Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB B B B A 31 32 32 31 31 34 34 35 Zonguldak PB 27 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB Y Y Y PB PB B PB 30 28 27 27 32 31 31 30 Adana A 35 A 34 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van A A A A A A PB 33 40 38 36 38 33 30 Y 28 Yurdun kuzey kesımle- n parçalı buJutlu Orta ve Doğu Karadenız, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu- su ıle Kastamonu çevrele- n saganak ve gok guruttu- lu sağanak yağışlı, dığer yerler ez bulutlu ve açık geçecek Yağışlar Doğu Karadenız'de yer yer et- kılı olacak Hava sıcaklığı ıç ve kuzeydogu kesım- lerde hıssedılır derecede azalacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn V Y PB PB Y Y B Y 1b 23 21 22 18 19 22 20 Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB PB Y Y Y Y B 18 20 38 20 24 23 30 34 Moskova PB 27 Münıh Y 18 Zürıh Y 19 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bjşkek Tıflıs Kahıre PB PB Y B Y PB Y 40 29 36 31 31 35 34 PB 34 0Aç,k Parçalı bulutlu Sısıı , Buluîlu ^ Çok bulutiu • Yagmurtu Gök gurültülü Avrupa'da tek başına Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti konusunda sadece tngiltere 'nin sözlü desteğine güvenen Türkiye 'yi başka hiçbir ülke Kıbns 'ta çözüm konusunda desteUemiyor MAHMUT GÜRER Istanbul'da gergin gece Istanbul Haber Servisi - Gazıosmanpaşa'da 3 kjşinın yaralandıgı bıçaJdı kavganın ardından MHP binasma yürümek isteyen grup, polıs ta- rafindan dağıtıldı. Eski Londra Asfaltı'ndakı bir kahvehane önünde, ikı grup arasında kavga çıktı. Bıçak da kullarnlan kavgada, aynı grup- tan tlhami Doğan (23) karnından, Murat Kes- kin (19) ve Yusuf Ocak da (19) kalçalanndan yaralandı. Yarahlar Özel SultanHastanesı'ne kaldınlırken saldında bulunanların MHP bina- sına sığınması üzerine bölgede toplanan bir grup binayı kuşattı. Polısin izın vermemesi üzerine gruptakıler, polıse taşh saldında bulun- du. Çevık Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplen ve panzerlenn sevk edılmesiyle grup, göz yaşartı- cı gaz kuJlanılarak dağıtıldı. Ara sokakJara ka- çan gruptakilerden bazılan, polise taş atmayı sürdürdü. Olayda, polis araçîan ile panzerlerde hasar oluştu. Bu arada, çevredeki bazı yurttaş- lar da polisin kullandığı gazdan etkilendi. AKP'li Mehmet Tekelloğlu: Sit ahınlan düzenlenecek İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - AKP Iz- mir Milletvekili Mehmet Tekelioglu. konıma kurullannın "olur olmaz yerleri doğal sit ala- nı" ilan ettiğini ileri sürerek hükümetın yeni bir düzenleme yapacağını söyledi. Partisinin Bergama ve Dıkili ilçe toplantılanna katılan Tekelioglu, kültür ve çevre bakanlannın sit alanlanna ilişkin bir çalışma başlattığını belir- terek "Sit mağduriyetlerine, Meciis açıhr açılmaz çare bulacağız. Bu kurullar, olur ol- maz yerleri doğal sit alanı ilan ederek özel- likle turizm beldelerinde yatırım gücünü kı- rıyor. Her doğal görünümlü yeri sit ilan ederseniz, insanlann ellerini kollarını bağ- larsınız. Sit ilan edilecek yerlerle Ugili olarak doğal sit ve arkeolojik sit tanımlanna yeni kıiterler getirmemiz gerekiyor" dedi. ANKARA - Türkiye'nin AB süreci, birlik tararından kendisıne yeniden diretılen Kıbns konusu nedeniyle tıkanmış durumda. KKTC konusunda sadece îngilte- re'nin sözlü desteğine güvenen Türkiye'yi başka hiçbir ülke Kıb- ns 'ta çözüm konusunda destekle- miyor. Türkiye'ye en olumlu dav- ranan Ingiltere bile "müzakere- ler sürerken" Kıbns Cumhuri- yeti'nin adanın tek meşru hükü- meti olarak tanınmasını istiyor. AB ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğıne ilişkin görüşleri şöyle: İnfllltOre: Türkiye'ye en bü- yük desteği veren ülke olarak gö- rünüyor. Bunun başlıca nedenle- ri ıse Kıbns'ta çözümün sağlana- cak olması ve AB sübvansıyon ve desteklerinin Türkiye'nin üyelı- ğiyle birlikte kökJü olarak değiş- finlecek olması YunanlStan: Türkiye ile geç- mışe dayanan anJaşmazlıklan ve sorunlan olsa da Yunanistan, böl- gesel güvenlik ve yeni ekonomik olanakJan dikkate alarak Türki- ye'nin üyeliğine destek veriyor. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin müzakereler öncesinde Kıbns'ı tanıması ıçın bastınyor. POlonya: Türkıy'e'nın üyeliği- ne destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Varşova yönetıminnı bu rutumunun ardında, Türkıye'nin üyeliğe kabul edılmesının kendı- sine benzeyen bir ülkenin de bir- liğe katılacak olması düşüncesi yatıyor. İtalya: Başbakan Silvio Ber- lusconi ve hükümeti de Türki- ye'nin destekçileri arasında. Mu- halefetteki Kuzey Birliğı ise Tür- kiye'nin üyeliğinı kabul etmiyor. Ispanya-Porteklz: Her iki ulkede de hem sağ kanat, hem sol kanatpartilerTürkiye'nin üyeliği- ne destek veriyor. Kıbns'ta çözü- me destek verirken AB'nin böl- gede etkin olmasını istiyorlar. İrlanda: Hükümet ve muhale- fet Türkiye'nin üyeliğine büyük destek veriyor. Kıbns konusunda Ingiltere'yı desteklıyor. AvUStÜrya: Başbakan Wolf- gang Scbüssel. otomatik olarak üyelıkle sonuçlanmamak kaydıy- la müzakerelere başlanabileceği- nı savunuyor, Türkıye'nin birliğe imtiyazlı ortak olmasını istiyor. Kıbns'ın tamnmaması halinde sü- recin askıya aluımasmdan yana. Fransa: Cumhurbaşkam Jac- ques Chirac, Türkiye'ye destek verdiğini söylese de Kıbns konu- sundaki açıklamalan, Türkiye'ye desteğin sona erdiği anlamına ge- liyor. iktidardaki Halk Hareketı Bırlığı ve Fransa Demokrası Bir- liği Türkiye'ye karşı çıkıyor. Danimarka: Nüfusun yansı Türkiye'ye karşı çıkarken yüzde 30'u destek veriyor. Karşı çıkan- lann öne sürdükleri başlıca neden Türkiye'nin insan haklan sicili. Ülke müzakereler öncesinde Kıb- ns'ın tanınmasını istiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetl- ml: Ek protokolün imzalanması- nın ardından AB'yi arkasına alan GKRY, Türkiye'nin kendisini ta- nıması dunımunda üyeliğe destek vereceğini aksi takdırde "veto" hakkını kuilanacağını belirtiyor. Belçlka-Hollanda-Lük- semburg: 3 ülkenin hükümetle- n de AB'nin Türkiye'ye karşı so- rumlulukJannı yerine getımıesi gerektığini düşünüyor. Ancak Türkiye'nin insan hakJarı sicili tepkiyle karşılamyor. Kıbns ko- nusunda AB'nin merkez ülkesı Belçıka tarafsızlığını korurken Hollanda ve Lüksemburg Kıb- ns'ın tanınmasını istiyor. Almanya: Başbakan Ger- hard Schröder, Türkıye'nin üye- liğının, "radikal olmayan Islam- la aydınlanmacı bir Avrupa ara- sındaki köprü" olabileceğini söylese de muhalefetin oy oranı- nı yükseltmesi, başbakanın Türki- ye'ye koşulsuz desteğini sonlan- dırmasına neden oldu. Hıristiyan demokratlann lıden Angela Mer- kel ıse Türkiye'ye tam üyelik de- ğil "imtiyazlı ortaklık" verilme- si gerektîginı savunuyor. Alman- ya Kıbns'ın tanınmasım istiyor. Sahil Güvenlik Komutanüğı helikopterinde şehit olan Deniz Kıdemli Csteğmen Bülent Sankaya için düzenlenen törene katılan ko- mutanları gözyaşlannı tutamadı. Törene İçişleri Bakanı Aksu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt da katıldı. (AA) Cenazede mayın sohbetiye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ve üst düzey askeri yetkıliler ile çok sayıda askeri perso- nel katıldı. Komutanlar, şehit Üsteğmen Sa- nkaya'nın eşi Devrim Sankaya, babası Emin Sankaya, annesi Mualla Sankaya ile kardeşleri Umut ve Cüneyt Sankaya'ya baş- sağlığı dilegmde buJundular. Cenaze töreni sı- •F tlpinde koşuiiar ağıriaştr OrgeneralBüyükanıt, şehit askerin cenaze töreninde Orgeneral Türkeri'den bilgi aldı Sevk sırasında dayakiddiası Istanbul Haber Senisi - F tipi cezaevlerinde dayak olaylan yaşandığını öne süren tutuklu ve hükümlü yakınlan endişelerini dile getirdiler. F tipi cezaevlerinde tecrit koşullannın insan sağ- lığına aykın olduğunu belirten tutuklu yakınla- n, keyfi disiplın cezalanyla tutuklu ve hüküm- lülerin koşullannın ağırlaştınldığını anlattılar. Dci oğlu F tipi cezaevlerinde bulunan Nafiye Bahar, oğlu Aslan Bahar'a Tekırdağ'dan Bo- lu'ya sevk edilişi sırasuıda dövüldüğünü savun- du. Bahar, Bolu'da ziyareti sırasında kollannda darp izlerini gördüğü oğlu Aslan Bahar'ın sevk sırasında dayak atıldığını anlattığını söyledi. Bahar, oğlu Aslan'ın sabaha karşı kardeşi Hü- seyin Bahar'la birlikte kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevı'ndeki hücreden dövülerek çıkanldığı- nı anlattığını aktardı. Oğlu Aslan'uı koridorda sırtuıa çıkıldığını anlattığını ifade eden Bahar, soyularak aranmanın ve dövülmenin yasalarda yeri olup olmadığını sordu. Bahar, çocuklanrun hayatlanndan endişe ettiğini ifade etti. Kazalarda 28 ölü, 110 yaralı Yollarkan gölüYurt Haberleri Servisi - Yurt genelinde dün meydana gelen trafik kazalannda 28 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı. Düzce'de 34 DF 9713 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, D-655 ka- rayolunun Hiciz mevkiüıde şarampole yuvar- landı. Kazada 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Çorum'un Iskilip, Sıvas'ın Yıldızeli ilçelerin- de meydana gelen kazalarda 4 kişi yaşaınını yitirdi. Gürün-Darande karayolunda da mey- dana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. fo- kat, Kayseri, Mersin, Bilecik, Amasya, Sam- sun, tzmir, Mamsa'da meydana gelen kazalar- da 18 yurttaş yaşarrunı yitirdi. Trafik kazala- nnda 110 yurttaş da yaralandı. Antalya'da pla- kası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşı- sına geçmeye çalışan Bayram Yalçınkayaya çarptı. Yalçınkaya, olay yerinde öldü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - An- talya'nın Kumlucu ilçesi Beşadalar mevkiin- de 30 Temmuz günü denize düşen Sahil Gü- venlik Komutanhğı helikopterinde şehit olan Deniz KıdemliYüzbaşı Süleyman Saör Bur- sa'da, Deniz Kıdemli Üstegmen Bülent Sa- nkaya Ankara'da düzenlenen askeri törenler- le toprağa verildiler. Şehit Üstegmen Sankaya içinAn- kara Kocatepe Camisi'nde öğle na- mazmnı ardından tören düzenlendi. Törene, tçişleri Bakanı Abdülka- dir Aksu, Kara Kuvvetleri Komu- tanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Genel Komutam Orge- neral Fevzi Türkeri, Kara Kuvvet- leri Kurmay Başkam Orgeneral Fet- hi Remzi Tuncel, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutam Orge- neral Ismail Koçman, Sahil Gü- venlik Komutam Tümgeneral En- rasuıda anne Mualla Sankaya, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Sankaya'nın cenazesi Ce- beci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Törende Orgeneral Büyükanıt ve Orgene- ral Fevzi Türkeri arasında terör örgütü tara- fından yollara döşenen mayın konuşuldu. Or- general Büyükanıt'nı mayuılara ilişkin bir so- rusunu yanıtlayan Orgeneral Tür- keri, mayınlann döşendiği yollann toprak olduğunu, asfalt yollara dö- şenen mayınlann rahatlıkla fark edildiğini söyledi. Şehit Deniz Kıdemli Yüzbaşı Sö- leyman Satır'ın cenazesi de Bur- sa'da toprağa verildi. Ulucami'de kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen törene, şehit Yüzbaşı Süleyman Satır'ın ailesi ve yakın- lan, Deniz Kuvvetleri Komutanlı- ğVna atanan Oramiral Yener Kara- hanoğlu ve çok sayıda yetkili katıl- gin Heper, CHP Ankara MilleUe- Şehit Yüzbaşı Satır'ın Bursa'daki cenazesine Deniz Kuvvetleri Ko- dı. Satır'nı cenazesi, Pınarbaşı Şe- kili Yılmaz Ateş. Çankaya Beledi- mutanlığı'na atanan Oramiral Yener Karahanoğlu da katıldı. (AA) hitliği'nde toprağa verildi. Vekâlet Milli Görüs'e• Baştaraft 1. Sayfada at 11.30'da îsviçre'nin Emmetten kentinde yapacak. Genel kurul kararlan, ortaklara hem Yimpaş Holding'in hem de holdingin îs- viçre'deki kuruluşu Yimpaş Gro- up AG'nin Yönetim Kurulu Baş- kam Dursun Uyar'ın imzasmı ta- şıyan iki ayn yazıyla bildirildi. Cumhuriyet'in ulaştığı 28 ve 29 Hazıran 2005 tarihlerini taşı- yan iki sayfalık yazılarda U- yar'm atıfta bulunduğu isim dik- kat çekiyor. Mağdurlannm Tür- kiye'de dernek kurduklan ve Al- manya-îsviçre'deki mağdurlan- nın da hakkında dava açtıklan Yimpaş Group AG Başkanı U- yar, ortaklara genel kurula kaül- mamalan halinde yetkilendirme için Şuayip Güney'e vekâlet ve- rebileceklerini büdiriyor. Uyar, Şuayip Güney'e yetkilendirme vermeyen ortaklara diğer alter- natifi ise şöyle bildirdi: "Ba- ğımsız bir kişinin Yimpaş Gro- up AG'nin genel kurul toplan- tısı için yetkilendirilmesi doğ- rudan başvuru formu ile yapı- labilir. Yetkilendirme formunu imzalayan ortaklar, eğer özel bir kişiyi yetkilendirmiyorlar- sa şirketimiz tarafından temsil edileceklerdir. Sahip olduklan oy hakkı ise yönerimin sundu- ğu önerileri destekler mahiyet- te kullanılacaktır." Güney'in 2000'li yıllarda Al- manya'da Milli Görüş'ün Kuzey Ruhr Bölge Başkanlığı'yla gün- deme geldi. Güney, daha sonra Konya merkezli Sayha Hol- ding'in yöneticiliğinde bulundu. SPK, Şuayip Güney'e 24 Ekim 2002 tarihli 48/1458 kurul karar numarasıyla tebliğe aykın işlem tesis edümesi nedeniyle idari pa- ra cezası verdi. Sayha Hol- ding'in adı kamuoyuna mağdur edilen birçok yurttaşuı şikâyetle- riyle gündeme gelirken; SPK Başkanı Cansızlar iki ay önce TBMM'ye verdiği bilgide söz konusu îslami holdingi kayıt dı- şı olarak halktan para toplayan şirketler arasında göstermişti. G U N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada ziyaretini yaptı. Talat, "Ben geçmişte ne dedimse bugün aynısını söylüyorum" dedi ama, sanki ar- şiv aynı şeyi söylemiyor. Talat, Ankara'daki temaslarından sonra dedi ki: "Türkiye'nin Kıbns Rum yönetimini tanıması in- tihar olur." Eskiden iftihar olurdu! Talat adaya döndükten sonra da Türk askerinin çekilmesinin kan dökülmesine neden olacağını ifade etti. Aynı Talat, 21 Eylül 2002'de The Guar- dian'a şöyle diyordu: "Türkiye'nin bizi kurtardığını söyleyebilirsiniz a- ma, burada yeterinden fazla kalmıştır." Talat'ın Ankara ziyareti, AKP iktidarı ile sürmek- te olan balayının son demlerinin yaşandığını gös- teriyordu. • • • Cumhurbaşkam Sezer'in Talat'ı kabulündeki ko- nuşması, KKTC ve AKP hükümetine yönelik uya- rıları da içeriyordu. Dinlesin Avrupa, anlasın bi- zimkiler! Ama AB, yolunu çoktan çizmiş ilerliyor. Kimseyi dinlemeye de niyeti yok. AB temsilcileri zaman zaman Kıbns Rum kesi- minin çıkardığı sorunlara dikkat çekip Türkiye'ye şunu söylüyoriardı: "An bu Rumlan Türklerte sorunlannı çözmeden içimize almamız büyük hata oldu." Son dönemde yaşadıkfanmız, bu sözlerin tama- men uydurma olduğunu, AB'nin bugünleri milim milim hesapladığını gösteriyor. AB şunu hedeflemiş: Ben Rumlan içime alırım. Zamanla adadaki Türkleri Rumlara yamanm. Türkiye'yi adadan ko- varım. AB bu oyunun uzatmalarında, bizimkiler de her şeyi onlara 'uzaf'mada! • • • Geçen hafta altını çizdiğimiz bir konuyu güncel- liğini sürdündüğü için bir kez daha anımsatalım: AKP iktidan "Aman bize çözümsüz tarafdeme- sinler" psikolojisine girmişti. Bundan kurtulmak için de "Kim kaç adım atarsa bir fazlası benden" politikasını benimsemişti. Kıbrıs'taattığımızadım- larla adanın etrafında bir tur atarız, ama ne Rum- lardan ne AB'den somut bir karşılık var. Bir başka deyişle "Uzlaşmaz taraf olmayalım" politikasıyla kazandığımız bir şey olmadı. Referan- dumda evet dedik, AB'nin istediği ek protokolü imzaladık. Rumlardareferandumahayırdedi, pro- tokolü yetersiz buluyor. Soralım: - Rumlan uzlaşmaz taraf ilan eden var mı? Yok. Tam tersine, herkes Türkiye'nin biraz daha fazla çaba harcamasını istiyor. Erdoğan'ın attığı her fazla adım, istenen ödünün bir fazla olmasına ne- den oluyor. Rum yönetimi, uzlaşmak bir yana 2005'i "EOKAyılı"Han etti. Birzamanlaradadaterörü yön- tem olarak kullanmış bir örgütün itibarı yüceltiliyor. Biz de uzlaşmaz taraf damgası yememek için her şeyi vermeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Biraz kara mizahtan izah istemek gerekirse, Rumların bu kadarşımarmasının sorumluğu da bi- ziz! AKP'nin Ver'imli politikası karşısında her şe- yi isteme haklarının olduğunu düşünüyorlar. Isteyenin bir yüzü kara, venrıeyen AKP olsun! ankcum@ cumhuriyet.com.tr IHD ISTANBUL ŞUBE BAŞKANI Kestân:PKKterörist desekne çöriileceh? Haber Merkezi - PKK'ci olmakla suçla- nan ÎHD'nin Istanbul Şube Başkam Eren Kes- kin, "Asker ailelerinin acılarını anlıyorum. Bir askerin cenazesini izlerken gözlerim dolu- yor. Savaş ve çatışma mağduru olan herkesin görmesi gereken şu: Suçlu sistem" dedi. Keskin, Adalet Ağaoğ- lu'nun derneği "PKK'- ci" olmakla suçlamasını ise "Eleştirileri haksız buluyonım" sözleriyle değerlendirdi. Vatan gazetesinde dün yayımlanan söyleşisinde PKK'yi "terör örgütü" olarak değil de "şiddeti araç olarak kullanan silahü bir örgüt" olarak niteleyen Keskin, sözle- rini "PKK terörist de- sek ne çözülecek?" di- ye sürdürdü. Keskin, PKK'nin terör örgütü ol- duğunu dünyanın kabul ettiği yönündeki soruyu da "Devletlerin tanım- lamaları farklı, insan haklan örgütlerininki farklı" diyerek yanıtla- dı.Ağaoğlu'nun istifası konusunda ise istifasın- dan bir ay önce arayıp üyeliginin devam edip etmedığini sorduğunu, 15 yıldır kendisinin var- lığını dernekte hissetme- digini, 1991'denberide dernekle ilişkisi olmadı- ğım söyledi. Keskin, Ağaoğlu'nun denıegi "PKK'ci" olmakla suç- lamasını ise "Eleştirile- ri haksız buluyorum" sözleriyle değerlendirdi. YETKİLÎLERE MEKTUP YAZDI Eski temsüci Rumkrdan 'köpek'tazminatıistedi LEFKOŞA (AA) - AB Komisyonu'nun Kıbns temsilciliği göre- vini tamamlayan Adrian Van der Meer, 29 Tem- muz'da köpeğinin Güney Kıbns'tan Brüksel'e Rum Havayollan'yla dö- nüşü sırasında ölmesin- den ötürü Rum Havayol- lan'ndan tazminat istedi. Meer, Rum yetkililere gönderdiği mektupta, "köpeğine bagaj mu- amelesi yapılarak gü- neşin altında ve uçak motorlannın yakımnda bekletildiğini" belirtti. Meer, "AB normlanna göre havaalanında ol- ması gereken veterine- rin bulunamadığını" kaydetti. Meer, Rum Ha- vayollan'nın hayvan ta- şımacıhğını durdurması- nı, köpeğin tedavi ve ta- şmıacılık ücretinin öden- mesini, köpeği satın alu"- ken verdikleri 500 Kıbns Lirası'nm bir hayvanlan koruma örgütüne bağış- lanmasmı talep etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog