»jı .e\avıa.ılık ^ > luAı\a£Cad 5^41 CaialıŞu v.îMUopbul =K. 24r vt.a.ı "44"- k Td 1)212 ^ 12 (MJi 12C tau Falo ı Bttkl \terlez baztfe Dap B&,ım "i avmcıkk San \eTıc V; FaChMaL HasanBasr Cad Satnanirakarîal l*tınbui Dağnmı Meriez Dagranı Paarianıa San \eTıc \Ş T*T* cumhunvel com tr 9\GUSTOS2005 imsak 4 19 GüneşöOl Ogle 13 17 îkındı 17 07 4kşam 2021 Yatsı 21 54 Discovery Dünyaya dönüş bugüne kaldı CAPE CANEVERAL (AA) - Uzay mekığı Wsco- very'nın dünyaya dönüşü bugüne kaldı. Amenkan Uzay ve Havacılık Daıresı NASA, Flonda'dakı Kennedy Uzay Merkezı'nde ha\ r anın bulutlu olması yüzünden dün TSÎ 11.46'da ınmesı planlanan Discovery' nın dönüşü- nü 90 dakıka ertelemıştt Kötü hava koşullannda dü- zelme olmaması uzenne ınış bugüne kaldı. Discovery bugün önce TSl 12 08'de Florida'ya ınmeyı deneyecek. Ancak hava koşullanna bağlı olarak Kaliforniya ve New Mexıco alternatıflen de degerlendınlebılecek. Bilim adamlan, uykuda ölümün nedeninin kalp krizi olmadığını ortaya çıkardı Nefes kesenhücreler Bellona'dan avantajı devam ediyor! PEŞİN FİYATINA VADE FARKSIZ Beğendiğiniz, "Ay ne güzel!", "Ne şahane!" dediğiniz tüm Bellonalar, peşin fiyatına vade farksız 13 taksitle. oBoydak LCTETS1Z TÜKETİCİ HA; 0 800 361 8! rt oivı k Srnı* haMorruz rr BELLONA • Bilim adamlan, uykuda ölümlere kalp krizinin neden gösterilmesi- ni yalanlayacak bir araştırma yaptı. Buna göre nefes alıp vermeyi kont- rol eden hücrelerin yüzde 60'ın üzerinde azalması ölümlere yol açıyor. Çeviri Servisi - Uykuda ölenlerin, özellıkle de yaşhlann ölüm nedenı ço- ğunlukla kalp krızı olarak açıklanır. Ancak BBC'nın sıtesınde yayımlanan habere göre. ABD'lı uzmanlann yap- tığı \ e "Nature Neurosdence" dergısın- de sonuçlan açıklanan araştırma, kalp knzı teşhıslerının büyük ço- ğunluğunun doğru olmadığını ortaya koyuyor. Kaliforniya Ünıversıtesı'nde görevh bır grup bılun adamı- nın araştırmasına göre uykuda ölüme, nefes ahp vermeyi kont- rol eden hücrelenn yetersızlı- ğı neden oluyor. Uyurken bır- denbire nefes alıp \ermenın durması, bılımsel adıyla "meriieziuy- ku apnesTnın neden olduğu ölümlere açıklık getıren ekıbın başuıdakı Profe- sor Jack Feldman. "preBötC" dıye bı- lınen hücrelenn yaş ılerledıkçe öldü- ğünü ve sonuçta ölüme yol açacak ka- dar azaldığını söylüyor Fareler üze- nnde deney yaptıİdannı anlatan Feld- man şöyle devam ediyor. "Farelerde bu hücrekrden 600 tane var. Onlara bu hücrelerin yansıru öldü- recekbirsiMenjekteeaik\eu>iaryadal- dıktan bir süre sonra nefeslerinin kesil- diğine tanık olduk Sonra elektrik ve- rerek yeniden kendikrine getirdik." Vücut, ınsanlarda sayısı bırkaç bın olan hücrelenn yüzde 60'ının kaybobnasına dayanabüıyor. Ancak bu oranın üzerinde hücre kaybı ölümün zaten kalp ve akcığerlen hassas durum- da olan bırçok yaşlıyı uyku- da yakalamasına neden olu- yor. Zamanla sayılan azalan *preBötC" hucrelen bazı baş- ka hücreler gıbı kendını yenı- lemıyor Hücre kaybını tetıkleyecek olumsuz faktörler ya da daha uzun ya- şamalannı sağlayacak unsurlar konu- sunda ıse henüz bu" bulgu yok. Hücrelerdekı azalmanın, Parkınson gıbı suur sıstemıyle ılgılı başka hasta- lıklara da neden olabıleceğını düşünen Feldman ve arkadaşlan, bu konudakı araştırmalan sürdürmekte kararlı. Ko«uk Takımı / Festvo Bordo Halı Knstal/Tuana 1l12Crsam Mamografide 'Kylie' patlaması T T nlü popçu Kylie Nlinogue'a meme kanseri teşhisi konulmasu ülkesi V_J Avustraha'da 'mamografi kampaması" etkisi \arartı. BBC'nin internetteki sttesinde yayımlanan habere göre mayısta kist aldıran güzel şarkıcınm hastalanması ülke basınmda meme kanseri haberlerini 20 kat art&nh. Bu da mamografi cektirmekiçin randevu alanlann sayısmda yüzde 40 arbşa neden oldu. Sydney Üniversitesiprofesörlerinden Simön Chapman, Minogue gibi genç bir kadının da meme kanseri olabüeceği gerçeğinin basındaki yankısının hastahkla Ugüi şimdrve kadarki tüm bUinçlendinne girişimlerinden dahafazla ohımhıetkisiolduğunu\nrguladL (REUTERS) Geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 40'lık artış İstanbul'a turist akını tstanbul Haber Servisi - Is- tanbul Külturve Tunzm Ö Mü- dürlüğü Ar-Ge Bınmı tarafin- dan yapılan çalışmaya göre, îstanbul'a gelen tunst sayısı ılk 7 ayda yüzde 39.7 artış gös- terdı. Bu artış müzelere de ay- nı oranda yansırken müzele- nn ılk 7 aylık gelıri toplam 16 mılyon 925 bın 783 YTL (16 tnlyon 925 mılyon 783 bin) oldu. Bu geltnn yüzde 92'si- ni ise Topkapı Sarayı \ e Aya- sofya müzelennden elde edı- len gelırler oluşturdu. Geçen yıhn ılk 7 ayında îs- tanbul'u zıyaret etmış olan tu- rist sayısı 1 mılyon 921 bin 456 ıken, bu yıl sayı 2 milyon 683 bm 486'ya çıktı. Ülkelere göre sıralamada ise Almanya 392 bın 550 tu- nst sayısı ve yüzde 14.6'lık arhşla ılk sırada yer aldı. AL, GÖZÜIVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Ay, Van Gölü'nü aydınlattığında Bugünlerde ne zaman oralarda bır ma- yın patlasa ya da bu- operasyonda sayı- lan bellı olmayan gencecik çocuklar öl- se aklıma, çevremdekılenn butün ıtıraz- lanna rağmen on beş yıl once Van'a yap- tığım bır yolculuk gelıyor. Elimde değü, şöyleydi' "Ay,Van Gölü'nün tam or- tayerinde, hanieümi uzatsam geliverecek, gözkri, gülümse- yenağa verMyerinde.Tam Wr aydede.Uçsaateyakındırgö- lün çevresinde Van'dan Ab- lat'a doğru gidi>x>nız. Yolda bizim arabadan başka ara- ba yok. Çünkü bu \ollar ge- ce tehükeii. Her an bir çaüş- manın ortasuıa düşebiüriz. Her an nere- den geldiği bUinme> en bir roket araba- mıza isabet edebüir. Biz gene de ilerliyo- ruz. \an Gölü >anı başımızda gümüş bir tepsi gibL Hani canavar da bir çıksa. Van Gölü canavan bize gözükmüyor, ama güzeDiğine kapıhp bir türiü aynla- madığımızAkdamar Adası'ndaki küise- nin kabartmalarmda onu gördük. Ka- bartmalardan birinde devasa bir meran- bahğı, bir bahkçınm sandahna saldınnış, havariler arasındaki Hz. îsa'yı denize çekryordu. Ak- danîarAdası'ndaki küiseka- bartmalanna.tepelemebe>az çiçeklerle dolu badem ağaç- larma öyksine dalmışızki dö- nüş yolumuzun geceleri pek tekinohnadığuııunutmuşuz. tşte bu nedenden, ayın dağ- lan, gölü günışığı gibi aydm- latoğı bu yolda ikrtiyoruz. Bir\anımEgöl.birvanımızdag.Ay,dağ- lann iki >akasında mevTİlenmiş, birbiri- ne düşman beüetihniş gencecik insanlan • Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog