Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

9AĞUSTOS2005SALI CUMHURİYET EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr Ek 6 ayda kârlılığını yüzde 40.5 arttıran Koç Finansal Hizmetler, aynı tempoyu yıl sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor 'Öncelik Yapı Kredi'nin'Ekonomi Servisi- Koç Fi- nansal Hizmetler AŞ CEO'su ve Koçbank Ge- nel Müdürii Kemal Kaya, önümüzdeki dönemde önceliklerinin Çukurova Grubu ile Koç Finansal Hizmetler AŞ arasında imzalanan Hisse Alım Anlaşması'na istina- den, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'ye ait hisse devir işlemleri- nin en kısa ""*""" sürede ta- mamlanma- • Tahminlerinin üzerinde bir başan elde ettiklerini belirten kuruluşun üst yöneticisi (CEO) Kemal Kaya, "Yapı Kredi Bankası'na ait hisse devir işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için çahşmalanmızı kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. sı olduğunu. bu konuda kap- samlı bir şekilde çahşmalannı sürdürdüklerini kaydetti. Kaya, şiricetlerinin 2005 yı- lının ilk altı aylık döneminde 167 milyon YTL ile geçen yı- lın yüzde 40.5 üzerinde kâr el- de ettiğini bildirdi. Koç Finan- sal Hizmetler AŞ CEO'su Ke- mal Kaya, 2005 yılı il yan dö- nem sonuçlannı, yaptığı yazı- lı açıklamayla değerlendirdi. Kaya, 2005 yılının ilk altı ayında, ekonominin beklentile- rinden daha olumlu seyrettiği- ni ve yılın geri kalan dönemi için de beklentilerinin bu yön- de olduğunu kaydetti. Altı ayda geldikleri noktanın tahminleri- nin üzerinde gerçekleştığini ve grup olarak kârlılıkta yüksek büyüme başansı elde ettikleri- ni belirten Kaya, gerek finansal sonuçlar, gerekse ticari aktivite- lerde oldukça iyi gelişmeler sağladıklannı vurguladı. Altı aylık dönemde 167 mil- yon YTL ile geçen yılın yüzde 40.5 üzerinde kâr elde ettikle- rini aktaran Kaya, net faaliyet kânnın 313 milyon YTL, ser- maye verimliliği rasyolannın yüzde 24.2'ye, sermaye yeter- lilik rasyolannın ise yüzde 21. 2'ye ulaştığını belirtti. Bu sonuca ulaşmalannda en büyük katkıyı, gelir tara- finda elde edilen başarıh per- formans ve benimsedikleri maliyet yönetimi pohtikası- nın yaptığına işaret eden Ka- ya, Koç Finansal Hizmetler AŞ şirketlerinin toplam gelir- lerinin ise geçen yıla göre yüzde 7.3 artış gösterdiğini vurguladı. Koçbank'm ise en büyük ve kârlı şirketleri olarak, geçen yıla göre yüzde 44 artışla 98 milyon YTL kâr sağladığını, net faaliyet kânnın 219 mil- yon YTL'ye ulaştığını aktaran Kemal Kaya, sermaye verim- liliği rasyosunda yüzde 26, sermaye yeterlilik rasyosunda ise yüzde 15 düzeyine eriş- tiğini ifade etti. MOODY'S AÇIKLAMASI Vakıfbank'ın kredi notu 'd- 'ye çıktı Ekonomi Servisi - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Vakıfbank'ın finansal güç notunu 'e+'dan 'd-'ye yükselttı ve görünümün durağan olduğunu açıkladı. Kuruluş açıklamasında, bankanın dövız cinsi mevduat notunun Türkiye'nin aynı kategorideki not tavanı nedeniyle sınırlandığını ve bu not arttınmından etkilenmediğini bildirdi. Açıklamada, not arttınnunın Vakıfbank'ın not görünümünün pozitife çevrildiği Ağustos 2004'ten bu yana nsk profilindeki ve finansal temellenndekı genel iyileşmenın devam etmesini yansıttığı belirtilerek "(not artünmı) aynca, planlanan halka ara ve kademeli özelleştirme gibi mevcut idari önceliklerin bu eğüimin sürmesine yol açabileceği beklentikrini de vansrtmaktadır" denildi. GENEL MÜDÜRLER ERDEMIR ve ÎSDEMİR 'e atamayapıldı Ekonomi Servisi - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan (ERDEMİR) Genel Müdürlüğü'ne Fadıl Demirel atandı. ERDEMÎR'den ÎMKB'ye gönderilen açıklamada, şirket yönetım kurulu karan gereğı Abdülkerim Dervişoğlu'nun istifasıyla boşalan genel müdürlük makamına, genel müdür 1. yardımcısı ve işletmeler genel müdür yardımcısı Fadıl Demirel'ın gennldıği belirtildi. ISDEMlR Yönetim Kurulu'nun karan gereği ise Atamer Giyici'den boşalan genel müdürlük makamına satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Sühat Korkmaz vekâleten atandı. EKİM ALANLARIAZALIYOR TürUye 'nin pamuk ithalatı artıyor YUSUFÖZKAN İZMİR- Türkiye, stratejik ürünlerinden pamukta dışa bağımlı duruma geldi. Bir zamanlar pamuk ihracatında ilk sıralarda yer alan Türkiye, uygulanan tanm politikalan sonucu Çin'in ardından en fazla pamuk ıthal eden ülke oldu. 2001 2002 sezonunda 648 bın tona ulaşan, 2002/2003 sezonunda 493 bin tona gerileyen pamuk ithalatı, sektörün talebi doğrultusunda geçen sezon yeniden 516 bin tona ulaştı. Sektör yetkilileri, ülkemizin bu konumunu 2004,2005 ve 2005/2006 sezonunda da korumasının tahmin edildığinı söylediler. îzmir Ticaret Borsası'nın 2004 ekonomik raporundan edinilen bilgılere göre, dünyada pamuk ekım alanlan 2003/2004 sezonunda önceki yıla oranla yüzde 7 arttı. Buna karşın sadece ABD ve Türkiye'dekı ekım alanlannda düşüş yaşandı. 2001 '2002 sezonunda toplam 697 bin hektar olan ülkemiz pamuk ekim alanlan, üreticinin mısır gibi alternatıf ürünlere yönelmesı nedeniyle geçen sezon 630 bin hektara dek geriledi. Geçen yıl 72 bin bilgisayar satan Casper, bu yılın ilk 6 ayında 62 bine yaklaştı Hedef uhıslararası ıııarka olmak • 1991'deikigenç mühendisin kurduğu Casper Bilgisayar, Ümraniye'de 32 bin metrekarelik alandaki üretim üssünü gelecek yıl sonunda faaliyete geçirecek. BURÇtNAKKAYA 1991 yılında ıki genç bilgisayar mühendisi tarafindan kurulan Cas- per Bilgisayar, 2005 yılının ilk altı ayında geçen seneye oranla yüzde 80'lik bir büyüme kaydetti. Geçen yıl 72 bin bilgisayar satarak 73 mil- yon dolar ciro yapan şirket bu yüın ilk altı ayında 61 bin 700'ü geçmiş. Casper Bilgisayar'ın kurucu ortağı ve genel koordınatörii Yalcın Yıkb- nm, yıl sonunda bunu da aşıp 130 bine ulaşmayı bekliyor. Şirketin gö- zü, bundan sonra yurtdışına açıl- mak, uluslararası bir marka olmak- ta. Türkiye genelindeki 60 Casper Store ve 800'e yakın satış/servis noktası ile hizmet verdiklerini belir- ten Yıldınm, Cumhuriyet'in sorula- nnı yanıtlarken şunlan vurguladı: - Biz 1991 'de bu işe başlarken bilgisayar mühendisliği bölümle- rinden mezun insan sayısı oldukça azdı. Aldığımız eğitimi doğru kul- lanıp büyüdük. Casper'ı kurarken onun, sadece büyük şehirlerde de- ğil, Anadolu'nun her yerindeki bil- gisayar kullanıcüanna ulaşabilecek bir firma olmasını istedik. Bu ne- denle altyapıya fazla önem verdik, iş ortaklanmızla ilişkılerimızi sıkı tuttuk. Bugün Casper, piyasanın en ge- niş kapsamlı organizasyonu. - Casper'ı kurduğumuzda, on yıl- da 1 numara olma ve yurtdışına açılma hedefi koymuştuk. Buna ulaştık. AC Nıelsen araştırma so- AJtan Aras Fakıb (sağda) ve Yalçın Yıkhnm'ın biıükte kurduğu Casper, şimdi admı dünyaya duyuruyor. Doğuda bilgisayarsatışıpatladı Yalçın Yüdınm'ın verdiği bilgiye göre Doğu ve Güneydoğu'da bilgisayar satışlan Ege'den daha canlı: ^ Dünyada her 100 kişiye 10-12 bilgisayar düşerken Türkiye'de bu oran sadece 4.5-5 adet. Türkiye, AB standardının çok altında. Yıne de genç neslin teknolojiye duyarhhğı, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin e-dönüşümünü başanyla tamamlamış bir ülke haline geleceğine olan inancımızı destekliyor. ^ Türkiye geneUndeki satışlanmız çok çarpıcı bir tabloyu ortaya çıkanyor. Doğu ve Güneydogu Anadolu'daki sanşımız, Ege ve Akdeniz'den fazla. Nedeni, buradaki ailelerin çocuklanna bilgisayar alarak Türkiye'de var olan firsat eşitsizliğinin önüne geçmeye çalışmalan. Intemet teknolojisi, bence de bu bölgelerdeki çocuklanmız için büyük bir firsat. Internet sayesinde, Muş'taki bir çocuk, büyük şehirlerdeki yaşıtlanyla aynı anda istediği bilgiye ulaşabiliyor. Biz, düşük kâr stratejisi ve vadelendirme mantığıyla bölgedeki vatandaşlanmıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aileler ayda 40-50 milyonluk taksitlerle çocuklanna bilgisayar alabıliyorlar. Bence devlet de buna destek olmalı. nuçlanna göre, yerü ve yabancı 20 markanın rekabet ettiği sektörde yüzde 21.6'hk oranla en çok bihnen ve tercih edilen bilgisayar markası- yız. Üç yıl üst üste, dünya devi Mic- rosoft tarafindan "Yıhn En iyi Mar- kasT seçildik. Teknoloji ortağımız InteTın yaptığı ve 60'tan fazla ül- kenin katıldığı dev organizasyonda ise "Yıhn En lyi Pazarlama Ödü- lü'ne layık görüldük. Yani ulaşmak istediğimiz noktaya geldik. ŞimdUd hedefımiz ise bu topraklardan ulus- lararası bir marka çıkarmak. - Şu anda Ümraniye'de 32 bin metrekarelik alan üzerine Casper Genel Merkezı ve Üretim Tesisi'ni inşa edıyoruz. Bu, Avrupa'nın en büyük üretim tesislerinden bin ola- cak. 2006 sonlannda faaliyete ge- çecek. 2011 'de ıhracata yönelik üretime geçmeyi ıstiyoruz. Amacı- mız, Ortadoğu'nun bilişim üssünü kurmak. SEKA Balıkesir'in 1.1 milyon dolara satışının iptali yönündeki mahkeme karanna onay Danıştay'dan Albayraklar'a son darbe MURATKIŞLALI ANKARA - Danıştay, SEKA Balıkesır'uı Albayraklar Gru- bu'na satış işlemini iptal eden Bursa 2. tdare Mahkemesi'nin ka- rannı onadı. Selüloz-tş Sendika- sı'nuıavukatıMuratOzveri, "Ar- ük Özelleştirme İdaresi'nin kaça- cak yeri kalmadı. SEKA Bahke- sir'i Albayraklar'dan geri ahnak zorunda" dedi. Özelleştirme Ida- resi Başkanlığı (ÖtB) ise konu hakkında bir değerlendirme yap- madı. Danıştay karannın gerekçesin- de, "ÖIB tarafindan Mega Limi- tet Şirketfne yapürüan 15.04.2002 tarüüi raporla, işletmenin eksper- tiz değerinin 6.658.940 ABD Dola- n, tasfiye değerinin4.661.000 ABD Dolan, defter değerinin ise 6.359.728 ABD Dolan okluğunun beürlendiği'' belirtildi. Kararda özetle şu görüşlere yer rantabl çahşması zor olan ve ar- sa/arazi değeri yüksek olan firma- lar için ise tasfiye veya net aktif de- ğer yöntemlerinin kullanılması ka- bul edilnıektedir. İşletmenin tasfi- ye değeri yöntemi ile bulunan ru- • Danıştay 'tşletmenin tasfiye değeri, satış değerinin çok üzerinde olduğundan dava konusu işlemde kamu yararı ve özelleştirmenin amacına uygunluk yoktur' dedi. Selülöz-Iş avukatı Özveri, 'Artık ÖİB SEKA Balıkesir'i geri almalıdır' derken idareden bir görüş alınamadı. verildi: "Esas olarak özelleştirme uygu- lamalannda kârh olanfirmalarve Mok saüşlar için tndirgenmis Na- kit Ahrnlan yöntemi, zarar eden, tarm satış fîyatmm çok üzerinde olduğunun anlaşüması karşısmda, kârh olan fîrmalar için uygun gö- rülen tndirgenmis Nakit Akımla- n yöntemi esas ahnarakve bu yön- tem sonucu bulunan degerin de iş- letme değeri için eksideğerde oktu- ğu dava konusu işlemde kamu ya- ranna ve özeDeştirmeniıı amacına uygunluk bulunmadıgının anlaşü- ması nedeniyle işkmin iptali gerek- tiğinden Bursa2.tdareMahkeme- si'nin karan yerindedir." ÖÎB, 51.2 milyon dolarlık piya- sa değeri olan SEKA Balıkesir'i 1.1 milyon dolara Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıy- la tanınan Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albayrak AŞ'ye satmıştı ÖtB'nin değer tespit raporuna göre SEKA Balıkesir'in piyasa değen 51.2, yenileme değeri ise 56 milyon dolar olarak belirlen- mişti. PERFORMANS TEM Yeni Miisubishi Colt DİZEL 1.5 DI-D 95 PS www.temsa.com.tr İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Işsiz Babalar Düngazetemizin manşetinde yer alan "1 milyon işsiz baba" haberi, uzak geçmişte olmayan ama bizlere çok uzak gibi gelen günlerde yapılmış bir başka araştırmayı ve sonuçlarını çağrıştırdı. Sendikal örgütlüiüğün ülkemizde henüz anla- mını yitirmediği yıllarda, toplusözleşme masasına oturulmadan önce yapılmış anlamlı bir araştırmay- dı. Petrol-lş Sendikası, üyeleri arasında yaptığı araştırmada, çalışan bir işçinin yaklaşık 6 kişiye bir- den baktığını saptamıştı. Eş, çocuklar, sosyal gü- venlik sisteminden yararlanamayan anne, baba, kardeşlerden oluşan bu yüklülüğe ilişkin gerçek- ler bugün acaba hangi ölçülerde? Araştırmanın yapıldığı 1970'li yıllardan bu yana Türkiye iki büyük ekonomik kriz atlattı. Sistemli olarak sosyal devlet, kazanılmış işçi haklarından geriye gidış süreci yaşandı. Işsizlik çok yüksek oranlarda arttı. Büyük aile içinde işi olanlara, sigor- talılara sığınanların sayısı şüphesiz arttı. Tabii ar- tık sendikalı, toplusözleşme düzeninden yararla- nan işçilerden söz açmanın pek de bir anlamı kal- madı. Anlı şanlı özel sektörümüzün tümünde sen- dikalı çalıştınlan toplam işçi sayısı 250 binlerin, ka- mudakilerle birlikte 750-800 binlerin altında. De- mokrasinin olmazsa olmaz haklarından sendikal haklar, simgesel, süs sayılabilecek ölçülere indir- genmiş. Sigortalı toplam işçi sayısı da sigortasız, kayıt dışı çalıştınlanın epeyce altına inmiş.. Birbirine sığınarak yaşamak zorunda olan büyük ailenin ışsizleri, çocuklan, yaşlıları, hastalan, söz konusu araştırmadan bugüne daha büyük sayıla- ra çıkmış olarak, ailenin sigortalı, sendikalı çalışan babasına da sığınamaz konumdalar. Ailenin bir bi- çimde asari ücretle, şanslıysa sigortalı, değilse ka- yıt dışında çalışan bireylerine, elbette bunlann içi- ne ağır kadın, çocuk emeği sömürüsü de katılmış olarak, sığınıp yaşayıp gidiyorlar. Nasıl bir yaşa- maksa bu? Sendikalı, toplusözleşmeli düzende ailesinin ça- lışamayan ortalama 5 kişisıne birden bakan baba, nereden bakarsanız bakın onurlu ve saygındı. Iş- yerinde köpek muamelesi görmüyordu. Ucreti bu kadar insanı geçındırmeye, hastasına tam bak- maya, çocuklarını okutmaya yetmese de, garanti kann doyurabiliyordu. Bizim toplumumuzda 1 mil- yon babanın işsiz olmasının anlamını, sosyal so- nuçlannı bir düşünmeye, algılamaya çalışsak mı? Sigortalı, sendikalı bir işçi, ücretinin yok oluşu- nun ardından aynı sayıda bile kalsa, ki ortalama bir çalışana 5 bağımlı sayısının arttığını da biliyo- ruz, büyük ailenin yaşam koşullannın, ilişkilerinin değişimini bir düşünsek. Aile bütçesine aynı de- ğerde bir katkı için, yani toplusözleşme ücreti dü- zeyini yakalayabilmeye yakın bir ücret için, bugü- nün düzeninde en az üç bireyin işinin olması ge- rekiyor. Hele de sigortalı çalışabilen şanslı grupla- ra girememişlerse çoluk çocuk, kadın, daha çok sayıda insan birden eve bir biçimde para getirmek durumundalar. Allah'ı ağızlarından düşürmeden, seçmenlerin oylannı alabilmek için dini siyasette sonuna kadar kullananlar, en allahsız ölçülerde kamunun herşe- yini, her değeri satmakta hiçbir sakınca görmeyen- ler, kendini sokakta bulan, sendikalı, sigortalı bir babanın işini kaybetmesinin, sözde kutsal saydık- ları bir büyük aile üzerindeki yıkımını akıllarının ucundan bile geçirmezler. İşini kaybeden bir ba- banın, belirii düzeyde güvenli bir geliri olan ailenin bu kaybı, yıkımı, bizde hep yüksek olan kronik iş- sizlerin yıkımını katlayan boyutlardadır. Bu ülkenin siyasilerinin, toplumbilimcilerinin bu temel neden sonuç ilişkisini göz ardı ederek, kimi patlayan toplumsal sorunlan tek tek sorgulama iüksleri yoktur. Bunca AB'ye uyum yasası düzen- lemesi, çağdaşlık açılımı derken.. Türkiye'de ter- sine gidişler ışte tam da bu temel eksene bağlı, yoksullaşma, yoksunlaşma, aile içindeki dayanış- manın kınlması odaklı gelişmektedir. Türkiye'de töre cinayetlerinin artmasından, ka- dına, çocuğa yönelik şiddetin patlamasına, kadın, çocuk emeği sömürüsüne, sokak çocuklan, kap- kaççı, soygun, vurgun düzeni, kayıt dışı patlama.. olumsuzluk olarak ne ararsanız.. Dahası çok da- ha zararlısı.. teröre, PKK'lisi, siyasal Islamcısı, ta- rikatı, soygun çetesine militan yaratan koşullann, nedenlerinin başında bu hızlı geriye gidiş aranma- hdır. Çok gerilere gitmeyin, 1980'li yıllarda bu ülkede asgari ücretin en az üç katı ücret alabilen sendi- kalı sözleşmeli işçi, güvenlikli işi olan, ailesini ku- caklamış baba sayısı, sigortalı toplam çalışanlann yarısı kadardı.. Bir ülkede sosyal çöküş, böylesi- ne ağır ve hızlı yaşanıyorsa, sonuçları ne olabilir ki? Siyasi ömürlerini uzatmak uğruna her şeyi sa- tanlar, bugün örneğin ERDEMlR'in bir tek işçi ba- basının sokağa atılmasının anlamı üzerinde dü- şünseler ya.. Allahsız, kitapsızlar.. KURU ÜZÜM REKOLTESİ GEÇEN YILA GÖRE DÜŞECEK 2005 sezonu Ege Bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 242 bin ton ol- masının beklendiği bildirildi. tzmir Tica- ret Borsası Başkam Tuğrul Yemişçi, " Geçen yıl 820 bin 850 dekar alanda ger- çekleşen üretim, bu yıl 850 bin 790 de- karlık alana ulaştı. Buna rağmen bu yıl, geçen yıldan daha düşük kuru üzüm rekol- tesi tahmin ediliyor" dedi. Geçen yıl 248 bin ton olarak gerçekleşen kuru üzüm ihracatından 238 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına dikkat çeken Yemişçi, Türkiye 'nin üretimdeki dünya birincili- ğiyle pazardaki boşluğu doldurabileceğini söyledi. AVUSTURYALI İÇECEK DEVİ TÜRKİYE'YE GELİYOR Avusturyalı Rauch ile Diyarbakır vergi şampiyonu Meh- metoğlu îç ve Dış Ticaret 'nin yan yarıya kurduklan or- taklık çerçevesinde Gebze-Sakarya bölgesinde "' ~~"v 20 milyon Avro 'luk tesis yatırımı yapacak. Mehmetoğlu şirketinden yapılan açık- lamaya göre, Avusturya ve Macaris- tan da yer alan 4 üretim tesisinde yıl- lık 2 milyar birime yaklaşan üretim hacmine sahip olan Rauch, üretiminin '1 yansını 60'ı aşkın ülkeye ihraç ediyor. 206 çeşit ürünü olan Rauch ilk etapta portakal, vişne, şeftali suyunun üreti- lip piyasaya sunulacağı bildirildi. soner@cumhuriyet.com.tr PETROLÜN FATURASI GİTTİKÇE KARARIYOR Uluslararası piyasada yüksek seyreden ham- petrolfıyatlan, Türkiye 'nin petrolfatu- rasını da arttırdı. Devlet îstatistik Ens- titüsü (DİE) verilerine göre, Türki- ye 'nin, haziran ayında ithal ettiği pet- rolün maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 5.2 azalmasına karşın Türki- ye'nin birikimlipetrolfaturası yılın 6 ayında ise yüzde 36.8 artarak 3.8 mil- yar dolara ulaştı. Öteyandan haftamn ilk işlem gününde New York Borsa- sı 'nda ABD hafıf petrolünün varili, 63.61 do- lar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog