Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

r mT Cumhuriyet ^ K 1 T A P L A R 1 MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı Çag Pazariama A.Ş Türimcagı Cad No 39 41 1343341 agak>gu-tsaııbu]Tel (212)51401% Cumhuriyet riTCumhurİYet k^-KİTAPLARI NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın Çıg Pazariama A.Ş Tükocagı Cad. No 39/41 (34334)Cagaloğh-tsanbulTe! |212|M4O196 82. YIL SAYI: 29161 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 AĞUSTOS 2005 SALI TEVFIK FIKRET Türk aydınlanmasının öncüsü, Musfafa Kemal'e ışık futan; O'na 'Ben inkıfap ruhunu Fikret'ten aldım' dedirten büyük şair, öğrenim için yurtdışına giden biricik çocuğunu; Bize bol bol ziya kucakla getir / Düşmek etrafı görmemektendir./ Daima önde, daima yukarı / İşte yolunun ve yükselişinin fermanı... dizeleriyle uğurluyor, ama gün geliyor ve doğduğu ülkeden kimileri onu 'tükürükle boğacaklarını...' söylüyordu. Bugün I Yarın I Perşembe Ölümünün 90. yılında Tevfik Fikret... Orhan Karaveli yazdı. 9. sayfada... Kaçakçılıkla suçlananlar, Milli Güvenlik Rurulu'nda konuşulanlan Bakan sayesinde öğrendi AfGK'de çetekulağıGebze'deki akaryakıt kaçakçılığı sanıklarının MGK'deki gizli görüşmeleri öğrendiği ortaya çıktı. Dava dosyasma göre kaçakçılıkla suçlanan Ibrahim Bilgehan Taşdelen, birlikte olduğu bir bakanın konuşmasından Kıbns konu- sunun masaya yatınldığı toplantının içeriğini öğrendi. Taşdelen, 1 Nisan 2004'teki MGK toplantısında konuşu- lanlan "kulak misafiri" olarak öğrendi. Dosyaya göre askerler hükümete Kıbns konusunda yanlış yapılması durumunda "ipin çekileceği" uyansında bulundu. Ba- kan, askerleri "diskalifiye" edemediklerinden yakındı. İLHAN TAŞCI ANKARA - "Cürüm işlemek için te- şekkül oluşturmak" ve "kaçakçüık" suçundan yargılanan sanıklann, görüş- meleri gizli olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşulanlan da öğrendik- leri ortaya çıktı. Kaçakçılıkla suçlanan İbrahim Bilgehan Taşdelen, birlikte ol- duğu bır bakanın konuşmasından Kıbns konusunun masaya yatınldığı toplantının içeriğini öğrendi. Taşdelen'in "kulak misafiri" olarak edindiği konuşmada. söz konusu bakanın "askerleri diskali- fiye" edememekten yakmdığı ve hükü- metin askerlerce uyanldığına ilişkin id- diası da dosyada yer aldı. Kaçakçı-bü- rokrat ve sıyasetçi üçgenindeki ilişkıler yumağında, devletteki "gizli" derecede- ki konulan da kaçakçılıkla suçlananlann öğrendiği saptandı. Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'ndekı dosyaya göre "cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, resmi evrakta sahtecilik" ve "teşekkül halinde kaçakçüık" suçlamalanyla yar- gılanan Taşdelen bir bakanla bir araya geldi. Milli Güvenlik Kurulu'nun 1 Ni- san 2004 tarihli toplantısına katılan bu bakan ıle Taşdelen akşam saatlerinde gö- rüşrü. Taşdelen'in bu görüşme sırasında, görüşme tutanaklan gizli rutulan Milli • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te ÖZKÖK'EYANIT Çiçek:Yet/d istendi de vermedik mi? TSK'nin "yetkilerinin kısıtlandığı" yönündeki görüşlere yanıt veren Hükümet Sözcüsü Çiçek, "Sanki bir yetki istenmiş, ona karşıhk hü- kümet vermemiş gibi bir değerlen- dirme yapılmaması gerekir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ada- let Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çi- çek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hil- mi özkök'ün, "TSK kısıtlanmış yetkile- rine rağmen terörle mücadeleye devam etmektedir" açıklamalanna yanıt verdi. Hıçbu" siyasi iktidann insanlann ölmesine göz yumamayacağını belirten Çiçek, "San- ki bir yetki istenmiş, ona karşüık hükü- met vermemiş gibi bir değerlendirme ya- pılmaması gerekir" dedi. Çiçek, Türki- ye'nin terör konusunda tüm çabalaruıa kar- $ın yeterli desteği alamadıgmı söyledi. • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te j r fy »«7 •• y 1 J 1 1 1 Yazük tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerde goruien harem selamlık uygula- VClfl KJOLU ÎIUC fîGFCTTl SClCUÎlllK ması doğudaki su kaynaklannın kıyılannda da başladı. Van Gölü kıyiların- daki bazı dinlenme tesisleri, kadınların göle gireceği bölgeleri paravanlarla kapatıyor. Özellikle dar gelirli yurttaşların uğrak yeri olarak bilinen Edremit ilçesi sahil kesimindeki tesislerin sahipleri, kadınların taleple- ri üzerine gölün 10 metre içine kadar paravan çektiklerini söylediler. Tesis yetkilileri, "Bölge insanları genelde tutucu. Sahil kesimleri yola yakın olduğu için rahat bir şekilde göle giremiyorlar. Biz de hem yoldan geçenlerin görüş açısını kapatmak hem de erkeklerin rahatsız etme- mesi için paravan kullanıyoruz" dediler. Ancak paravanın aralarından çocukların karşı tarafı gözetlemeleri engellenemedi. (Fotoğraf: AA) tlk genel başkan Nevzat Helvacı, çeşitli siyasi gruplann derneği çizgisinden saptırdığını söyledi 'ÎHD'yi kullanıyorlar' r Kanıtlar masaya konuldu Türkiye, Washington'daki üçlü toplantıda Kerkük'teki bürolann PKK'ye ait olduğunu kanıtlama- sı üzerine ABD'den "değerlen- direceğiz" yanıtını aldı. ABD Dı- şişleri, dün de "gelecekteki ey- lemlerin çerçevesi üzerinde uzla- şıldığım" açıkladı. MAHMUT GÜRER'in haberi • 7. Sayfada Bomba hazırlarken öldüler Eylem hazırlığı içinde olan 2 terörist, Zeytinburnu'ndaki bir apartman dairesinde hazu"lama- ya çahştıklan bombanın patla- ması sonucu öldü. PKK'li ol- duklan öğrenilen kişilerin üze- rinden çıkan kimliklerin de sah- te olduğu belirtildi. ECEVtT KILIÇ'm haberi • 7. Sayfada İnsan Haklan Derneği'nin kuruculanndan ve ilk genel başkanı olan Nevzat Helvacı, çeşitli si- yasi gruplann derneği kendi görüşleri doğrultu- sunda kullanmaya başladıklannı, bu nedenle dernekle ilişkilerinin de 'zayıfladığını' söyledi. Helvacı, Adalet Ağaoğlu'nun istifasını 'yeniden yükselen PKK terörüne karşı bir uyan olarak al- gıladığını' belirtti. Helvacı, derneğin doğru çiz- giye çekilmesi için mücadele verilmesini iste- di. FIRAT KOZOK'un haberi • 4. Sayfada AKP'de tartışılıyor Anayasa paketi yolda YÖK, Yüksek Asken Şûra (YAŞ) kararlarının yargıya açılması konusunda tabanın beklentile- rini karşılamak isteyen AKP hükümetinin, yeni yasama yı- lında getirmeyi planladığı mini anayasa paketi biçimleniyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin pakette, Cumhurbaş- kanı ve HSYK kararlannın yargı denetimine açılması ile memurlara grevli toplusözleş- me hakkı verilmesinin de yer alacağını açıkladı. • 5. Sayfada Danimarka Başbakanı 'Üyelik tarüşmaya açüsın y Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Türk kültü- rünün AB'ye uyum sağlamak- ta zorluk yaşayacağuıı savu- narak Türkiye 'ye tam üyelik verilip verilmeyeceğinin tartı- şılması gerektiğini söyledi. Türkiye ve Ukrayna'nın, AB'nin ayncalıklı ortaklan olmalan gerektiğini belirten Rasmussen "AB'nin suıırlan- nın Suriye ve Irak'a kadar ge- nişleyeceğini düşünmek zor" diye konuştu. • 8. Sayfada Hükümet tasansına ret Japonya'da özelleştirme depremi Japonya'da hükümetin sundu- ğu posta hizmetlerinin satıl- masını öngören tasan Japon- ya parlamentosundan geçme- di. Tasannın reddedilmesi üzerine Başbakan Koizumi 11 Eylül'de erken seçime git- me karan aldı. Japon Posta Idaresi'nde 250 binden fazla kişi çalışıyor. • 10. Sayfada İRANNÜKLEER FAALİYETLERE BAŞLADI • 11. Sayfada ERDEMİR'E YENÎ ATAMALAR M 13. Sayfada ALBAYRAKLAR'A DANIŞTAY DARBESl M 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ınının KoşuhJ Ovünmek mi?Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in açıkla- dığına göre hükümet, yeni bir hamleye hazırtanıyor. Anayasayı kendi kafasına uydurmaya yönelik bir hamleye! cuk misali anayasa h'ukukuyla ilgili tek bir milletveki- • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de 'Kentsel döneklik' tstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Topbaş, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, bütün kaçak yapılann yıkılmasının mürnkün olmadığını \r ur- guladı. Mimarlar Odası oaşkanı tKincı, projeyı kentsel "döneklik" olarak niteledi. • 6. Sayfada Kansere karşı rock 12-14 Ağustos tarihleri arasında Parkorman'da yerli ve yabancı rock'çı- lann yer alacağı özel et- kinliğin gelirinin bir kıs- mı, Türkiye Meme Vak- fi'nın baslattı5ı 'Kan- serle Mücadele Kam- panyası'na bağış- lanacak. • 14. Sayfada Atletizm nereye? Helsinki'de düzenlenen 10. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletlerin '0' çekmesi, madalya umudu Eşref Apak'ın ilk turda elen- mesi "Türk atletİ7mi nereye koşuyor" so- rusunun sorulmasına neden oldu. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAV ABD'de Tenöp Zıpvası! ABD, Türkiye'nin PKK teröründen bu kadar yakın- ması üzerine "tamam arkadaş " diyor, "benim ülkem- de bir zirve yapalım." Türkiye durumu ciddiye alıyor. Büyükelçi Hayati Güven başkanlığında bir heyet oluşturuyor. Heyet, birkaç başlık altında çalışma yapıyor: ,/ - Gücünü aldığı kaynaklar. MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog