Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP kurultayında yönetimi değiştirme umudu azalan muhalifler yol aynmına geldi Solda yeni parti arayışlarıTUREYKOSE ATSKARA - CHP'lı muhalıflenn kunıltayda yönetimı değıştirme umu- dunun kalmaması, solda yeni arayış- ları yoğunlaştırdı. CHP"nin kasım ayında yapılacak kurultayı öncesinde muhalefet var- lık gösteremedi. îstanbul'da eski ge- nel başkan AltanÖymen'i il başkan- lığuna aday gösteren muhalifler ba- şanlı olamadı. Kasım ayında yapıla- cak kunıltayda "yönetimi değiştir- me ve partiyi açma, halkla, solla bü- tünJeştirme" hedefine ulaşma umut- lan azalan muhalifler yol aynmına geldi. Bazı muhalifler her şeye kar- şm kasım ayında yapılacak CHP ku- rultayrnın beklenmesini isterken ba- zılan ise "Artık zaman kavbetme- • Bazı muhalif isimler her şeye karşm kasım ayında yapılacak CHP kurultaymın beklenmesini isterken bazılan ise "Artık zaman kaybetmemeliyiz. Yanşta var gibi gözükmemiz CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a meşruiyet sağlıyor" görüşünü dile getiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bazı milletvekillerinin istifa edebileceği bildirildi. melhiz. Yanştavar gibigözükmemiz Baykal'a meşruiyetsağhyor" görüşü- nü dile getirdi. TBMM açıldıktan sonra bazı millervekillerinin istifa edebileceği bildirildi. Solda yeni parti arayışlan birkaç ayn çizgide yürütülüyor. Eski CHP Is- tanbul Milletvekili Kemal Derviş'e yakın partililer, "merkez"de bir par- ti arayışını sürdürüyor. Kulislerde, yıpranmamış, bugüne dek siyasete girmemiş yeni isimlerle sonbaharda yola çıkılabileceği dile getiriliyor. CHP'li bazı milletvekillerinin ka- tılımıyla SHP'yi "canlandırma" gi- rişimlerinin sonuç vermedığinı vur- gulayan bazı sosyal demokratlarda ye- ni arayışlar içine girdı. CHP'den ko- pan, dışlanan, SHP'de umduğunu bu- lamayan, DSP'den YDH'ye geçme deneyimleri hüsranla sonuçlanan ba- zı çevreleri bir araya getirebilecek bir oluşum gereksinimi dile getirildi. Es- ki SHP Genel Sekreten Fikri Sağlar, bu arayışlan doğrularken "Gençle- rin, emekçifcrin, akademik çevrele- rin, iş dünyasının, siyasetin içinde sos- yaldemokrasiye >ıDardıremekveren- lerin bir araya getebileceği, Türkiye'yi tanıyan, Atatürk devrimlerine sahip çıkan, gerçek sol bir partiye gereksi- nim var" dedi. Saglar, "belediye, ar- kadaş, minetvekili hizbiobnayan'' bir oluşum ıçin yola çıktıklannı vurgu- larken şu görüşleri dile getirdi: "Artık solun umudu kabnadL Sola yeniden umut verebUecekinsanlar bir araya gdmeli. Shil toplum kuruhışla- nyla sendikalann da içinde yer aldıgı çevreierle ön çahşmayapıyoruz. Ortak bir anlayış var ım, bakryoruz. Yeni bir parti kurulması şart değiL hareket de olabilir, mevcut bir parthi destekle- mekde olabilir. Ashnda sotangüçlüba- cağj CHP olnıak Ancak Baykal bu görevi kabul etmiyor,kapcsmı açmıyor. O zaman sola yeniden umut verebU- mek için yeni arayışlara gidüuv' Eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan da yeni parti kurma ça- lışmalannı sürdürüyor. Doğan, "Prog- ram çahşmalan bitti. tl il dolaşıyonız. Çeşitti kesimlerie görüşüyoruz'' dedi. Doğan, "Partminkuı-uhçtakvimibel- B oldu mu" sorusuna ise "Yol harita- sını yakmda beüneyeceğiz'' karşılığı- nı verdi. Doğan, solda yeni arayışlar içine giren bazı çevrelerin CHP ku- rultayını beklediği anımsatıldığında "CHP kurultayını bekleyenlerzaman kaybeder" değerlendirmesini yaptı. AYDINLAR ÖNERİLERM SUNACAK Başbakan İerör'randevusuANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan RecepTayyipErdoğan. 12 Ağustos'ta yapacağı Di- yarbakır gezisi öncesi te- röre karşı bildiri yayımla- yan aydınlardan 12'si ile bir araya gelerek görüş- lerini dinleyecek. Aydın- lar, görüşme öncesinde kendi aralannda yapacak- lan değerlendirmenin ar- dından Başbakan'a sunu- lacak önerileri netleştire- cekler. Geçen aylarda, PKK'ye silah bırakma. hükümete de yasal düzenleme çağ- nsında bulunan. aralann- da siyasetçi, gazeteci, sen- dikacı ve sivil toplum ör- gütü temsilcilerinın de bu- lunduğu 150 kişilık grup- tan 12 aydın. çarşamba günü Başbakan Erdoğan tarafindan kabul edilecek. Aydınlar Bildirisi'nin kamuoyuna açıklanma- sından sonra, çağnya des- tek veren bir grup aydın, bildirinın havada kalma- ması için Başbakanhk'tan randevu istemişti. Başba- kanlık bu talebi uygun bu- larak, aydınlara çarşam- ba günü için randevu ver- di. Toplantıya katılacak aydınlar arasında; geçen günlerde tnsan Haklan Derneği'nden istifa eden yazar AdaletAğaoğhT nun yanı sıra Profesör Gencay Gürsoy, işadamı Osman Kavala. eski Mazlum-Der Genel Başkanı YümazEn- saroğlu, ÖDP Genel Baş- kan Yardımcısı Hakan Tahmaz, TMMOB tem- silcisi Tayfun Mater, es- ki îstanbul Barosu Baş- kanı Yücel Sayman, ga- zeteciler Ahmet Hakan Coşkun, Mustafa Kara- aBoğlu, An* Bayramoğlu, Nuray Mert ve Oral Ça- hşlar yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Başbakan'la görüşecek isimler, aydın- lar tarafindan belirlendi. tsimler konusunda Baş- bakan'dan bir öneri gel- medi. Yeniden tırmanan PKK terörünün durdurul- masına ilişkın tekliflerin tartışılacağı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Abdul- lah Gül'ün de katılması bekleniyor. Ön değerlendirme yapılacak 12 aydın, Başbakan'la randevu öncesinde bugün bir araya gelerek bir ön değerlendirme yapacak. Yeri ve saatı basına duyu- ruhnayan toplantıda ay- dınlar. Başbakan'a götü- recekleri önenleri netleş- tırecekler. CHP Adıyaman tl Teşküab'nm 14. olağan kongresinde çıkan taroşmanın büyümesi üzerine polis salonda önlem aku. Kavgada CHP Adıyaman Mfl- letveküi Gürsoy'un (sağda üstte) da bulunduğu 8 kişi hafif yarâlandı. (AA) CHP'nin Adıyaman kongresînde kavga ADIYAMAN (AA) - CHP Adıyaman tl Kongresi'nde çı- kan kavgada, aralannda CHP Adıyaman Milletveldli Şevket Gürsoy'un da bulunduğu 8 ki- şi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, îl Teş- kilatı'nın Belediye Düğün Sa- lonu'ndaki 14. olağan kongre- sinde, kürsüye çıkan CHP Adı- yaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un kongre divanının oluşturulmasında usulsüzlük yapıldığım belirtmesi üzeri- ne, İl Başkanı Abdülkadir Açıkgöz ile Gürsoy arasında sözlü tartşma yaşandı. Tarüş- ma diğer partililerin de katıl- malanyla kavgaya dönüştü. Yumruklaşmalann olduğu, sandalyelerin fırlatıldığı kav- gada, aralannda milletvekili Gürsoy'un da bulunduğu 8 ki- şi hafıf şekilde yaralandı. Kavga, milletvekili Gür- soy'un olayı kontrol altına al- ması için salona çağırdığı po- lis ekipleri ve partililerin mü- dahalesiyle sona erdı. Kavga nedeniyle salonun bir kısmı polis tarafindan boşaltılırken yaralananlar salona gelen sağ- lık ekiplerince ayakta tedavi edildiler. Yaralanan Şevket Gürsoy, kendisini yaralayanlar hakkında şikâyette bulundu. Kongrede il başkanlığına aday olan Mehmet Yüdınm, kongrenin bu şartlarda yapı- lacağına inanmadığını, yapıl- sa da sağlıklı olmayacağuıı beiirterek kongrenin iptali için divan başkanlığuıa dilek- çe verdi. Divan başkanlığı kcngrenin devam etmesine karar verdi. Yapılan seçünler sonunda Açıkgöz yeniden il başkanlığuıa seçildi. MUSTAFA ÖZYÜREK: AKP'nin hedefişeriat devletikurmak MERSÎN (Cumhuriyet) - CHP Başkan Yardımcısı Mustafa Ozyürek, "AKP,Türkiw'}itarikatveşeriâtdev- letine dönüştürmek istiyor" dedi. Özyürek, Manolya Düğün Salo- nu'nda düzenlenen partisinin Mersin Ü Kongresi'nde, AKP hükümetini eleş- tirdi. Terör olaylannın son zamanlar- da arttığını belirten Özyürek, hükü- metin bu konuda gerekli adımlan at- ması gerektiğini söyledi. AKP hükü- metinin terör eylemi yaşanmayan dö- nemde iktıdar olduğunu ifade eden Özyürek, "Korkarun ki Türkiye bu hükümetin elinde çok agırbedeDeröde- yecek. AKP hükümeti ekononü, dış po- Ktika veterör konulannda yetersiz kal- dL Türkiye'yi tarikat ve şeriat devleti- ne dönüştürmek istiyorlar" dedi. Hü- kümetin çıkardığı eve dönüş yasası- nın başansız olduğunu savunan Öz- yürek, ek protokolün Kıbns Rum ke- siminin Kıbns adasının temsilcisi ola- rak kabul edilmesi, KKTC'ninyok sa- yılması ve KKTC'den asker çekilme- si anlamına geleceğini öne sürdü. Kongrede, Silifke Ilçe Başkanı Ta- ner Çabuk, oylama öncesinde delege seçimlerinde aynmcüık yapıldığını öne sürerek salonu terk etti. Mersin tl Ge- nel Meclisi Başkanı AK Erdinç de di- vana sundugu önergede, "CHP 12 Ey- lül darbecilerinin \-argılanmasını he- defler" şeklinde ılke karan alınması- nı önerdi. Ancak gündem maddesi ek- lenmesi için delegelerin yüzde 10'unun önergeye imza koyması gerektiğini be- lirten divan başkanı önergeyi işleme koymadı. Yapılan seçimde Mustafa Uzun yeniden il başkanı oldu. Dilekçe Komisyonu, yayın ilkelerine uymayan televizyon kanallanna ağır yaptınm uygulanmasını istedi Meclis'ten RTUK'e cezauyansı E\ÜNE KAPLAN ANKARA - TBMM Dilekçe Ko- misyonu, "GeBnimOhırmusun?" ve "Size Anne Diyebilir miyim?" gibi yanşma programlanna para ve yaym durdurma cezalannın öncelikle uygu- lanmasmı istedi. RTÜK'ün verdiği cezalar uygulamncaya kadar dönem- lik olarak hazırlanan bu tür program- lann yayından kalktığına dikkat çe- ken komisyon, bu konuda bir yasa değişikliği yapılmasmı önerdi. Ko- misyon, programlann topluma etki- lerini araştırması gereken Aile ve Sos- • Bazı televizyon kanallanndaki programlara ilişkin başvurulan inceleyen Meclis Dilekçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile RTÜK'ün yasal görevlerini özellikle de 1995-2004 yıllan arasında ihmal ettiklerini ileri sürdü. yal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile RTÜK'ün de görevini ihmal etti- ğini bildirdi. TBMM Dilekçe Komisyonu, bazı televizyon kanallannda yayunlanan "Gelinim Olur musun?", "Size Anne Diyebilir miyim?", "BirPrens Aranı- yor" ve "BizimEvdeNelerOluyor?'' gibi programlann Türk aile yapısını, çocuk ve gençlerin psikolojik gelişi- mini olumsuz etkilediği, ilgili kurum- lann bu programlann yayınının engel- lenmesine yönelik gerekli önlemleri ahnadığma ilişkin iddialan içeren başvurulan inceledi. Komisyonun, bu konudaki tepkileri şöyle: • Yanşma türü ve aile içerikli prog- ramlann topluma, aileye, çocuk ve gençlerin gelişimine etkilerinin araş- tınhp ortaya konması gerekmektedir. Bu konuda, aileden sorumlu Devlet Bakanlığı koordinatörlüğünde, top- lumsal alanda, ailede ve kitle ileti- şim araçlannda şiddetin önlenmesi ve bu konudaki toplumsal duyarlılı- ğı arttumak amacıyla "Şiddeti Önle- me Platformu" adı altmda bir çalış- ma grubu oluşturulduğu ve platfor- mun çahşmalannı sürdürdüğü anla- şılmıştır. Ancak görülmüştür ki 1995 'ten bu yana somutlaştmlmış ve konuyu bilimsel olarak ortaya koyan ciddi bir çalışmaya ulaşilamamışnr. Bu konuda, Aile ve Sosyal Araştırma- lar Genel Müdürlüğü ile RTÜK'ün ya- salannda kendilerine verilen görev- leri, özellikle de 1995-2004 yıllan arasında ihmal ettikleri anlaşdmakta- dır. • Televizyon yayınlannda aile içi şiddeti arttırdığı, gençlerin ve çocuk- lann gelişimini olumsuz etkilediği iddia edilen programlann daha da ar- tarak yayımlandığı düşünüldüğünde, bu konuda devem etmekte olan araş- nrmalann bir an önce sonuçlandınl- masmda büyük kamu yarannın oldu- ğu ortadadır. I 'MÎLLtGÖRÜŞGÖMLEĞtNÎÇIKARANLARKIBRIS'IVERDl' DYP'DEN ERDOĞAN'A EK PROTOKOL ELEŞTÎRİSÎ Kutan 'dan ideolojik eleştiri BURSA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Recai Kutan, "Tarih, 'Kıbns'ı Milli Görüşçüler aldı ama.. Mılli Görüş gömleği çıkaranlar Rumlara teslim etti' diye yazacak" dedi. Kutan. Bursa Dihnen Otel'de düzenlenen Saadet Partisi İl Başkanlan ve Müfettişleri Toplantısı'nda, Türkiye'de, dünyada ve özellikle Islam cografyasında çok önemli ve tehlikeli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Dış politıka, ABD ve AB ülkeleriyle ilişkilerin ve Kıbns konusundaki gelişmelerin gündemin baş- köşesini işgal ettiğini ifade eden Kutan sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP hükümeti, sonu belli ofanayan AB macerası ve hevesi sonucunda, 29 Temmuz'da Ankara Anlaşması'na Rum kesimini de dahil eden ek protokolü ünzaladL Böylece fiili olarak Güney Kıbns Rum KesimL Kıbns Cumhuriyeti olarak tanınnuş olmaktadır. Bu protokoJe imza atmak, Kıbns'ı gözden çıkarmak, KKTC'yi tabeia devleti hattne getirmek, Türkhe'nin havaalanlanm ve Kmanlannı Rum uçak ve gemilerine açmak demektir. Bu protokol imzalandı diye Türkiye AB'ye ahnacak değüdir. Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken milB menfaadanmıza a\ kın olarak bu kadar tavizin sebebi ne? Gelecekte tarih bu olayı, 'Kıbns'ı Milli Görüşçüler aldı ama.. Milli Görüş gömleği çıkaranlar Rumlara tesüm etti' diye yazacakür." 'Dostlan da destek vermedV ANKARA (ANKA) - DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Ankan Bedük, ek protokole atılan imza sonrası hükümetin yayımladığı deklarasyona "Başbakan'ın şahsi dostian"mn da destek vermediğini söyledi. Bedük, yaptığı açıklamada, yıllardır huzurun hâkim olduğu Türkiye'nin yeniden terör tehdidiyle karşı karşıya geldiğini, Kıbns Rum kesiminin açıktan tehditler sa\Tjrduğunu, AB sürecinin hayati bir dönemeçten geçtiğini, ama hükümetin tüm bu kritik konulara rağmen "kayıtsız ve sorumsuz" tavTim koruduğunu ileri sürdü. "Sayın Başbakan ülkemizi derinden yaralayan meselelere karşı 'üzüntülerini beiirterek' yasaksavryor" diyen Bedük, Erdoğan'uı AB konusunda yayımladığı deklarasyona bile sahip çıkamadığını kaydetti. AKP hükümetinin ek protokolü imzalamasuun ardından yayımladığı deklarasyonun, AB üyesi ülkeler tarafindan ciddiye ve dikkate alınmayacağının anlaşılmaya başlandığını bildiren Bedük şöyle devam etti: "Ote yandan biçbir AB üyesi ülke (buna Saym Başbakan'm şahsi dostlan da dahil) hükümetin deklarasyonuna destek vermemişlerdir. En geç birkaç hafta içinde toplanacak AB'nin yetkili organlannda da, Türkiye'yi sıkmtiya sokacak karar ve ikazlann çıkacağı ortadadır.'' SHP LİDERI SERT ÇIKTI Karayalçın: AKP döneminde tanm da çöktü • Türkiye'nin AB ile müzakereler bitmeden tanm sorunlannı çözmesi gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Yaklaşık 10 yıl sürmesi beklenen müzakerelerin bitiş tarihi, tanm somnlannın çözümü için son tarih olacaktır" dedi. MERStN (Cumhuriyet) - AKP'nin iktidarda olduğu 3 yıl içinde Türk tarımının çökme nok- tasına geldiğini belirten SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm, "Tannıda tam bir çöküş yaşanıyor, ama hükümetin tanmın geleceğine ilişkin ciddi bir poh'tikası yok" dedi. Türki- ye'nin, AB üyeîik müzakereleri bitmeden ta- nm sorunlannı çözmesi gerektiğini ifade eden Karayalçın, müzakerelerin bitiş tarihinin, tan- mm sorunlannın çözümü için son tarih olaca- ğma dikkat çekti. Murat Karayalçm, önümüz- deki günlerde düzenlenecek Uretici Kurulta- yı'nın hazu"lık çalışmalanna katılmak üzere Mersin'e geldi. Tanmdan Sorumlu Genel Baş- kan Yardımcısı Ersoy Buhıt ve parti yönetici- leriyle Üretici Kurultayı'nda yapılacak çahş- malan değerlendiren Karayalçın, gazetecilerin tanm ve özelleştirme ile ilgili sorulannı yanıt- ladı. AB üyelik müzakerelerinin 3 Ekim'de başlayacağını belirten Karayalçm, "Müzake- relerde 35 konu üzerinde çahşma yapılacak, bunlann en önemlisi ise tanm olacak. Yakiaşık 10 yıl sürmesi beklenen müzakerelerin bitiş ta- rihi, tanm sorunlannın çözümü için son tarih olacaktir. Türkiye tanm alanında ne yapacak- sa. önümüzdeki 10 yıl içinde yapmah" diye konuştu. AKP iktidan dönemmde tarımın so- runlannm derinleştiğini belirten Karayalçın şunlan söyledi. "Buğdayda ve nndıkta rastian- üsal bazı olumhı geoşmeler \ ar. .Ama bunlann dtşındaki tüm ürünlerde, tanmda tam bir çö- küş yaşanıyor, ama hükümetin tanmın gelece- ğine ilişkin ciddi bir poütikası yok Başbakan zaman zaman mazot ve gübre desteği üzerin- den destek sözü veriyor ama, uygulamaya geçi- rilmiyor. Tanmsal ürünlerin fıyati düşerken ta- nm dtşı ürünlerinfiyabyükseoyor. Bunun an- lamı kirsal gelirin azalmasıdır. Cumhuriyet ta- rihinde ilk kez kirsal gehr dağüımı. kentsel ge- Brriagıhmınagöre daha adaktsiz bir duruma gekti." Hükümetin özelleştirme politikalannı da eleştiren Karayalçm,*AKP'nin amacı özel- leştirme değiL AKP hangi gerekçeyle ohırsa ol- sun, kaça olursa olsun kamu sektörünü tasfiye etmeye çahşıjor" dedi. 'YARAMAZ VE DOĞRUCUYUM' AKP'li Başoğlu: AB'ye girmek bizim için hayal • AB ülkelerinin Türkiye'yi aralanna alacağına inanmadığım vurgulayan AKP milletvekili, "Bunu söylediğim için tepkiler olacaktır. Ama ben yaramaz milletvekiliyim, doğrulan söylüyonun" diye konuştu. ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Adana Milletvekili AtiDa Başoğlu. Türkıye'nin AB'ye girmesinin hayalden ibaret olduğunu beiirte- rek "Bunu söylediğim zaman tepkiler olacak- tır. Ama ben yaramaz milletvekuıyim, doğrula- n söylüyorum" dedi. Başoğlu, ülkedeki en bü- yük sıkıntının dış borçlar olduğunu, bu borç ve aşın faiz yükünün sorumlulannın da belli olduğunu söyledi. Meclis'in tatile girmesin- den sonra seçim bölgesinde yaptığı gezi sıra- smda gazetecilerin "AB'ye girebilecek miyiz'' sorusunu, "Ben AB'ye gireceğimize, AB ülke- lerinin bizi aralanna alacağına inanmryorum" şeklinde yanıtlayan ve ekonomik göstergeleri değerlendirirken ülkedeki en büyük süantısı- nın borçlar olduğunu vurgulayan Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "260 milyar dolar borç aknk. Çiftçinin mağdur ohnaması için ge- rekçe yok 1996'da imzalanan Gümrük Biıüği Anlaşması eünıia kolumuzu bağbyor. AB'den vazgeçebiBriz ancak GB'den vazgeçebilmemiz mümkün değiL SKasi olarak öyle bir sözleşme imzalamışız ki, çıkışı yok Çiftçiye sübvansiyo- nun hangi tarihte ne kadar verfleceği, kotaiann ne zaman kaldmlacağu hangi kotaiann getiri- leceği, hepsi bu anlaşmayla belhienmiş ve kayıt altma annmış." Kasmı ayında uygulanacak ko- taiann tekstil sektörüne büyük bir darbe vura- bileceğine de dikkat çeken Başoğlu, yüksek maliyetlerin rekabetı vurduğunu behrtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog