Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ HABERLER Deniz Baykal karnavalda • ANTALYA(AA)- Antalya Konyaaltı Belediyesı tarafından gerçekleştırilen3. Konyaaltı Karnavalı ve 11. Yaz Şenliği düzenlenen kortej ve havai fişek gösterisi ile başladı. Karnavala katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sahneye çıkan Ebru Gündeş'e iizennde şarkıcının resminin bulunduğu bir plaket verdi. Dolaylı vergi azalMmar • ANKARA(AA)-DSP Genel Başkanı Yardımcısı Masum Türker, toplam vergiler içinde dolaylı vergılerin payının azaltılması gerektiğini belirtti. Türker, yaptığı yazılı açıklamada, dolayh verginin 'adaletsiz bir vergilendirme yöntemi' olduğunu behrterek vergi reformunun kaçırulmaz olduğunu ıfade etti. Türker, "'Çünkü dolayh vergi uygulamasında, zengin de yoksul da aynı miktarda ödemekte" dedi. seferleri • İstanbul Haber Servisi - Irak Hava Yollan, Istanbul-Bağdat arasında haftada 2 gün sefer yapacak. Pazartesi ve perşembe günleri sabah 09.30'da Bağdat'tan kalkış yapacak uçaklar yine aynı günlerde saat 12.30'da Fstanbul'dan havalanacaklar. 14 yıl aradan sonra Irak Hava Yollan"na ait uçak 3 Ağustos'ta Istanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. Irak hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, Irak Hava Yollan'na ait uçaklar Îstanbul-Bağdat arasında, haftada 2 gün sefer gerçekleştirecek. Boeing 737 ripi uçaklarla yapılacak seferlerde 135-150 arasıyolcu taşınabilecek. Irak Hava Yollan tarafindan yapılan ücretlendirmeye göre ise tekgidiş 415 dolar, gıdiş-geliş ise 770 dolar olarak belirlenmiş. Erdoğan EkinlHCte • EKtNIİK(AA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarilıni geçirdiği Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda, Marmara Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ve 3 belediye başkanıyla görüştü. Günü, kaldığı işadamı Remzi Gür'e ait villada dinlenerek geçiren Erdoğan, Marmara Kaymakamı Hayrettin Çiftçi. Marmara Belediye Başkanı Cem Kınk, Saraylar Belde Belediye Başkanı Güner Ya\-uz ve Avşa Belde Belediye Başkanı Cevdet Çağlar'ı kabul etti. Pepinçek'lep karışınca • îstanbul Haber Senisi - Işçi Partisi (tP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, kaçınlan er Coşkun Kırandi'yi Tunceli'de PKK'den teslim alan heyette bulunan ÎHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mehdi Perinçek'le herhangi bir akrabahğının bulunmadığını bildirdi. Perinçek, geçmiş olsun telefonlan aldığını, ancak IHD yöneticilerinden Mehdi Perinçek'le kendi ailesi arasında herhangi bir bağ olmadığını kaydetti. Ekonomik büyüme istihdam sorununa çare getirmedi, toplam işsiz sayısı 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı Ailenin temel direğiboştaANKARA (Cumhuriyet Biirosu) -Anka- ra Ticaret Odası'nın (ATO) hazırladığı "İş- siz Reisler Raporu"na göre, 2005'in ilk dö- neminde yaşanan yüzde 5.3'lük ekonomik büyüme, istihdamda bir ıyileşme yaratma- dı ve toplam işsiz sayısı 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Ülkedeki işsızlik oranının yüz- de 11.7 olduğu belirtilen rapora göre, 1 mil- yon 51 bin hane halkı reisi de çahşmıyor. ATO'nun raporuna göre Türkiye, 2004'te 9.9'luk, 2OO5'ın ilk döneminde de 5.3 bü- yüme oranı yakalamasına karşın işsizlik so- rununa çözüm bulamadı. 2004'te 2 milyon 498 bin kişi olan işsiz sayısı bu yılın ilk dö- neminde 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Ra- pora göre, bu rakamın 1 milyon 51 binini, yani yüzde 38'ini aile reislen oluşturuyor. Diğer bir ifade ile her 100 işsizden 38'i evi- ni geçindirmekle yükümlü hane halkı reisi. Oysa rekor büyümenin yaşandığı 2004 yı- lı sonunda bu rakam 847 bin, oran yüzde 35 idi. Rapora göre, işsiz reislerin yüzde 96'sı erkek, yüzde 4'ü kadın. Yüzde 70'i, yani bü- yük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Yüzde 84'ü en verimli olacaklan 25-49 yaş arasın- da. Işsiz aile reislerinin yüzde 70"i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitim seviyesin- • ATO'nun raporuna göre, işsiz reislerin yüzde 96'sı erkek, yüzde 4'ü kadın. Yüzde 70'i, yani büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Yüzde 84'ü en verimli olacaklan 25-49 yaş arasında. îşsiz aile reislerinin yüzde 70'i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitim seviyesinde. Yine yüzde 70'i, 1-11 aydır, yüzde 30'u ise bir yıldan fazladır iş anyor. de. Yine yüzde 70'i, 1-11 aydır, yüzde 30'u ise bir yıldan fazladır iş anyor. Yüzde 99'u daha önce bir işi olup işsiz kalmış kişiler. Sadece yüzde 1 'i ilk kez işgücü piyasasına girecek işsiz reisler. işsiz kalmadan önce reislerin yüzde 27'si ticaret sektöründe, yüzde 31 'i inşaat ve ba- yındırlık işlerinde, yüzde 18"i imalat sana- yisinde, yüzde 11 'i hızmet sektöründe, yüz- de 10'u tanm sektöründe çalışmış. Büyük çoğunluğu, yüzde 89'u ücretli ve yevmiye- li olarak ekmeğinı kazanmış. (Yüzde 43'ü ücretli, yüzde 46'sı yevmiyeli.) Her 100 işsiz reisten 38 i nitelik gerek- tirmeyen işlerle hizmet ve sanş işlerinde, yüz- de 26'sı sanatkârlık ve ilgili işlerde, yüzde 21 'i tesis ve makıne operatörlüğü ve mon- tajcılık grubunda ış anyor. İşgücü piyasasının acil çözüm bulunma- sı gereken en önemli problemini, çalışanla- nn yansının herhangi bir sosyal güvenük ku- ruluşuna kayıtlı ohnaması oluştururken iş- siz reisler, büyük ölçüde kayıt dışında, hiç- bir güvencesi olmadan çalışan düşük eğitim- li kişiler. Içlerinde yüzde 4 oranında okuryazar bile olmayan ve yine yüzde 5 ci- vannda sadece okuyup yazabilen kişiler var. Düşük vasıf ve eğitimde olduklan için iş- siz kaldıklannda işgücü piyasasına dönme- leri tekrar zaman alıyor, bir kısmı ise tekrar iş bulamıyor. Yüzde 9'u üç yıldan fazla sü- redir iş anyor. Rapora göre, işsiz reislerin yüzde 76'sı- nın hanesinde hiç çalışan yok. Kendileri iş- siz, aile bireyleri işsiz ve işsiz geçirilen gün- lerde evdeki eşyalar sanlarak gıda ihtiyaç- lan sağlanmaya çalışılıyor. işsiz reislerin yüzde 24'ünün hanesinde baa aile fertleri çahşıyor, ama sayılan yok denecek kadar az. Rapora göre, hane halkı reisi işsiz olan ha- nelerde toplam çocuk sayısı 2 milyon 320 bin. Hane halkı reisinin işsiz olduğu hane- lerin yüzde 12'sinde hiç çocuk yok. Yüzde 20'sinde bir çocuk, yüzde 32'sinde iki ço- cuk, yüzde 19'unda üç çocuk var. Dört ve üzerinde çocuk sahibi olanlann oram da yüzde 17. Ortalama çocuk sayısı 2, hane haJ- kı büyüklüğü ise 4 kişi. Çocuklann yüzde 28'i en çok bakıma ihtiyaçlan olduğu yaş- larda ve altı yaşından küçük. Yüzde 42 'si il- köğrenim yaşı olan 6-14 yaş grubunda. Zo- runlu eğitimin 8 yıl olduğu göz önünde tu- tuhırsa toplam çocuklann yüzde 42 'sini oluş- turan 6-14 yaş arahğındaki çocuklann ilköğ- retimde olması gerekiyor. Ancak bu yaşta- ki çocuklann yüzde 87'si okula devam edi- yor. Yüzde 13 'ü ise ya yoksulluk nedeni ile ya da ailesinin geçimini yüklenmek zorun- da kaldığı için okula devam edemiyor. Aygün: İşstellk acı Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulu- nan ATO Başkanı Sinan Aygün, sosyal gü- vencenin yok denecek kadaraz olduğu Tür- kiye'de işsiz kalmanın bitkisel yaşam anla- mına geldiğini belirterek "Işsiziik acı, işsiz reislikçokacr dedi. Aygün şunlan kaydet- ti: "4 kişflikbir ailenin yoksulluk sının İ mfl- yar 802 milyonlira, bir kişinin açlık sınınise 682 milyon lira. Hiç çahşanı olmayan bir ha- nenin bu rakamlan bulması nasıl mümkün olacak? Bu insanlar ne yapacaklar? tlkög- retime baslayaeak bir çocuğa yapılması ge- reken asgari harcama tutan 450 mihon li- ra, liseler için ise 600 milyon lira. İşsiz olan, hanede de hiç çahşanı olmayan reisler yiye- cek, içecek, yakacak, bannma ihtiyaçlannı karşılayamazken çocuklaruun eğitim mas- raflanru nasıl karşıla>ı acaklar? Eğhilmeyen çocuklann yannı nasıl olacak? Türkiye her yd 1 milyon kişiye iş bulmak durumunda. İş bulunmadığı gibi işsizier ordusu her geçen gün büyüyor." Gaziantep'te ölü sayısı 12'ye yükseldi. LPG yüklü araca denetim yapılmadığı belirtildi 'Canlı bomba gîbi tanker' GAZİANTEP (Cumhuriyet) - Gaziantep'te LPG yüklü tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkam AK Peri, kazada, LPG ile ilgili standart ve denetim ihlalleri olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Gaziantep E-24 Karayolu Dülük Ormanlan mevkiinde önce gün 73 FA 069 plakalı LPG yüklü tankerin henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucunda Melin Uçar, Cuma Karakuş, Halil Gözübüyük, Yunus Can VuraJ, Ozcan Akkol ile krmJiğı belırlenemeyen 15 yaşındaki bir kız ölmüştü. ilk müdahalenin ardından tedavi için, Gaziantep'ten Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği iki askeri ambulans uçakla Ankara GATA'ya gönderilen yaralılardan asker Ferdi Akpınar, Erdal Baygün, Mehnıet Polat. Ramazan Kınah, Adil Kocaoğhı ve Hüseyin Ateş yaşamlannı yitirdiler. Yetkililer, yaralı 11 kişinin tedavisinin sürdüğünü ancak, durumlannm kritik olduğunu bildirdi. MMO Gaziantep Şube Başkanı Ali Peri, yaptığı yazılı açıklamada, LPG'nin yanıcı ve parlayıcı özelliklere sahip obnası nedeniyle taşınması, depolanması, doldurulup boşaltılması ve tüm tüketim noktalannda kullammı sırasında emniyet ve güvenlik standartlarma uyulması gerektiğini \-urguladi. Sürücüler eğltllmeli' Her türlü LPG ve akaryakıt tankerinin ülkemizde karayollannda, canh bomba niteliğinde dolaştığını, halkın can ve mal güvenliğüıe, çevresel değerlere karşı büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Peri şunlan kaydetti: "Tamamen denetimsiz olan bu araçlarm üretim ve kullanunlan aşamasında gerekh' denetimler yapılmahdır. Kaçak akaryakıt ve LPG tankeri üretimi yapan firmalar belirlenmeli ve kapaühnahdır. LPG ve akaryakıt tankeri sürücülerinin tnutiaka eğitilmesi sağlanmah, eğitim sertifıkalan bulunmayan sürücülerin tanker kullanması engellennıelidir. Tanklann üretim sırasında sac kabnhklannın, kaynak dikişlerinin kontrolleri, tanklann kullanılması sırasında tankm topraklanması, tanktaki ernnh et ventiDerinin çalışır vazhette olması, tankm maksimum yüzde 80 oranında doldurulması gibi birçok ahnması gereken önemli tedbir var. Ancak bu tankeıier nasıl ve knnler tarafindan denetieniyor? Sonuç olarak kazannı meydana gelmesinde LPG ile ilgili standart ve denetim ihlalleri olduğu açıkça görühnektedir." Atatürk Havalimanı'na yolcu getiren taksinin bagajında, yolcunun bir şey al»fagını belirterek araçtan aynlması- nın ardından patlama oldu. Taksi sürücüsü, aracın bagajındaki piknik tüpünün kendisine ait olmadığını söyledi LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilenpatlamada üç kişi yaralandı Taksi bagajında patlamatstanbul Haber Servisi- Atatürk Havalimanı'nda bir taksinin ba- ğajmda meydana gelen patlama- da 3 kişi hafif yaralandı. îstanbul Vali Yardımcısı, patlamamn araç- taki LPG tüpü nedeniyle meyda- na geldiğini açıklarken taksi şofö- rü patlamamn aracına aldığı yol- cunun bagajına bu-aktığı tüpten kaynaklandığmı savundu. Atatürk Havalimanf na yolcu getiren 34 TDK 94 plakalı taksı- nın bagaj kısmında dün saat 17.50 sıralannda bir patlama meydana geldi. îstanbul Vali Yardımcısı Ve- dat Müftüoğhı, patlamamn bagaj- daki LPG tüpünden kaynaklandı- ğını açıkladı. Ifadesine başvurulan taksi sürücüsü Muammer Kay- mak, tüpün kendisine ait olmadı- ğını üeri sürdü. Polise ifade veren Kaymak, Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi'nden bir kişiyi aracma alarak havaalamna getirdiğini, bu kişinin, kendisini beklemesini söy- leyerek araçtan inmesinden bir sü- re sonra patlamamn meydana gel- diğini anlattı. Kaymak'm, aracm bagajmda parçalanan tüpün ken- disine ait olmadığını, tüpün, yol- cunun bagaja koyduğu çanta için- de olduğunu sandığını söylediği kaydedildi. Bu arada, takside uz- man ekiplerce yapılan çalışma so- nucu piknik tüpü ile toplanan ba- zı parçalar, incelenmek üzere em- niyete götürüldü. Polisin havalima- nmdaki kamera kayıtlannı incele- meye aldığı öğrenildi. Patlamada, sürücü Kaymak, aracm yamnda bulunan bir kadm ile çocuk hafif şekilde yaralandılar. Istanburda tiyatrogünleri Îstanbul Büyiikşehir Belediyesi ŞehirTiyat- roları'nca düzenlenen 2. Uluslararası Istan- bul-Mekân- Tiyatro Festivali önceki gece Dolmabahçe Sarayı'ndaki lörenle başladı. Proje Sortımlusu ve Genel Sa- nat Yönetnıeni Nurullah Tun- -*»•> cer. festivalin ana temasının. "Rııh zamanda, beden nıekânda devinir" sloga- i nıyla anlatılabileceğini • söyledi. Gecede. Şelıir , Tiyatroları oyuncuları. "Yeniden Köprii ve B;ı- î rış", "Mumlar Kimin ' İçin Yanıyor". "Lalelerin Dansı" ve "Tiyatro Ateşi" başlıklı gös- ı terileri sıındıı. (Fotoğraf: AA) YDIN'DAKt YANGINKONTROL ALTINDA 52 hektar kül oldu AYDIN(AA)-Aydın'm Sul- tanhisar ilçesinde çıkan yan- gın, 52 hektarlık alana yayı- lrrken, kısmen kantrol altma alındı. Alınan bilgiye göre, Sul- tanhisar'a bağlı Güvendik kö- yü mevkiindeki tanm arazi- sinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgânn et- kisiyle ormanlık alana sıçra- yan yangına 2 helikopter ve 14 arazözle müdahale edildi. Nazilli Orman Işletme Mü- dürü Nejat Demirsu. yaptığı açıklamada, Sultanhisar'a bağlı Güvendik köyü mevki- inde ED. (65) isimli kadının, bahçesinde temizlik amacıy- la yaktığı ateşin rüzgânn et- kisiyle büyümesiyle başlayan yangında 50 hektar zeytinlik, 2 hektarlık da ormanlık ala- mnyandığuıı söyledi. Demir- su, yangın söndürme ekiple- rinde görev alan 5 işçinin du- mandan etkilendiğini, 4 işçi- nin Sultanhisar Sağlık Oca- ğı'nda, Şenol Oztürk isimli işçinin ise Nazilli Devlet Has- tanesi'nde tedavi edildiğini belirtti. Bu arada yangımn çıkma- sına sebebiyet verdiği gerek- çesiyle gözaltına alınan F.D., nöbetçi mahkeme tarafindan tutuklanarak Nazilli E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. IŞİŞLERÎ BAKANLIĞI Çernobü çevresindeidlere sağhktaraması ANKARA (ANKA) - Dışışlen Bakanlığı, Rus- ya, Ukrayna, Moldova, Belarus'ta görev yapan personelinde Çernobil Nükleer Santralı kaza- sından sonra herhangi bir rahatsızlık bulunup bulunmadığım kontrol için çalışma başlattı. 1986-2005 yıllan arasında bölgede yüzlerce Dı- şişleri Bakanlığı personeli ve ailesinin görev yaptığı belirtildi. Dışışlen Bakanlığı'ndan kon- solos düzeyinde bazı görevliler ve ailelerinde Çernobil kazasına bağlı hastalık belirlendiği ve bu kişilerin tedavilerinin yurtdışmda sürdürül- düğü öğrenildi. Çernobil kazasına değinilen ba- kanlık genelgesinde şöyle denildi: "Bakanhğı- mız mensuplanna en i>i sağhk hizmetinin sunul- ması hususunda yapılan çalışmalar çerçevesinde. sağhk riski taşıvabUecek bölgelerde görev yapan metısuplanmızın durumlan da sürekli göz önünde rurulmaktadır. 1986'da Çernobil Nükle- er Santrah'nda meydana gelen kaza sonucunda bölgede yayılan radyasyonun insan sağhğı bakı- mından yaratabileceği olumsuz etkilerden ko- runma amacıyta, beUi arahklarla tiroglubin ve TSH kan testieri iletiroitultrasonografisi yapb- nhnasuun önerildigi anlaşünuşür. Bölge ülkele- rinde görev \apan ve bu bölgeye sık aralıklarla ve uzun süreii saahatler gerçekleştiren merkez- de görevli bakanhğunız mensuplaruun ve bak- makla >ükümlü olduklan aile üyelennin söz konusu sağhk muayenelerini kolayhkla >ap- ürabilmderi amacıyla Bakanhğunız Sağhk Mer- kezi tarafindan gerekli tertibat alınmışDr." Bakanlık, söz konusu personelınin Sağlık Mer- kezi'ne başvurmasını istedi. 'Kafanızdaldnükleer başhJdançıkam!' Nükleer Karşıü Platfonn, Hiroşima ve Naga- zaki'ye yapılan saldjnlarnı 60. yıldönümü ne- deniyle Galatasaray Me\ danı'nda stant açti. Hiroşima'nın bombalanmasuun 60. yıldönü- mü olan 6 Ağustos'ta açüan stanüar, Nagaza- ki'ye yapılan saldırının jıldönümü olan 9 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Bu siire içinde "Kafalarmızdaki nükleer başhklan çı- kann!" başhkh imza kampanyası da devam edecek. Türkiye''vi bmiik bir felakete sürük- ieyecek nükleer maceraya güilmenıesi, insana ve doğaya dost enerji seçenekkrinin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin nükleer silah depola- nndan anndınlarak "Nükkersiz Bölgesi" ilan edilmesiyle istemiyle toplanan imzalar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM Başkanhğı'na gönderikcek. (Fotoğraf: OZLEM GÜVEMLİ)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog