Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9AĞUSTOS2005SAU 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Kral Oldii, Yaşasın Kral Yamani'nin kızının düğününe Abdullah Gül ve eşi de katıldı. (Fotoğraf Hürriyet gazetesinden alınmıştır.) Suudi Arabistan Krallığı, 1932'de "Ibni-Suud" olarak da bilinen Kral Abd-ül Aziz'ın kabileler arasında bir- liği sağlaması ile kuruldu. Suudi bay- rağının yeşil zemini üzerine "Allah'tan başka tanrıyoktur. Tanrının haberci- si de Muhammet'f//'" yazısının altı- na "cihat"\ simgeleyen bir kılıç yer- leştirildi. 1938'debulunan petrolden sonra, önceleri tek tek, sonraları dü- zinelerie, daha sonra yüzlerce petrol kulesi, çölde palmiyelerin filizlenme- leri gibi çoğaldı. Yoksullukyerini gö- nence bıraktı. Suudi Arabistan, dün- yanın 1 numaralı petrol ülkesi olmak- lakalmadı, bugün varili 61 dolariıksa- tışla, dolar ve Avro basan banknot matbaalannı dahi solda bırakan bir ül- ke oldu. Kralın ölümünden sonra 44 oğlu tahtta hak ara- dı. Kaç kızı ol- duğu kimseyi il- gilendirmedi. Kralın "gözde- si" Hassa'dan doğan 11.oğul Fahd daha sonrakı yıllarda tahta oturmayı becerdi. 1970'lerin başındaki kor- kunç petrol bunalımında dünyanın en ünlü kişisi, ABD ve SSCB başkan- lan değil, Suudi Arabistan'ın Petrol Ba- kanı Zeki Ahmet Yamani idı. Buna- lıma hazırlıksız yakalanan Batı'nın devşirketleri, Müslümanlargibi Mek- ke'de değil, Riyad'da Yamani'nin hu- zurunda secdeye kapanıyorlardı. Ya- mani, geçen hafta, 1001 gece ma- sallarını aratmayacak biçimde kızı Sarah'ı, "peygamber soyundan ge- len" Malik Dahlan adlı delikanlı ile Istanbul'daÇırağan Sarayı'ndabaş- göz etti. Düğünden birkaç gün önce, Batı'nın insan haklan kurumlarınca şiddetle eleştirilen Suudi Arabistan'ın demir yumruğu Kral Fahd, 23 yıllık iktida- rından sonra 83. yaşında öldü. O gün Ankara'da da bayraklar yanya indi. Ankara'daki Fas Büyükelçiliği bile Müslüman krala saygı göstererek "ulusal gün " resmi kabulünü iptal et- ti. Sandık ki baş- , ta Suudi Arabis- tan olmak üze- re tüm Arap dünyası, tüm Müslüman dün- yası, kral için 40 gün 40 gece yas tutacak! Fahd'ın üç eşi, sekiz oğ- lu vardı. Yamani'nin kı- zı Sarah'ın nikâ- hı için Riyad'dan Istanbul'a akın başladı. Basına, önceleri Atatürk Ha- vaalanı'na inen uçaklardan çıkan kar- golar, düğün konuklarmın gelişleri yansıdı. Sarah'ın gelinliğini Türk mo- dacılan hazırlamıştı. Daha önce de- ğil alkol, dudak gönmemiş 30 bin özel bardak gündeme düştü. Oysa bek- liyorduk ki düğün, Kral Fahd'ın ölü- mü için tutulan yas nedeniyle ertele- necek. Bir de baktık ki Arap gelenekleri- ne uygun olarak Boğaz'ın incisi Çı- rağan Sarayı'nda önce kına gecesi ya- pıldı. Gecede Sibel Can, şarkı söy- lemekle kalmadı, eski hüneri olan gö- bek dansı konusunda formunu yitir- mediğini kanıtlarcasına bol bol göbek attı. (5lü kralın, bizdeolduğu gibi, de- ğil ölünün 40'ının çıkmasını bekle- mek, bir haftası bile geçmeden Çı- rağan Sarayı'ndan yergök Suudi eğ- lenceleri ile çınladı durdu. 2 milyon dolara (yaklaşık 2.7 milyon YTL) mal ol- duğu öne sürülen düğün gecesi geldi çattı.Televizyonlar- dan ve gazetelerden izlediğiniz için dü- ğünü burada anla- tacak değiliz. Düğüne ilişkin bir- kaç aynntıyla yeti- neceğiz. LaikTürki- ye Cumhuriyeti'ni, Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül ile tür- banh, tesettürtü eşi Hayrünnisa Hanım temsil etti. Sayin Ba- kanımız ile eşinin, Sarah'ın, göğüsle- rinin hemen üzerin- deki beyaz dekolte gelinliği herhalde dikkatlerini çekmiş- tir. Damat "peygamber" soyundan- dı, Gül değildi. Gelin ve damadın an- neleri de türbanlı ve tesettürlü değil- diler. Konuklar arasında bulunan Müs- lüman Ürdün Prensi Reşid bin Has- san'ın eşi de açık bir gece giysisi giymişti. Düğüne gelen konuk Arap bayanlar, sanki Türk medyasının ma- gazin eklerindeki hanımlar gibi giyin- mişlerdi. Düğünde harem-selamlık yoktu, kadın, erkek birlikte oturul- muştu. Başını örten konuklar da var- dı. Düğün salonunda meyve suları, otel odalannda ise 12 yıllık siyah eti- ketli viskiler tüketilmişti. Tarkan'ın "Şıkıdım" şarkısı çalın- ca gelin kızımız Sarah dayanama- mış, piste fırlayıp Can'ı aratmayacak biçimde bolca göbek atmıştı. Bun- dan sonra da aralannda Ürdün Pren- si de olmak üzere "peygamber so- yundan gelen" damadın yakın arka- daşlan, gelini omuzlara alıp havala- ra atmışlardı. Laik Türkiye Cumhuri- yeti Başbakanı RecepTayyip Erdo- ğan ve eşi Emine Hanım'ın çocuk- lannın mürüvvetini gördükleri gece- yi isterseniz şöyle bir anımsayınız. Sarah'ınkinden sonra bir başka ha- nedan düğünü de Kuşadası'nda ya- pıldı. Yavuz Selim'den beri "pey- gambehn halifeliği" unvanına sahip Osmanlı imparatorlannın sonuncusu Vahdettin'in torununun torunu Ha- lil Özbaş, Al- man Imparato- ru Wilhelm'in dedesinin de- desine hediye ettiği kılıçla Ay- dınlı gelin Sir- men Perin- çek ile birlikte güzel otellerin- de düğün pas- tasını kesti. "Halifetonınu" damadın, eşi Sirmen Hanım da omuzlarını açıkta bırakan, göğüslerinin hemen üzerinde çıplaklık içeren gelinlik giy- mişti. Düğüne beyazın masumluğu- nu yansıtan beyaz elbıse ile katılan, beyaz saçlı "Osmanlı Imparatoru ve Halife Torunu" Prenses Neslişah Sultan da damat ve gelin kadar mut- lu olmalıydı. Biri "peygambersoyundan", öte- kisi "imparator ve halife torunu" da- matlann, eşlerinin çıplaklıklarını ser- gileyen bu gelinlikleri giydimnelerini al- gılamakta doğrusu güçlük çektik! De- mek ki peygamber ve halife soylula- nn düğünleri böyle oluyordu! Düğün söylentisı bitmemişti ki ba- sınımıza, Suudi Arabistan'dan bir başka ilginç haber düştü. Yeni Kral'a "veliaht prens" atanan Prens Sultan Bin Abdülaziz El-Suud, dedesinin ölümünün 40'ının çıkmasını bekle- meden Bodrum'a tatile geliyordu. Veliaht Prens, ayrıca mavi yolculuğa Vahdettin'in torununun torunu Halil Özbaş ile Sirmen Perinçek'in düğününden. (Fotoğraf: Hümyet gazetesi) Emine Hanım bir gençlik resminde. (soldan ikinci) da çıkacaktı. Bundan on-on beş yıl önce Arap turistlerinin Istanbul'da, Bursa'da, Yalova'da evler kiralayıp bol para bıraktıklannı anımsarsınız. Ondan sonra yanlış uygulamalarla zengin Arap turistlerini küstürmüş- tük. Araplar neden Türkiye'yi seçmiş- lerdi? Iranlı bayan turistlerin, uçak Tah- ran'dan havalanır havalanmaz çarşaf- larını çıkardıklarına, süslendiklerine tanık olmuştuk. Günümüzde Antal- ya kıyılannı dolaşanlar, Iranlı bayan tu- ristlerin deniz kıyılarında bikinilerle cirit atıp diskolarda da kurtlarını dök- tüklerini de görmüşlerdir. Buna karşılık, Başbakan Erdoğan, bilmem ne adasında gözlerden ırak denizegirerken, Emine Hanım gölge- de 38 derece sıcaklıkta tesettürlü, türbanlı giysileri ile eşini izlemekzo- runda kalmıştı. Acaba Emine Hanım, Sayın Başbakan'ın, Suudiler gibi başka eş almasını kabul eder miydi? Peki, çok eş Islamiyetin gereği değil miydi? Emine Hanım'ın bir gençlik resmine, bir de bu- günkü durumuna ba- kıp karan siz verin. Bu arada gazetelerde, son aylarda Türki- ye'de binlerce teset- türlü mayo satıldığı haberlerini okumuş- sunuzdur. Peygamber soylu- lan ve halife torunla- rı Mersin'e giderken, galiba laikTürkiye'nin başbakanı ile bakan eşleri de tersine gi- diyorlar. Unutulma- sın ki Yamani, kızının düğününü ülkesinde bu denli özgür- ce yapamadığı için laik Türkiye'yi seçmişti. Unutulmamalı ki Veliaht Prens, laik bir ülkedeki özgürlük ne- deni ile tatili için Bodrum'u seçmiş- ti. Unutulmamalı ki Iranlı bayanlar, Antalya kıyılannı laik, özgür bir ülke olduğu için seçiyorlar. Inşallah pet- rol zengini turistleri bu kez küstürme- yiz. Petrolümüz yok, ama geçmişi zengin, güzel, özgür bir ülkemiz, la- ik yasalarımız var. Kral Fahd öldü, yaşasın Kral Abdullah! Genç çiftler ermiş muratlarına, biz çıkalım laik, özgür Türkiye'nin kerevetine. Elmek: oacar(S superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 Posta hizmetlerinin satılmasını öngören tasan Japonya parlamentosundan geçmedi ÖÖzelleştirme depremiDış Haberler Servisi - Japonya par- lamentosunun posta hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik yasayı red- detmesi üzerine Başbakan Juniçiro Koizumi 11 Eylül'de erken seçime gitme karan alch. Japonya'da posta idaresinın özelleş- tirilrnesine yönelik tartışmalar ülkede siyasi krize neden oldu. Koizumi'nin ısrarla kabul edilmesini istediği ve posta idaresinın özelleştirilmesini ön- gören yasa tasansı, parlamentonun üst kanadında dün yapılan oturumunda, 108'e karşı 125 oyla reddedildi. Koizumi'nin liderliğini yaptığı Libe- ral Demokrat Parti'nin 30 üyesinin de tasan için hayu- oyu kullandığı ya da oylamaya katılmadığı belirtiliyor. Posta hizmetlerinin 2017'ye kadar özelleştirilmesini amaçlayan yasa ta- sansı, parlamentonun alt kanadında ge- çen ay yapılan oylamada çok az bir fark- la kabul edilmişti. Tasanyı siyasi kari- yeri açısından bir güvenoylamasına dö- nüştüren Koizumi karann ardından ka- binesiyle yaptığı acil toplantıdan he- men sonra parlamentonun alt kanadı- nının feshedildiğini açıkladı. Koizumi, 11 Eylül'de yapılacak erken seçimde, halkın reformcu Liberal De- mokrat Parti'yle posta idaresinin özel- leştirilmesine karşı çıkanlar arasında bir karar vereceğini söyledi. Japonya Dışişleri Bakanı Nobutaka T,asannın reddedilmesi üzerine Başbakan Koizumi 11 Eylül'de erken seçime gitme karan aldı. 3.2 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en etkili finansal kuruluşlarından biri olan Japon Posta Idaresi'nde 250 binden fazla kişi çalışıyor. Özelleştirmenin işten çıkarmalara ve hizmet kalitesinde düşüşe yol açacağı söyleniyordu. Maçimura. parlamentonun alt kanadı- nın feshedilmesi karannın bakanlardan biri hariç diğerleri taranndan onaylan- dığını söyledi. İşten çıkanlma kaygısı Japonya'da birçok kesim 250 binden fazla kişinin çalıştığı posta idaresinin özelleştirilmesine işten çıkarmalar ola- cağı, çalışanlara yönelik devlet yardım- lannda kesinti yapılacağı ve hizmetle- rin kalitesinın düşeceği gerekçesıyle karşı çıkıyor. Siyasi gözlemciler çok sayıda politikacımn ve hatta Koizu- mi'nin kendi partisinden birçok millet- vekilinin de halkın tepkisini çekeceği düşüncesiyle özelleştirmeden yana ol- madıklanna dikkat çekiyor. Birçok Japonun banka gibi kullandı- ğı posta idaresi 3.2 trilyon dolarlık var- lığıyla dünyanın en etkili finansal ku- ruluşlanndan biri durumunda. Koizu- mi hükümetinin parlamentoya sundu- ğu tasan, posta hizmetlerinin özelleş- tirilerek, birholdingin yönetimınde 4 ay- n birime bölünmesini öngörüyordu. Tasan meclisten geçseydi, milyarlar- ca dolarlık mal varlığı bulunan Japon- ya posta idaresi, dünyanın en büyük ban- kasuıa dönüşecekti. Tasannın mimarla- nndan Ekonomı Bakanı HeuzoTakena- ka. parlamentodan çıkan ret karannın, Japonya'nın geleceğine ve ekonomi- sine büyük zarar vereceğini iddia etti. Son kamuoyu yoklamalan Japon- ya'da 50 yıldan bu yana iktidarda bu- lunan Liberal Demokrat Parti'ye des- teğin azaldığına işaret ediyor. Koizu- mi yönetimi daha önceki açıklamala- nnda. ekonomik alandaki yeniliklerin temel taşı olarak tanımladıklan yasa ta- sansının kabul edilmemesi halinde, parlamentonun alt kanadının feshedi- leceğini ve böylece genel seçim yolu- nun açılacağını açıklamıştı. Uzmanlar aslında hükümetin teknik olarak posta idaresinin özelleştirilme- sine ilişkin yasa tasansını yeniden par- lamentonun alt kanadının gündemine taşıyabileceğini, ancak şimdi üçte iki çoğunluğa ihtiyaçlan olduğunu belirtir- ken bunun yerine Koizumi'nin tercihi- ni erken seçimden yana kullandığına dikkat çekiyor. 2006'da görevi bırakacakb Daha önce Eylül 2006'da görevi bu^- kacağını söyleyen Koizumi erken se- çimleri kazanması halinde, partinin yö- netiminde sadece bir yıl daha kalacak. Japonya'da muhalefetteki Demokrat Parü, Koizumi yönetimi hakkındagü\en- sizlık önergesı verdi. Posta hizmetleriy- le ilgili yasa tasansına karşı çıkan De- mokrat Parti'nin Koizumi'nin istifasını istediği belirtiliyor. Irak'ta dün yapılması planlanan görüşmeler bugüne ertelendi Anayasafirhnayatakıldı Dış Haberier Servisi - Irakta anayasanın tamamlanması için tanınan sürenin dolmasına bir hafta kala hak Devlet Başkanı Cdal Talabani, kuzeyde federasyon kurulması konusunda komitelenn prensipte anlaşmaya vardığını söyledi. Talabani anlaşmazlık noktalannda uzlaşmaya varabilmek için liderlerin bir dizi toplantı düzenleyeceğinı söyledi. Önceki akşam Talabani'nin evinde bir araya gelen liderlerin dünkü toplantısı ise kum fırtınası yüzünden yapılamadı. Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani ve bazı başka yetkililerin kum fırtınası yüzünden Bağdat'a gidemedikleri kaydedildi. Pazar günkü toplantıya ev sahipliği yapan Talabani, Kürtlerin federalizm talebi konusunda taraflann prensipte hemfikir olduğunu söyledi. Ancak güneydeki federasyonla ilgili bir sorun olduğunu da belırten Talabani, bu konuda da en kısa sürede çözüme ulaşılacagını kaydetti. Yetkilıler, Kerkük, kadın haklan, ülkenin resmi dili ve tslamın anayasadaki yeri dahil toplam 18 başlıkta henüz uzlaşmaya vanlmadığını belirriyorlar. ABD ve Ingiltere'nin 15 Ağustos'a kadar anayasanın tamamlanması konusunda baskı yaptığını kabul eden yetkihler, anlaşmazlık noktalannın her birinde uzlaşmaya vanlana kadar görüşmelerin süreceğini kaydettiler. hak Devlet Başkanı Talabani, ABDTilerin anayasanın içeriği konusunda baskı yaptığı iddialanru reddederek "Boş yere ABD'Kleri suçluyoriar. Baskı falan yok." şeklinde konuştu. Irak'ta 'Kürdistan parasf ABD ile sekiz yıl sonra bağımsızlık referandumu yapmak üzere anlaştığını açıklayan hak Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani, Kürdistan olarak nitelendirdiği Kuzey Irak'ın federatif bir devlet olacağını ve buna bağh olarak Kürdistan'a ait pasaport çıkanlacağını açıkladı. Kürt lider, "Kürdistan'a ait para birimini de çıkarmak istiyoruz. Bunun haricinde, Saddam Hüseyin döneminde olan idam cezasını oybirliğiyle kaldırdık. Kadın haklannı da genişleteceğiz" diye konuştu. -A DİRENİŞÇtLER SOKAKLARDA önceki halkla polis arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Irak'ın Samave kentinin merkezinde dün silahh direnişçfler dolaşıyordu. Şiilerin yoğun olduğu ve genellikle sakin olarak bilinen Samave'de, elektrik ve su sıkınüsmı protesto eden halk \ali\i istifaya çağırmış, çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştL (Fotoğraf: REUTERS) BD'DEIRAKKAVGASI Savaş karşıtı arkadaşını öldürdü Dış Haberler Servisi - ABD'de Irak savaşı yüzünden tartışmaya giren iki arkadaştan biri diğerini vurarak öldürdü. Floyd County kentinin bitpazannda, geçen perşembe günü meydana gelen olayda her ikisi de silah satıcısı olan arkadaşlardan Irak savaşmı destekleyen 65 yaşmdaki Douglas Moore ve savaşa karşı olan 56 yaşındaki Harold Wayne Smitfı'in savaş yüzünden tartışmaya başladıklan bildirildi. Görgü tanıklanna göre tartışma büyüyünce iki arkadaş silah çekti, daha sonra Moore, Smith'i vurarak öldürdü. 'Meşru müdafaaydı' Gözaltuıa alınan Moore'un olaym meşru müdafaa olduğu konusunda polisleri ikna ettikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Olayı "birilk gerçekleşti T> diye veren Amerikan gazetelerinde yer alan haberlerde, -ABD'de ilk kez bir Amerikan Irak savaşı yüzünden bir diğer vatandaşun öldürdü" denıldı. Ölen adamm kızı, her ikisinin de arkadaş olduğunu doğrulayarak daha önceden de Irak yüzünden aralannda tartıştıklanm kaydetti. "Babasınm herkesten daha farkh düşünceleri olduğunu" belirten Smith'in kızı, "Olan bitenler yüzünden bunca genç insanın ölüyor olmasını yanhş buluyordu. Her gün, her yerde yaşanan türden siyasi bir anİaşmaznkü, o kadar" diye konuştu. ANMA Sevgili Annemiz, Emekli Almanca Öğretmeni, HANDAN TUNÇALP' vefatının üçüncü yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Çocuklari: Şebnem - Tanzer, Tanju TUNÇALP ACI KAYBIMIZ Eddşehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastahklan Ana Bilim Dah Başkanı PPO. DT HASAN ÇOLAK 07.082005 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. AİLESİ VEFAT Dağıstan'lı Yakup ile Neabat Daryal'ın kızları, Cemile, Hacer, Emine, Mediha, Seniha'nın kardeşleri, Cumhuriyet Türkiyesi'nin değerli fikir adamlarından, ede- biyatçı, eğitimci, CHP eski Milletvekili AHMET KUTSİ TECER'in Eşi, Memet ile Leyla'nın anneleri, İstanbul Üniversitesi'nin ilk mezunlarından, Atatürkçü düşüncenin savunucusu, Saint Benoit, Dame de Sion Liseleri ür£ Müdürü, emekli öğretmen MELIHA TECERiC1 91 3-2OO5) kaybettik. Cenazesi 9 Ağustos Salı öğle namazında Teşvikiye Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Aile Kabristanı'na defnedilecektir. Nur içinde yatsın. Oğlu Memet Tecer, Kızı Leyla Tecer
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog