Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS2005SAU CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 İsrail: Türkiye'ye gitmeyin • DışHaberlerServisi- Israil, vatandaşlannı, Atıtalya'nın Alanya ve Kemer ilçeleri arasındaki bölgeye geçıci olarak gitmemeleri yönünde uyardı. israil hüJdimetinin, israil Dışişlen Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, "terör tehdidi olduğu" iddiasıyla yapılan uyannın geçici nitelikte olduğu ve en kısa sürede kaldınlmasının umut edüdiği belirtildi. Açıklamada, "israil vatandaşlanna, Türkiye'nin güney sahilindeki Alanya ile Kemer arasında kalan bölgeye gitmekten kaçınmasının tavsiye edıldiğı" belirtildi. israil'in uyansına Antalya Valisi Alaaddin Yüksel tepki gösterdi. Yüksel, Antalya'mn, dünyanın en güvenilir kenti olduğunu söyledi. Çin'de art arda maden kazası • PEKtN(AA)-Çin'in güneybatısındakı Guizhu eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 14 kişi öldü. Liupanşui şehrindeki Wanzi Kömür Madeni'nde meydana gelen patlama sırasında ocakta bulunan 39 işçiden 23'ü kaçmayı başardı. Çin'in güneyındeki Guangdong eyaletinde bir madende su basması sonucu 102 işçi mahsur kaldı. Daşıng ocagında önceki gün meydana gelen olayda, yerin 480 metre alrındaki tünelde mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalan sürüyor. İran, İsfahan tesisinde nükleer faaliyetlere yeniden başladığını açıkladı Tahranresti çektiDışHaberler Servisi- tran, ABD ve AB 'den gelen uyanlara karşın Is- fahan'daki nükleer tesislerinde fa- aliyetlere yeniden başladığını bil- dirdi. Iran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Saidi, dün gazetecilere yaptığı açık- lamada, "tsfahan'daİd uranyum dönüştürmetesilIhısiararaaAtoın Enerjisi Kurumu'nun denetimi al- tmda faaliyetterine başladı" dedi. ABD Dışişlen Bakanlığı, Iran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden baş- ladığı haberlerini "tafihsiz" olarak niteledı ve Tahran'ın bu kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon- seyi'ne götürülmesini bekledikle- rini açıkladı. Fransa da, Iran'ın bu adımla, ortak birtepkiyi gerektiren, ciddi birkrize yol açtığını bildirdi. isfahan nükleer tesisinin faaliyet- leri Kasım 2004'te durdurulmuştu. AB 'yle 9 aydır yürüttüğü görüş- melere karşın nükleer faaliyete baş- lamakta kararlı olan Iran'la kriz, cumhurbaşkanlığı görevıni Mah- mud Ahmedinecad'ın üstlenme- sinden sonra derinleşri. Irancumar- tesi günü, nükleer bomba yapma- lannı önlemeye çalışan AB'nin eko- nomik ve siyasi teşvikler içeren pa- ketini reddedeceğinı açıkladı. Iran, banşçıl amaçlarla nükleer fa- aliyetlenne devam etme hakkı bu- lunduğunu belirtiyor ve Avrupa'nın nükleer programını durdurması tek- liflerine karşı çıkıyor. Tahran, Avrupa Birliğı üçlüsü ola- rak anılan Ingiltere, Almanya ve Fran- sa'nın önerisine resmi yanıtını dün ilerti. AB diplomatlan, Tahran'ın res- mi yanıtının içeriğini henüz açıkla- yamayacaklannı kaydettiler. Iran, İsfahan'daki nükleer tesisi bir hafta önce açmak istemiş, ancak Ulus- lararası Atom Enerjisi Kurumu bu- raya kameralar yerleştirmek için da- ha uzun süreye ıhriyacı olduğunu be- lirtmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kuru- mu denetçileri dün, isfahan'daki nük- leer tesise izleme kameralannı yer- PENTAGON'UNKJtlZSENARYOLARI ABD ordusu içerde de savaşacak • Ordu, ABD'yi hedef alacak olası terör saldınlanna karşı savaş planlan hazırladı. Dış Haberler Servisi - alan olası senaryolar ara- sfahan'da nükleer faaliyetlere yeniden başlandığı haberlerine ilk tepki ABD'den geldi. Dışişlen Bakanlığı, konunun BM'ye götürülmesini beklediklerini bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bugün toplanıyor. leştirdi. Denetçiler tesisteki mühür- lerin sökülmesini ızlediler ve tesisin faaliyetlerinin gözetilmesi için ge- reklı ekipmanlan yerleştirdiler. Soru işaretieri Iran resmi haber ajansı IRNA, ola- yı "Birkaç dakika önce uranyum dö- nüştürme tesisi faaüyederineyeniden başladı" sözleriyle duyurdu. Ancak Iran televizyonunda verilen haber, faaliyetin başlayıp başlamadığı ya da kısmen mı başladığı konulannda soru işaretieri yarattı. Iran televizyonunun haberinde, Atom Enerjisi Kurumu tarafından te- sise yerleştirilen kameralann birkaç gün sonra çalışmaya başlayacağı, fa- aliyetin de bundan sonra başlatıla- cağı kaydedildi. Iran televizyonu, "Denetçiler bir- kaç daldka önce İsfahan tesisine izle- me kameralan yerleştirdiler ve böy- lece oradald uranyum dönüstürme faaByetlerinin yolunu açülar" ifade- lerini kullandı. Konu Atom Enerjisi Kurumu'nun bugün Viyana'da yapacağı toplan- tıda tartışılacak. Olağanüstü toplantı, Iran'la gö- rüşmelen sürdüren üç AB üyesı In- giltere, Almanya ve Fransa'nın ta- lebi üzerıne gerçekleşıyor. Fransa Dışişlen Bakanı Phihppe Douste-Blazy, Iran'uı isfahan tesisi- ni açmakta ısrar ermesi halinde, ko- nunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'ne götürülebıleceğı uyansın- da bulunmuştu. Iranlı yetkililer, bu ihtimalin ken- dilerini rahatsız etmediğini söylemiş ve uluslararası anlaşmalara göre Iran'ın nükleer tesisini açma hakkı bu- lunduğunu ifade etmişlerdi. Müzakereci değişti Iran'ın nükleer görüşmelerini yü- rüten başmüzakerecisi HasanRuha- ni'nin yenne yenı bir isim atandı. Bundan böyle Iran ile AB arasında- kı müzakerelen AB Larijani yürüte- cek. Devlet radyo ve televizyonunun başında olan Ali Larijani, muhafaza- kâr kanattan bir isim. ABD ordusu, ülke sırurla- n içinde gerçekleşmesi ola- sı terör saldınlanna karşı- lık vermek için ilk savaş planlannı hazırladı. Bugü- ne kadar sınır içi operas- yonlara müdahale etmeyen Pentagon için tarihi bir de- ğişimin söz konusu oldu- ğu belirtiliyor. Washington Post gaze- tesinin haberine göre 15 olası kriz senaryosundan oluşan planlann arasuıda 11 Eylül'de olduğu gibi aynı anda ülkenin farklı bölgelerine düzenlenecek olası saldınlar da göz önü- ne alındı. Söz konusu plan- lan hazırlayan askeri yet- kilılerin gazeteye verdiği bilgilere göre her bir olası saldınya en az 3 bin asker- le karşılık venlecek. Terö- rist saldınnın boyutlanna göre bu rakam daha da art- tınlabilecek. Raporda yer sında, nispeten daha küçük boyutlu saldınlarda halkın kontrol altına alınmasından, biyolojik ve nükleer saldı- nlann ardından oluşabilecek felaketlerle tam kapsamlı biçimde başa çıkabilmenin yollanna kadar aynntılı planlar yer alıyor. Haberde, bu planlann, bu- güne kadar suıır içi operas- yonlara kanşmaktan kaçı- nan Amerikan Savunma Ba- kanlığı (Pentagon) için tari- hi bir değişımi simgeledı- ğinın altı çizihyor. Savunma Bakanlığı yetkılıleri, ABD askerlerinin, sivıl güçlenn işini kolaylaşurmak için des- tekleyici bir rol üstleneceği- nı belirtirken, sıvil kaynak- lann çabucak tükenebilece- ği büyük boyutlu saldmlar gibı bazı özel durumlarda ordunun kontrolü ele alma- sının gerekebileceğini de kabul ediyorlar. f>YP'ÜKANDEMtR: KKTCkaderine terk edüîyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Baş- kan Yardımcısı Nüzhet Kan- demir, KKTC'nin siyasi plafformda olduğu gibi eko- nomık alanda da kaderine terk edildiğini bildirdi. Emekh Büyükelçi Kande- mir, yaptığı yazılı açıkla- mada, ek protokolün onay- lanmasının arduıdan Tür- kiye'nin KKTC'ye aynca- lık tannnasınuî uyuşmazlık konusu olacağını belirtti. Kandemir şöyle konuştu: "IMF ile yapılan görüş- melerde bir kısıtlamaya gi- dilmesini hükümet kabul etmiş bulunuyorsa, ada- daki Türkler Rumlardan önce Türkiye tarafından kıskaca alınmış olacakûr. Oekiarasyondan önce rMF'ye taahhüt edildiği ileri sûrülen böyle bir kı- sıtlama ile deklarasyonda yer alan iddia birbirini tut- maz hale gebniştir." I 23. UNIVERSIADE 2005 İZMİR YAZ OYUNLARI ORGANİZASYON KOMİTESİBAŞKANI VE İZMlR BÜYÜKŞEHlR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN AZİZ KOCAOĞLU'NUN DAVETİNE CEVAPTIR DÜNYA GENÇLİĞİNÎN SEÇKİN SPORCULARININ KATILACAĞI BARIŞ VE DOSTLUĞUN YAŞANACAĞI YAZ OYUNLARININ COŞKULU VE HEYECANLI GEÇMESl IÇlN DEVRİMCİ IŞÇt SENDlKALARI KONFEDERASYONU DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI YÖNETİCİ VE ÜYELERİMİZLE BU DAVETE KATILIYORUZ. DİSK/GENEL-İŞ GENEL YÖNETİM KURULUNOT: Üyelerimiz için biletler Şube Başkanlarından temin edilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog