Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

8 A^iUSTOS 2O05 PA2ARTESİ CUMHURtYET SAYFA OTOMOBIL otomobil@cumhuriyet.com.tr ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Ford Otosan'ın cirosu arttı Ford Otosan tarafından Istanbul Men- kul Kıymetler Borsası'na gönderi- len 2005 yarı yılına ilışkin mali tablo- larda, şırketin net cırosunun geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 32 oranın- da artarak, 1 milyon 815 bin Euro oldu- ğu ve aynı dönemde vergi öncesi kânn da 132 milyon Euro olarak gerçekleşti- ği açıklandı. Ford Otosan Genel Müdü- rü Ttorgay Durak. konuya ilişkin açık- lamasında "lç pazarda, hurda otomobil ÖTV indirimi uygulamasımn kaldırü- masagibi nedenkrleyaşanan yüzde 13 ora- nındaki daralmaya karşın, Ford Otosan olarakyüzde 15.5 olan pazarpayıniEi yüz- de 16.5'e çıkardık ve pazar tidertiğünizi sürdürdük. Aynca Avrupa'ya ihracatı- nuzın aröşma paralel olarak, üretim mik- tannı da 2004 yıhrun ilk alü ayma göre, yüzde 31 oranındaarürarak 121 bin 343 adede çıkardık ve yüzde 100 kapasite oranı ile çakşmaktayız'' dedi. KIA'nın denizaşırı satışlan arttı Kia Motors, 2005 Temmuz ayında- ki perakende binek ve ticari araç sa- tışlannm 73 bin 215 adede ulaştığını ve bunun geçen yıla oranla yüzde 27.3 ar- tış ifade ettiginı açıkladı. Aynı zaman- da ihracatın geçen yıl aynı döneme gö- re yüzde 44.8 arttığı ve 75 bin 041 ade- de ulaştığı belirtildi. 2005 Ocak- Tem- muz dönemi içerisinde Kia'nnı deniza- şın pazarlarda perakende satışlan 476 bin 406 adede ulaştığı ve 528 bin 166 aracın ihraç edildiği bildirildi. Bölgesel olarak, Temmuz 2005'te sa- tışlar geçen yıl aynı döneme kıyasla, Avrupa'da yüzde 45.5, toplam pazarda yüzde 35.2 ve Kuzey Amerika'da yüz- de 10.2 artış gösterdi. Kia'nın denizaşın satışlannın artma- sı SUV segmentinde Sorento, C seg- mentinde Cerato ve A segmentinde Pi- canto'nun yanı sıra, pazara yeni sunu- lan Sportage'ın güçlü satış performan- sına bağlanıyor. CarDvisit dağıtımı 200 bin adedi geçti Renault müşterileri için hazırlanan bir yenilik olan Renault CarDvisit, 200 binden fazla tükericiye ulaştı. Üzerinde8KB'hkha- fıza bulunan ve müş.- terinin isim, soyad, adres bilgileri, ver- gi numarası gibi ki- şisel bilgileri ve aracı ile ilgili te- „ mel bilgileri bann- dıran Renault CarDvisit ile Renault müşterileri, hizmet aldıklan tüm nokta- larda hem en hızlı şekilde bilgilerine ulaşabiliyorlar hem de kartı kullandık- ça kendilerine sağlanan avantajlardan yararlamyorlar. Türkiye çapmda 200'ü aşkın noktada uygulanan Renault CarDvisit sistemi ile şimdiye kadar farklı kaynaklardan fark- lı formatlarda gelen müşterinin kişisel bil- gileri, servis ziyaretleri, satınahna dav- ramşlan gibi bilgiler açısından standart bir bilgi akışı oluşturuldu. Böylece müş- terinin her servis ziyaretinde aynı bilgi- leri yinelemesine gerek kalmıyor. Ser- vis ziyaretinde müşteri Renault CarDvi- sit'ini gösterdiği an, 4 saniye içinde tüm bilgilerine ulaşmak ve gerekirse bu bil- gileri güncellemek mümkün oluyor. Blaupunkt'tun MoniCeiver modeli yüksek teknolojili multimedya donanımıyla piyasada Bügi ve eglence bir arada Blaupunkt'un yeni ürünü Moni- Ceiver, otomobile sonradan monte edilebilen yüksek teknolo- jili multimedya donanımlan ile tek- noloji meraklılanna yepyeni bir se- çenek sunuyor. Çok çeşitli ses ve gö- rüntü kaynaklan için uygun olan MoniCeiver aynı zamanda bir ek- ran mönüsünün kılavuzluğunda araçlannın yön bulma sistemlerini kullanmak isteyenlere önemli ko- laylıklar içeriyor. Yeni MoniCeiver Chicago IVDM Dokunmatik ekran son derece konforiu ve basit bir kullanun sunuvor. 7003 ve Aspen IVDM 7003 model- leri, yoldayken bireysel eğlence for- matlanndan yararlanmak isteyen otomobil sürücüleri için çok uygun bir seçenek. Gösterge panosuyla bütünleşik iki ekran, elektronik olarak açılıyor ve dokunmatik ekran sayesinde son derece konforiu ve basit bir kulla- nıma olanak veriyor. Kolay okunur ekranlarda yalnızca aktif durum- daki kumanda komutlan, dokun- matik ekran düğmeleri halinde gö- rüntüleniyor. 16:9 ebadındaki yeni 7 inçlik açı- lan ekranlar, gösterge panosunda- ki standart montaj yuvasına da çok rahat sığıyor. Ekranlarda bulunan en- tegre DVD çalar, yaygın olarak kul- lanılan tüm ses, müzik ve video disk formatlannı okuyabiliyor. Böy- lelikle Blaupunkt Chicago ve As- pen MoniCeiver cihazlan, radyo dinlemenin yanı sıra CD çalmaya, DVD oynatmaya ya da MP3 müzik dosyalan içeren CD'leri dinleme- ye olanak sağlıyor. Cihazlar aynca, CD değiştirici, TV alıcı, eller ser- best telefon sistemi ya da navigas- yon bılgisayan gibi çok çeşitli kay- naklarla genişletilebiliyor. Seri kapsamında yer alan ve ay- nca monte edilecek bir kutu içeri- sinde radyo bilgileri sistemli (RDS) FM radyo alıcısı, beş kanallı amp- fılikatör, bir surround ses sistemi de- koderi ve aynca video dağıtımı için üç giriş bulunuyor. Böylece Moni- Ceiver, araç içi bilgilendirme ve eğlence merkezi haline geliyor. Hız tütkunlanna Clio RSHızı, gücü ve heyeca- nı seviyorsanız, o tam s i z e 8 o r e - Gaz pedalı- nadokunduğunuzan- da size gücünü hissettiren bir otomobil Renault Clio RS. Banndırdığı 2.0 litrelik 16V motorla 182 beygir güç üreten Clio RS spor otomobil tutkunlan için önemli bir seçenek. Renault Clio'nun geniş ürün yelpazesinin ag- resif üyesi Clio RS, üstün performans isteyen- lerin talebini karşılayan bir otomobil. Renault Sport mühendislerinin imzasını taşıyan motor, silindirlerin beslenmesinin ve gazlann yanma- sının daha etidn hale getirilmesi ile 5400 dev dk'da 200 Nm'lik bir tork sağlıyor. Otomobil tüm ko- şullarda ara hızlanmalan da başanyla yerine ge- tiriyor. Gücün bu derece yüksek tutulduğu bir ara- cın elbette ki sağlıklı bir fren sistemi olma- sı gerekiyor. Clio RS bunu da başa- nyla yerine getiriyor. Önde 280 mm, arkada 238 mm hava kanalcıkh diskler, ABS, Elektronik Fren Dağılımı (EBV) ve ESP siste- mi otomobilde standart olarak sunuluyor. Aracın yol tutuş performan- sı da üst düzeyde. Yürüyen ak- samı, konfor/etküüik denge- sini optimal hale getirmek üzere özel olarak geliştirilen Clio RS 'te kullanılan Miche- lin PilotExalto (205/45 Rl 6) lastiği büyük boyutlan ve spesifik profili ile otomobile optimal bir motor çekişi sağlıyor. Araçta hava akımlanm optimize etmek üzere, ön tamponun altında aerodinamik bir spoiler ile yanş tipi spor arka rüzgârlık yerleştirihniş. An- cak aracın bu üstün yol tutuş performansına kar- şın Türkiye yollannın olumsuz özellikleri de göz ardı edilinemeli. Clio RS'in gücü görünümüne de yansıtılmış. Clio Renault Sport'un ön yüzü, geniş kare ka- fesli bir ön panjur ve motorun en iyi şekilde ha- valandınlması için tasarlanmış bir tampon ile sert ve keskin bir görünüşe sahip, Xenon farlar ise bu sportif görünüşü tamamlıyor. Düz yüzeyli ön ve arka tamponlar, arka pano giydirmeleri ve göv- de rengi koruma bantlan oto- mo- bile son derece akıcı bir görünüm veriyor. Otomobilin iç mekânında emniyet kemerle- rinin rengi ile uyumlu delikli alkantara döşeme ve gri renkli ön panel ile sportif bir hava hâkim. Koltuklann alkantara döşemesinin delikli ol- ması zeminde yer alan açık gri fonun görülme- sine imkân veriyor, bu durumda ortaya çıkan dö- şeme rengi emniyet kemerleri ve ön panel ile çok daha uyumlu. Otomobilin sportif özelliği aynı zamanda gös- terge tablosundaki çerçeve şeritlerde, gösterge panelinin üst kısmında, direksiyon simidinin or- ta bölümünde ve vites topuzunun üstündeki *sa- ten nikelaj" finisyon ile de vurgulanıyor. Clio RS donanımı açısından da zengin bır otomobil. Araçta çift kademeli açılan sürücü ve yolcu hava yastıklan, ön koltuklarda yan (ka- fa-göğüs korumalı) hava yastıklan, yük- seklik ayarlı, ön gergili ve kuvvet kont- rol sistemli ön emniyet kemerleri, elektronik immobilizer, hız ayar ve sınırlayıcı, hareket haünde kapıla- nn otomatik olarak kilitlenmesi, akıllı silecekler, yağmur sensö- rü, otomatik yanan farlar, Xe- non farlar ve far yıkama sis- temi, far yükseklik ayan, sis farlan, elektrikli ön camlar, yol bılgisayan, yükseklik ayarlı direksiyon, elektro- nik klima, sürücü koltuğu yükseldik ayan, direksiyon- dan kumandah 4x40w Rad- yo CD ve 6'h CD Changer standart olarak sunuluyor. GORUŞ SONMEZ TARGAN Amerikan Faşizmi Faşizm kuramı siyasal yazına I. Dünya Savaşı'nın he- men sonlannda, 1920'li yıllann ortasındagirmiştir. Oyıl- larda Italya'da Benito Mussolini bu sözcüğü açıkça söyleyerek siyaset sahnesıne çıkmışt. Bunu izleyen yıl- larda Almanya'da Adolf Hitler. nasyonal sosyalizm si- yasal çıkışıyla bu kuramı daha da kurumsallaştınp ile- ride kuracağı Nazi Imparatorluğu'nun temellerini attı. 30'lu yıllara gelindiğinde özellikle Avrupa'da kapita- lizm ikinci ve büyük devresel bunalımlanndan birini da- ha yaşıyordu. Tekelci sermaye bu bunalımdan çıkış yo- lu ararken, kendini gelişen bu yeni akımın, faşizmin ku- cağında buldu. Başka bir anlatımla faşizm, Alman bü- yük sermayesinin kucağında büyüyerek yaşama şan- sını buldu. Nasyonal sosyalist söylemlerde bireysel özgürlükler- den çok toplumsal istemler öne çıkartılıyormuş görün- tüsü veriliyor olsa da sonuçta şoven bir ulusalcılık te- masının işlenmesi nedeniyle daha çok, küçük burjuva katmanlardan büyük bir ilgi ve destek gormekteydi. Ama- ca ulaşmak için de son derece Makyavelist bir tutum- la her yola başvurmakta bir sakınca görülmüyordu. Gi- derek geleneksel siyasal etik anlaytş biçimlerini redde- den, yerine şiddeti içeren bir siyasal yapılaşmayı, "dev- letin üstünlüğü" ilkesine oturtunca, militarist bir dün- ya görüşü, Alman emperyalist yayıimacılığın temelini oluşturdu. Faşizm Italya'da ve Almanya'da toplumu militarist bir anlayışla örgütleyip siyasal erkin tek ve mutlak sahibi olunca, ulusal sınırlar içindeki amaca ulaşılmış, sıra uluslararası ilişkilere yeni baştan bir yön vermeye gel- mişti. Kabul etmek gerekirse, Birinci Emperyalist Savaş- tan yenik çıkan Almanya, özellikle sanayi alanında di- ğer emperyalist ülkelerden birçoğunun bile ulaşama- dığı büyüme hızını yakalamış olmasına karşın, dünya sömürge alanlanndan istediği payı alamamaktaydı. Bi- rinci savaşın da aslında temel nedeni buydu. Şimdi Nazi yönetiminde içerde istediği istikran yakalayan Al- man tekelci sermayesi, dünya sömürge pazarianndan pay alabilmek için başta savaş olmak üzere her türiü şiddeti içeren saldırgan bir politikayı dünyaya dayat- mayı denedi. Bunun doğal bir sonucu olarak patlak ve- ren İkinci Dünya Savaşı, böytesi bir dayatmanın ürü- nüydü. Faşizm, İkinci Dünya Şavaşı koşullannda özellikle kıta Avrupası'nı silip süpürdü ve kısa zamanda bütün gezegenimizı içine alan kanlı bir boğazlaşmaya dö- nüştü. Bu savaş sonucunda 50 milyona yakın ınsan dog- rudan can verirken bir bu denlisi de hasta ve sakat kâl- dı. Yüzlerce kent yıkıldı, sayısız doğa ve kültür mirası yok olup gitti. Bu da emperyalizmin faşizm olarak or- taya çıkan bir başka yüzü, en kanlı, çirkin ve kirli yü- züydü. Emperyalizmin kanlı, kirii ve çirkin yüzü olan fa- şizmin insanlığa sundugu bu iğrenç tablo karşısında tüm dünya kamuoyu ayağa kalktı. Faşizm, savaş sonunda yenik düşmekle kalmadı, halklann yaptığı ortak eyiem ve güç birliği sayesinde ideolojik olarak da mahkûm edi- lerek tarihin çöplüğüne atıldı. Bu ideolojik mahkûm edi- lişte en önemli rol oynayanlann başında da daha son- ralan Bulgaristan'a devlet başkanı olacak sosyalist Ge- orgi Dimttrov gelmekteydi. Faşizmin ideolojik olarak mahkûm edilişinin en bü- yük etkileri, bunun tüm insanlık için en ağır ve yüz kı- zartıcı bir suç darak benimsenmesi konusunda dün- ya kamuoyunda büyük ve güçlü bir taban oluşmasına olanak verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen ve yaklaşık yanm yüzyıl süren soğuk savaş döneminde ise faşizm bir bütün olarak değilse bile parçalar durumun- da kimi ülkelerde siyasal variık olarak kendini hep gös- terdi. İkinci savaş sonrası emperyalist kampta başa oynayan ABD, siyasal olarak yörüngesine sokamadı- ğı ülkelerde ya da siyasal etkinliğinin riske girdiği yer- lerde faşist yönetimler kurdurarak egemenliğini sür- dürmeyi temel bir politika olarak yeğledi. ABD emper- yalizmi doğrudan değilse bile dolaylı olarak destekle- diği faşist askersel yönetimlerle birçok ülkede binler- ce masum insanın ölmesine, işkencelerden geçmesi- ne, cezaevlerinde çürümelerine neden oldu. Salt Latin Amerika ülkelerinde faşist yönetimlerce katledilen in- san sayısının beş yüz bini aştığını yine kendi kaynak- lanndan öğreniyoruz. Ancak, temelde ABD çıkarianna dayalı bu politika- lan da bugün artık iflas etmiş görünmektedir. Bu iflas- ta uyanan, bilinçlenen ve örgütlenen dünya halklannın antifaşist savaşımlannın da payı büyük olmuştur. Geç- mişte hertüriü faşist rejimlerin arkastnda olan ABD, bu- gün söylem değiştirerek terörie savaş gerekçesiyle de- mokrasi havarisi kesilmıştir. Emperyalizmin kirii yüzü olan faşizmin en temel propaganda malzemelerinden biri olan demagojinin bir tipik örneğini de şimdi ABD faşizmin- degörmekteyiz. Orneğin bugün demokrasi söylemiyle girdiği Afga- nistan'daki işgalci politikalan, yine salt Irak'ta ABD sal- dınlan sonucu içinde kadın, çocuk ve yaşlılann da bu- lunduğu 150 bin sivil insanın yaşamını yitirdiği gerçeği anımsanırsa, buna faşizm demeyeceğiz de ne diyece- ğiz? Bunu Almanlaryadaltalyanlaryapınca faşizm, ABD yapınca demokrasi demek aptallığını mı göstereceğiz yoksa?.. Günümüzde asıl ve baş faşizm, ABD'nin ge- zegenimiz ölçeğinde sürdürdüğü politikalarda aran- malıdır. Bu nedenle demokrasiden, insan haklanndan, evrensel hukuk kurallanndan yana olan tüm antifaşist- ler önce ABD karşıtı olmak zorundadıriar. Aynca ABD'nin faşist olduğunu ilk söyleyen de biz değiliz. 23-27 Haziran 2005 günlerinde Istanbul'daya- pılan Uluslararası Irak Dünya Mahkemesi'nde belki de ilk kez ABD için faşist nitelemesinde bulunularak biz- lerin bu tezi de tescil edilmiş oldu.f) 0 Mahkemeye kablan Türkgözlemcilerclen Yılmaz On da bu konuda söz alarak, ABD'nin ilk kez faşist olarak ni- telenmesinin bu toplantıda kullanıldığına vurgu yaptı. Audi Q7 dünya turuna çıktı A udi'nin2006îlkbahannda / \ pazara sunacağı Q7, SUV segmentinde yeni birnesili de be- raberinde getireceği müjdesini veriyor. Kendine özgü tasanmı ve karakteriyle Q7 yüksek bir ara- zi ve asfalt kapasitesine sahip. Böyle yüksek kapasitede bir ara- cı üretmek için çok zorlu testler gerçekleştiren AUDI AG'nin Test Bölümü'nün yöneticisi Martin Brand'ın "Q7'yi bir otomobil sü- rücüsünün aklına gelebilecek her türiü kötü yol şartlannda deneyip, en zorlu şartlarda yaşanacak tüm olumsuzluklan gönnek istedik" sözleri çalışmalan kısaca özetli- yor. Q7 bugüne kadar eksi 35 dere- ce sıcaklıkta Kutup Dairesi'nde, Güney Afrika'nın kum ve çakü çöllerinin yakan sıcakhğında, Flo- rida'nın otoyollannda, Avrupa, Asya, Brezilya ve Orta Ameri- ka'nın tozlu, çakıl kaplı yollann- da ve Almanya'mn Nürnburg- ring Pisti dahil olmak üzere pek çok farklı yol ve hava koşulu al- tında denemeye alındı. Frankfurt Otomobil Fuan'nda tanıtılacak olan Q7, tüm dünya- da ve Türkiye'de 2006 Hkbahar'ın- da müşterilere teslim edilmeye başlanacak. Ancak bu teslimden önce Q7'nin ilk örnekleri ve ön üretim araçlan milyonlarca kilo- metreyi test amacıyla kat etmiş olacaklar. Dünya motorlu araç üretimi arttı Dünyada motorlu araç üretimi, 3 yılda, yüz- de 13.4 artarak 64.5 milyon oldu. En fazla araç üreten ABD, 3 yılda üretimini yüzde 4.9 arthr- dı ve 11.9 milyon adet üretim yaptı. Japon- ya'nın üretimi de 3 yılda yüzde 7.5 arttı ve 10.5 milyon adet motorlu araç üretti. Almanya ise yüzde 2.1 gerileme ile 5.6 milyon adet araç üretirken, dünya pazarlannda hızla yayılan Çin de üretimini 3 yılda yüzde 117.2 arttırarak 5.1 milyon adet araç üretti. Fransa'nın üretimi ise 3 yılda yüzde 0.9 ar- tarak 3.7 milyon adet, Güney Kore'nin üretimi yüzde 17.7 artarak, 3.5 milyon adet, Ispan- ya'nın üretimi yüzde 5.7 artarak 3 milyon adet, Kanada'nın üretimi yüzde 6.9 artarak 2.7 mil- yon adet, Brezilya'nın üretimi yüzde 21.6 ar- tarak 2.2 milyon adet oldu. Ingiltere ise mo- torlu taşıt üretimini 2004 yılında 2001 yılına gö- re yüzde 10.1 arttırdı ve 1.9 milyon adet üre- tim yaptı. Italya'nın üretimi söz konusu dönem- de yüzde 27.6 gerileyerek 1.1 milyon olurken, Türkiye de 3 yılda üretimini yüzde 204.1 oranın- da arttırdı ve 824 bin adede ulaştı. DÜNYA OTOMOBİL ^ ÜRETİMİ ÜUtELER ABD JAPONYA ALMANYA ÇİN FRANSA GÛNEY KORE İSPANYA KANADA BREZİLYA İNGİLTERE MEKSİKA HİNÜSTAN RUSYA İTALYA TÜRKİYE TOPLAM 2001 11.425 9.777 5.691 2.335 3.629 2.947 2.849 2.533 1.817 1.685 1.841 816 1.252 1.580 271 56İ96 ~ 2004 11.990 10.511 5.570 5-PIL 3.665 3.470 3.010 2.710 2.210 1.856 1.564 1.510 1.386 1.143_ 1 824™ . -r——— M YÛZDE Aâ. 7.5 -2.Î *117İ 0.9 17.7 5.7 6.9 21.6 10.1 -15.0 85.0 10.7 -27.6 »4.1 13.4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog