Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2005 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA spor@cumhuriyet.com.tr 19 Hedef şampiyonalarda kürsüye çıkan sporculanmız, madalyanın ağırlığına dayanamıyor Türk atletizminereye?ARİFKIZILYALIN Helsinki'deki 10. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletlerin sıfir çekip ilk turda tribüne çıkması, spor dünyasında geniş yankı uyandtrdı. Önceki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonasında kürsüde yer bulan isimlerin yaşadığı düşüşten sonra olimpiyat üçüncüsü Eşref Apak'ın da düş krnklığı yaratması atletizm çevrelerinde "Türk atletizmi nereye koşuyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Ciddi bir altyapısı olmadığı halde dönem dönem yıldız isimler çıkaran Tüririye, başarılı olan atletlerine sahip çıkamama gibi bir sonmla karşı karşıya kaldı. Süreyya Ayhan'ın doping olayı, EKan'ın sakathk sorununa çözüm bulunamazken Eşref ve diğer genç atletlerin de bir kazarulıp bir kaybedilmesı üzerine Türkiye'deki atletizm sistemi tartışılmaya başladı. Sportif başannın yanında yeterli eğitımin sağlanamaması atletizmdeki istikrarsızlığın temel nedeni olarak gösterüirken GSGM'ninbukonudaönlemalması halinde2008 olimpiyatlan tehlikeye gireceği belirtildi. • % • NE DEDİLER? MEHMET TERZİ (Atletizm Federasyonu Başkanı): Spor- culanmızdan özellikle EşrefApak Helsinki'de bekleneni vereme- di. Ancak Eşref'in üzerinde yo- ğun bir stres vardı. Yanşma sıra- sında morali bozuldu. Akdeniz Oyunlan'nda başanlı olunca is- ter istemez bizde de bir beklen- ti otuştu. Atletizmin düşüş- te olduğuna inanmıyonjm. TURGAY RENKLİ- KURT (Fizyoloji uzma- m, Spor yazan): Önem- li olan başanlan devam et- tirebilmek. Bizim sorunumuzel- de edilen performanslan sûrek- likılamamak. Yetkililertıkanan antrenörlere sorun bulmalı. Ye- tersiz antrenörler, eğitim düzeni- nin kurumsallaşamaması en önemli sorunlar arasında. Ayn- ca tüm dünyada olduğu gibi ant- renmanlann koordinatını sağla- yacakkurumyok. Atletizm, dün- yadaprofesyonel bizde ıseama- tör. 2008'de başanlı olmamız zor görünüyor. CÜNEYT KORYÜREK (Atle- tizm Uzmam): Atletizmde uzun zamandan beri devam eden bir düşüş söz konusu-Süreyya, Elvan, Eşref istisna olarak ortaya çıktı- lar. Düzenli antrenman programı uygulanamıyor. Atletlere ne şampiyon olması için ne de şampiyonluktan sonra elde etnğı başannın devamı- nı sağlamak için hiçbirkat- kıda bulunmuyoruz. MEHMET YURDADÖN (Es- ki atletizm federasyonu ba$- kanı): Atletlere sahip çıkma- mız lazım. Geç değil. Atletizm için heıkes eteğindeki taşlan dök- meli. Dünyanın gerçeklerini de görmek gerek. Elvan ve Sürey- ya'nın aynı dönemde kötü gün- ler yaşamaları tesadüf oldu. Maratoncu sabnylabeklemeüyiz Avrupa Şampiyonu Süreyya Ayhan doping skandalı nedeniyle şimdi evinde™ Helsinki'de 3 bin metre koşan Halil Akkuş ise "Niye atiet oldum kT der gibL A R T U N T A L A Y ' D A N E Ş R E F T A N I S I 'Tekniğigelişincegücü azaldı' ARTUN TALAY (Eşref Apak'ın eski antrenörü): Başanyı yakalamak için birkaç temel neden lazım. Bunlar teknik, kuvvet ve sûrat. Zannediyorum ki, Eşref tekniğini geliştirirken kuvvet ve sürat eksık kaldı. Bunlann hepsinin aynı anda olması lazım Yeni gelen antrenör aslında doğru bir seçim. Sonuçta Beyaz Rusya'dan. Ancak, yetkililerin antrenörü karşısına alıp konuşmalan ve şu soruyu sormalan lazım "Gelecekyıl85 metreye çıkmasuu sağiayabiür misin, sağtayamaz nusm ?" Cevap olumlu olursa devam etmek, şans vermek gerekir. Eğer olumsuz olursa daha ileriye götürecek başka isimlerle çalışmak lazım. Bakarinov, Luchinov, Mundarchuk, \ari Chevik en önde gelen isimler. Olimpiyatlara 3 yıl kaldı. Bir an önce karar vermek gerekir. Bir yüda 8670 saat var. Seçmeler ve fınaller bu kadar saatin içinden iki saatte yapılıyor. Antrenör formun en yüksek olduğu dönemi bu iki saate denk getirebilen insandn-. Aynca, Universiade, Formula gibi büyük organizasyonlann yapdacak olması teşkilatın bütün dikkatini bu alanlara çekerek yoğunlaşmayı engelledi. Eşref Apak. Oyunlann başlamasına kısa bir süre kala ulaşım ve konaklama sorunlan baş gösterdi UMVERSIADE Mknıüh* başhyor V UNTVERSIADE'nin organizasyonunda çeşitli sıkıntılar yaşandığı bildiriliyor. Oyunculan, Oyunlar Köyü'nden alarak antrenman tesislerine götürecek araçlann büyük bölümünün gün boyu boş çalıştığı ve gereksiz yere benzin yaktığı kaydediliyor. EMRE DÖKER tEVÜR - 23. Dünya Üniver- sitelerarası Yaz Spor Oyunla- n'nın (UMVERSIADE) baş- lamasına sayılı günlerkala, îz- mir'de heyecan arttı. Kent yak- laşık 3 bin konuğu ağırlama- ya başlarken başta ulaşım ve konaklama olmak üzere çeşit- li konularda sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. UNİVERSİADE 2005 Izmir ienel Koordinatörü Taha Ak- soy, oyunlara 8 bin 350 ile 8 bin 500 kişi aralığında sporcu ka- 23. Dünya t'nhersiteler Yaz Spor Oyunlan ÖDcesinde Oyunlar Köyü'nde Türk bayrağı törenle göndere çekfldL tüımı beklendiğini söyledi. Ak- soy, bir gazetecinin, Basketbol Federasyonu'nun Oyunlar Kö- yü'nde kalmak istemedüderi yönünde açıklamalan bulundu- ğunu anımsatması üzerine, sı- kıntuıın köydekı yataklann boy- larından kaynaklandığını, bu- nunla ilgili önlemlerin alındığı- nı savundu. Köy dışında kalan federasyon üyelerinin ulaşım ve güvenliğinin, organizasyon kapsammda sağlanıp sağlan- mayacağının sorulması üzeri- ne ise Aksoy, "Hayır, bunu ken- dSeri yapacak" yanıtmı verdi. öte yandan UNIVERSI- ADE'ninbaşlamasına 2 gün ka- la, organizasyonda çeşitli sıkın- ülaryaşandığı bildiriliyor. Oyun- culan, Oyunlar Köyü'nden ala- rak antrenman tesislerine götü- recek araçlann büyük bölümü- nün gün boyu boş çalıştığı ve ge- reksiz yere benzin yaktığı kay- dediliyor. Ulaşım ihalesini alan Ankarah "Fektaştar" firması şofoıierinin, Izmir'i tanımama- sı nedeniyle sorunlann artnğı be- lirtiliyor. Gönüllere ve görevlilere da- ğıtılan kumanyalarda da seb- zelerin bozuk çıktığı ve bu ne- denle yemeklerden 5 kişinin zehirlendiği savlandı. Birçok gönüllü, her gün aynı kuman- yanın çıktığını ve sandviçle- rin bir gün önceden kalrmş ol- duğunu belirterek, "Zaten gö- nüDü olarak çahşryonız. Bizk- rebutüryiyecekkrvererekzor durumda bırakryorlar. Diğer yandan bir çok çahşan da ba- zı tesislerde yemek alamrvor veya çok geç alabüiyor. Ancak şuana kadar hiçbirUgUininbu konuda çaba sarf ettiğmi gör- medik" diye konuşuyor. H A F T A N I N G Ö R Ü N Ü M Ü / M A H M U T S E R T "RıtbolyaşamrmĞr?"sorusu olduk- ça kjdlalı, hatta uçuk gelebilir. Ama gûndelik yaşamda futbolun kapladığı vere bakıldığında da gerçeklik payının olduğu görülebilir. Maçlar olsa da ol- masa da futbol konuşmalannın yaşa- mnızdaki yerini ve önemini hepimiz bi- iyoruz. Futbol, sanki spor olma niteli- ğinin ötesine geçmiş; bir tür iletişim biçimimiz olmuş. Kendimizi futbol üze- rinden anlatmak hem daha kolay hem rjedahazevkligeliyor. Kendinizdensöz ederken eğitiminiz, hobileriniz, yaşama baKış açınızdan çok, tuttuğunuz takım daha fazla ilgi çekiyor. Kendini "ente- ettie/" olarak değerlendirenlerin bu- nakarşı çıkışları olacaktır, ama sokak- aki insan ilişkilerinde böylesi bir işle- yişkolaylıklagözlenebilir. Psikolojikya dasosyotojik nedenleri ne olursa olsun -yarartığı geçici körlükle insanlan her türlü sorundan bir süre uzaklaştıran niteliğiyle- futbol, toplumumuzdaki önemli olgulardan biri. Ve lig perdesi- niıaçılmasıyta artık yaşamımrz "iutbo- ungerçeği" ile renkli! Işte bu haftaki rerkli yaşam: Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısın- dailk maç zoriuğunu aşamadı ve be- »abere kaldı. Yîne de Sarı-Lacivertliter ayunun ilk yarım saatindeki perfor- Futbola - Yaşama- Döniiş HAFIAN1N ll'fc Volkan (Fenerbahçe) Mert (Malatyaspor), Sergio (Sivasspor), Sedat (Gençlerbiriiği), Talip (Diyarbahrspor) Isaac (Gençlerbirliği}, Lazarov (GAntep) Sergen(Beşiktaş), Hascm Şaş (Galatasaruy), tliç (Galatasaray), Yattara (Ihabzonspor) HAFIANINTAKIMI: GAntep. G.Birliği HAFIANIN FUTBOLCÜSÜ: Hasan Şaş (Galatasaray) HAFTÂNIN HAKEMt: Erol Ersoy {G.Birliği-RBahçe) mansıyla göz doldurdu. Yeni transfer Appiah'ın yaran tartışılmıyor. Ancak bu kez de, geçen sezon büyük sıkıntı yaratan savunma eksiklikleri öne çıkı- yor. Appiah'ın orta alanın savunmast- nı güçlendirdiği açık, ama geri dörtlü- nün savunma ve oyuna katılma yeter- sizliği nasıl gidentecek? Gençlerbirliği maçında olduğu gibi orta alan bağlan- tısı kesikjiğinde geriden oyun nasıl ku- rulacak? Otunrtuş, disiplinli kadronun üretkenliği, oyun kurgusunda yapılacak teknik degişiklikierie arttınlabilir. Bu da Daum'un işi... Ligin ilk maçı az kalsın Beşiktaş için kaosa dönüşüyordu. Sergen'in golü herkesi rahatlattı. Kleberson transfe- riyle Rıza Çalımbay orta alan sorunu- nu büyük oranda çözecektir. Aitton'la beraber iki Brezilyalı Beşiktaş'ın taşı- yıcı kanatlan olabilir. Perşembe günü deplasmanda oynanacak Vaduz ma- çı hiç de kolay değil. Kleberson ve Ailton'un takıma gerçekten yabancı ol- masının yanında Çalımbay ideal on bi- rini oluşturamadı. lyi hazırlanılmadığın- da neler olduğu Trabzonspor'a bakı- larak anlaşılabilir. Beşiktaş'ın bu maçı final havasında, ama ayağı yere basa- rak oynaması gerek. Galatasaray lige kazanarak başladı. Ama tribünler hoş- nut değil. Başkan Canaydın; "Bizim, taraftaria bir sorunumuz yok" dese de, yandaşlar aynı biçimde düşünmü- yor. özellikle 'yıldız transfer" sözünün tutulmamasına tepki gösteriyor. Alan- daki oyuncular uzaktan kumandalı ro- botlar değil. Bu karmaşa onlann per- formansını olumsuz etkileyebilir. Pa- rayı yönetim verir, ama futbolcunun yaşam suyu tribünlerden gelir. İnsan- lan aptal yerine koyup oyalamanın bir anlamı yok. Açıkça ve dürüstçe olanak- lann yetersizlığı açıklanırsa, bu anlaşı- lır. AnorthosisyenilgisiTrabzonspor'u derinden sarstı. Ancak Sezar'ın hak- kını Sezar'a verip bu başansızlıkta her- kes kendi paymm sorumluluğunu alma- h. Tamam, Şenol Güneş takım kadro- sunda ve oyun kurgusundateknik yan- lışlaryaptı. Futbolcularrakibegereken önemi vermedi. Bütün bunlarda hak- lılık payı var. Peki, bir eleme maçına, Kıbrts sorununun çözümü gibi baktp sporu siyasete yem edentere nedeme- li? özellikle bu noktada yerel basının bir bölümünün yeterince sorumlu dav- randığı söylenemez. Sonuçta ligin başlaması futbolse- vertere bayram tadında bir hoşnutluk vermiş gibi... Diteğimiz hakem tartış- malannr düzeysiz yapılmadığı, oyunun teknik özelliklerinin ve izlenme güzel- liklerinin tartışıldıgı bir sezon... KBfflM BEŞtKTAŞ-TA Spor Servisi-Yeni sezonda her branşta çıtayı yükseltmeyi amaçlayan Beşik- taş, potada transfer atağina kalktı. Bas- ketix)lda transferle- rine devam eden Si- jah - Beyazhlar, Ulkerspor'un ulu- sal oyun kurucusu Kerem Tunçeri ile anlaştı. Ulusal bas- ketbolcunun bugün sözleşme imzala- yacağı öğrenildi. İLAN T.C. İSTANBUL10. j(TAŞINMAZ SAITŞ) ÎCRA MÜDÜRLUĞÜ'NDEN DosyaNo: 2005/720 OrtaklıSın pdenlmesine ilişkm, aşaöda tapu kaydı, kıvmeü. satış gün ve saau ve önemli özellüderi ile sabş şaıtlan beliıtilen; ktanbui ili, Beşikeş. Tüıkali Mak'sinde kain, 28 pafta. 611 ada, 128 parsel sayılı 257.28 m2 miklarlı hah- çeli kargır apLda. a-) & 105 aısa paylı zemin katta 1 bagımsız bölûm oohıroeskenmtamamı. b-ı 10İO5arsapayü2. katta 5 notu meskenin tamamı, tstanbul 10. Icra Mûdûrlügû'nde ızaleı şüyu ve açık aıttınna suretjyle sanlarak paraya çevrikcektir. ttk. 127. Md. göre satq iiinının tebüği: Adreslen tapuda kayıtb obnayan ve olan alakadarlara işbu satış ilanı teb- liğ v'erine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1- SaOlacak UşınmaziD tapu kıydı: Beşiktaş, 2. Bölge Tapu Sicil Müdüriügü'nün 27.04J005 tanh ve 2721 yev- mi> r e sajilı tapu kayıt ömegine göre. Beşiktaş ilçesi, Tüıkali Mahallesi. Yol Sokaö'nda kain, 28 pafta, 611 ada, 128 parsel sajıh 257.28 m2 mıktarlı bahçeli kargır apattmanda & 105 ana payü zemin kat (1) nolu meskenin tamamı ve aym bınada 10105 arsa paylı 2. kat (5) nolu meskenin tamamı 1 4'er hisselerle Ahmet Cevdet U>-sal, Mehmet Necdet Uysal. Enguı Lysal ve Tekıo Uysal adlanna kavıtlı olup kaydında satışa aız şertu mevcut olduğu bıldınlmışnr 2- tnur dınımn: Beşiktaş Belediye Başkanhg] Imar ve Planlama Müdürlüğû Planlama ve lmar Durum Büro- su'nca tanzün ve tasdik edilmiş 21.05.2005 tarih ve 1843498 sayılı imar dunrnı belgesine göre Beşiktaş Türkali Ma- hallesi. 28 pafta, 611 ada, 128 parsel sayılı yer. 22.07.2002 tasdik tarihli 1 5000 ölçekli nâzutı imar planı ile 29.01.2004 tasdik tanhli 1 1000 ölçekli Beşiktaş-Ortaköy-Balmumcu Uygulama lmar Planı kapsammda kalmaktadır. Istanbul 3 Numaralı Idare Mahkemesi'nm 26.02.2004 tarih ve Esas 2002/1784 sayılı karan ile 1/5000 ölçekli nâ- nm imar planı hakkında yûrûtrnenin durdunılmasına karar verilmiş olup, bu nedenle imar uygulaması yapılamaraakta- dırdenilmistır. İ- Tışınınızın h«Hh«nr durumu ve e\^«fı: SaUşa konu taşınmaz, Istanbul ili, Beşiktaş Uçesi. Türkali Mahallesi, Yeni Yol Sofcak'ta. tapunun 28 pafta, 611 ada, 128 parsel numarasını teskil eden ve Yeni Yol Sokak'tan 3 kapı numa- rası alan 257.28 m2 miktarlı arsa dahılindekı kargir Uysal Apartmanı'nda 6<I05 arsa paylı zemin kat (1) nolu meske- nin tamamı ile 10/105 arsa payb 2. kat (5) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Yem Yol Sokak üzerinde ve bu sokaktan 3 kapı numarası alan, bodrum kat-zemin kat*4 normal kat-T^kme katlan müteşeldal BAK taızda ve Dcı yandan bitişık nizamda, 2. sınıf malzeme ve isçılik kalitesi ile inşa edilmiş, takribi 35 >ı- ü geçkin ömre sahip, normal katiannda ikişer daireli ana bınada. Zemin kat (l)nolumesken: Zemin katta, yoldan binaya bakışa göre sağ kısımda yer alan mezkur daire girişte hol ve yol cepheli salon, holün dev^mında arka cephede koridor üzerinde oda, banyo, WC, mutfak mahallerinden müte- şekkil. iç ölçüleri itıbanyla 64 m2 alana sahip. oda ve salon zemini marley, tslak hacim zeminkri seramik. duvarlan boyalı. murfakta sabit beton tezgâh üzeri fayans kaplı. tezgâh üzerinde ahşap mutfak dolaplan mevcuL banyoda duvar- lar yanya kadar fayans kaplı, içerisinde klozet lavabo, duş teruban ile sıhhi tesisat armatürieri ikmal edilmişrir. Daire pencere dognunalan ahşap ve yağlıboyaü, derrar korkulukiu olup elekrrik, ahhi testsaılar ile binasında merkezi sistem kalorifer tesisaD mevcunur. 2. Kat (5) nolu mesken: Ana binanın 2. normal katında ve binaya cepheden bakışta sağ >an cepheli konumda olan 5 nolu mesken gınşte antre-hol üzerinde yol cepheli iki bölüm halınde kullanılan salon, holün devamında arka kısımda Dd yatak odası. mutfak, banyo, WC mahallerinden takribi 80.42 m2 alana sahip. ıslak hacim zeminkri seramik, salon ve oda zeminleri PVC, duvarlan sıvalı ve boyah, banyoda duvarlar yan\B kadar fayans kaplı, klozet lavabo, duş terri- hatı ile sıhhi tesisat armatürien ikmal edilmiş. mutfakta ise sabit tezgâh üzerinde eviye ile ahşap mutfak dolaplan bu- lunmaktadır Dairede pencere doğramalan PVC ve ıSKamlı, iç kapılan >ağhbovalı ahşap doğrama şeklinde. daire da- hilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcut merkezi sistem kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu ko- num mbanyla alt ve üst \-apisi tamamlanmış, her rûrlü belediye ve sosyal imkânlardan isn&de edecek konumda, Be- şiktaş merkezine yakm konumda. civarın takp gören tskâna elverişli talep gören konut alanında yer aLmakladıı 4- Tıpo kaydındı vırsa mökellefiyeder: Yoktur 5- Tıkdir olunın kıymeti: a-) 6105 arsa paylı zemin katta 1 bagımsız bölüm nolu meskenin tamamına 76.0O0.0O.-YTL, b-) 10 İ05 arsa paylı 2. katla 5 nolu meskenin tamamı, 85.OO0.O0.-YTL krymet takdir edilmişrir. 6- Saöj şartlan: Yukanda açık tapu kaydı, imar ve haiihazır durumu ve kıymeti beliıtilen taşuımazm; 1. Sâttşı: 26 E>töl 2005 Paz»rtesi ginö; a-) 6105 arsa paylı zemin katta 1 bagımsız bölûm saat 11 00'den 11.15'e.b-) 10 105" arsa payb 2. katta 5 nolu mesken saat 11.30'dan 11.45'e kadar tstanbul 10. lcra Müdüriügu'nde açık arttırma suretryle yapılacaknr. Bu armrmada tahmin edilen taymetm yüzde 60*mı ve rûçhanh alaraHılar varsa alin-aHan mecmuunu ve satış masraSannı geçmek şarö ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı cıkmazsa en çok arm- ranm taahhüdü baki kalmak şartıyla. 1 satış: 6 Ekim 200$ Perşembe gönü a)nı yer ve saatlerde tstanbul 10. tcra Mödûrlnpnde ikinci arttırma- >ı çıkanlacaknr. Bu armrmada da bu miktar elde edUernemişst gayrimenkııl en çok arttıranın taahhüdü sakh kalmak üzere artünna ilaıunda gösterilen müddet sonunda en çok art&rana ihale edikcektir. Şu kadar ki art- Orma bedelinin malın tahmin edilen kıymetmin yüzd<? 40'mı bulması ve sabş isteyenin alacaguıa rüçhanı olan alacaklann topUmından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve payUstinna masraflannı geçmesi la- amdır. Böyle fazla bedelle aucı cıkmazsa satış takbi düşecektir. a- Arrarmaya ıştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymeon ve alacaga mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önce- ki sırada bulunan alacaklılarm alaca|mın, (muhammen bedelin yüzde 20"siyte sınırlı olarak) _yüzde 20'si nıspeunde pey akçesi (nakıt memleket parası) veya bu miktar kadar milli bır bankanm "şartsız. kesin ve sûresiz" teminat mektu- bunu vermeleri lazımdır Yabancı para kurunda günlük degişimler olması ve 805 sayılı kanunun 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satış, peşin para iledir, abcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehirve- rilebilir. Ihaleye iüraz vakı olması halınde dahi, (alacagına tekabül eden saüş bedelıni mûşteri sıfenyla ödemekte imrj- na sureriyle alacagına mahsuben ihale yapıimamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yannhr (md. 1344). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan Ue Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net mes- kenlerde vûzde 1, mesken olmastna ragmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda yüzde 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilır), tahliye ve teslim giderleri öncelüde müsteri tarafindan ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalan ve ferikri ile. tellaliye ve tapu saBm harcı sanş bedelinden müşteri- ye iade edilır c- thaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ılan ve tebligatlan incelemek suretiy- ie ihaleve kaoldıgmı kabul etugı. Saalacak taşınmazın tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyid parçalannın (MK. md. 684,862), taşmmazm ekkntilerinin (MY. Md. 686, 862). hukuki semerelerinin (MK md 879), taşınmazın birleş- tirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İflC 128. md. göre taşınmaz mükeUefiyetierinin (intifa hakkı MK. m. 794, otur- ma hakkı MK. m. 823, üst hakb MK m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak haklan MK. m. 838, kaydi hayata ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mûkeUefiyetleri nazara aldıgı kabul edilir. e- Ipotek sahibi alacaklılarla di- ger ilgUilerin (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşrnadan hariç bırakılacaklardır. f- thaleye kanlıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalerun feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettüderi bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca saüş bedelini yaarması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrütfeizindenmüteselsilen mesul olacaklardır. İhale far- kı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu ftrk, varsa öncelikle teminat bede- luıden alınacaktır. g- Şartname. ilan tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masran verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. h- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereca- tını kabul etmış sayıİacaklan. başkaca bilp almak ısteyenlerin 2005/ 720 Esıs sayıh dosya nurnarısı ile raûdür- lüğümüze başvumuuın ilan olanur. 01.08. 2005 (*) tlgililer tabınne irtifak hakkı sahıplen de dahildir. Basm: 37296
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog